สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภาภัทร  เหลี่ยมมะลัง
 
1. นางธรรม์ญภรณ์  อุทำกา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ประมาณุใส
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ป้อมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา  ชนะศึก
2. นางสาวศิริพร  กำมาทอง