หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
2 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
3 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
4 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
5 นางกุลธิดา เตียงเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
6 นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนชัย กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
7 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
8 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
9 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาหลวง กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
10 นายเจษฎา พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
11 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
12 นางสาวปัญชิกา คำเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคุ้ม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
13 นางสาวสุภัสสร แสนหลวง ครูโรงเรียนบ้านนาคูหา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
14 นางสุพรรณี เหล็กทั่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
15 นางสุพัตรา แก้วโมรา ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
16 นางวิไลวรรณ แดนเหมือง ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
17 นางสาวบุษบา ม่วงเหลือง ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
18 นางสาววรลักษณ์ เสมอใจ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
19 นางสาวพิกุลทอง ชมเชย ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
20 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
21 นางนพภัสสร ปานหมอก ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
22 นางพรทิพย์ นาแหลม ครูโรงเรียนบ้านดง กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
23 นางเกศรินทร์ ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
24 นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
25 นางจุราภรณ์ วงศ์ฉายา ครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
26 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลู กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
27 นางยุพารัตน์ พรมสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
28 นางสาวนันทรัฐ แสนกันทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยขอน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
29 นางสาวนันทรัฐ แสนกันทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยขอน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
30 นางสาวสุวิมล ใจใส่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
31 นางสาวสุรีรัตน์ เหมืองพลอย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังฟ่อน กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
32 นางสาวพรพรรณ หมื่นโฮ้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
33 นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
34 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
35 นางสาวจุฑาทิพย์ ขุนพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
36 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
37 นางสาวลักษิกา จาเลิศ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
38 นางสาวณัฐรินีย์ โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
39 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายณัฐชัย ทนันชัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดทุ่งล้อม กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายวิรัตน์ ยาสุปิ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน กรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายสุรินทร์ กองโกย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโป่งศรี กรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายสมาน เขียวแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านวังช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่
45 นายบริสุทธิ์ ขวารัตน์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายสิริพงศ์ อินทำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายนพเก้า ลือโลก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดศรีภูมิ กรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายสำรวย คำยวง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัย) กรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายเกตุ สุธรรม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่หล่าย กรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายบุญเชิด ม้าอุตส่าห์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยม้า กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายสาละวิน แนวนัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาคูหา กรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายสมคิด ฝาเรือนดี ครูโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายสถานที่
53 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายสถานที่
54 นางสาวชุมพร ลือราช ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
55 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
56 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายชูชัย ปาคา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายทินวร คงทน พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายบุญเลิศ วงศ์ศาลา พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายจิรพงษ์ เสียงดี พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายสุรศักดิ์ สบายสุข พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายสมศักดิ์ เมติกัน พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
64 นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายสุวรรณ สายาจักร พนักงานบริการ โรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายดิเรก ธรรมเมือง พนักงานบริการ โรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายชัยวัฒน์ อวยชัย ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายผจญ วิเชียรกันทา ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายสมคิด ผลมี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการประชาสัมพันธ์
71 นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการประชาสัมพันธ์
72 นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการประชาสัมพันธ์
73 นางช่อผกา จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการประชาสัมพันธ์
74 นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการประชาสัมพันธ์
75 นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประชาสัมพันธ์
76 นายสันติราษฎร์ สุธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการประชาสัมพันธ์
77 นางสาวชีวรัตน์ ยะยวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการประชาสัมพันธ์
78 นายปฏิวัติ สุภาษี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการประชาสัมพันธ์
79 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการวินิจฉัย
80 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการวินิจฉัย
81 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการวินิจฉัย
82 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
83 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการวินิจฉัย
84 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
85 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
86 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
87 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการวินิจฉัย
88 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการวินิจฉัย
89 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการวินิจฉัย
90 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
91 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการวินิจฉัย
92 นายหอมแต่ง อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง กรรมการวินิจฉัย
93 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการวินิจฉัย
94 นายธีรวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวา่ส(่เทศรัฐราษฎร์นุกูล) กรรมการวินิจฉัย
95 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน กรรมการวินิจฉัย
96 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการวินิจฉัย
97 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน(วิชัยชนานุเคราะห์) กรรมการวินิจฉัย
98 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย กรรมการวินิจฉัย
99 นายสุรชัย สุริยะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ กรรมการวินิจฉัย
100 นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ กรรมการวินิจฉัย
101 นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) กรรมการวินิจฉัย
102 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา กรรมการวินิจฉัย
103 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง กรรมการวินิจฉัย
104 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง กรรมการวินิจฉัย
105 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม กรรมการวินิจฉัย
106 นางบัวรัน อินสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง กรรมการวินิจฉัย
107 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า กรรมการวินิจฉัย
108 นายกัมพล พิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กรรมการวินิจฉัย
109 นายกรัณย์ เฮงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง กรรมการวินิจฉัย
110 นายพีรวัชญ์ ศิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม กรรมการวินิจฉัย
111 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมการวินิจฉัย
112 นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการวินิจฉัย
113 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใน กรรมการวินิจฉัย
114 นายธีระพงษ์ ลัดดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการวินิจฉัย
115 นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
116 นางโสภา เครือแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
117 นางอัมพร คำแปน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
118 นางภัทราวรรณ ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
119 นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
120 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
121 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
122 นางสาวอำนวย ตาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
123 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการรายงานผล
124 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 กรรมการรายงานผล
125 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
126 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการรายงานผล
127 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
128 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
129 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
130 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
131 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการรายงานผล
132 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการรายงานผล
133 นายดีลาภ ปราบสงบ โรงเรียนชุมชนบ้านคุ้ม กรรมการรายงานผล
134 นายสุธี พาทีทิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ กรรมการรายงานผล
135 นายชัยยุทธ์ ชาติสิงห์ทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการรายงานผล
136 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรายงานผล
137 นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรายงานผล
138 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
139 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการรายงานผล
140 ว่าที่ร้อยตรี ธวัช เวียงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
141 นางสาวพิรดา สุกพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
142 นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
143 นางศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
144 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
145 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
146 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
147 นางสาวฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
148 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
149 นางสาวมัชฉิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
150 นางฉัตรชนันทร์ ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
151 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผล
152 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กรรมการรายงานผล
153 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) กรรมการรายงานผล
154 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) กรรมการรายงานผล
155 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) กรรมการรายงานผล
156 นางกุลธิดา เตียงเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) กรรมการรายงานผล
157 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) กรรมการรายงานผล
158 นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการรายงานผล
159 นางพิรุณรัตน์ กันจะนะ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการรายงานผล
160 นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง กรรมการรายงานผล
161 นางธัญญรัตน์ คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม กรรมการรายงานผล
162 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์ กรรมการรายงานผล
163 นางสาวศิริประภา บุญเสริม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการรายงานผล
164 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรายงานผล
165 นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรายงานผล
166 นางสาวเกษรินทร์ อินทสุต ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์ กรรมการรายงานผล
167 นางสาวกิตติยา วัฒนสัจจานุกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรายงานผล
168 นางสาวรมณีย์ สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรายงานผล
169 นายตฤน จุลวัตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรายงานผล
170 นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง กรรมการรายงานผล
171 น.ส.ทิพวรรณ ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กรรมการรายงานผล
172 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการรายงานผล
173 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม กรรมการรายงานผล
174 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทราย กรรมการรายงานผล
175 น.ส.จริญญา ธรรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม กรรมการรายงานผล
176 นายตฤณ จุณณวัตต์ เจ้าหุน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการรายงานผล
177 นายกิตติพงษ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
184 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
191 นางสาวพยอม แสนปัญญา ผุ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางสาวพยอม แสนปัญญา ผุ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
201 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
202 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายดิเรก ฉันทา ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายสมภพ มุ้งทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย คณะกรรมการอำนวยการ
209 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
211 นายอนุสรณ์ พุทธจร ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
212 นายสมศักดิ์ พรหมไพร ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการอำนวยการ
215 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการอำนวยการ
216 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
217 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางสุภัค บัวนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ
220 นายสุรชัย สุริยะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายสงวน ท้าวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมป์) คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายอนุสรณ์ พุทธจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
223 นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายสัมพันธ์ ทิพย์จักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
227 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
228 นายทีปกร อะทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการอำนวยการ
230 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายมงคล พรมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายปริญญา ลุนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
235 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ
236 นายชำนาญ สีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการอำนวยการ
238 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการอำนวยการ
239 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายวินัย รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ
241 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการ
242 นางบัวรัน อินสวรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
243 นางสาววลินดา รสชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการอำนวยการ
244 นางเทียนทอง สายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการอำนวยการ
245 นายชาญชัย ชัยเลิศศรี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายกัมพล พิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการอำนวยการ
247 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการอำนวยการ
248 นายอนุสรณ์ พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการอำนวยการ
250 นายประพันธ์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายนิคม ทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
252 นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
253 นายสมภพ มุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
255 นายสุรพล แก้วติน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
257 นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์ รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการอำนวยการ
258 นางสุพรรณ ศรีวิราช รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการอำนวยการ
259 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
260 นายชัยโรจน์ ธรรมลังกา รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
261 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการอำนวยการ
262 นางเทียมตา สร้อยเพชร รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
263 นางวาสนา แก้วสุก รักษาการแทน ผอ. โรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการอำนวยการ
264 นายทองคำ ขอนดอก รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
265 นายชาญยุทธ สมบัตินันทนา รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการอำนวยการ
266 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
267 นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งฯ คณะกรรมการอำนวยการ
268 นายจีระศักดิ์ สารพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อฯ คณะกรรมการอำนวยการ
269 นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
270 นายโยธิน รุธีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) คณะกรรมการอำนวยการ
271 นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านาจักร(จักราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
272 นายอุดร บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
273 นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายดาวรุ่ง เหมะสิขันฑกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
275 นางไพพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
276 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
277 นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ ประธานกรรมการ
278 นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
279 นางไอลดา เสาร์แดน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
280 นางกุศลิน เกษามา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง กรรมการ
281 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการ
282 นางสาวรัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการ
283 นายสถาพร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวอร์ กรรมการ
284 นางธีระวรรณ คชปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต กรรมการ
285 นางประภัสสร คล้ายอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำทอง กรรมการ
286 นายธนภัทร พรหมขันธ์ ครู โรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมการ
287 นายณรงค์ สีเทา ครูโรงเรียนบ้านพันเชิงฯ กรรมการ
288 นายอานนท์ เลี้ยงไกรลาศ ครู โรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมการ
289 นายปรัชญา ชัยปรัชญ์ ครูโรงเรียนบ้านพันเชิงฯ กรรมการ
290 นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุล ครูโรงเรียนวัดกาญจนารามฯ กรรมการ
291 นางพรพรรณ ตื้อยศ ครู โรงเรียนบ้านใน กรรมการ
292 นางทรงศรี นันทะไสย ครูโรงเรียนวัดกาญจนารามฯ กรรมการ
293 นางสมใจ ท่วงที ครูโรงเรียนวัดกาญจนารามฯ กรรมการ
294 นางอุมาวดี เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านใน กรรมการ
295 นางศิริวรรณ ตันศิริ ครูโรงเรียนบ้านนาจักรฯ กรรมการ
296 นางสาวกรทิพย์ ฉัตรเตชะ ครู โรงเรียนบ้านใน กรรมการ
297 นายอำนาจ ปัญญาไว ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการ
298 นางละเอียด มิ่งปรีชา ครูโรงเรียนบ้านนาจักรฯ กรรมการ
299 นายวัชรพันธ์ ตันยงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการ
300 นายชนินทร์ สิงคิบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร้ กรรมการ
301 นางสุจริตรา เป็กทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมฯ กรรมการ
302 นายประสพ สุขประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร้ กรรมการ
303 นายดำรงพล ปัญญามาก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร้ กรรมการ
304 นายณัฐกานต์ บุบผามาลา ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว กรรมการ
305 นางสาวชญานิศน์ ละอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว กรรมการ
306 นายสุพจน์ ดวงมณี ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว กรรมการ
307 นางรุ่งนภา อ๊อดเอก ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว กรรมการ
308 นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมฯ กรรมการ
309 นางสาวอรทัย มุ้งกุลณา ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว กรรมการ
310 นางสาวศศิธร เรือลม ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมฯ กรรมการ
311 นางสาวแคทลียา ภักดีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมฯ กรรมการ
312 นางวนิดา อ้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมฯ กรรมการ
313 นางสาวอรพินท์ งิ้วแดง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันฯ) กรรมการ
314 นางสมหมาย เหมืองจา ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันฯ) กรรมการ
315 นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันฯ) กรรมการ
316 นางศิริลักษณ์ หมอนเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน กรรมการฝ่ายปฏิคม
317 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายปฏิคม
318 นางภัสสร อิกาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านวังช้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
319 นางกันธิดา สวัยษร ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านแม่หล่าย กรรมการฝ่ายปฏิคม
320 นางสาวอัญชลี สวนทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนวัดศรีภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคม
321 นางสาวปนัดดา ฝาเรือนดี ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
322 นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ ครูพี่เลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายปฏิคม
323 นางธิดารัตน์ เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายปฏิคม
324 นายสมเกียรติ ประเวช นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
325 นายสานิต วังลึก นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
326 นายเด่น ขวัญอยู่ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
327 นายสมพงษ์ กันหาเที่ยง นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
328 นายสุรชัย เดชสิริยาภรณ์ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
329 นายสมหมาย ฟองแพร่ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
330 นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
331 นายพรชัย มันทะเล นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
332 นายวิชัย ขอนพันธ์ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
333 นายสายนต์ ธรรมลังกา นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
334 นายมิตร ทองปลิว นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
335 นายสมศักดิ์ จันทร์คีรี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
336 นายเสริม กันตรี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
337 นางศนิ กฤติยะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
338 นางระเบียบ แสงคำมา ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
339 นางสุจิน สติมั่น ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
340 นางกรรณิกา นันตา ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
341 นางปทุมทิพย์ เสีนงดี ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
342 นางชนัน เบญจสุวรรณ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
343 นางประยงค์ ชัยประสงค์ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
344 นางสาวจันทร์ทิมา มงคลชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
345 นางนาวลละออ ศรีจันทร์กาศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
346 ว่าที่ร้อยตรีชมัยพร บุญมั่น ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
347 นางวรรณา บ่อคำ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
348 นางบุษบา อินแสน ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
349 นางสาวชฎาภรณ์ จตุพงศ์สวัสดิ์ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม

Update 20 พ.ย. 59 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID me_222222 ผอ ประพันธ์ หงษ์เจ็ด 089-9504828
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]