งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) น้ำชำหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    ชมสวน
2. นายธนัทชัย    แก้วบัวดี
1. นางสาวจินตนา    บุญภิโย
2. นางสาวณัฐนันท์    ลำมะศักดิ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ 1. เด็กชายณัฐวัตร    วันอ้วน
2. เด็กชายกฤษกร    ศรีวิชัย
1. นางสาวจุฑารัตน์    ประดิษฐ์
2. นางสาวนรี    ลาเลียง
4
3 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ผาเวียง 1. เด็กชายพนิตนันท์    ชุ่มแปง
2. เด็กชายไชยวุฒิ    ธิฟู
1. นายณัฐพันธ์    มาลี
2. นายธนาพันธุ์    บุญตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านแม่แปง นาพูน 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    สืบพันธุ์
2. เด็กชายอมรเทพ    ท่วมอ้น
1. นางสาวมีนวิกา    อุดมพิทักษ์เดชา
2. นายสุรศักดิ์    จากศรีพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................