สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  แสนสำอางค์
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อ่องลออ
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  อินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลธิษณ์  จินดาเกษม
2. เด็กชายวรเมธ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงอริศรา  ทูลแรง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศีลกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ
2. เด็กหญิงจิตราวรรณ  ด่านสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ธัญญาหาร
4. เด็กหญิงธัญญาพร  วังอาจ
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเจริญ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
2. นางยุพิน  ทองหล่อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรษชล  ต้นสกุล
2. เด็กชายภัทรกร  นาคประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มแจ้ง
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เถาพุทรา
 
1. นางยุพิน  ทองหล่อ
2. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายพงศภัค  พันธุ
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุทัต  เรืองวิลัย
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศณริณ  มารานนท์
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงลักษิกา  ฤทธิสหกิจ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ถานะวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันศิริ
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
2. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยศิริ  เทียมทอง
2. เด็กชายเจษฎา  บอนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
2. นายสมยศ  จุ้ยหนองเมือง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลฑล
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วัฒนรัตน์
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว