หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฑามาศ ศรีวิลัยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ วังทิพย์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางโสภิต ลือราชโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการ
3. นางสาวถิรญา สงวนพงศ์พันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
4. นางนันทวดี ถิ่นสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการ
3. นางสาวถิรญา สงวนพงศ์พันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
4. นางนันทวดี ถิ่นสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ปวงเหมืองโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นางมัลลิกา ปวงประเสริฐโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางจินดา บุญคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางศุภกานนท์ คงทนโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นางลัดดาวัณย์ สวัยษรโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา เห็มบาชัยโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
3. นางวาสนา ถุงเงินโรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนิภา เครือวัฒนภานิชโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจินดา เชียงเลนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
5. นางพรพันธ์ จันทร์สารโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนิภา เครือวัฒนภานิชโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจินดา เชียงเลนโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
5. นางพรพันธ์ จันทร์สารโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนงเยาว์ ศรทรงโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการ
3. นางธัญชนก สุริยาโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี กุมภวรรณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยรัตน์ ศิลาแก้วโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมุกดา สะเอียบคงโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายณัฎชภัทร จำปาหอมโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ วรแสนโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางสายทอง จันทอนโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางภัคจิรา ตันมาโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นางพิศมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมีโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
5. นางธนัชญา ใจเอื้อโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางภัคจิรา ตันมาโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นางพิศมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมีโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
5. นางธนัชญา ใจเอื้อโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ วงศารัตนโชคโรงเรียนวัดต้นไคร้ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม แก้วตินโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุธาทิพย์ ขุนพรมโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิสา นันทะกมลโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางปริชาติ ตาคำโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจำเนียร รัตนศรีโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทพริยาโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
4. นางมธุรส บุญเรืองโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ปินะสุโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส บุญเรืองโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฉันทนา โลกคำลือโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปราณี งามสวยโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา ต๊ะม่านโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล อภิวังโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี งามสวยโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา ต๊ะม่านโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล อภิวังโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด ฝาเรือนดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวดี เมฆอากาศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางสุมะนา ทองหมื่นโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ฝาเรือนดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางอุมาวดี เมฆอากาศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางสุมะนา ทองหมื่นโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอุษาสินีย์ กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภิญโญโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา ใจปัญญาโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายมาโนช บุญคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
5. นางปิยะพร จอมเขียวโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอุษาสินีย์ กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภิญโญโรงเรียนแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา ใจปัญญาโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายมาโนช บุญคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
5. นางปิยะพร จอมเขียวโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพุทธทรง พนมมิตรโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ ทองไหลโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางอนงวรรณ บรรเลงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ ใจดีโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
6. นายสุพจน์ ดวงมณีโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพุทธทรง พนมมิตรโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ ทองไหลโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางอนงวรรณ บรรเลงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ ใจดีโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
6. นายสุพจน์ ดวงมณีโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพุทธทรง พนมมิตรโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ ทองไหลโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการ
3. นายสุพจน์ ดวงมณีโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
4. นางอนงวรรณ บรรเลงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ ใจดีโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุธยา ปิ่นทองโรงเรียนบ้านห้วยม้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชรี วงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการ
3. นายวศิน ผลงามโรงเรียนเซนต์ฟรรังซิสเซเวียร์กรรมการ
4. นางดวงธิดา มหาวันโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
5. นางราตรี พังพรมราชโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทธิยา เธียรเศวตกุลโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางดวงตา น้อยทาโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางวิไลพร มูลผึ้งโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์กรรมการ
4. นางสาวลัชชา พุทธลกโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
5. นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าแดงรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจินดา ภมรคนธ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นายปรีดา เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางอินทิรา จองแคโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
4. นางเปี่ยมสุข คันธมาทน์โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงกรรมการ
5. นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเอก ลือโฮ้งโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรดา ฤาชัยโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรมกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ฤทธิ์ร่วมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์กรรมการ
4. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นางสาวขัติยา ธนูแก้วโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนพภัสสร ปานหมอกโรงเรียนบ้านน้ำชำประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นาแหลมโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพิณัฐญา จุ้ยเจริญโรงเรียนเจริญราษฏร์กรรมการ
4. นางลักษิกา คำทิพย์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
5. นายสุรวุฒิ พุทธษรโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเดี่ยว จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ ธรรมจักรโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายกุลธวัช อิทธิศักดิกรโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ปินะสุโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
5. นางพิณัฐญา อุ้ยเจริญโรงเรียนเจริญราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
3. นางจินดา ภมรคนธ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
4. นางเปี่ยมสุข คันธมาทน์โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ปินะสุโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
3. นางจินดา ภมรคนธ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
4. นางเปียมสุข คันธมาทน์โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ปินะสุโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรำเพียร ขันแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร แสนหลวงโรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
3. นางสาวณัฐปรียา ทิพโชติโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางกรัณฑรัตน์ คำมาบุตรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลกรรมการ
5. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุมพร ลือราชโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา ประมูลสินโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสมภพ ถาแก้วโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
4. นางสาวพรศรี กองโกยโรงเรียนเจริญราษฏร์กรรมการ
5. นายอภิชาติ รตจีนโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิน หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
3. นายมังกร ท้าววรรณชาติโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
8. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
9. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
10. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
11. นายสรนันท์ อุ่นกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
12. นายกิตติพิทักษ์ คำปัญจะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิน หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
3. นายมังกร ท้าววรรณชาติโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
8. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
9. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
10. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
11. นายสรนันท์ อุ่นกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
12. นายกิตติพิทักษ์ คำปัญจะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิน หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
3. นายมังกร ท้าววรรณชาติโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
8. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
9. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
10. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
11. นายสรนันท์ อุ่นกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
12. นายกิตติพิทักษ์ คำปัญจะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิน หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
3. นายมังกร ท้าววรรณชาติโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
8. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
9. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
10. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
11. นายสรนันท์ อุ่นกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
12. นายกิตติพิทักษ์ คำปัญจะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิน หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
3. นายมังกร ท้าววรรณชาติโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
8. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
9. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
10. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
11. นายสรนันท์ อุ่นกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
12. นายกิตติพิทักษ์ คำปัญจะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมยุรีย์ อัฐวงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฏร์ฯ)กรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเมตตา คำหงษาโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุษราภรณ์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชญ์ ลิงปนารักษ์โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการ
3. นายสมชาย ภาจอมพรวญโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุษราภรณ์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการ
3. นายสมชาย ภาจอมพรวญโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุษราภรณ์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชญ์ ลิงปนารักษ์โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการ
3. นายสมชาย ภาจอมพรวญโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
3. นางปรานอม ปทุมวิงโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
3. นางปรานอม ปทุมวิงโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกมลพร ปรัชญาโณทัยโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ทาประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25กรรมการ
3. นางปิยนุช ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางนิตยา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเมตตา คำหงษาโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ บัวสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูรโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ยาพรมโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิมลพรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ดวงในโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการ
3. นางผ่องศรี ดวงคำโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกมลนิตย์ ถมปลิกโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูรโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นางศิริพร สันคมโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอนงศ์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ จันพลโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระสมุห์ประชากร อภิปุญโญโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. พระฉัตรชัย จนทนนโทโรงเรียนวัดผารางกรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญดาโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพิชญ์ญา ดีแก้วโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ ดีพอโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ญา ดีแก้วโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ ดีพอโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรวัฒน์ ดีพอโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ แสนมงคลโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษภัทร ตันมาโรงเรียนบ้านวังช้างประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ผัดขันโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางสาววดี ถาวรรณาโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา อินโองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา อินโองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางนงค์ยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
4. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นางนงยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
4. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นางนงยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
4. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา พรหมทองโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา พรหมทองโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา พรหมทองโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการ
3. นายพศิน เกาทัณท์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายพศิน เกาฑัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการ
4. นางสุจินต์ ใจคนึงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายพศิน เกาฑัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการ
4. นางสุจินต์ ใจคนึงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลองโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรมประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สามารถโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรมประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สามารถโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรมประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สามารถโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรมประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สามารถโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธาคิน วงศ์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธาคิน วงศ์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
2. นายธาคิน วงศ์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
2. นายธาคิน วงศ์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางนาฏสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการ
4. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Miss๋Jiang Wenhuiโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุภาศิณี อินทร์นากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss๋Jiang Wenhuiโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุภาศิณี อินทร์นากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissJiang Wenhuiโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุภาศิณี อินทร์นากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางอนงวรรณ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านท่าขวัญประธานกรรมการ
2. นายนิคม จุมปาแฝดโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
4. นายวิชา พริ้งเพริดโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายวสันต์ ยาพรมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านวังหงส์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ประทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
4. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นายบุญเหลี่ยม รักดีโรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
6. นายอภิชาต รตจีนโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ เสนาธรรมโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลประธานกรรมการ
2. นายพงษภัทร ตันมาโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
4. นายวีรพันธ์ ประมายันต์โรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
5. นายสุขสมบัติ กาศบัณฑิตโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการ
6. นายศานิต เภาอ่อนโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
7. นายสมคัด กองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
8. นายสำเริง พรมไพรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
9. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
10. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายภานุพงศ์ ทาประเสริฐโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเทียนทอง สายใจโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านนต้นหนุนกรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
6. นายทักษิณ เวียงยาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางเทียนทอง สายใจโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านต้นหนุนกรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
6. นายทักษิณ เวียงยาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ เทพอนวยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ จิิตเพียรโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
3. นายสุชาิต นันตาแสงโรงเรียนบ้านแม่พร้าวกรรมการ
4. นางพิชญ์ญา ดีแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายมนู คำฝั้นโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชาญศักดิ์ เปรมประเสริญโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวพันทิวา มีปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นายฉัตรชาญ ยานะแก้วโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายทิวานันท์ กาศเจริญโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
6. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพันทิวา มีปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นายฉัตรชาญ ยานะแก้วโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นางทิวานันท์ กาศเจริญโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
6. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เครือไทยโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ กันหมุดโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมใจ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางพเยียรัตน์ สืบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
6. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เครือไทยโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ กันหมุดโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมใจ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางพเยียรัตน์ สืบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
6. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปัญจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ พิทยากิตโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดุลปุริน คลี่ใบโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นางกรวรรณ กาบกุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ชัย ปันเต็มโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นายชูชัย ปาคาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฏร์ฯ)ประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาธีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุธี พาธีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปัญจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ชัยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นายปรัชญา ชัยปรัชญ์โรงเรียนบ้านพันเชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี ปรีดีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี ปรีดีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทองสพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
4. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมอป่าโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
6. นางอรวรรณ วงศ์รีย์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
7. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
8. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
9. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
10. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทองสพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
4. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมอป่าโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
6. นางอรวรรณ วงศ์รีย์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
7. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
8. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
9. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
10. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทองสพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
4. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมอป่าโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
6. นางอรวรรณ วงศ์รีย์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
7. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
8. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
9. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
10. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทองสพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายกิตติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิฤกษ์ ชัยนันทฺ์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปรายสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
4. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมอป่าโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
6. นางอรวรรณ วงศ์รีย์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
7. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
8. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
9. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
10. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางบุญร่วม อนุกูลโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางบุญร่วม อนุกูลโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มประธานกรรมการ
2. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ธระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มประธานกรรมการ
2. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเอนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุณี นันติโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางวรุณพันธ์ ดาวดาษโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางเพยียรัตน์ สืบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นางปพิชญา ถิ่นสืบโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ มานพโรงเรียนวัดน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ปินะสุโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวอรพิน งิ้วแดงโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตนฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กันทะใจโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุสิริ ตาคำโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์โรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา จินากุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
4. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
5. นายบุญรี่ ใจดีโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุนิษา จินากุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
3. นางนิตยา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
4. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
5. นายบุญรี่ ใจดีโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์โรงเรียนบ้านวังหงส์ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางรัตนา ชัยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์โรงเรียนบ้านวังหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัยโรงเรียนบ้านแตกรรมการ
3. นางรัตนา ชัยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางอมรศรี นามลีโรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางอมรศรี นามลีโรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)กรรมการ
3. นางพิสมัย นันทะพงษ์โรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)กรรมการ
3. นางพิสมัย นันทะพงษ์โรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา บุญต้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา บุญตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ ปัญญานะโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทานตะวัน ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ คำพับโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกุลธิดา อยู่ทิมโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายหยุด เบาใจโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาตโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี สมศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางประไพวรรณ กิติคู้โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี สมศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางประไพวรรณ กิติคู้โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี สมศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางประไพวรรณ กิติคู้โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี สมศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางประไพวรรณ กิติคู้โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี สมศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางประไพวรรณ กิติคู้โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนงค์ยา กันจนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นางสุภาพิศ สติมั่นโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโสภิต ลือราชโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร อินจันทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิมลพรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสาร์แดนโรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางพิสมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิมลพรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสาร์แดนโรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางพิสมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลพรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสาร์แดนโรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางพิสมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากูลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศาสต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อินทเจริญศาสต์โรงเรียนบ้านบุญเริงกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เนื่องพืชโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางพิสมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลออ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กึกก้องโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลออ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กึกก้องโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ จักรหาโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วรรณาโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการ
3. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ จักรหาโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วรรณาโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการ
3. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ขยันการโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ขยันการโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพศิน เกาทัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางบานเทียน ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ จีปนโรงเรียนบ้านลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพศิน เกาทัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางบานเทียน ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ จีปนโรงเรียนบ้านลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุไร แก่นเรณูโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ร่องพืชโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
3. นางพจนีย์ สิงห์เสวกโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุไร แก่นเรณูโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ร่องพืชโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
3. นางพจนีย์ สิงห์เสวกโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อ้นจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางพเยียรัตน์ สืบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นางบัวลอย พริบไหวโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวีโรงเรียนชุมชนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้่ยวกรรมการ
3. นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการและเลขานุการ

Update 20 พ.ย. 59 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID me_222222 ผอ ประพันธ์ หงษ์เจ็ด 089-9504828
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]