สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาคินทร์  ศรราชา
2. เด็กหญิงมันทนา  มั่นปาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาแกง
 
1. นายสมศักดิ์   มีนาค
2. นางสาวปุณยนุช  ทิดดาศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี  เทียนศรี
 
1. นางสาวนลิน   ป้องภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายนพดล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวนลิน   ป้องภา