สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแพร่ 36 7 2 2 45
2 วัดเมธังกราวาส 33 9 0 3 42
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 27 3 0 2 30
4 มารดาอุปถัมภ์ 22 2 0 0 24
5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 20 5 2 1 27
6 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 18 6 4 4 28
7 บ้านห้วยโรงนอก 17 3 1 0 21
8 บ้านแม่ทราย 15 1 1 0 17
9 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 4 1 2 18
10 เจริญศิลป์ 13 1 0 0 14
11 บ้านวังฟ่อน 12 9 1 0 22
12 บ้านอ้อยวิทยาคาร 11 5 1 4 17
13 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 10 2 1 0 13
14 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 9 1 1 0 11
15 บ้านทุ่งแค้ว 8 2 1 0 11
16 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 8 2 0 1 10
17 บ้านแม่แรม 8 2 0 0 10
18 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 8 2 0 0 10
19 ไทยรัฐวิทยา31 8 1 0 1 9
20 บ้านห้วยฮ่อม 7 4 4 4 15
21 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 7 1 0 0 8
22 บ้านปง 7 0 1 1 8
23 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 6 5 0 1 11
24 บ้านถิ่น 6 3 1 0 10
25 วัดกาญจนาราม 6 2 2 0 10
26 เทพพิทักษ์วิทยา 6 1 0 0 7
27 บ้านสุพรรณ 6 0 1 0 7
28 บ้านแม่หล่าย 6 0 0 0 6
29 บ้านวังช้าง 5 3 0 2 8
30 อนุบาลร้องกวาง 5 2 1 1 8
31 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 2 1 0 8
32 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 5 2 0 0 7
33 บ้านแม่ยางเปี้ยว 5 2 0 0 7
34 บ้านทุ่งคั๊วะ 5 1 0 0 6
35 เทศบาลวัดหัวข่วง 5 1 0 0 6
36 บ้านหนองน้ำรัด 5 1 0 0 6
37 วัดต้นไคร้ 5 0 3 0 8
38 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 5 0 1 1 6
39 เจริญราษฎร์ 5 0 0 0 5
40 บ้านสวนเขื่อน 4 2 1 1 7
41 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 4 2 0 0 6
42 บ้านห้วยกาน 4 1 0 1 5
43 ราชประชานุเคราะห์ 25 4 1 0 0 5
44 บ้านศรีมูลเรือง 4 0 0 1 4
45 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 0 0 0 4
46 บ้านนาคูหา 4 0 0 0 4
47 วัดศรีภูมิ 3 2 0 0 5
48 บ้านสะเลียม 3 2 0 0 5
49 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
50 บ้านย่านยาว 3 1 0 0 4
51 บ้านหนองแขม 3 1 0 0 4
52 บ้านดอนดี 3 0 0 0 3
53 บ้านร่องฟอง 3 0 0 0 3
54 บ้านหนองม่วงไข่ 2 4 1 5 7
55 บ้านแม่ยางร้อง 2 4 1 0 7
56 บ้านห้วยขอน 2 4 0 0 6
57 บ้านนาแหลม 2 3 0 0 5
58 เทศบาลวัดเหมืองแดง 2 1 1 3 4
59 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 1 1 0 4
60 บ้านวังปึ้ง 2 1 0 2 3
61 วัดทุ่งล้อม 2 1 0 1 3
62 บ้านวังหงส์ 2 1 0 0 3
63 วัดเหมืองค่า 2 0 0 0 2
64 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่ทะ 2 0 0 0 2
66 บ้านน้ำเลา 2 0 0 0 2
67 บ้านห้วยม้า 2 0 0 0 2
68 บ้านดอนชุม 2 0 0 0 2
69 บ้านหัวเมือง 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 1 0 3
71 บ้านผารางวังหม้อ 1 1 0 0 2
72 บ้านดงเจริญ 1 1 0 0 2
73 บ้านลู 1 0 2 0 3
74 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 0 0 1 1
75 วัดห้วยหม้าย 1 0 0 1 1
76 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
77 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
78 บ้านแดนชุมพล 1 0 0 0 1
79 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
80 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 0 0 0 1
81 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 0 0 0 1
82 บ้านวังหลวง 0 1 1 0 2
83 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 1 0 1 1
84 บ้านแม่ลัว 0 1 0 0 1
85 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2
86 บ้านนาจักร 0 0 1 0 1
87 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0
รวม 501 136 43 49 680