รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์
 
1. นางลำดวน  ฝ่ายพรมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ถานะมั่น
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ตุ้มคำ
 
1. นายสำเริง  แดงจัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  เพ็ญสุริยะ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  แก้วเบี่ยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงบุลาพร  สุริยะ
 
1. นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
 
1. นางบุหงา  ดีวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฟ้าไส  พันธ์ุชัย
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
 
1. นางรักษา  ชัยศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายสุธนัย  สีวงษา
 
1. นางศุทธมน  หงษ์หนึ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  เสนาน้อย
 
1. นางพิกุล  บุญมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณิชา  คงเย็น
2. เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
3. เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวมณฑริกา  จันทนิชย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงวรดา  อินรอด
2. เด็กชายสุขสันต์  จันทัง
3. เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ
 
1. นางสุรทิน  กันเจิม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปุกสารี
2. เด็กหญิงจีรนภา  พันกลาง
3. เด็กหญิงวัชรี  นาแล
 
1. นางสมจิตร   พันธ์แก้ว
2. นางวิจิตร  สารีคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชาลีเปรี่ยม
2. เด็กหญิงญานิกา  คำมี
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางรัตนา  กิทำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงพรรณภษา  รัตะมณี
2. นางสาวสิริยากกร  คงปราโมทย์
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
2. นายธนาธิป  แสงพรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สงวนเพชรจินดา
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  โอดนันต์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายธราดล  พุมดวง
 
1. นายธานัท  หงษ์โม่่
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงโบลว์หลัน  ชูเสน
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ราชวงษ์
2. เด็กชายสุธินันท์  พันทะสา
3. เด็กหญิงสุมาลี  อาสารณะ
 
1. นางสาวเนตรนภา  มะนู
2. นางกัลยา  พงษ์สละ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จอดนอก
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินโน
3. เด็กหญิงภาวินีย์  ทำสมใจ
 
1. นางสาวภัทร์รวี  บุญมี
2. นางวัชรินี  นิลมูล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกมนวรรณ   จิตรโต
2. เด็กหญิงจรัสรวี   ใจเอื้อย
3. เด็กชายศุภสิน   หอมทอง
 
1. นายชัยภัค  เทียนทอง
2. นางเกศกาญจน์  ยืนสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   อาสาสิทธิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   มั่งทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  พลทวี
 
1. นางอรทัย   คุ้มทรัพย์
2. นางนิชรา   เกษประดิษฐ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงเวธกา   บัวดี
 
1. นางภารดี  มูลสาร
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  เนตรทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ควรคะนึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
2. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานอ่อน
 
1. นางวงเดือน  โตสังข์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายอานนท์  อินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์   โพธิ์ระย้า
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงคมชนก   ชัยรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงสินี   สรรคพงษ์
3. เด็กหญิงแทนใจ   ด่อนน้อยจริง
 
1. นางพิมพ์สุภัค   ปัญญาอินทร์
2. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนพล  สีหาฤทธิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วนคร
3. เด็กหญิงสุนิษา  อนุภาพ
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปฐิมาภรณ์   พันกลั่น
2. เด็กหญิงอลิสา  เงินเถื่อน
3. เด็กหญิงอัมพร   สิงห์ลอ
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอารีย์วรรณ  กันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนิทัศน์   ศรสุรินทร์
2. เด็กชายศุภกร   คล้ายเพ็ง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เดชจร
 
1. นางสาวศิริพร  แสงคร้าม
2. นางกัลยาณี  ชำนาญไพร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  สายการ
2. เด็กชายธนพนธ์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอนนทพร  สุริวงษ์
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  สิงหะ
2. เด็กหญิงอธิศรา  ราชิวงค์
3. เด็กหญิงอมรพรรณ   ไพวรรณ์
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
2. นายก้าน  นามบุญลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงนลิน  มุ้ยห้วยแก้ว
2. เด็กหญิงมิรันตี  กองอาสา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำตา
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาววราลี  มาจาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญญาศักดิ์
2. เด็กหญิงนิษาชล  แอ็ดสกุล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงศรี
 
1. นายนิคม  เพชระบูรณิน
2. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1. เด็กหญิงอมินตา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงไชยหยาน เกวลิน  ซีโมน
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เทพจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรพันธ์  เพียดจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  หงษาบัวภา
 
1. นายมารุต  แสนคาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  ขะนอก
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชลธสิทธิ์  กะชา
2. เด็กชายศรยุทธ  เกิดแก้ว
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายธันยภัทร  ผ่านพินิจ
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มสังข์
 
1. นายสำเภา  แสงบุญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายอัคคเดช  อินทชัย
2. เด็กชายเจษฏา  สีหมอก
 
1. นายสงกรานต์   สังขกรณ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิทวัส  สำราญสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงธนาภา  พิมพล
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   หาวงษ์
3. เด็กหญิงพัชชา   ภารฤทธิ์
4. เด็กหญิงอริตา   สาระพินธุ
5. เด็กหญิงเรณู    ดวงมา
 
1. นางนิชรา   เกษประดิษฐ์
2. นางศรีนวล  พลอยบุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกพร   สาเสน
2. เด็กหญิงณัณธิชา   แก้วทา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริวงศ์วิวัฒน์
4. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   โกนกระโทก
5. เด็กหญิงอริศรา   บุญคำ
 
1. นางเยาวลักษ์  บัวขาวสุทธิกุล
2. นางสาวพรศิริ  วงษ์ไว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจิตตราพรรณ  จันทร์พรมมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล่ากาสี
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล่ากาสี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิลัยวรรณ์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษาอาด
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
2. นายวิโรจน์  สาริกา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิ์รื่น
2. เด็กชายปนิธาน  ท้าวมิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาธิณี  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ยี่สุ่น
5. เด็กหญิงอินมณี  แนวสุภาพ
 
1. นางสาววลัยรัตน์  แสงสุด
2. นางสาววรีรัตน์  เทียนงาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงดวงพร  กางกรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ท้าวมิ่ง
3. เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทอุดร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อักษรวิลัย
2. นายทรงเกียรติ  โยธาธรรม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปานฝัน   เพียดจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   กองภูเขียว
3. เด็กหญิงพีรดา   กิ่งนอก
4. เด็กหญิงอรุณี   โคทับ
5. เด็กหญิงเขมจิรา   สมบูรณ์
 
1. นายเหรียญ  บุญสิน
2. นางทองย้อย  บุญสิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  งีสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีวงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงวรัญยา  พันชมภู
4. เด็กชายสรรพวิท  ทองนาค
5. เด็กชายสิริราช  คำเขียว
 
1. นายประสงค์  พัฒนานุพงษ์
2. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพรรทักษา  นาคล้วน
3. เด็กหญิงมาริษา  อบเชย
4. เด็กหญิงมาริสา  แก้วเงา
5. เด็กชายสุขสันต์  แก่นโท
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นางชลนีย์  กงถัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  บรรจุแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวลัย  บุญเอนก
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไพบูลย์
4. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  จันทา
5. เด็กชายธนพล  พุ่มอินทร์
6. เด็กชายธัญกร  เพ็ชรกล้า
7. เด็กชายธีรภัทร  เชิดสูงเนิน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนาจช่วย
9. เด็กชายพาทิศ  นันโท
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูชัยมงคล
11. เด็กชายวรัญญู  พลภู
12. เด็กชายศตวรรษ  สีสมุทร
13. เด็กชายศิริพงศ์  ม่วงงาม
14. เด็กหญิงสายพิน  อินทร์พล
15. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
16. เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญพัวพันธ์
17. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นนอก
18. เด็กหญิงอรอนงค์  ชื่นนอก
19. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จันทร์โพธิ์
20. เด็กชายเปรมศักดิ์  พืมขุนทด
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นายชาญชัย  องอาจ
3. นางธนิต  ดีขุนทด
4. นางสาวนริศรา  แก้วเมืองกลาง
5. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายกิตติพล   จุรัน
2. เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กชายจักกฤษ  อายุยืน
4. เด็กหญิงชลลดา   เปรมไทยสงค์
5. เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม
6. เด็กชายดรุษกร   วรรณวินัย
7. เด็กชายธนกร   ปรีเลขา
8. เด็กชายธราดล  มหาวงศ์
9. เด็กชายนันทกร  เขื่อนโคกสูง
10. เด็กหญิงบรรณารักษ์  ถนัดไร่
11. เด็กชายปัณวิชญ์  สินสุพันธ์
12. เด็กหญิงปิณิดา   เรืองฤทธิ์
13. เด็กชายพุฒิพงษ์   เจริญศิลป์
14. เด็กชายภานุพงษ์   แก่นวงษ์
15. เด็กชายวรพล  วรรณวินัย
16. เด็กชายวุริธินันท์   สุวรรณพันธ์
17. เด็กหญิงศริญญา  พรมมา
18. เด็กหญิงศิริกันยา  วงศ์เอนก
19. เด็กชายศุภกร  วิลัยลาน
20. เด็กชายศุภกร  เสโพธิ์
 
1. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
2. นายธานัท  หงษ์โม่
3. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
4. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงอาริสา  สมุติรัมย์
 
1. นางเพ็ญแข  จันทร์งาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กหญิงจุฑามณี    งูคำ
 
1. นางสาวนัฎฐิรา   ศรีไพร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชุติมา  ชูเชื้อ
 
1. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1. เด็กชายกฤชเพชร  ศรีภูงา
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทร์จ้าว
 
1. นางเสาวณี  สายคำทอน
2. นางสาวยุพา  มั่นเขตกิจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาดสันเที๊ยะ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ธนวิริยกิจ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเสนา
2. นางสาวปัณณพร  เรืองขำ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อศิลป์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทะนนตรี
3. เด็กหญิงนันทพร  รามพิชัย
4. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  ชูฤทธิ์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  อยู่ศรี
6. เด็กหญิงพัชรี  ฉิมมะลี
7. เด็กหญิงรุจิรา  ทองรูปพรรณ์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิ์ทักษ์
9. เด็กหญิงสุวิมล  หาญอินทร์
10. เด็กหญิงอนัญพร  จันนพคุณ
 
1. นางสุเนตร  พลพงษ์
2. นางสาวสมใจ  พรมภัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กหญิงกนกกร  หอมละออ
2. เด็กหญิงดารณี  มีโชค
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญโสภิณ
4. เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์บุตร
5. เด็กหญิงปนัดดา  เปลาเล
6. เด็กหญิงมะลิวรรรณ  คลาดแคล้ว
7. เด็กหญิงวันวิสา  กูดขมิ้น
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เป้งทา
9. เด็กหญิงศิริวัน  เศิกศิริ
10. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์หยวก
 
1. นางเรณู  รักผึ้ง
2. นางเพลินพิศ  ประดับมุข
3. นางสาวมัณฑิตา  พุฒิพร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัลยา  กุลดารัม
2. เด็กหญิงกัลยา  กลั่นเกษร
3. เด็กหญิงจุฑามณี  มุ่งเมืองกลาง
4. เด็กหญิงชญาดา  สระประทุม
5. เด็กหญิงชุติมา  ชินชัยภูมิ
6. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ชอบจิตร
7. เด็กหญิงนฤมล  ปิดสาโย
8. เด็กหญิงพรรณนารา  ประตูทอง
9. เด็กหญิงพัชรินธร  ตาลานนท์
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผาทอง
11. เด็กหญิงศศิกาล  สุดจันทึก
12. เด็กหญิงศศิประภา  ยิ้มจัตุรัส
13. เด็กหญิงสุรัตน์ชาวดี  ขุนศรี
14. เด็กหญิงอรุโณทัย  เอียงชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเกตุวดี  เทิญเสกตุ
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
3. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
4. นายต้องตา  สนิทไทย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมคล้าย
2. เด็กหญิงชญาณี  แก้วคชสาร
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  หงส์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ประเสริฐสัง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คูณพรม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาระโท
7. เด็กหญิงนิสา  กวางแก้ว
8. เด็กหญิงพนิดา  โคนหลัก
9. เด็กหญิงพรชิตา  ไมขุนทด
10. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มะลิ
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นรินนอก
12. เด็กหญิงวราลักษณ์  ประเสริฐสัง
13. เด็กหญิงศรีรัตน์  หล้าคอม
14. เด็กหญิงศศิวิมล  โมงขุนทด
15. เด็กหญิงอาลิสา  นรินนอก
 
1. นายบุญลือ  บุญนิยม
2. นางชุตินุต  บุญนิยม
3. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
4. นายต้องตา  สนิทไทย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานันท์  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นายธานัท  หงษ์โม่
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายธวัชชัย  บุษบา
2. เด็กชายพีระณํฐ  เจริญสุข
 
1. นายเอกชัย  สำราญทิพย์
2. นายอุทิศ  เบ้าทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปริณดา   กุดั่น
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
 
1. นางอรนุช  ค้าสุกร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตติ์   ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จั่นผ่อง
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภู่กำจัด
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีวิเศษ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปาลิตา   บุญลือ
2. เด็กหญิงพรนภัทร    แก้วสา
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางสาวเสาวภา  เพชรสุข
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปณิศา    บุญลือ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสม
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางถนอม  นาใจรีบ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงวีรสุดา  มีคล้าย
2. เด็กหญิงอรียา  เพ็งศรี
 
1. นายภัทรพล  สามนทา
2. นางปรีดาภรณ์  ขำยิ่งเกิด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  กุญชรโชติ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เครืออยู่
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  บัวอ่อน
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจตุพร  อ่ำเพชร
2. เด็กชายธีรพงศ์  ห้วยดอกหอม
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทอินทร์
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายจิรายุส   ยงจอหอ
2. เด็กชายพงศ์ธร   พวงจันทร์
3. เด็กชายพลากร   พวงจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
2. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
 
1. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายภูมิภัทร  ปิ่นสกุล
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  กิตติ
 
1. นางสาวกุสุมา  เกิดเข้ม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายภูมิภัทร  เถียรอ่ำ
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงนิชานาค  สีดาโล้น
 
1. นางสาวภัททิญา   บุุบผา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
 
1. นายมนตชัย  บุญเพชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงศิริยา  คำแสนเดช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พืมขุนทด
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายจิรเมธ  อ่ำทรัพย์
2. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
3. เด็กชายปรัชญา  ชอบมะรัง
4. เด็กชายพัสกร  ตะกรุดแก้ว
5. เด็กหญิงสุธืมา  พรหมชนะ
6. เด็กชายสุวิจักษณ์  วงษ์ทำมา
7. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
8. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียงศรี
9. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทองลพ
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
2. นางสาวพัชรินทร์  คำมั่น
3. นางสาวสัมฤทธิ์  ก้านขุนทด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงกนกอร  ภักดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาชอบ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงคำพันธ์
4. เด็กชายธนพล  เจ๊กทอง
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงกระทุ่ม
6. เด็กหญิงนภาพร  รักษาชอบ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สระพรม
9. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรา
10. เด็กชายศักดา  พุดมี
11. เด็กหญิงศิริยา  คำแสนเดช
12. เด็กชายสุตฏิพัทธิ์  ชินจิตตานุรักษ์
13. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
14. เด็กชายเจษฎากร  สระพรม
15. เด็กหญิงเพชรดา  บุตรพันธ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
2. นายมานิตย์  กุญแจทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
4. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใส
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
4. เด็กชายจีรศักดิ์  พรหมบุญ
5. เด็กหญิงชลดา  เชื้อบุญมี
6. เด็กชายดนุนัย  โชคลอยแก้ว
7. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
8. เด็กชายภคนันท์  เทียนเรียง
9. เด็กชายรัตนภูมิ  ทองวัน
10. เด็กหญิงลักษิกา  ฝีปากเพราะ
11. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
12. เด็กชายสาธิต  จิตรหมั่น
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ปลั่งกลาง
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เบ้าชาลี
15. เด็กหญิงแวววรรณ  บัวบาน
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
2. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
3. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
4. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขณิษฐา   คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวโฮม
4. เด็กหญิงธนัชพร   ชัยยะ
5. เด็กหญิงปุณยภรณ์    คลังแสง
6. เด็กชายพิสิทธิ์   เอี่ยมเมือง
7. เด็กหญิงวริศรา  บุญไพโรจน์
8. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เอี่ยมเมือง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเม
11. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงเพชรลดา   หลวงประมูล
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
2. นางสาวพรนิภา  นมนาน
3. นางนิภาภรณ์  แสนทน
4. นางกมล  เกิดผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสาคร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายตรี
3. เด็กหญิงกรรณิกา  กลั่นสำอาง
4. เด็กหญิงชฎากรณ์  เติมสมบัติ
5. เด็กหญิงณัฐวลัย  เพ็ชรรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุตรโคต
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บัวทรา
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาคสุข
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศิริสาคร
10. เด็กหญิงอิงลดา  ชื่นอารมย์
11. เด็กหญิงอโรดี  วิสตัน
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. นายพิชิต  อินตะคำ
3. นายสร้างสันติ์  ยางเครือ
4. นางจุุฬามณี  ลาภอารมณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
5. เด็กชายธนากร  แสนสิทธิ์
6. เด็กหญิงนารี  ใจรักษา
7. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
8. เด็กชายพระจันทร์ฉาย  น้อยจันทร์วงษ์
9. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
10. เด็กชายภูตะวัน  วิเศษชาติ
11. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูน
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
13. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
14. เด็กชายสิทธิพล  ชูศรี
15. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
16. เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุทธมา
18. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเสาวภาค  เนินผา
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
3. นางสาวสุรี  กฤษฎี
4. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
5. นางรจนา  คำแก้ว
6. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
3. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยสูงเนิน
5. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
6. เด็กชายธัญถกรณ์  ดีน้อย
7. เด็กหญิงนริศรา  กระแสเทพ
8. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์พันธุ์
9. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
10. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
11. เด็กหญิงพัชชา  รัตนสร้อย
12. เด็กชายวันจันทร์  รุ่งยิ้ม
13. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
16. เด็กชายอาทิตย์  แผ่วสูงเนิน
17. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพาพันธ์
18. เด็กชายเฉลิมพล  หงษาชัย
19. เด็กหญิงเปรมยุดา  น้อยจันทร์วงษ์
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนสิงห์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
3. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
4. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
5. นายเอกชัย  สำราญทิพย์
6. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายณัฐกร   ธนวิริยกิจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ธนวิริยกิจ
3. เด็กชายธีรนัย  คงเพ็ชรศักดิ์
4. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงลักขิกา  สุทธิโสม
6. เด็กชายวรพงศ์  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายอภิชาติ  ป้องชาลี
2. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
3. นางสาวสุภานิตย์  คำก่อ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วีระกุล
2. เด็กหญิงกาญจนา    รุณพุธ
3. เด็กหญิงจิตตรา   ปัตตาเทสัง
4. เด็กชายจิรศาสตร์   ทนทาน
5. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วกูล
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จาดนอก
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โคตรดร
8. เด็กชายธนชัย    พรหมนอก
9. เด็กหญิงธนัชชา   บุตรดี
10. เด็กชายธนาวุฒิ   พลแสน
11. เด็กหญิงธันยพร    อินทรประดิษฐ์
12. เด็กหญิงนริศษา  ไม้ทองดี
13. เด็กหญิงบุษรินทร์    แฟงจะโปะ
14. เด็กหญิงปัทมาวรรณ   ทับเงิน
15. เด็กหญิงพรชนัน    เปี่ยมทอง
16. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  อยู่ภิรมย์
17. เด็กหญิงพัชราพร   บุญทา
18. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    จงคลากลาง
19. เด็กชายศิริศักดิ์    มั่งมี
20. เด็กชายสหพงน์   อุปราชเวียงจันทร์
21. เด็กหญิงสิริวิมล    ดวงประทุม
22. เด็กหญิงสุภาวดี    เดชพละ
23. เด็กหญิงสุวนิดา   ล้อมทรัพย์
24. เด็กหญิงอริษรา    ขำกูลิง
25. เด็กหญิงอัฐถิญญา   ภูมิสวัสดิ์
26. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาเอก
27. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญมาก
 
1. นางสาวบุษราคำ   ใจจำนง
2. นายวีระศักดิ์    จักแพง
3. นายไพบูลย์    ทนทาน
4. นางสาวศิราณี    แฟนพิมาย
5. นางสาวรติมา  กำลังเสือ
6. นางสาวสุพรรษา    มิทิน
7. นางสาวอรอนงค์    งามดี
8. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพ็ญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  แสงตา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นายทองสุข  ศรีปน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินนา
 
1. นางเพ็ญศรี  พุทธสรณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายกฤตนัย  สีหาวัตร
 
1. นางสุวรรณี  สัญญะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนำชัย  ปิ่นสกุล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภัทรีย์พีรากร
 
1. นางสุพิชชา  อินทร์ลอย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาเพ็ชร
2. เด็กชายกวิน  พุตตะวัง
3. เด็กหญิงกัณสินี  ศรีทอง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  เย้ยกระโทก
5. เด็กชายกิติกร  วงษ์พิทักษ์
6. เด็กชายคุนานนท์  นิโรทัด
7. เด็กชายจักรพงษ์  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงจิตราภรณ์  วังจันทร์
9. เด็กหญิงชญาภา  ลักษณะทอง
10. เด็กชายชนะ  มงศิริ
11. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเกลี้ยง
12. เด็กหญิงฐิติมา  ตัณชาลี
13. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภาพเพ็ชร
14. เด็กหญิงณัฐสุดา  แต้มสี
15. เด็กหญิงดวงนภา  สัพเนตร
16. เด็กชายธงชัย  พันสมตน
17. เด็กชายธนพล  ฟ้าคุ้ม
18. เด็กชายนฤพล  แสงฤทธิ์
19. เด็กชายบิลลี่  ลีอกลิน
20. เด็กหญิงพรธีรา  คุ้มชะนุช
21. เด็กชายพีรภัทร  เวสโส
22. เด็กชายภารุวัฒน์  ปาวะรีย์
23. เด็กหญิงวลิตา  ชารีนาง
24. เด็กชายวันชัย  ขำสุข
25. เด็กหญิงศรันย์พร  ขาวฉลาด
26. เด็กชายสงคราม  เดชกวี
27. เด็กหญิงสรินยา  โสนอ่อน
28. เด็กชายสิทธิพัฒน์  ประเสริฐพงษ์
29. เด็กชายสุรศักดิ์  หาดเพชร
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มั่นสมใจ
31. เด็กชายอรรถพล  นาสะอ้าน
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำเร็จดี
33. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เพ็ชรอินทร์
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นางบังอร  วงษ์พิทักษ์
3. นางมาลัย  ไกรเพชร
4. นางอุ่นเรือน  ทวนขุนทด
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขาวฉลาด
2. เด็กชายกฤษฎา  หมู่สุข
3. เด็กชายกัณฑพล  บัวสนิท
4. เด็กหญิงกัลยานี  พละเดช
5. เด็กชายจักรพรรณ์  ก้อนจันทึก
6. เด็กชายทินกร  ข้อสกุล
7. เด็กหญิงนาฏยา  พรหมชุลี
8. เด็กชายนิพัทธ์  บัวจัตุรัส
9. เด็กชายประวิทย์  สินธุรักษ์
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  น้ำรักษ์
11. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์พิทักษ์
12. เด็กชายพงเพชร  บุญช่วย
13. เด็กหญิงพรพรหม  คำภักดี
14. เด็กหญิงพิมนภา  คำอินทร์
15. เด็กชายภานุพงศ์  บุญไทย
16. นายมนต์ชัย  จันนพคุณ
17. เด็กชายมานะ  สุจริต
18. นางสาวระพีพันธ์  แสงเงิน
19. เด็กหญิงรุ้งนภา  เย็นวัฒนา
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  บุญไทย
21. เด็กหญิงลัดดา  บุญคำ
22. เด็กชายวัชระ  ยาใจ
23. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
24. เด็กชายศิขรินทร์  ปล้องจันดา
25. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เรือนบา
26. นายสงกรานต์  เชื้อชิด
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพรม
28. เด็กชายสุทธิชัย  พาซื่อ
29. เด็กหญิงสุนันทา  เนาขุนทด
30. เด็กหญิงสุปรานี  บุญทอง
31. เด็กชายสุพัฒน์  ชุ่มกระโทก
32. เด็กหญิงสุวิสา  ไชยมงคล
33. เด็กชายสุเมธ  แก้วระดี
34. เด็กชายอนุชิต  สายสิงห์
35. เด็กชายอภิชัย  กองยอด
36. เด็กหญิงอรจิรา  นาสมภักดิ์
37. เด็กชายอรรถพล  จากศาลา
38. เด็กหญิงอุมาวดี  ก้านสันเทียะ
39. เด็กชายเจษฎา  ดาวดอน
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาเพ็ขร์
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นายวันชัย  เมฆพัฒ
3. นางสาวสมส่วน  สีสัตย์ซื่อ
4. นางอุดมลักษณ์  สถาพรศรีสวัสดิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศิริสุขประเสริฐ
2. เด็กชายจักรภัทร   ดวงศรี
3. เด็กชายปฐวี   ชาญพหล
4. เด็กชายปรียาชาญ    เสือเทศ
5. เด็กหญิงปวริศา    พรหมมา
6. เด็กชายปัณณธร   โสประดิษฐ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ   ปริญญาศรีเศวต
8. เด็กหญิงมุกมณี   ชัยศิริ
9. เด็กหญิงศรัณญา   พรหมเวียง
10. เด็กหญิงอรปรียา   จำปาผม
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นางสิริกาญจน์   สรรคพงษ์
3. นางสาวศศิกาล  ทานา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงกรกมล  ทศพร
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ทศพร
3. เด็กหญิงภรณภา  ทศพร
4. เด็กหญิงมโนชา  มั่นคง
5. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมสูณ
6. เด็กหญิงอรชพร  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
3. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
4. นายพงศ์ปณต  ซาทรง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศุภชื่อสงวน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันจันทึก
4. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางสาวบัวไร  พิมลา
4. นายณัฐวัตร  รอดน้อย
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงชลฎา   ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงธารารัตน์   อาจมนตรี
3. เด็กหญิงปีญาดา   พานแก้ว
4. เด็กหญิงภิรันร์ญา   ชัยพิเดช
5. เด็กหญิงลภัสรดา   คุณแก้วอ้อม
6. เด็กหญิงศิรินภา   ภู่ยิ้ม
7. เด็กหญิงสุนิศร   ศิริโนนรัง
8. เด็กหญิงสุภาพร   ไชยสลี
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นางพิมพ์ภัทรา   ธนาจิระไพศาล
3. นางสาวสมลักษณ์   รูปเชิด
4. นางนวพร  แก้วเพียร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกณกพร  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาเนียม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญคำ
4. เด็กหญิงศศิประภา  รุ่งไทย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เลขนอก
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วมงคล
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
4. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฉ่ำตะคุ
2. เด็กชายธเนตร  กล้ารบ
3. เด็กหญิงนันทกร   พวงแก้ว
4. เด็กหญิงปริศรา  กุลศรีศร
5. เด็กหญิงปานวาท   ถาวงษกลาง
6. เด็กหญิงปาลิตา   ปั้นรอบรู้
7. เด็กชายปิยบุตร  ลึกล้ำ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทร์สนิท
9. เด็กชายสรรพสิทธิ์   สินทรัพย์
10. เด็กชายอภินันท์  จำปาบุรี
11. เด็กชายอโณทัย  ศรีสะอาด
12. เด็กหญิงโชติกา  ชมภูพงษ์
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางอิงอร  ศิริกาศ
4. นายสันติ  จันทา
5. นางสาวณัฐพร  ตาสุวรรณ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำประสงค์
2. เด็กหญิงชลธร   ทั่งทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงธัญญธร    ศรีวงษ์วิศาล
5. เด็กหญิงธันยพร   บุญดาสา
6. เด็กหญิงนลินนิภา   บุญนำมา
7. เด็กหญิงนิลฤบล   เสือเมือง
8. เด็กหญิงศศิกานต์   เนียมหอม
9. เด็กหญิงอนิษฐา   ฤทธิ์ชัย
10. เด็กหญิงอนุชสรา   พรมน้อย
11. เด็กหญิงอินทุอร   อ่อนเชษฐ
12. เด็กหญิงเพชรพลอย    พันธุ์ชู
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นายชยนันต์  เชื้อลิ้นฟ้า
3. นางสาวจันทนา   พั้วพวง
4. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
5. นางสาวสมลักษณ์  รูปเชิด
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายกรัศนัย   นวลพะเนาว์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทาวะรัตน์
3. เด็กชายชัชพงศ์   ดีสะอาด
4. เด็กชายธีระพล   พรสูงเนิน
5. เด็กชายเท็นทัศนัย   กรุณา
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกิตติกร  โสมะภี
2. เด็กชายอรรถพล  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นายจักรพงศ์  จันทรจิต
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขแสงสว่าง
 
1. นางสาวบุษรา   พงษ์วัน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงวราภร  พร้อมพูน
 
1. นางสาวสุปรานี  เทียนแพร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงสุปรางค์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  นนทะภา
2. เด็กหญิงจาณุฐภา  อารีย์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศกุนตลา  โสภี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต
6. เด็กชายอติวิชญ์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
2. นางทิพยา  ชัยจันทร์
3. นางศมนพรช์   เกิดสิน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐชา   ดีขุนทด
3. เด็กชายธงชัย  บุญยอด
4. เด็กชายมีนา   คุณแก้วอ้อม
5. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ผล
6. เด็กหญิงอินทิรา    สุรัตน์
 
1. นายวิทยา   แก้วโสดา
2. นายต้องตา  จำเริญใจ
3. นางสาวสมหญิง   สุวรรณขอด
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  บรรจุแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  จันทา
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ขุนทิพย์ทอง
4. เด็กชายธนพล  พุ่มอินทร์
5. เด็กชายธีรภัทร  เชิดสูงเนิน
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูชัยมงคล
7. เด็กชายศิริพงษ์  ม่วงงาม
8. เด็กหญิงสายพิน  อินทร์พล
9. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
10. เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญพัวพันธ์
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
3. นางสาวศศิภา  ด้วงขำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกนต์ธร   พันธ์ุชาลี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังมุก
3. เด็กชายทวีทรัพย์  แก้วฝ่ายนอก
4. เด็กชายปรเมษฐ์  มณีแสง
5. เด็กหญิงปานนรินทร์  หวังนากลาง
6. เด็กชายภูวฤทธิ์  ศิริสุข
7. เด็กหญิงวรัญญา  จันทเขต
8. เด็กหญิงสุวรรณา   พนมเครือ
9. เด็กชายอาทิตย์  อิ่มจีน
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนคาน
 
1. นายวิชัย  ศรีไพร
2. นายณชพล  พันธ์ไธสง
3. นายอภิสิทธิ์  ดงพะกิจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ถานะวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันศิริ
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
2. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงมะณี
2. เด็กหญิงนันทิยา  กรมศักดิ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีจัตุรัส
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางอุษา  เข็มทอง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  น้อยสาคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐพร    ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ
 
1. นางกมลวรรณ  คุ้มสุวรรณ
2. นางสุภาพ  ฐานะวิจิตร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินเสาร์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  กองกูล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายวัฒนกิจ  เทพสมสร
2. เด็กชายไตรทศ  ไกรแสง
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นายวสนัต์  สท้านหล้า
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีภพ  ลากะสงค์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสร็จธุระ
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์  แก้วมูล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยศชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  แจ้งอรุณ
2. นางปราณี  วงษ์โพธิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายชัยศิริ  เทียมทอง
2. เด็กชายเจษฎา  บอนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
2. นายสมยศ  จุ้ยหนองเมือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงณัฐนิภา  กันปุย
2. เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
 
1. นายสุริยะ  ยอดมนต์
2. นางเพลินพิศ  ทองจันทนาม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโรง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชูบุบผา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปรางเลิศ
 
1. นายสำรวย  อ่อนวิกิจ
2. นางทัศนียา  เป้าใจสุข
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลิตา    กันเดิน
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   อินใจ
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายนันทนัช  นุชเทียน
2. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญพร
 
1. นางสาวอลิษา  มีสิงห์
2. นางสาวสุพัตรา   สุรียะประภา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลิตรา  แตงร่ม
2. เด็กชายดุสิต  มาลินันท์
 
1. นายกรุณา  คำหมู่
2. นางทิสา  ไคลมี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงวนิดา  แพ่งผล
2. เด็กหญิงอารยา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐนาถ  บุญมี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   จุ้ยเทศ
 
1. นายศราวุธ  ธรรมมัง
2. นายธีรสิทธิ์  สมงาม
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มทัศ
2. เด็กชายปฐมฤกษ์  เปียนคร
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  คงยอด
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เบ้าลี
2. เด็กหญิงธัญชนก  วังแก้ว
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางอรวรรณ์  ดีเพ็ชร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายกิตติพัทธ์   พรหมขันธ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   เปาริก
3. เด็กชายศรัญ  ทะวาภพ
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนนุ่ม
3. เด็กชายสนธยา  โรจนันท์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  ปิดตาสังข์
2. เด็กชายสิริศักดิ์  พั้วระย้า
3. เด็กชายสุรชาติ  ดีเวช
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ใจแพง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กชายภูบดินทร์  มังกรแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  มังกรแก้ว
3. เด็กชายสุธีกานต์  บุญคง
 
1. นายกรุณา  คำหมู่
2. นายสมนึก  บุญคง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายวรรณภูมิ  ทองนาค
2. เด็กชายศิวกร  เชื้อช่างเหล็ก
3. เด็กชายสินธพ  คำเลิศ
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นายศิลธรรม  ทองไข
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   กลางแจ้ง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   เปียนคร
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  มั่นต่าย
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายธวัช  ศรีบรรเทา
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายธนาดลย์   สอนเสียง
2. เด็กชายธัชกร   ดวงทิพย์
3. เด็กชายมานะ   ครองสัตย์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นนาคำ
2. เด็กชายสุเมธ  ม่วงชาวเรือ
3. เด็กชายเริงชัย  ดำรงสัตย์
 
1. นายอนุชิต  ศรีวชิรพานิช
2. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพงษ์เพชร  อุดมเดช
2. นายพิเชฐ  ขวัญมิ่ง
3. นายวัชรชัย  เริญศรี
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เรืองคำ
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กชายพีรภัทร  เงางาม
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ถิ่นมะนาว
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  สาวิสิทธิ์
 
1. นางสาวประครอง  ถุนพุฒดม
2. นางพิลารัตน์  สังเกตุ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น
4. เด็กหญิงมินตรา  คำมาตร์
5. เด็กหญิงวรรณษา  กองศรี
6. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  พันธ์วิชัย
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
3. นางจิราภรณ์  มีเดช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจันทนา   แสนเทพ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   ต่วนชะเอม
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   แก้วมงคล
4. เด็กหญิงนิตยา   สุขสำราญ
5. เด็กหญิงประภาพร   ศรีทองเมือง
6. เด็กหญิงภัทรดา   ลิขิตสุขเจริญ
 
1. นางศิรินันท์  อุดมศิริไพศาล
2. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
3. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลฑล
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วัฒนรัตน์
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  พวงสกุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  หานัด
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ลุณวงศ์
 
1. นางกัลยา  ใจเย็น
2. นางสุดารัตน์  ศรีสุราช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธณวงศ์
3. เด็กหญิงสาริณี  ปะปาปะกา
 
1. นางอรพรรณ  ถาวรพันธ์
2. นางปยารี  วงษ์แสงทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
3. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกัณญาภัชร  สุขจู่น
2. เด็กหญิงลลิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงอธิชนัน  ศิริโสม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สิทธิไกร
2. นางสาวจินตนา  บุบผา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงศ์สินชัย
2. เด็กหญิงธิติมา  ข่าทิพย์พาที
3. เด็กหญิงนภัสสร  หาญกล้า
 
1. นางสมจันทร์  วงษ์ตระกูล
2. นางดุสิต  เชื้ออินทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กิจพินิจ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ้นสวัสดิ์
 
1. นางสุวรรณา  กันภัย
2. นายแสนชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงบุษบา  ทับทิม
2. นายพงศกร  กาศจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  เนียมคล้าย
 
1. นางอุบล  จันทะสงคราม
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงมธุรส  ชุมเสน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงลออรัตน์  มณฑาทิพย์
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นางนัยนา  คงพันธ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สินชัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  นิยม
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ขุนเทพ
 
1. นายสำรวย  งามนิยม
2. นายนรินทร์  อัตตะชีวะ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พรสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐริกา   เสมาเพชร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   แก่นสงสัย
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปานดี
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คำวันสา
3. เด็กหญิงภควดี   พรสูงเนิน
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ชอุ่ม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุ่นทรพันธ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสมจิตร  สอดศรีจันทร์
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  งามเลิศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เกยขุนทด
3. เด็กชายจตุรพิธ  ศิริจันทร์
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายมงคล  ศรีพระจันทร์
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงพรรณนาราย  บุตรลพ
 
1. นายกษิณ  อินจงใจ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงอรญา   ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวธีรรัตน์  กัลยาประสิทธิ์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายชิชณุพงษ์  ทองเอี่ยม
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   บุญแจ้ง
3. เด็กชายยจักรพงค์   สันติพงษ์สกุล
 
1. นางภาวี  วงษ์เคี่ยม
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองค้ำน้อย
 
1. นางจารุนันต์   ชำนาญกุล
2. นางอัญชลี  ศรีบุรินทร์
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายธาดา  พิลา
2. เด็กหญิงพรชิตา  จำปาขาว
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายวิวัฒน์  เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายเอนก   พุ่มพวง
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมือนนึก
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายชินกร  ปรางค์โคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายปกรณ์  พิมพ์ใหม่
 
1. นางสมหมาย  ทองจันทนาม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงศิริประภา  คำสิงห์
 
1. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายพรเทพ  พลน้อย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาทางดี
 
1. นายชาญชัย  องอาจ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สิงห์ภา
 
1. นางวรรณิศา  ทวีขวัญ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กงทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีสุนทร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายสิทธิโชค  นนทสิงห์
 
1. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอเล็คซานเดอร์  คอทเทรลล์
 
1. นางสาวแสน  แพงย้อย
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายต้นตระกานต์    ทองมั่ง
2. เด็กชายรพีภัทร   อ่ำบัววัน
3. เด็กชายวรพล   ป้อมทิม
4. เด็กชายวันชัย    กลั้นใจได้
5. เด็กชายศักดา  กลิ่นเดช
6. เด็กชายเขตทิพย์    เขียนจอหอ
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษะชัย
 
1. นางสุนันท์   แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวนายุพา  ชูสิงห์
3. นางปทิตตา  จันทร์แสง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีพุด
2. เด็กหญิงวรนุช  โสคำภา
3. เด็กชายอภิรัตน์  ปุราตะโน
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กหญิงชุลีกร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธารินทร์
3. เด็กชายอภิรักษ์  เสาว์สิงค์
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
2. นางสาวศิริพรรณ  โกษาจันทร์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายพงศกร  ดำซื่อตรง
2. เด็กหญิงอาภาพร  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนตรประเสริฐ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายธรรมวงค์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พาขึ้นพร้อม
2. เด็กชายมนตรี  แหนขุนทด
3. เด็กชายวัชระพร  กลีบเมฆ
 
1. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
2. เด็กหญิงอนัญญา  ราชบุตร
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชบุตร
 
1. นางสาคร  กสิวัฒน์
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงแคทลียา  พูลมา
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นายวสนัต์  สท้านหล้า
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โปแอ
2. เด็กชายวิรุฬห์   สุดสุวรรณ
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทาตุ่น
 
1. นายกษิณ   อินจงใจ
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เมืองห้าว
2. เด็กหญิงอวัสดา   โสดา
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายภูริภัทร  สอดสี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีโยแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
2. นายวรภัทร  ตะกรุดโฉม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชนธีร์  คำดี
2. เด็กชายวิษณุ  หลุ่มใส
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวอัมภาภรณ์  ขัตติยะ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แจ่มดี
2. เด็กชายพงศธร   วงษ์ธานี
3. เด็กชายวัชรพล   อินหากรวด
 
1. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   จินดามัง
2. เด็กชายเกรียงไกร   สอิ้งทอง
3. เด็กชายเอกวิทย์   โตภรัตน์
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางรัชนี  สุขคำมี