สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารดาอุปถัมภ์ 13 4 1 18 22 2 0 0 24
2 อนุบาลแพร่ 11 10 10 31 35 5 2 2 42
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 10 3 5 18 24 3 0 2 27
4 บ้านแม่ทราย 10 1 0 11 10 1 1 0 12
5 วัดเมธังกราวาส 8 21 4 33 33 9 0 3 42
6 เจริญศิลป์ 8 1 3 12 13 1 0 0 14
7 ไทยรัฐวิทยา31 7 1 0 8 8 1 0 1 9
8 บ้านห้วยโรงนอก 6 4 5 15 15 2 1 0 18
9 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 2 2 9 9 1 1 0 11
10 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 4 5 6 15 17 3 2 1 22
11 บ้านแม่หล่าย 4 0 1 5 6 0 0 0 6
12 บ้านแม่แรม 3 3 1 7 6 1 0 0 7
13 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 3 2 6 11 16 6 4 4 26
14 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 3 2 1 6 6 1 0 0 7
15 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 3 1 2 6 8 2 0 0 10
16 บ้านดอนดี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านอ้อยวิทยาคาร 2 6 2 10 10 4 1 4 15
18 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 2 2 5 9 13 4 1 2 18
19 อนุบาลร้องกวาง 2 2 1 5 5 2 1 1 8
20 บ้านแม่ยางเปี้ยว 2 2 0 4 5 1 0 0 6
21 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 2 2 0 4 4 1 0 0 5
22 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
23 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 2 1 2 5 7 2 1 0 10
24 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 1 0 3 2 1 1 0 4
25 บ้านสุพรรณ 2 0 2 4 6 0 1 0 7
26 เจริญราษฎร์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
27 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 0 2 4 3 1 0 0 4
28 บ้านวังช้าง 2 0 1 3 2 3 0 2 5
29 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
30 บ้านวังฟ่อน 1 7 3 11 10 8 1 0 19
31 เทพพิทักษ์วิทยา 1 3 3 7 6 1 0 0 7
32 บ้านศรีมูลเรือง 1 2 0 3 4 0 0 1 4
33 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 1 4 6 3 5 0 1 8
34 เทศบาลวัดหัวข่วง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
35 บ้านถิ่น 1 1 1 3 5 3 1 0 9
36 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
37 เทศบาลวัดเหมืองแดง 1 1 1 3 2 1 1 3 4
38 บ้านหนองแขม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
39 ราชประชานุเคราะห์ 25 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านร่องฟอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 0 2 3 4 0 0 0 4
42 วัดต้นไคร้ 1 0 1 2 2 0 3 0 5
43 เทศบาลวัดชัยมงคล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองเสี้ยว 1 0 0 1 1 1 1 0 3
45 บ้านนาแหลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านแดนชุมพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 3 2 5 7 2 0 1 9
50 บ้านทุ่งแค้ว 0 2 0 2 6 2 1 0 9
51 บ้านห้วยฮ่อม 0 2 0 2 5 2 3 4 10
52 วัดศรีภูมิ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
53 บ้านนาคูหา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
54 บ้านหนองม่วงไข่ 0 2 0 2 2 4 1 5 7
55 วัดกาญจนาราม 0 1 4 5 5 2 2 0 9
56 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 1 2 4 1 1 0 6
57 บ้านสวนเขื่อน 0 1 1 2 3 2 1 1 6
58 บ้านแม่ทะ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดเหมืองค่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านปง 0 0 2 2 5 0 1 1 6
62 บ้านห้วยขอน 0 0 1 1 2 4 0 0 6
63 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
64 บ้านห้วยม้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
65 บ้านผารางวังหม้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
66 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
67 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
68 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
69 บ้านดอนชุม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 บ้านแม่ยางร้อง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
71 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
72 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
73 วัดห้วยหม้าย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
74 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านหัวเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
78 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
79 วัดทุ่งล้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
80 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านแม่ลัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
83 บ้านลู 0 0 0 0 0 0 2 0 2
84 บ้านนาจักร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 บ้านวังปึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 117 97 360 432 118 42 48 592