สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนวพร  อินธิแสง
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุมาลัย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัดไธสง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เขียวสระคู
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สารสินธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทับทอง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เขียวสระคู
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตยา  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงพวงเพชร  อินทร์บำรุง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัดไธสง
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  พลภู
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขานยา
 
1. นายสมมาตร  น้อยนาค
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนก  กุลบุตร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผัดผล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางวีรนิษฐา  บุญอ้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสดาวุฒิ  อินทร์โพธิ์
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาทอง  แก้วแสงทอง
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
 
1. นายสุภาพ  วาโย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ซ่อนพุททรา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจบ
4. เด็กชายผณินทร  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงพรพรรษา  สารสิทธิ์
6. เด็กชายมรุเดช  สุดชารี
 
1. นางขวัญตา  บุญศรี
2. นางวีรนิษฐา  บุญอ้อย
3. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียนธูป
2. เด็กหญิงมาริษา  ศรีหนองบัว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินเสาร์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  กองกูล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยิ่ง
2. เด็กชายบูรพา  บุญญานุสนธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวสรวงสุดา  เนียมสอน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ทาอาสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   หมอจิต
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีพุด
2. เด็กหญิงวรนุช  โสคำภา
3. เด็กชายอภิรัตน์  ปุราตะโน
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  บุญลาภ
2. เด็กชายอชิตะ  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางสาวนวินดา  มณีแก้ว
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต