หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ ผูกจิตโรงเรียนวัดมงคลถาวรประธานกรรมการ
2. นางประหยัด อิ่นคำโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอำพา ฉลอมโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
4. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
5. นางบุญยิ่ง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ ผูกจิตโรงเรียนวัดมงคลถาวรประธานกรรมการ
2. นางประหยัด อิ่นคำโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฏร์รังสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพา ฉลอมโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
4. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
5. นางบุญยิ่ง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ผูกจิตโรงเรียนวัดมงคลถาวรประธานกรรมการ
2. นางประหยัด อิ่นคำโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฏร์รังสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพา ฉลอมโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
4. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
5. นางบุญยิ่ง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ผูกจิตโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ โปร่งใจโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางนนทลี ใจจะดีโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางธัญมน จันนันทะโรงเรียนบ้านแม่หลู้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พยุพัดโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
3. นางกัลยา คำก๋องโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางบุหงา เผ่าฉานโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา แสงเดือนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป๊ากกรรมการ
3. นางสาวณชนก แปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา หมอยาโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก เทพวีรพงศ์โรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา สมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา แผลงศรโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทิน นาสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอรุณี กันทะหล้าโรงเรียนบ้านวังชิ้นประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สาจักร์โรงเรียนบ้านแม่พวกกรรมการ
3. นางขจรศรี ดอกแก้วโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วงศ์กัณหาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางธัญนันท์ เทียนทองโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกชพร มะโนสอนโรงเรียนบ้านสลกประธานกรรมการ
2. นางสาววันนิภา แก้วบุญศรีโรงเรียนแม่จองไฟกรรมการ
3. นางสาวพรชนก เรือนแก้วโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน พงศ์พุฒิโรงเรียนวังเบอะกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนแม่แปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วงศ์กัณหาโรงเรียนแม่รังกรรมการ
3. นางธัญนันท์ เทียนทองโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสุดา วิเชียรกันทาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นางสาวจตุภัทร ใจกลมโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางประทุม ปัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางเกษชฏาภรณ์ อากาศเมฆโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ นันทวาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสิราวรรณ เพิ่มพูนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางกานดา วิทยาสุขโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สุกแก้วโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบรรจง กาศเกษมโรงเรียนบ้านแม่หลู้ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคนิภา จตุรพักตร์สกุลโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางบุษบา เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณลี ปะนันวงค์โรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อินภิบาลโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นายภาณุรักษ์ วันมหาใจโรงเรียนบ้านปางมะโอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวธราวัลย์ พริบไหวโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน แสงสร้อยโรงเรียนบ้านเด่นทัพชัยกรรมการ
3. นายกวีวุฒิ ก่อตันโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ปัญญานิลพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพรรณ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอนิรุธ กาศโอสถโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางวราพร พงศ์อนันตกูลโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางโชติกา ปิลาผลโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีนวล ชุ่มเชื้อโรงเรียนปากจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต กวางทองโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนัยวัฒน์ เสียงหวานโรงเรียนดอนมูลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรีภรณ์ มณีวรรณโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ อินกันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางศิริกุล ชุมภูขอดโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางรัชนก อวรรณาโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา เวียงวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุพิน เวียงทองโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางสาวศิรินภรณ์ โคนโทโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสาคร เกษมโรงเรียนบ้านแม่รังประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ ชุมเชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวชญานันท์ สดสวยโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้าโรงเรียนบ้านแม่ตื๊ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เจริญมงคลรัตน์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล หนองช้างโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ อยู่คงโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ขัติโยโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ อยู่คงโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ขัติโยโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ สุยะสาโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นายวิชัด บางศรีโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสาวจิตติพร หมีเทพโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรประธานกรรมการ
2. นางเรณู ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางชวนพิศ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรประธานกรรมการ
2. นางเรณู ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางชวนพิศ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ปิงใจโรงเรียนบ้านวังเลียงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปิติจะโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ปิงใจโรงเรียนบ้านวังเลียงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปิติจะโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปฏิพัทธ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปฏิพัทธ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปฏิพัทธ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสิงคาร จินดาสถานโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นายอชิระ ก๋าติ๊บโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ กาศโอสถโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ วงศ์ปินตาโรงเรียนบ้านค้างปินใจประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แสนอินทร์โรงเรียนบ้านป่าค่าป่าม่วงกรรมการ
3. นางประทุม มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รังประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทิน มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางบุญสนอง มงคลวิสุทธิ์โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมโภช สุขทองโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ปัญญาฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ฆ้องชัยโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
3. นางปิยาพร ปินตาโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชม หมายมั่นโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ปิงใจโรงเรียนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชม หมายมั่นโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ปิงใจโรงเรียนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพิศมัย ดูงามโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชญา สุยานะโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นายพนม แจ้งใจโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ โกศัยโรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นางวจนา ราชสีห์โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นางทิมธิดา บุญมากโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางละเอียด เจริญมงคลรัตน์โรงเรียนบ้านตอนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วงค์เรือนโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางศรีมล โกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประทุม มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านค้างปินใจประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กาศสนุกโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำแรมประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ จิตบุญเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางปวีณา วงค์กัณหาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฏี สารจินดาพงษ์โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมปาน ทาบัวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประไพ สวนโพธิ์โรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุวรรณคำโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางเบญจรุณพร บุญพรชัยโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายเสนีย์ แสนหิ่งโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แนวจิตรโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ แก้วทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสิริพงษ์ สุภาษีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แสนบ่อโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ ด่านตระกูลโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย ปานเทศโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เบ้าทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางพัฒนาพันธ์ ธรรมสรางกูลโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวเกมวดี ดำคำโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อินมงคลโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉริยาภรณ์ ขำฉาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางอรชร ร่มเย็นโรงเรียนบ้านปงพร้าวกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสุพิชญ์ชญา ค้าไม้โรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ใจสว่างโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สารดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดาโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนุชนาถ แสงโรจน์โรงเรียนชุชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ อินปวกโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นางณัชชารีย์ ขอนดอกโรงเรียนยานอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางปณิตา อินวรรณาโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
3. นางสาวอิสรยา อึ้งตระกูลโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิลลี่ ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางสาวสีดา กัมปนาดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นายจำนอง ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางออมสิน วงศ์ปินตาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เหล็กแก้วโรงเรียนวัดมงคลถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ ชัยพิวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยลากปืนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูงโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางจีราวรรณ ตนะวิไชยโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสงคราม เครือแก้วโรงเรียนไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายประยูร พอจิตโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวดวงนภา สายสินธุ์โรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปทุมวัน มหาดิลคนพรัตน์โรงเรียนวัดพระหลวงประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ถวิลโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางวัชรี จิตตประมวลบุญโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เหล็กแก้วโรงเรียนวัดมงคลถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางกัลยา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร วังสกุลชัยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นายมนตรี ถาบูรณพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ฉลวยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวฐิติกร เรือนคำโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ โปร่งใจโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางสุพัตรา กันยะมีโรงเรียนบ้านเด่นชุมพลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฤทธิไกร จินดาสถานโรงเรียนนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ปัญญามากโรงเรียนแม่หลู้กรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางลัดดา วัฒนสัจจานุกุลโรงเรียนบ้านทุ่งตะกร้าประธานกรรมการ
2. นางสิงคาร จินดาสถานโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ อินกันโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา คำมาโรงเรียนวัดโชคเกษมกรรมการ
3. นางเหรา-นรี เหราโรงเรียนบ้านหัวยลากปืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร อุนจะนำโรงเรียนบ้านปากกางรองประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา พวงลำโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรดล จินดาสถานโรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นายสมอาจ ฟูน้อยโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางฐิติมา คณะภักดิ์โรงเรียนบ้านแหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ วงค์เวียนโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ธรรมโทโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
3. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ วงค์เวียนโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ธรรมโทโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
3. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุฑโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นายเด็จพงษ์ กาญจนพงศ์ชัยโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตะกร้าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร อุดคำมีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางลภัสดา กาญจนพงศ์ชัยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด จันทร์มาโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพนัชกร ศรไชยโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางอังศุมาศ กุลดิลกโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด จันทร์มาโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพนัชกร ศรไชยโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ สลักลายโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางณิษา รัตนธนัญโรจน์โรงเรียนวัดสิทธิวิมลกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปุณญคพัฒน์ สืบเจริญภักดีโรงเรียนบ้านแม่แปงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านแม่ยุ้นกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐโรงเรีบนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอารี กินาสมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุภณัฐพงศ์ เทพวีระพงศ์โรงเรียนนาพูนกรรมการ
3. นายสถาน ลังกาเทพโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอารี กินาสมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุภณัฐพงศ์ เทพวีระพงศ์โรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นายสถาน ลังกาเทพโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี สัญญาโรงเรียนบ้านปากปานประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ เจนจัดโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
3. นายภานุรักษ์ วันมหาใจโรงเรียนบ้านปางมะโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทชัย พญามงคลโรงเรียนบ้านแม่ตื้ดประธานกรรมการ
2. นางจรรยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางจันทร เชื้อคำยาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนุชนาฏ สีหะอำไพโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุฑโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางฐิติมา คณะภักดิ์โรงเรียนบ้านแหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเดโช ถวายโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สว่างเมืองวรกุลโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
3. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนพงษ์พิสุทธิ์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช จักรแก้วโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูลโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช จักรแก้วโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนพงษ์พิสุทธิ์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
3. นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูลโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ชาติพินิจโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน ธรรมสรางกูรโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
5. นายพัทธิกร วุฒิโรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
6. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
7. นายสุวรรณ ถือแก้วโรงเรียนบ้านค่างามกรรมการ
8. นางกนกวรรณ มะลินักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมนัส ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่งโรงเรียนบ้านแม่พวกรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ฑากันทะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
4. นายขรรค์ชัย เวียงนาคโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
5. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎ์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ ฑากันทะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัทธิกร วุฒิโรงเรียนพัทธกมลกรรมการ
4. นายขรรค์ชัย เวียงนาคโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
5. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ เครื่องแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงพล เวียงชัยโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมเกียรติ วรรณาโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางจรัญญา เจริญสุขโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางปทุม รตะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจิตตานันทฺ์ พรรณาโรงเรียนบ้านวังชิ้นประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เจดีย์ถาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการ
3. นางสาวบุษบา พงษ์พุฒิโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวัลย์ ปลงใจโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
3. นางเปมิกา เทพสาธรโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวขจิต อินทะเสนโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา กำทองโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา ธุระทำโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ก่อกองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลประธานกรรมการ
2. นางศิวลักษณ์ สีสดโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวกรรมการ
3. นางภัทรมน พงศ์พุฒิโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์โรงเรียนไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ใจก๋องโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางฐานมาศ วรายุโรงเรียนบ้านปงหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ มาลีโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ มาลีโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐภูมิ ฉาใจโรงเรียนเด่นชัยประชานุกุลประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ โพธิคำโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
3. นางมัสลิน เครือนวลโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภูมิ ฉาใจโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมัสลิน เครือนวลโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายพุธพงษ์ โพธิคำโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นางสาวธิติธร สืบสมุทรโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติธร สืบสมุทรโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ ประไพศรีโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะประธานกรรมการ
2. นายสำราญ กองโกยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ประมาณโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล เทียมแสนเจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล เทียมแสนเจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นายเอกธิดล ปัญญาวันเจ้าหน้าที่ ICT สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล เทียมแสนเจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นายเอกธิดล ปัญญาวันเจ้าหน้าที่ ICT สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเสรี สลักลายโรงเรียนบ้านสบสายประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นายอดุลย์ ปันตาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเซีย ถือแก้วโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เสนากุลโรงเรียนบ้านปงพร้าวกรรมการ
3. นางสุนีย์ ใจสว่างโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุดมพร ไขรัศมีโรงเรียนบ้านค่างามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เยาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกูดกรรมการ
3. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง ชมภูศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางพนิดา วงศ์ราชโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา คำมาโรงเรียนวัดโชคเกษมประธานกรรมการ
2. นางดรุวรรณ จันทร์ชูชื่นโรงเรียนประชารัฐกรรมการ
3. นางจรูญลักษณ์ สวนป่าโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันพร เหมืองหลิ่งโรงเรียนบ้านนำ้รินประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร เอกจิตร์โรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางปัทมาภรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจินดารัตน์ เวียงนาคโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววราพรรณ ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นายธงไชย ไววางโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางกัลยา สีสดโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัมพร เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางวัชรีภรณ์ ฉาใจโรงเรียนบ้านปงหัวหาดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือโรงเรียนบ้านนำ้รินประธานกรรมการ
2. นางอัศนียา มณีกาศโรงเรียนบ้านค่างามกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วิใจทาโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภิญญา อัฐวงศ์โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ขุนชุ่มโรงเรียนศรีดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ สุวรรณกาศโรงเรียนวัดมงคลถาวรประธานกรรมการ
2. นางสมจินต์ หิรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางณชนก แแฃปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพรรณ พื้นดีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน อินต๊ะเสนโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางนววรรณ วุฒิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัสสร อินประชาโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรประธานกรรมการ
2. นางสังวาล สอนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เมืองตั้งโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎาเดช รัตนกัลยาโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์บุญมาโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางฐานะมาศ วรายุโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิจารย์ คันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะประธานกรรมการ
2. นายสมัย เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการ
3. นางจีรพร อันปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมพัฒ นันตาโรงเรียนบ้านนาตุ้มประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา อุตรพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร วัฒนาโกศัยโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางละเอียด ก่อกองโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวัลย์ ทานัดโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางสาวิตรี เงินดวงโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางออมสิน วงค์ปินตาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการ
3. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางออมสิน วงค์ปินตาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการ
3. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางออมสิน วงค์ปินตาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการ
3. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ โปร่งใจโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัยโรงเรียนดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจิตตานันท์ พรรณาโรงเรียนบ้านวังชิ้นประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ บัวบานโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางจรูญศรี ศิริวาทโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิตตานันท์ พรรณาโรงเรียนบ้านวังชิ้นประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ บัวบานโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางจรูญศรี ศิริวาทโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ประไพศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ บุญเลิศเจริญศรีโรงเรียนบ้านปงหัวหาดกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ขัตติยากุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา มาจันทร์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา รอบเมืองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา มาจันทร์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา รอบเมืองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา มาจันทร์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา รอบเมืองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นายพรหมพชร ชมภูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดาโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นายพรหมพชร ชมภูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดาโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา มาจันทร์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา รอบเมืองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สกุลบุญแก้วโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางจารุอำภา วงศ์มณีโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
3. นางนงคราญ บุญยืนโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
3. นางนงคราญ บุญยืนโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สกุลบุญแก้วโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางจารุอำภา วงศ์มณีโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สกุลบุญแก้วโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางจารุอำภา วงศ์มณีโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขจรศรี ดอกแก้วโรงเรียนบ้านวังวนประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤทัย โลกคำลือโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันนิภา กิติโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณออน กาวีวนโรงเรียนบ้านน้ำฮอกประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สุดเสน่ห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.แพร่กรรมการ
3. นางสาวนพพนิดา วางหาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางพรพันธ์ ท้วมแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางอัจฉรา สาจักร์โรงเรียนบ้านแม่พวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ กาศเกษมโรงเรียนบ้านห้วยกูดประธานกรรมการ
2. นายประเวศน์ หลวงสิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายอรรณพ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ห่อตระกูลโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
5. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.แพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สัณหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ คำไหวโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สัณหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ คำไหวโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา บุญภิโยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางวัชรี มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสุธาสินี เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.แพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ตระกูลภัทรพงศ์โรงเรียนช่องลมจันทิมากรรมการ
3. นายจิระพงศ์ อ่อนเป็งโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ตระกูลภัทรพงศ์โรงเรียนช่องลมจันทิมากรรมการ
3. นายจิระพงศ์ อ่อนเป็งโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ตระกูลภัทรพงศ์โรงเรียนช่องลมจันทิมากรรมการ
3. นายจิระพงศ์ อ่อนเป็งโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ตระกูลภัทรพงศ์โรงเรียนช่องลมจันทิมากรรมการ
3. นายจิระพงศ์ อ่อนเป็งโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ สุทธการโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางปราณี แก้วแดงโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายวิญญู ประมูลโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นายเสกสรร บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]