สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เกิดศรี
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทณา  ยอดทอง
 
1. นางสาวชมพูนุท  สีน้ำเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  พระวงษ์
2. เด็กหญิงนันทณา  ยอดทอง
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พิชนะชน
 
1. นางสาวสิรีกานต์  สาริกา
2. นางสาวคุณัญญา  ยอดบุตรดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุตรพงษ์
 
1. นางสุจินต์  สัตตะบุตร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัสยา  ปราบราย
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
2. นายวชิรวิชย์  สิงห์โต
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธิราชรัมย์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยปลื้ม
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
2. นายอภิชาติ  จันทร์หม่อน