สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนใจจำนงศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วีระกุล
2. เด็กหญิงกาญจนา    รุณพุธ
3. เด็กหญิงจิตตรา   ปัตตาเทสัง
4. เด็กชายจิรศาสตร์   ทนทาน
5. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วกูล
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จาดนอก
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โคตรดร
8. เด็กชายธนชัย    พรหมนอก
9. เด็กหญิงธนัชชา   บุตรดี
10. เด็กชายธนาวุฒิ   พลแสน
11. เด็กหญิงธันยพร    อินทรประดิษฐ์
12. เด็กหญิงนริศษา  ไม้ทองดี
13. เด็กหญิงบุษรินทร์    แฟงจะโปะ
14. เด็กหญิงปัทมาวรรณ   ทับเงิน
15. เด็กหญิงพรชนัน    เปี่ยมทอง
16. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  อยู่ภิรมย์
17. เด็กหญิงพัชราพร   บุญทา
18. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    จงคลากลาง
19. เด็กชายศิริศักดิ์    มั่งมี
20. เด็กชายสหพงน์   อุปราชเวียงจันทร์
21. เด็กหญิงสิริวิมล    ดวงประทุม
22. เด็กหญิงสุภาวดี    เดชพละ
23. เด็กหญิงสุวนิดา   ล้อมทรัพย์
24. เด็กหญิงอริษรา    ขำกูลิง
25. เด็กหญิงอัฐถิญญา   ภูมิสวัสดิ์
26. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาเอก
27. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญมาก
 
1. นางสาวบุษราคำ   ใจจำนง
2. นายวีระศักดิ์    จักแพง
3. นายไพบูลย์    ทนทาน
4. นางสาวศิราณี    แฟนพิมาย
5. นางสาวรติมา  กำลังเสือ
6. นางสาวสุพรรษา    มิทิน
7. นางสาวอรอนงค์    งามดี
8. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพ็ญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณญาภัชร  สุขจู่น
2. เด็กหญิงลลิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงอธิชนัน  ศิริโสม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สิทธิไกร
2. นางสาวจินตนา  บุบผา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา    ล้อมทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ชม
3. เด็กหญิงสุนันทา   นรินทร์นอก
 
1. นางสาวปานจันทร์  สุนา
2. นางรัตติยา  มาตะวงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวริศา  สีเหลียมงาม
3. เด็กหญิงสิริวิภา   ชาพรหมมา
 
1. นางสาวสุระ   สะอาด
2. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพิก