สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเข็มทิพย์  เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองนาค
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องกิดากร  สังกรณีย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ภูบานชื่น
 
1. นางสาวชฎาธาร  คุมขุนทด
2. นางสาวธัญลักษณ์  แถวสุวรรณ