หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข 2 ประธานกรรมการดำเนินงาน
2 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข 2 รองประธานกรรมการ
3 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข 2 รองประธานกรรมการ
4 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกสังกัดในกลุ่ม สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางพัทธีรา ตุ้ยเต็มวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชูชาติ พอจิต ผอ.อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ. กลุ่มส่งเสริม ฯ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสังเวียน วงศืจีน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางชนัญชิตา กวางอุเสน ผอ. กลุ่มบริหารการเงิน ฯ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวทองศรี ใจวงศ์ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวธนัฐนันท์ วุฒิยิ่งยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
16 นายเอกรินทร์ ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
17 นางสาวตรีสุคนธ์ ดาวเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
18 นายธวัชชัย จตุรพักตร์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
19 นางหยาดพิรุณ โกศัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
20 นางพิมพร การบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
21 นางเทิดขวัญ มิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
22 นางสาวปัทมาวรรณ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
23 นางสาวหทัยวาจน์ วันไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
24 นายธีรพงษ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
25 นางศุภนุช ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
26 นายเอกพล เทียมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
27 นายณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
28 นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
29 นางนงนภัส วงษ์อาสา ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
30 นางเพียงขวัญ กระเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
31 นางอชิรญาณ์ เมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
32 นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
33 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
34 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
35 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
36 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
37 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
38 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
39 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
40 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
41 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
42 นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
43 นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
44 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
45 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
46 นางสาวสะติม คำมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
47 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
48 นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ผอ.รร.สูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางนงลักษณ์ ห่อตระกูล ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดา ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นายพรหมชรินทร์ มหาดิลคนพรัตน์ ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางศุภนุช ผาทอง ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางเพ็ญพัชร ชัยลอม ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวประภาพร อาจศิริ ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวพิมลพรรณ กันเดช ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวณัฐพร วัฒนาโกศัย ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นายพูลศักดิ์ สุปินะ ผอ.รร.บ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นางสายสวาท มั่งคง ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นางปรียา ไชยนวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นางพัชราพร ดอกจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางธัญญาลักษณ์ มั่งคั่ง ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นางวันเพ็ญ สิทธิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวเจนจิรา กันหา ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นางจันทร์รัศมี กนกรัศมี ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นางอชิรญาณ์ เมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นางวาสนา ทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นายชัยรัตน์ อิ่นคำ ผอ.รร.วัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นายประชา นันทวิเชียร ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดตอนิมิตร โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นายสุกิจ เอื้อประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นางชุติกานต์ กาศโอสถ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นางบุญยิ่ง จันทร์ศรี ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นางมะลิวรรณ ม้าห้วย ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นางอรุณี สง่าศรี ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นางอิสราพร โสภารัตน์ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นางนิลวรรณ ธิขันธ์ติ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวมณทิพย์ สายเย็น ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นายมนัส ทองอินทร์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นายวินัย พากเพียร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นางจำลอง เกาะกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นางมาลัย มณีกาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นางสาวสุนิษา เด็ดขาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นางสาวจิรวดี กันกา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นางสาวชนิตา ทิพย์คำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นางชนัญธิตา กวางอุเสน ผอ.กลุ่มการเงินฯ สพป.แพร่ เขต2 กรรมการฝ่ายการเงิน
98 นางสาวสมพิศ สายญาติ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
99 นางจำรัสโฉม อ่ำคต นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
100 นายสุกิจ มาปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต2 กรรมการฝ่ายการเงิน
101 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินดี เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
102 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต2 กรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]