สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญรักษ์  แสนยะบุตร
 
1. นายศิวาพัชร์  ลิ้มสุธาพัฒน์
2. นางศิริญญา  ถาวรกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรณัฐ  ขะนอก
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัส  สำราญสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถาวรพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โหมกลาง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วมณี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เก่งนอก
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศุภกุล
6. เด็กหญิงณัชกานต์  แก้วธัญกิจ
7. เด็กชายธนพล  ชาวปลายนา
8. เด็กหญิงนนทรี  ครองคุ้ม
9. เด็กหญิงนัฐลดา  แพหุ่น
10. เด็กหญิงนิษาชล  สุตมิตร์
11. เด็กชายบรรชร  ถาวรพันธ์
12. เด็กชายบัณทัต  นรินทร์นอก
13. เด็กชายภานุพงษ์  ชำนาญ
14. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์งาม
15. เด็กหญิงวริญญา  โอ่งกลาง
16. เด็กหญิงวิจิตรา  โตทัพ
17. เด็กชายวีรพงษ์  เจาะจัง
18. เด็กหญิงศิริวิมล  ขวานหมื่น
19. เด็กชายสุรชัย  วิไลลักษณ์
20. เด็กชายสุรยุทธ์  พันธุ์แก้ว
21. เด็กหญิงอทิตยา  สอนโก่ย
22. เด็กชายอธิพงศ์  ทองคำ
23. เด็กชายอมรเทพ  วงษ์กลาง
24. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วสุข
25. เด็กชายอวยชัย  ฟักนาค
26. เด็กหญิงอารยา  ฟักนาค
27. เด็กชายเกรียงไกร  พิมพ์ใหม่
28. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองลอย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
2. นางณัฐณิชาช์  ลำมะนา
3. นายศิวาพัชร์  ลิ้มสุธาพัฒน์
4. นางสาวฐิตินันท์  บัวอุบล
5. นางวงษ์เดือน  ฟักสุข
6. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
7. นางสาวสิริรัตน์  พ่วงเต็ง
8. นางเสาวลักษณ์  น้อยนาค