หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2559   17 ก.ย. 2559   18 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง สังคม 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง พยาบาล 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง คณิตศาตร์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง สุขศึกษา 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารหอสมุด ชั้น 2 ห้อง สมุดชั้นบน 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารบันไดทิศใต้ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารบันไดทิศเหนือ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
10 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 09.00-10.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 10.01-11.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 11.01-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารก้าวไกลเทคโนโลยี ชั้น 1 ห้อง พละศึกษา 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเปี่ยมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเปี่ยมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเปี่ยมคุณธรรม ห้อง ใต้ถุนอาคารเปี่ยมคุณธรรม 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเปี่ยมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเปี่ยมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง พิเศษ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร เต้นท์ 2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2559 10.30-12.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2559 14.30-16.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 13.00-14.00
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 14.00-15.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 15.00-16.00
8 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารก้าวไกลเทคโนโลยี ชั้น 1 ห้อง พละศึกษา 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 14.30-16.00
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30
11 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 10.30-12.00
12 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
18 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน---------- 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 12.00-14.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 ห้องประชุมกาศมรกต 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 ห้องประชุมกาศมรกต 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สนามวอลเลย์บอล 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4,ป.5 17 ก.ย. 2559 09.00-15.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4,ป.5 17 ก.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 1-2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 3 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 1-3 17 ก.ย. 2559 13.00-15.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 4-6 17 ก.ย. 2559 13.00-15.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
9 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 4-6 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร เต็นท์ 4-6 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคาร 1 ชั้น 1 ระเบียง 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล ,ป.2 17 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]