สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ชูศรี
2. เด็กชายวายุ  ภู่ด่าง
3. เด็กหญิงสิริพร  วังทา
4. เด็กหญิงสุชาดา  นิลแก้ว
5. เด็กหญิงอาภัสรา  มืดขุนทด
6. เด็กหญิงอาภานันต์  ภู่จุ่ย
 
1. นางสาวเบญญาภา  วากยะบรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี  มาแสวง
3. นางสาวรัชนี  นันทา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมือนนึก
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรเทพ  พลน้อย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล