รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง
 
1. นางเรณู  เอกภูธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  กลมกลอม
 
1. นางกมลวรรณ  วงศารัตนโชค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงเปมิกา  บุญมาภิ
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โลกคำลือ
 
1. นางพิรญาณ์  เกิดกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1. เด็กหญิงธัญชนก   น้อยทา
 
1. นางสาวพยอม  เมฆอากาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาจี
 
1. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปัญญาสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เชียงจันทา
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  รัตนากรไพบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวารุณี  สุวรรณรัตน์
 
1. นางดวงคำ  สุคันธมาลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงนิพิษฐา  มนตรี
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส
2. เด็กหญิงณิชนพัทธ์  พัฒนศิริเวทิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน
 
1. นางปรานอม  ขอนดอก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์
3. เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น
 
1. นางณิชาพร  ถิ่นถา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นโฮ้ง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โปธิสาร
3. เด็กชายธนากร  ล้านมา
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
2. นางสาวธัญญารัตน์  ธรรมไชยางกูร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ยืนมั่น
2. เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา
 
1. นางนันทาวดี  ถิ่นสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. นางสาวนริศรา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงอริศรา  ถุงเงิน
 
1. นางสาวิตรี  กุมภวรรณ
2. นายวนชวน  วันราชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลวดี  แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ
 
1. นางอัญชลี  สุวรกุล
2. นางสาววิไลวรรณ  กันกา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1. เด็กหญิงณัฏฐพร   แสวงหา
2. เด็กชายธณนันศ์   พิทักษ์สิทธิพร
3. เด็กหญิงวรัญญา   สาครเจริญ
 
1. นางสาวธนิกานต์  ตาแสง
2. นางสาวชนิดา  คำแปงคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง
2. เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา
 
1. นางปิยะพร  จอมเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายปิยนันท์  กาศสกุล
2. เด็กชายเอกราช  คำเฮือน
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
2. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์
 
1. นายญาณวัฒน์  วงศ์ถานะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นางสาวอลิตา  สีมา
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณทิตชาพร  รัตนดอนดี
2. เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดวง
 
1. นางนฤมล  แนวลาด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายธนากร  สินธุวงศ์
2. นายยุทธศักดิ์  สลับศรี
3. เด็กหญิงวรินทร  ปินตา
 
1. นางจินดา  ภมรคนธ์
2. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงลลิตรภัทร  พิฬารัตน์
2. เด็กหญิงลักษิกา  ชาญพฤติ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยี่เผติ๊บ
 
1. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจหวาน
2. เด็กหญิงชโลทร  เรือนปัน
3. เด็กหญิงณฐกมล  บำรุงบุญ
 
1. นางสาวสุทธินี  ชาวรัตนพันธุ์
2. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงชัญญาดา  ทับวงษ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญยก
3. เด็กหญิงอริสรา  อุ่นอารมณ์
 
1. นายสุรวุฒิ  พุทธษร
2. นางสาวนลัทพร  จุมปาแฝด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์เรือน
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แคล้วคลาด
3. เด็กชายอภิสร  ปัญญาสุข
 
1. นางจรัสศรี  เวียงทอง
2. นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทรงกุล
2. เด็กชายภูษิต  ยะปะนันท์
3. เด็กชายวัชชิราวุฒิ  แก้วรวม
 
1. นางสาวสรัลนุช  บ่อคำ
2. นายชุติเดช  เดชาธนาโยธิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายธีรโชติ  ลือชัย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันตา
 
1. นายสุรวุฒิ  พุทธษร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
2. เด็กชายกิตติภณ  ปัญญาเพ็ชร
 
1. นางชลพิณทุ์  พัฒนสารินทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายณัฐชา  ศรีศร
2. เด็กชายหนึ่งเดียว  สมกำลัง
 
1. นางสายสวาท  คำตัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายทศพล  เสาวะระ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. นายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นายณัฐพล  ศรีสนิท
2. นายวรวิช  มักผล
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปัสสาพันธ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ถิ่นสุข
3. เด็กหญิงพรรณปพร  มาจวง
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  นันทะยานา
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ถิ่นสุข
 
1. นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง
2. นางลัดดากรณ์  ศรียงค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ทะตั๋น
2. เด็กชายนันทพงศ์  ธารากุล
3. เด็กชายนิติพล  ชัยยา
4. เด็กหญิงปรีดาภร  ก้อนคำ
5. เด็กชายวรภัทร  วัลภัย
 
1. นายธีรวัฒน์  คำทิพย์
2. นายสุริยา  แสงสาย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จำปา
2. เด็กหญิงจาฟียา  จินามา
3. เด็กหญิงจารวี  มังกรณ์
4. เด็กหญิงชนิศา  ทองเจือ
5. เด็กหญิงพีรดา  จงสุขสันติกุล
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแหลม 1. เด็กหญิงธนัฐชยา  พยัคชน
2. เด็กหญิงพัชราภา  จุมพิศ
3. เด็กหญิงลักขณาวัลย์  บรรลือศักดิ์
4. เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรรัศมีไพร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
2. นางสาวมณีรัตน์  ปัทมาภรณ์พงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจเหิน
2. นายณัฐพล  ศรีสนิท
3. เด็กหญิงรวีตะวัน  คำแหง
4. เด็กหญิงสิรินยา  อุตคำมี
5. เด็กหญิงอรุโนทัย  ทองคำ
 
1. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
2. นางสาวภานุมาศ  ดาวดึงส์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บุญกาวิน
 
1. นางสาวรัตติกร  มีเมือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ท้าวปฐมพร
 
1. นางกนกวรรณ  เดือนดาว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ฝักฝ่าย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ
 
1. นางกัลยา  วรรณมณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำบุญเรือง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  คำยวง
 
1. นางวันดี  มะโนรา
2. นางวิไลพร  รักเรียน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายอนิวรรต  หน่อท้าว
 
1. นางพิศมัย  นันทะพงษ์
2. นางพิศวาท  ทองไหล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตุลาวรกุล
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองถิ่น
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงทอง
4. เด็กหญิงธนัญญา  สุจาคำ
5. เด็กหญิงธมกร  พงค์รชตวิมล
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง
7. เด็กหญิงพิชชาภา  จับเทียน
8. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีทัน
9. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  ศรชัย
10. เด็กหญิงเกสรา  เมืองธรรม
 
1. นางบุษราภรณ์  วิเศษ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วมา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มีมาก
3. เด็กหญิงจันทรมณี  พลแหลม
4. เด็กหญิงจิรประภา  ปราบโรค
5. เด็กหญิงชลธิชา  โมรารัตน์
6. เด็กชายณัฐนันท์  วรินทร์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอุ่น
8. เด็กหญิงนีรนุช  เสาร์อินทร์
9. เด็กชายปิยรัตน์  วงศ์ตุ้ย
10. เด็กหญิงพัชรี  หมื่นโฮ้ง
11. เด็กชายพีรพล  ป้อมดี
12. เด็กหญิงภัคจิรา  กิติเขียว
13. เด็กชายศรวิชญ์  หมื่นโฮ้ง
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาอุ่น
15. เด็กหญิงโชติกา  พาพิมพ์
 
1. นางทิวาพร  วุฒิเมธารักษ์
2. นางสาววดี  ถาวรรณา
3. นางธนาภรณ์  ครองสุข
4. นางสาวสุรีรัตน์  การเอนก
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมวงศ์ชัย
 
1. นางศิริรัตน์  วังซ้าย
2. นางสาวกาญจนาพร  เดชปักษ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงบุญสิตา  สิทธิตาคำ
2. เด็กชายพงศกร  แก้วดวงใจ
 
1. นางจารุวรรณ  ปินะสุ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงไอริสา  บุญมี
 
1. นางสาวธรรศญา  ตั้งธนาวิชชากร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงนานาสิริ  เสาร์เพ็ง
 
1. นางสาวธรรศญา  ตั้งธนาวิชชากร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงฐนิชา  สมบุตร
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์
 
1. นางสาวธรรศญา  ตั้งธนาวิชชากร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงนันทิชา  เขียวดี
 
1. นายสมพงษ์  เรียนไธสง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  น้อยนิด
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงเฉลิมพร  ไพรัช
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ยะปะนันท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงบุษกร  กาศเกษม
 
1. นายนพดล  สิทธิวงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   โทธุโย
2. เด็กชายภัทร  ทิพคุณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช
2. นางละออ  แก่นจันทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมภาร
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นายภานุพงศ์  สวัยษร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนทิ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุดใจดี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ใจยนต์
2. เด็กชายธนากูร  วงค์ขยัน
3. เด็กหญิงวิภาวี  คำชื่น
 
1. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
2. นางสาวปุณิกา  ใจยวน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คำภีย์
2. เด็กชายจิรพงศ์  แจ่มจันหาญ
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เลซี่
 
1. นางสาวปุณิกา  ใจยวน
2. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ขันทะบุตร
2. เด็กหญิงพชรพร  คริสอัม
3. เด็กหญิงภัทราพร  ดอนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
2. นางสาวมุกดา  สะเอียบคง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนเงิน
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กชายขวัญชัย  อินทเสน
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาใจ
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมครอง
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สร้อยเสนา
 
1. นายเอกดนัย  วุฒรักรังสรรค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงวีรกานต์  แสนปัญญา
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญจิดา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงญปัณณพร  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงณัฏฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์
4. เด็กหญิงดารินดา  ตันทรบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงธัญรัศมิ์  บุญนิธิพันธุ์
6. เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
7. เด็กชายธีรเดช  ม้าทอง
8. เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย
9. เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง
10. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงค์
11. เด็กหญิงปริยพิชญ์  อินประดิษฐ์
12. เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา
13. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงเพชร
14. เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
15. เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
16. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
17. เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
18. เด็กชายอรรถพงศ์  วงศ์แพทย์
19. เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
20. เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
 
1. นางศรีสกุล  วิหก
2. นางสุภาวดี  กาวีวล
3. นางวาสนา  หงษ์ห้า
4. นางเกวลี  พลอยประดิษฐ
5. นางสาวรุ่งนภา  พะย๋า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ขันทะบุตร
3. เด็กชายพิชญุตย์  ศรีคำภา
4. เด็กหญิงภัทราพร  ดอนแก้ว
 
1. นายยุทธชัย  สักลอ
2. นางสุมาลี  ศรีใหญ่
3. นางสาวมนัสนิตย์  จงปัญญานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 1. เด็กชายกฤตพจน์  ไทย
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  แฟสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงชาริณี  แก้วดี
5. เด็กชายชุติพนธ์  ป๋องพาล
6. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ถิ่นทิพย์
7. เด็กชายปิยะพงษ์  เชื้อทอง
8. เด็กชายภูวดล  โกสินทร์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจโลกา
10. เด็กหญิงวรัญญา  ตระกูลดี
11. เด็กหญิงวรัญญา  โกสินทร์
12. เด็กชายสถาปัตย์  หลงป่า
13. เด็กชายสิรวิชญ์  เทียมตา
14. เด็กหญิงสุชญา  วงศ์แก้ว
15. เด็กชายสุธี  แซ่หล่อ
16. เด็กชายสุรศักดิ์  สุธรรม
17. เด็กชายสุรินทร์  สายน้อย
18. เด็กชายสุรเดช  แซ่วื่อ
19. เด็กชายอดิศร  ธรรมใจ
20. เด็กชายอนุวัฒน์  ประวัน
21. เด็กหญิงอรทัย  ประดิษฐ์
22. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ว่าง
 
1. นายชัยโรจน์  ธรรมลังกา
2. นางศิริรักษ์  ทองไหล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางศิริรัตน์  โพธิ์งาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กชายกัลยกฤต  ถนอมวงค์
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจใส่
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำปิง
 
1. นางธิดารัตน์  โชติกยานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกฤษนล  จิตเผือก
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุ้ยดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยพร  สายทอง
 
1. นางเด่นนภา  แหวนทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวมณีมัญชุ์  ง้าวแหลม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. นายณัฐพล  ดาวหาญ
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงสร้อยสุรางค์  ณัฐากาญจน์
 
1. นางสุภัค  บัวนาค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. นางสาวปัทวีกานต์  ธิมา
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกฤษนล  จิตเผือก
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายขุนไกร  สอนมา
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมูลี
 
1. นางผุสดี  นันทวิเชียร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วภา
2. เด็กหญิงจิราภา  บำบัด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฟักเงิน
4. เด็กหญิงทินารมณ์  ไชยยศ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันกวาว
6. เด็กชายปิยะราช  อุดคำมี
7. เด็กหญิงผกาวดี  มีสอง
8. เด็กหญิงพริมรดา  สังขะวร
9. เด็กหญิงพิสุดา  วังกาวี
10. เด็กหญิงวรัทดา  อุ้ยหะ
 
1. นายศราวุฒิ  จินดา
2. นางระเบียบ  อุตศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ใจประเทือง
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  สีวิลัย
3. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ทะตั๋น
4. เด็กชายธนิษฐา  กวางเต้น
5. เด็กหญิงธัญยพร  กลิ่นลอย
6. เด็กหญิงนราธิป  เสียงหวาน
7. เด็กชายนรินทร  เชื้อวงศ์
8. เด็กหญิงนลินนิภา  โปทา
9. เด็กชายนันทพงศ์  ธารากุล
10. เด็กหญิงปนัดดา  ปิงเมือง
11. เด็กหญิงปรีดาภร  ก้อนคำ
12. เด็กหญิงปวันพัสตรฺ์  แสงอ่อน
13. เด็กหญิงปิยชนก  สุพา
14. เด็กหญิงปุณญภา  ชื่นสมบัติ
15. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์แดง
16. เด็กหญิงพัชริดา  ไพรสิงห์
17. เด็กหญิงพันณ์ชิตา  วังกาวรรณ
18. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยิ้มแย้ม
19. เด็กหญิงพิชญา  ขาวสะอาด
20. เด็กหญิงภัทรกันย์  วังแสน
21. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  กาบจันทร์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
23. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กำยาน
24. เด็กชายวรภัทร  วัลภัย
25. เด็กหญิงวันวิสา  กุกอง
26. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทน
27. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
28. เด็กหญิงสิริกาญจน์  น้ำหล่าย
29. เด็กหญิงสิรินทร  แก้วกัน
30. เด็กหญิงอภิชญา  เนื่องสนธิ
31. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเหลือง
32. เด็กหญิงอัจราภรณ์  ยะปู่
33. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสุข
34. เด็กหญิงเพชรลดา  ชูชาติ
35. เด็กหญิงแพรทองทา  เสมาทอง
36. เด็กหญิงโสภิตณภา  เลี้ยงเชื้อ
37. เด็กหญิงไปรดา  วังคะออม
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางสาวสิดาพร  บุตรชา
4. นางสาวพรศรี  กองโกย
5. นางจีราพร  วุฒิการน์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาธนมานนท์
2. เด็กชายจักรพันธ์ุ  ศรีจำปา
3. เด็กชายดนัย  น้อยนา
4. เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทะนำปี
5. เด็กหญิงพิมพิศา  ผัดโน
6. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่เติน
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ลาภูเขียว
8. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีธิยศ
9. เด็กหญิงอรวี  แสนย้าง
10. เด็กหญิงเพชรดา  สะเอียบคง
 
1. นางรุจิรา  ลีลาเลอเกียรติ
2. นางพันธ์ทิพย์  ขันคำนันต๊ะ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจีรณา  กันคำ
2. นายชรินทร์  บุญจันทึก
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์เมือง
4. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปินนะ
6. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
7. นางสาวอลิตา  สีมา
8. นางสาวเกวลี  นะภิใจ
9. เด็กหญิงเกวลี  ใจกาศ
10. เด็กหญิงเปมิกา  บุญมาภิ
 
1. นางกาญจนา  เครือไทย
2. นางภัคจิรา  ตันมา
3. นางสาวจิตตมาส  เมืองสองวงศ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ประเทือง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บ่อคำ
3. เด็กหญิงธัญหทัย  นิรันดร์
4. เด็กหญิงภารวี  แก้วแหวน
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สายเย็น
6. เด็กหญิงสุธิดา  สุทธิสาร
 
1. นางสาวศรัณย์รักษ์  ศิลานุรักษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกชกร  สมทุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา  พิริยพรวิจิตร
3. นางสาวกุลนันท์  พิริยพรวิจิตร
4. เด็กหญิงธัดดาวรรณ  ดีอิ่นคำ
 
1. นางเกษร  สวัยษร
2. นางสาวภาณุมาศ  ดาวดึงษ์
3. นางสาวพรพรรณ  หมื่นโฮ้ง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  จำปา
3. เด็กหญิงจารวี  มังกร
4. เด็กหญิงชยาทิต  หงษ์กัน
5. เด็กชายชลทัศ  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงทวิกา  สอิ้งแก้ว
7. เด็กหญิงธนกมล  พันธ์เกาะเริง
8. เด็กหญิงพีรดา  จงสุขสันติกุล
9. เด็กชายพีรพงษ์  ทิพย์โสด
10. เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรืองวงค์
11. เด็กหญิงวรณัน  ต่างใจ
12. เด็กหญิงวโรธาภรณ์  ต๊ะยาง
13. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลสาร
14. เด็กหญิงสุจิรา  นิลวงค์
15. เด็กหญิงสุวพิชญ์  บุญเป็ง
16. เด็กหญิงอัจฉรา  ดวงใน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
2. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกชกร  สมทุ่ง
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงกฤษณา  อยู่คำ
4. นางสาวกุลธิดา  พิริยพรวิจิตร
5. นางสาวกุลนันท์  พิริยพรวิจิตร
6. นางสาวชลดา  กลิ่นจันทร์
7. เด็กหญิงณิชา  สว่างอารมณ์
8. เด็กหญิงธัดดาวรรณ  ดีอิ่นคำ
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทวงค์
10. เด็กหญิงวรรณิดา  สายไหม
11. เด็กหญิงวาสนา  ทองดอนเหมือน
12. นางสาวสุประวีณ์  วีระคำ
 
1. นางเกษร  สวัยษร
2. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
3. นางสาวศิริประภา  บุญเสริม
4. นายธีระพงษ์  ลัดดา
5. นายทศพล  สาวะระ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายชยากร  ต๊ะมาแก้ว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ก้อนคำลือ
3. นายปัญจพล  มาศมุททิก
4. นายยุทธศักดิ์  สลับศรี
5. นายรัฐธีร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์
 
1. นางจินดา  ภมรคนธ์
2. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงปัณณภัทร  บุญเทียม
2. เด็กหญิงปัณณภัทร  บุญเทียม
 
1. นางสาวกวิสรา  ภูอภิชาติดำรง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายณัฐภาส  ยะปะนันท์
2. เด็กชายทองธนา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  สีสงคราม
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  คำทิพย์
5. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์ตะวัน
6. เด็กหญิงภาวิมล  แสงดวง
 
1. นายศรีพจน์  เชียงวงศ์
2. นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
3. นางอนงวรรณ  เชียงวงศ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กหญิงจีรภรณ์  หงษ์ห้า
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุปินะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  คำทิพย์
4. เด็กชายนราวิชญ์  อินโองการ
5. เด็กหญิงปพิชญาฎา  ศรีมูล
6. เด็กชายอรรถวัฒิ  พรรณาผิว
 
1. นายศรีพจน์  เชียงวงศ์
2. นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
3. นางอนงวรรณ  เชียงวงศ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติชัย  เกตุนาค
2. เด็กชายคมสันต์  เทพเจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิพย์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ใฝ่ใจ
5. เด็กชายธนารัตน์  ชมภูมิ่ง
6. เด็กชายพิชญุตย์  ศรีคำภา
7. เด็กชายภูวดล  บำรุงศิลป์
8. เด็กชายสุธิมนต์  สะเอียบคง
 
1. นายบัญชา  ผัดขัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย  ปันเต็ม
3. นางสาวมนัสนิตย์  จงปัญญานนท์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติภพ  ร่องฉาย
3. เด็กหญิงขวัญทิพย์  บุญทิพย์
4. เด็กหญิงจตุพร  โสภาค
5. เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ
6. เด็กหญิงญาณิศา  สายวงค์อินทร์
7. เด็กหญิงวรนุช  สุธรรม
8. เด็กหญิงสุทธนา  ต้นโสด
 
1. นายกิตตินันท์  ศรียงค์
2. นางเพ็ญศรี  พลพงษ์
3. นางเมนัสนันท์  แก้วปาเฟือย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงประภาศิร  จันสอง
2. เด็กหญิงอนันตรา  ละอินทร์
3. เด็กหญิงอันนา  แม่นยำ
 
1. นางสาวปรานอม  เทียนทอง
2. นางสิรินทร์  พรมรังกา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่จาง
2. เด็กหญิงอริสา  แซ่จาง
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ย่าง
 
1. นางศรีวรรณ   รอดนิล
2. นางสาวพรสุดา  เห็มบาชัย
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยสุพรรณ์
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสอน
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุน
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงนริศรา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ยวงใจ
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นางสาวปิยรัตน์  อินนะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล็กชื่น
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  แซ่หาญ
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวปาริฉัตร  หางศร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  อำพรผล
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
 
1. นายสุรัส  ผูกพันธ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ขันเพ็ชร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. นางสาวธัญญามาศ  สมรูป
2. นางสาวอังคณา  ศรีคำปวง
 
1. นางสาวณิศาชญา  ขันทะบุตร
2. นายธีรวัฒน์  คำปิง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงศรัญญู  สุวรรณอินทร์
2. เด็กหญิงสุวรา  อินทราวุธ
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวนุจรี  ประพรง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายพีรวัฒน์  รอดจุ้ย
2. เด็กชายอนุสรณ์  ก้อนสุรินทร์
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวปาริฉัตร  หางศร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  โพธิมูล
2. เด็กหญิงภิญญารัตน์  สีสม
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สุวรรสุข
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายภูมิรัฐ  สร้อยคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  หาญฤทธิกิจกุล
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวปาริฉัตร  หางศร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรรุจิกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด
 
1. นายชูชัย  ปาคา
2. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แสงแก้ว
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายณัฐดน  ขัติสะ
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  ปาโผ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสุวรรณ
3. นางสาวภรผกา  ดวงสุวรรณ
 
1. นายณัฐนนท์  ภู่แดง
2. นางอรุณี  พันธ์กสิกรรม
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายชินกฤต  ราชกิจ
2. เด็กชายมินธาดา  ทองตะเคียน
3. เด็กชายวรเดช  เล่ห์กล
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัชธนกฤช  ธนะลภัสโชค
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายกันต์กวี  วงศืชัยยา
2. เด็กหญิงชนกวนันท์   ขอนพิกุล
3. เด็กชายเจษฎา  จุมปาแฝด
 
1. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
2. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายนภราช    โตพันธ์
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ศรีผ่อง
3. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์แดง
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายกิตติพงษ์  หมอป่า
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายกัณฑิกร  ดอนแก้ว
2. เด็กชายธราดล  รถขวา
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ทาวัน
 
1. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
2. นายอนันต์  สารบุรุษ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. นายธนวัฒน์  จันทร์แดง
2. นายภานุพงษ์  ผัดขัน
3. นายวัชระ  คำปวง
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางชุลีรัตน์  ขอนพิกุล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงประภัทสราพันธ์  นันทะชัย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เหมืองทอง
3. เด็กหญิงพีรภา  ไสสอน
 
1. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
2. นางสมพร  ตั๋นพรม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. นายนุพกร  พละงาม
2. เด็กหญิงอุไรพร  จันทร์ฉาย
3. นางสาวโสภิตนภา  เย็นชุ่ม
 
1. นายธราพงศ์  พุฒิพุทธ
2. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายกัณณวัฒน์   ม่วงหวาน
2. เด็กหญิงชัญญานี   สิงห์คำ
3. เด็กหญิงชัญญานุช   สิงห์คำ
4. เด็กหญิงณัฐชา   ความสุข
5. เด็กหญิงธนัญชนก   ผาทอง
6. เด็กชายอภิษฎา    กาศคำสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  งานขยัน
2. นายพัลลภ   หม้อกรอง
3. นางฉัตรชนันทร์  ถุงคำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. นางสาวชนิดาภรณ์  เลิศสุวรรณ
2. นางสาวฏิธเนตร  เจริญจิต
3. นางสาวทานตะวัล  กิติวงค์
4. นางสาวปาณิสรา  ดวงจินดา
5. เด็กหญิงหัสยา  วงค์ดาว
6. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  ใจพรม
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
2. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
3. นางบุญยง  คำตั๋น
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงชยาทิต  หงษ์กัน
2. เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  บุญเป็ง
 
1. นางจินดา  ทองภักดี
2. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายบัญญวิต  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพิมพิกา  อุดม
3. เด็กชายวิศรุตน์  สุทธะ
 
1. นางสาวปาณิสรา  เวียงนาค
2. นางวรรษมน  พิทาคำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงวรพิชชา  กาศสกุล
2. เด็กชายสุทิวัส  ยานะวิน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชุ่มอินดา
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกฤตนัน  บุญมาภิ
2. นายสรศักดิ์  ทรายอินทร์
3. เด็กหญิงสรินยา  แก้ววิเศษ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีนวล
3. เด็กหญิงสุภาวิกา  ธัญพัตน์รวิกุล
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางสาวนิภาพรรณ  สมันจิตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพชรแกมแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพิลาศ  ชำนิกุล
3. เด็กหญิงรัฐพร  อินต๊ะจักร์
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทำ
2. เด็กชายกัมพล  ตุ้ยดี
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  อินติ๊บ
 
1. นางไกรสร  มูลเมือง
2. นางสาววันวิสาข์  วิใจยา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่เค้า
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศักดิ์ทวีเดช
3. เด็กหญิงวรินวรรณ  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  มีแพง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยงวัน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  อิสโร
2. เด็กหญิงนนน์นนา  โสสนุ้ย
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนชมภู
 
1. นายธีระพงษ์  ลัดดา
2. นายธีระพงษ์  ลัดดา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   บุญช่วย
2. เด็กชายภัทรวรรษ  ป่าธนู
3. เด็กชายเชตุพล  เชื้อวังคำ
 
1. นางสุนิษา  จินากุล
 
144 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายประวีร์เทพ  บุญญัติ
2. เด็กหญิงปวริศรา  อุเทน
3. เด็กชายพชรพล  ไชยชนะ
 
1. นางดวงดาว  ภูกา
2. นางสาวปรารถนา  หางศร
 
145 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สมจิตร
2. เด็กหญิงธัญพร  ยนต์สุวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาพร  สมนึก
 
1. นางประไพ  ปัญญานะ
2. นางสาววันวิสา  ม่วงทอง
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงธนาภา  สารเขียว
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กชายกมล  ทรงอภินันท์
 
1. นางกนกวรรณ  เดือนดาว
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงอัณณา  บวบหอม
 
1. นางสาวอินทิรา  อินองการ
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายปีชนิตย์  สาระพงษ์
 
1. นางภัสสร  อิกาเสน
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กชายกันทรากร  สิบน้อย
2. เด็กหญิงชนกชนม์  คำนนท์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุทธิพงศ์พันธ์
 
1. นางจริยา   ก๋าลัง
2. นางพฤฒิกรานต์  หมดทุกข์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นางสาวจิราภรณ์  กาศสกุล
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  หล่ายแก้ว
3. เด็กชายอัครพนธ์  บุญมาภิ
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
2. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจิรชยา  อยู่สุข
2. เด็กชายวันชัย  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฏร์
 
1. นางพฤฒิกรานต์  หมดทุกข์
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กหญิงรัชกูลนารี  ศรีอำภา
 
1. นางกรวิการ์  คารวะวงศ์
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
 
1. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 1. เด็กหญิงชนาพร  แสนหิ่ง
 
1. นายจิรวัฒน์  วาสนะตระกูล
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายรัชชานนนท์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายบูรณัส  ไฝเครือ
 
1. นางสาววศินี  ขวัญคำ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นายชนิดาภา  คำปัญจะ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 1. เด็กชายอภิเดช  นาธิกา
 
1. นายภาณุกูล  คำเหลือง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีรักษ์
 
1. นางธัญลักษณ์   เสาร์แดน
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงแพรไหม  ฟักทิม
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
2. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองค่า 1. เด็กชายฐิติปกรณ์   ฐิตะภัทรพงศ์
 
1. นางพิมลพรรณ  เชียงทา
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติทัต  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขวัญแก้ว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรรณมณี
5. เด็กชายทัตพงศ์  กาศสนุก
 
1. นางนัยน์ปพร  ใจเดช
2. นางสาวมณีนุช  ไชยทิศ
3. นางสาวนิตยา  วงค์ใน
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายจตุพล  แสนซุ้ง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนโซ้ง
3. เด็กชายสุรวินท์  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  สภา
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยะวัน
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายธนายุต   เจตะภัย
2. เด็กชายพีระพัฒน์   กัลยา
3. เด็กชายวรโชติ   ฝั้นมงคล
 
1. นางสาวบงกช  สุถาวร
2. นายพัลลภ   หม้อกรอง
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐวัฒ  สะเอียบคง
2. เด็กชายวรวุธ  ยาสมุทร์
3. เด็กชายเมธวิน  ดอนแก้ว
 
1. นายพิษณุวัฒน์  เสาร์แดน
2. นายกมล  กุมภวรรณ
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายจอมพล  ใจงาม
2. เด็กชายนพรุจ  ทองคำ
3. เด็กชายอรรถภูมิ  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวปุณิกา  ใจยวน
2. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงนันทกา  ราชรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  รางคำ
3. เด็กหญิงพิราวรรณ  ก๋าชุม
 
1. นางวิไล  กันทะใจ
2. นางสาวนิเกศน์  กันทะถี่
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เข็มทอง
2. เด็กชายณัชพล  ทะนันชัย
 
1. นายมานิตย์  ธีระวงศ์นันท์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงณัชชา  ยอดตาคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  ป้อกันทัง
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ริพล
2. เด็กชายรชตะ  สิงห์คา
3. เด็กหญิงเอกธิดา  เถระ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เดชพรม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นถา
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ละกุด
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน