สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธเนตร  มูลลาภ
2. เด็กชายอนุรักษ์   วงษ์กันหา
 
1. นายประยูร  ภูแข่งหมอก
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงสายธาร  ภูแข่งหมอก
 
1. นางวรรณศร   พรมอ่อน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรภา   พลขุนทด
2. เด็กหญิงเบญญาภา   ศรีนวล
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางวัชรี   จงเรียน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริชญา   จันทะคุณ
2. เด็กหญิงลักษิกา   ทาวะรัตน์
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางวัชรี   จงเรียน