สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่ทราย 15 1 0 16 15 1 1 0 17
2 มารดาอุปถัมภ์ 13 4 1 18 22 2 0 0 24
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 12 3 6 21 27 3 0 2 30
4 อนุบาลแพร่ 11 11 11 33 36 7 2 2 45
5 วัดเมธังกราวาส 8 21 4 33 33 9 0 3 42
6 เจริญศิลป์ 8 1 3 12 13 1 0 0 14
7 บ้านห้วยโรงนอก 7 4 7 18 17 3 1 0 21
8 ไทยรัฐวิทยา31 7 1 0 8 8 1 0 1 9
9 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 2 2 9 9 1 1 0 11
10 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 4 6 8 18 20 5 2 1 27
11 บ้านแม่แรม 4 3 2 9 8 2 0 0 10
12 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 4 2 7 13 18 6 4 4 28
13 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 4 2 1 7 7 1 0 0 8
14 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 4 2 0 6 5 2 0 0 7
15 บ้านแม่หล่าย 4 0 1 5 6 0 0 0 6
16 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 3 3 2 8 10 2 1 0 13
17 บ้านแม่ยางเปี้ยว 3 2 0 5 5 2 0 0 7
18 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 3 1 2 6 8 2 0 0 10
19 วัดต้นไคร้ 3 1 1 5 5 0 3 0 8
20 บ้านวังช้าง 3 0 3 6 5 3 0 2 8
21 บ้านดอนดี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านอ้อยวิทยาคาร 2 7 2 11 11 5 1 4 17
23 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 2 2 5 9 13 4 1 2 18
24 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 2 2 4 8 6 5 0 1 11
25 อนุบาลร้องกวาง 2 2 1 5 5 2 1 1 8
26 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
27 ราชประชานุเคราะห์ 25 2 1 0 3 4 1 0 0 5
28 บ้านร่องฟอง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
29 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 1 0 3 2 1 1 0 4
30 บ้านสุพรรณ 2 0 2 4 6 0 1 0 7
31 บ้านทุ่งคั๊วะ 2 0 2 4 5 1 0 0 6
32 เจริญราษฎร์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
33 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 0 2 4 3 1 0 0 4
34 บ้านย่านยาว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
36 บ้านวังฟ่อน 1 9 3 13 12 9 1 0 22
37 เทพพิทักษ์วิทยา 1 3 3 7 6 1 0 0 7
38 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 3 2 6 8 2 0 1 10
39 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1 2 1 4 5 0 1 1 6
40 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 2 1 4 4 2 0 0 6
41 บ้านศรีมูลเรือง 1 2 0 3 4 0 0 1 4
42 เทศบาลวัดหัวข่วง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
43 บ้านถิ่น 1 1 1 3 6 3 1 0 10
44 บ้านสวนเขื่อน 1 1 1 3 4 2 1 1 7
45 เทศบาลวัดเหมืองแดง 1 1 1 3 2 1 1 3 4
46 บ้านหนองแขม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
47 วัดทุ่งล้อม 1 1 0 2 2 1 0 1 3
48 วัดเหมืองค่า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านนาแหลม 1 0 1 2 2 3 0 0 5
50 บ้านวังปึ้ง 1 0 1 2 2 1 0 2 3
51 เทศบาลวัดชัยมงคล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองเสี้ยว 1 0 0 1 1 1 1 0 3
53 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านแดนชุมพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านทุ่งแค้ว 0 4 0 4 8 2 1 0 11
57 บ้านห้วยฮ่อม 0 3 0 3 7 4 4 4 15
58 วัดกาญจนาราม 0 2 4 6 6 2 2 0 10
59 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 1 3 5 2 1 0 8
60 บ้านนาคูหา 0 2 1 3 4 0 0 0 4
61 วัดศรีภูมิ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
62 บ้านหนองม่วงไข่ 0 2 0 2 2 4 1 5 7
63 บ้านปง 0 1 2 3 7 0 1 1 8
64 บ้านแม่ทะ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านห้วยกาน 0 1 0 1 4 1 0 1 5
66 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านห้วยขอน 0 0 1 1 2 4 0 0 6
69 บ้านห้วยม้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
70 บ้านผารางวังหม้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
71 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
72 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
73 บ้านแม่ยางร้อง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
74 บ้านดอนชุม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
75 บ้านหัวเมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
76 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านลู 0 0 0 0 1 0 2 0 3
78 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
79 วัดห้วยหม้าย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
80 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
83 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
84 บ้านแม่ลัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
86 บ้านนาจักร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 138 110 424 501 136 43 49 680