สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิสา  บุญศิลป์
 
1. นางกมลลักษณ์  สิริภัคพัฒนกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ศิริ
2. เด็กหญิงพรนภา  แสนพล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
 
1. นางปิณิดา  ถาโคตรจันทร์
2. นางนพมาศ  พรมท้าว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยศชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  แจ้งอรุณ
2. นางปราณี  วงษ์โพธิ์