สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาณินทร์  อินฉุย
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิภา  มุสิกขานุพงศ์
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทีทอง
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนพรัตน์  จูสิงห์
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรชัย  สุทธิมาตร
2. เด็กหญิงสุภาดา  ผาสุจิตร
3. เด็กชายโยธิน  คำวิเศษ
 
1. นางสาวธนรัตน์  ซาวทองคำ
2. นางรัทติกา  อินฉุย