สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญศรี
2. เด็กหญิงนิลุบล  อุดมกิจ
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ยิ้มแย้มงาม
 
1. นางสาวเรวดี  เทียนธูป
2. นายณรงค์  นฤภัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บังหาร
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภัทรา  เก้าจ้อย
 
1. นางสาวสุปรานี  เทียนแพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภร  พร้อมพูน
 
1. นางสาวสุปรานี  เทียนแพร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรางค์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  พานพงษ์
2. เด็กชายธีรฉัตร  รัตนะเทวากุล
 
1. นายนันทศักดิ์  ประกายะ
2. นางนันท์ธีรา  ประกายะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุดาจัน
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงรจนา  ทอดขุนทด
 
1. นายนันทศักดิ์  ประกายะ
2. นางนันท์ธีรา  ประกายะ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกร  ปรางค์โคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ดำซื่อตรง
2. เด็กหญิงอาภาพร  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนตรประเสริฐ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมวงค์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์