สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
 
1. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใส
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
4. เด็กชายจีรศักดิ์  พรหมบุญ
5. เด็กหญิงชลดา  เชื้อบุญมี
6. เด็กชายดนุนัย  โชคลอยแก้ว
7. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
8. เด็กชายภคนันท์  เทียนเรียง
9. เด็กชายรัตนภูมิ  ทองวัน
10. เด็กหญิงลักษิกา  ฝีปากเพราะ
11. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
12. เด็กชายสาธิต  จิตรหมั่น
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ปลั่งกลาง
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เบ้าชาลี
15. เด็กหญิงแวววรรณ  บัวบาน
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
2. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
3. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
4. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงแพรวพราว    จิตรหมั่น
 
1. นางธัญรดี  พรมเทศ