หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2559 10.30-12.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2559 14.30-16.00
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 13.00-14.00
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 14.00-15.00
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2559 15.00-16.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
07.30-16.00
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารก้าวไกลเทคโนโลยี ชั้น 1 ห้อง พละศึกษา 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 14.30-16.00
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
11.00 น. เป็นต้นไป
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 น.
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 น.
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ก.ย. 2559 10.31-12.00 รายงานตัว 10.00 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 09.00 น. เพื่อเตรียมเพลงในการแข่งขัน
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 09.00 น. เพื่อเตรียมเพลงในการแข่งขัน
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30 รายงานตัว 12.00 น.
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00-14.30 รายงานตัว 12.00 น.
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ก.ย. 2559 13.00-14.30 รายงานตัว 12.30 น.
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ก.ย. 2559 14.30-16.00 รายงานตัว 14.00 น.
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน เวลา 10.00 น.เพื่อเตรียมตัว
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตอนิมิตร อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน เวลา 10.00 น.เพื่อเตรียมเพลง
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
-
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน---------- 17 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ---------ไม่มีทีมแข่งขัน----------
-
13.00-16.00 (โรงเรียนขยายโอกาส)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]