สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปุกสารี
2. เด็กหญิงจีรนภา  พันกลาง
3. เด็กหญิงวัชรี  นาแล
 
1. นางสมจิตร   พันธ์แก้ว
2. นางวิจิตร  สารีคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษชนะ  ผาเบ้า
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ดีพูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายวรายุทธ์  คะเซ็นหาญ
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนงนุช  พูนมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินทิรา  ตรีศูนย์
 
1. นายสีสวาท  เกียงมี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยา   แก้วคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองยา
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
2. นางทิพยา  อักษรไชย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุวรรณ  คำจักร
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ไพเราะ
2. เด็กชายจีรพงษ์  พวงวัน
3. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
4. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
5. เด็กชายสุรเชษฐ  หนสาย
6. เด็กชายอริยะ  แสงแล้
 
1. นายประพาส  ศุภผล
2. นางเกษร  ศุภผล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  จำรัสบุญ
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  จำรัสบุญ
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  อุดมเดช
2. นายพิเชฐ  ขวัญมิ่ง
3. นายวัชรชัย  เริญศรี
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นางเกษร  ศุภผล