สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงเพชร
2. เด็กชายมาโนชญ์  โนศรี
3. เด็กหญิงลลิตา  เทียนชุบ
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณิตา  ปลั่งกลาง
 
1. นางรัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิตา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธัธชัย  เดชพละ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ที่รัก
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายปริญญา  ใหม่จันทร์
3. เด็กหญิงอมรรันต์  นอกกลาง
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางสาวชไมพร  เครือคำ