สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสดาวุฒิ  อินทร์โพธิ์
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาทอง  แก้วแสงทอง
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
 
1. นายสุภาพ  วาโย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ซ่อนพุททรา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจบ
4. เด็กชายผณินทร  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงพรพรรษา  สารสิทธิ์
6. เด็กชายมรุเดช  สุดชารี
 
1. นางขวัญตา  บุญศรี
2. นางวีรนิษฐา  บุญอ้อย
3. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียนธูป
2. เด็กหญิงมาริษา  ศรีหนองบัว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินเสาร์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  กองกูล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวสรวงสุดา  เนียมสอน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีพุด
2. เด็กหญิงวรนุช  โสคำภา
3. เด็กชายอภิรัตน์  ปุราตะโน
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต