สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงภคพร  คลังใหญ่
 
1. นายอภิรักษ์  ปิ่นชาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐดี
 
1. นางวันดี  มามี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวงศ์  อ่องละออ
2. เด็กหญิงนภัสสร  แสนทา
 
1. นางดาหวัน  สีดี
2. นายประทุม  สีดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฑิชา  ใจแสน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรทะสี
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมดวง
 
1. นางสาวสีแพรว  คำเผี่ยน
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชยุต  กองแก้ว
2. เด็กหญิงถิรดา  ธูปอ่อน
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางพัชรินทร์  ลงเย
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สีทองคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วรรณประไพ
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โปแอ
2. เด็กชายวิรุฬห์   สุดสุวรรณ
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางชุลี  เกษสาคร