สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์
 
1. นางลำดวน  ฝ่ายพรมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุตรจิตร
 
1. นางสงบพิน  ศาลศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายวิสิฐ  น่วมโต
 
1. นางเรณู  เพ็ชรกระต่าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายยศกร   ชาญบรรพต
 
1. นางสาวสมิชญา  เลิศคอนสาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตรีรัตน์
 
1. นางเยาวะนารินท์  แก้วสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เกิดศรี
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงเกตุมณี   กมลไทย
 
1. นายรังสรรค์   กลิ่นหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ศรีวัย
 
1. นางณหทัย  ประวีระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ถานะมั่น
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทิชา  เดชศิริ
 
1. นางลำใย  คุ้มสิงสัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เดือดขุนทด
 
1. นางสุนันท์   แก้วสุพรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงศุธิตา  มิโค
 
1. นางลำดวน  ฝ่ายพรมจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงนิสา  บุญศิลป์
 
1. นางกมลลักษณ์  สิริภัคพัฒนกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กหญิงศศพินทุ์  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวอริศรา  ใหม่จันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ด้วงนคร
 
1. นางสุพิน  คำยุก
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายอภิรักษ์  แสนสำอางค์
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ตุ้มคำ
 
1. นายสำเริง  แดงจัด
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   ราชสุธรรม
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงนันทณา  ยอดทอง
 
1. นางสาวชมพูนุท  สีน้ำเงิน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดีรบรัมย์
 
1. นางแสงเดือน  ดอนพิลา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงนภาภัทร  เหลี่ยมมะลัง
 
1. นางธรรม์ญภรณ์  อุทำกา
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงแพรวา  รักอยู่
 
1. นางพยอม  ศรีนอก
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แดงวิลัย
 
1. นางไพรวัลย์  บันดิตย์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ   แสนยามาตร
 
1. นางสาวพรรณธิวา  จุติรักษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายอรรณพ  ศิริโพธิ์แพง
 
1. นางบุญเรือน  สุทธิสุข
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายชาญชล  คงจำนงค์
 
1. นางกนกวรรณ   คำตะพล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุพลา
 
1. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วรรณกิจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แหล่งสนาม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ศรี
 
1. นางบุญรวม  จุฑาเกตุ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงสิริภิม  ค้าสุกร
 
1. นายอุกฤษฎ์  ขันมูล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงกวินชิดา  น้อยโฮม
 
1. นางไข่มุก  ทองสุพรรณ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  เพ็ญสุริยะ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  แก้วเบี่ยง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ
 
1. นางสาวอรทัย  กองเงิน
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงมนต์ทกานต์  ดวงมาลา
 
1. นายสาคร  ทองจันทนาม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงวรรธิดา  ชุ่มคำ
 
1. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ชมสีสด
 
1. นางสายพวน  คงดี
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงสุชานันท์  จ้ายไทสงค์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงตีรณา  คนโทครบุรี
 
1. นายสุนันท์  กองพรม
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงบุลาพร  สุริยะ
 
1. นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุริวงษ์
 
1. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. นางสาวภัคมัย  นิตย์รอด
 
1. นางสมพร  ศรีศาสตร์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงภคพร  คลังใหญ่
 
1. นายอภิรักษ์  ปิ่นชาลี
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงพรณธี  รัตนทอง
 
1. นางทิพย์วัลย์  พวกยะ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางแสงอรุณ  ยอดแตง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์   ใหญ่มาก
 
1. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1. เด็กหญิงชมพู่  มูฮาหมัด
 
1. นางวรัญญา  โลทิม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
 
1. นางบุหงา  ดีวัน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพิณิตา  มั่นทอง
 
1. นางปริศนา  คล้ำวิลัย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสนสะอาด
 
1. นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ศรมุข
 
1. นางปิยวรรณ   กลั่นตา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทร์ดา
 
1. นางเพ็ญศรี   ประจันตะเสน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงมินตรา  คำมาตร์
 
1. นางจิราภรณ์  มีเดช
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จิตโอฬาร
 
1. นางวัชรินทร์  จันทร์เกิด
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   ทับทิมเทศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ตะกรุดแจ่ม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฟ้าไส  พันธ์ุชัย
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุทธิยา
 
1. นายประเสริฐ  กิจจรัส
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. นางสาวศิรินธร  สมบูรณ์
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   เพชรประไพ
 
1. นางปทิตตา   จันทร์แสง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐดี
 
1. นางวันดี  มามี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณภา  นิลคีรี
 
1. นางทัศวรรณ  แสงสุก
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สูงปานเขา
 
1. นางสุวรรณ์  บัวทอง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ประทุมสาย
 
1. นางพรีม  วันแก้ว
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
 
1. นางรักษา  ชัยศักดิ์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  คงสมรส
 
1. นางโสพิศ  แก้วทรัพย์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หวังเกี้ยวกลาง
 
1. นางเยาวลักษ์  บัวขาวสุทธิกุล
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กหญิงหทัยชนก  พรมดาว
 
1. นางจำนงค์  มั่นคง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นาคจำนงค์
 
1. นางสาวพัชรียา  สังฆมณี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงประภานิช   ประสมพืช
 
1. นางสาวสมิชญา  เลิศคอนสาน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาวอรกัญญา  แก้วตระกูล
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทร์  เพ็งพูลเดช
 
1. นางเรณู  เพ็ชรกระต่าย
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายสุธนัย  สีวงษา
 
1. นางศุทธมน  หงษ์หนึ่ง
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายศักดา  สินธชัย
 
1. นางภาวี   วงษ์เคี่ยม
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รือชา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  นาคมี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงปริชาติ  บุญเชิด
 
1. นางพานิชย์  คงเมือง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัก  พุ่มเจริญ
 
1. นางเรณู  เพ็ชรกระต่าย
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์
 
1. นางสาวประริยา  ฤาชัยนาม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  เสนาน้อย
 
1. นางพิกุล  บุญมาก
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองตุ้ม
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมุทิตา  ดวงมาลา
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงอริสรา    ช่างทำร่อง
 
1. นางสาวสุวิมล   กันยะมูล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงวรัญญา  หาสูงเนิน
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
 
1. นางสาวสุรี  กฤษฎี
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณิชา  คงเย็น
2. เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
3. เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวมณฑริกา  จันทนิชย์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุขตระกูล
2. เด็กหญิงดลนภา   กุนมล
3. เด็กหญิงศุภกานต์   เสาเมืองทอง
 
1. นางจีรพันธ์   อาจหาญ
2. นางธิดา   อาจองค์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงประกายมุข   ไม้มีแก่น
2. เด็กหญิงวรัทยา  กลิ่นทุม
3. เด็กหญิงอัญญานี   ปั่นจัตุรัส
 
1. นางปัดทุมมา  มั่นสมใจ
2. นางฉวีวรรณ  ฉิมจีน
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. เด็กหญิงนาตาลี  สีจันฮด
2. เด็กหญิงวรรณภา  รักพันธ์
3. เด็กหญิงสุภิษตา  พิมลนอก
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำนนสิงห์
2. นางญาณิน  ดอนไสว
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิชา  ชิดขุนทด
2. เด็กหญิงภัทรชพร  ศรีพรม
3. เด็กหญิงอรชพร  ศรทอง
 
1. นางสุพิน  คำยุก
2. นางวาสนา  อินตะคำ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงชลดา  ทาสี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สงสัย
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิทักษ์
 
1. นางยุพิน  หมายชัย
2. นางพิมพ์ใจ  ้เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรีม่วงพันธ์
2. เด็กชายวรเมธ   อุทธสาร
3. เด็กชายเขื่อนเพชร   สีกระทุ้ม
 
1. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
2. นางสาวพรรณธิวา  จุติรักษ์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงจนิสดา  นาอ่าง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงญณสรณ์  ขวัญสูงเนิน
 
1. นางสมทรง  พันละบาล
2. นางสุมาลี  ก้านขุนทด
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงวรดา  อินรอด
2. เด็กชายสุขสันต์  จันทัง
3. เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ
 
1. นางสุรทิน  กันเจิม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ประหา
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ไหมสกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
2. นางสาววนิดา  ปิยา
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กชายนภดล  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวาริสา  สุวรรณา
3. เด็กชายศรราม  ห้างวงศ์
 
1. นางปิยวรรณ   กลั่นตา
2. นางลักขณาวรรณ  ศรีไพร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    วิเศษฤทธิ์
2. เด็กชายพิพัฒนชัย    ปานสีทอง
3. เด็กหญิงมาริมาห์    ปาขมิน
 
1. นางสาววิจิตรา   ตะกรุดแจ่ม
2. นางสุพัตรา  ชุมเมืองปัก
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  อินตา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไกรสรศรี
 
1. นางเพ็ญศรี   ประจันตะเสน
2. นางสาวขวัญตา  ภูมิใหญ่
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนวพร  อินธิแสง
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุมาลัย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัดไธสง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เขียวสระคู
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงบุษราคัม  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณนิภา   โสดาคำ
3. เด็กชายอิศรา  กองแก้วกาเหรียญ
 
1. นางหทัยกานต์  นาคเทียน
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายวิทวัส   ด้วงพรม
2. เด็กชายสายยนต์   เอ็นมี
3. เด็กชายอนุวิท   ปล้องมาก
 
1. นางสาวชาลินี   อินทรักษาทรัพย์
2. นางจำเริญ  สินถ่าน
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปุกสารี
2. เด็กหญิงจีรนภา  พันกลาง
3. เด็กหญิงวัชรี  นาแล
 
1. นางสมจิตร   พันธ์แก้ว
2. นางวิจิตร  สารีคำ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ใยบัว
2. เด็กหญิงณัฐพร   หินลาด
3. เด็กหญิงนิสา   คำบูรณ์
 
1. นางสาวรติยา  ดีสะท้าน
2. นางสาววราภรณ์  วงษ์เข็มมา
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. นางสาวปัณณพร  เรืองขำ
2. เด็กหญิงสุริยาพร  สุวรรณภูเต
3. เด็กหญิงโซเฟียร์  ซาราทติน
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
2. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายฉกามา  มั่นคง
2. เด็กหญิงนาตยา   จุณสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพนีรัตน์   สินสวัสดิ์
 
1. นางปทิตตา   จันทร์แสง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจินทรานันนท์  วิหารธรรม
2. เด็กหญิงสมฤดี   มุ่งธรรม
3. เด็กหญิงสุธินี  ขมขุนทด
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางพเยาว์  สนิทไทย
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายจักรพันธ์  วากยะบรร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  งามแสง
3. เด็กชายแสงอรุณ  อินอ่อน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เฉลิมวัน
2. นางสาวรุจิวรรณ  อุดอ้าย
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายณัฐพล  พันจันดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วนวล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชมวะนา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  รูปสวย
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กชายปฎิภัทธิ์  คำเอียง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสวาท
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุทธิ
 
1. นางสาวพรจิตร   ยศปัญญา
2. นางถุงเงิน   กุประดิษฐ์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชาลีเปรี่ยม
2. เด็กหญิงญานิกา  คำมี
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางรัตนา  กิทำ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
2. เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล
 
1. นางสาวพิมพ์ณัช  มาสะธรรม
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  มณีแสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หนันสวาท
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
2. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สารสินธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทับทอง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เขียวสระคู
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองขาว
2. เด็กหญิงแพรพลอย  พุ่มเปี่ยม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เฉลิมวัน
2. นางสาววัชราภรณ์  คำแก้ว
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงวณัญญา  เจริญสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมเจริญ
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
2. นายดลธรรม  กิจขุนทด
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงประภัสสร  อินปา
2. เด็กหญิงปานชนก  คึขุนทด
 
1. นางอาทร  สิงห์ไทย
2. นายวรพจน์  พร้อมสุข
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1. เด็กชายกฤษณชัย  บัวทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  จูเผื่อน
 
1. นายประยุทธ  พวงพุฒิ
2. นางสาวแร่งไหม  นางแย้ม
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงพรรณภษา  รัตะมณี
2. นางสาวสิริยากกร  คงปราโมทย์
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
2. นายธนาธิป  แสงพรม
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงนิรมล  กระดังงา
2. เด็กหญิงพุทธรักษา   สุดทำนอง
 
1. นางวัชรินี  นิลมูล
2. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญรักษ์  แสนยะบุตร
 
1. นายศิวาพัชร์  ลิ้มสุธาพัฒน์
2. นางศิริญญา  ถาวรกูล
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองตุ้ม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ซาวทองคำ
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
2. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ชุ่มกลาง
2. เด็กหญิงจามีกร  อังกรูสหัสรังสี
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางพเยาว์  สนิทไทย
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมเวียง
2. เด็กหญิงอารยา  ขุนภักนา
 
1. นางสมพร  ศรีศาสตร์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ปลั่งกลาง
 
1. นางสนพิน  แก้วจันทร์
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สงวนเพชรจินดา
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  โอดนันต์
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายพชระ  สนิทไทย
 
1. นางนุชนาจ  โพธิสาร
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กชายพชรพงศ์  จงประเสริฐ
 
1. นางทองสุข  เหล่าเปีย
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา
 
1. นางวงเดือน  สิงห์โสภา
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปุลพร  จันทร์แป้น
 
1. นางสุนันท์  กวยทอง
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  คนพิทักษ์
 
1. นางจิรารัตน์  ฉิมสกุล
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวพิมพร  ปิติสม
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายสุรเกียรติ  เพชรน่าชม
 
1. นางสาวเกษมศรี   จันทร์โท
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายธราดล  พุมดวง
 
1. นายธานัท  หงษ์โม่่
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายรัฐพล  นิติประพันธฺ์
 
1. นางอุบล  สุภาพสุนทร
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับบอน 1. เด็กหญิงช่อธิวา  สุนทรโชค
 
1. นางวัลลภา  ซาสอนตา
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายจิรเมธ   หอมวงษ์
 
1. นายประยูร  ภูแข่งหมอก
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กชายธนพล  ศรีฟัก
 
1. นายกีรติ  วิมลเศรษฐ
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
 
1. นางจำนงค์  บัวศรี
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1. เด็กชายจตุภัทร  หากะวี
 
1. นางสุวารี  ธรรมม่วงไทย
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กหญิงนิศาชล  สมบัติธรรม
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงโบลว์หลัน  ชูเสน
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายจตุรพร  แพงวาปี
 
1. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงวรรนิสา   กรุณา
 
1. นางสาวพีรพร  วงษ์ลา
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพิพัฒน์  มีเรือน
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  แก้วชาย
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. นายชัยวัฒน์   สกุลรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  วิศูนย์
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายยศพันธ์  พุทธชาติ
 
1. นายณรงค์  นฤภัย
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. นายพงศกร   กาศจันทร์
 
1. นางอุบล  จันทะสงคราม
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิริยะศาลชัย
 
1. นางสาวอำภา  ฤาชา
 
150 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ราชวงษ์
2. เด็กชายสุธินันท์  พันทะสา
3. เด็กหญิงสุมาลี  อาสารณะ
 
1. นางสาวเนตรนภา  มะนู
2. นางกัลยา  พงษ์สละ
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชินขุนทด
3. เด็กหญิงอริสศรา  สุขเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
2. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงอริศรา  จาดกลาง
3. เด็กหญิงเบญจพร  สกุณา
 
1. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
2. นางสาวภาวิยา  บุญมั่น
 
153 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายสุธินันท์   พันธะสา
2. เด็กหญิงสุมาลี   อาสารณะ
3. เด็กหญิงโสภิตา   หมู่หมื่นศรี
 
1. นางสาวภัทร์รวี   บุญมี
 
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จอดนอก
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินโน
3. เด็กหญิงภาวินีย์  ทำสมใจ
 
1. นางสาวภัทร์รวี  บุญมี
2. นางวัชรินี  นิลมูล
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงมนธิชา  ทองที
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เหลาอั๋น
 
1. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
2. นายประวิทย์  นาคมอญ
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกมนวรรณ   จิตรโต
2. เด็กหญิงจรัสรวี   ใจเอื้อย
3. เด็กชายศุภสิน   หอมทอง
 
1. นายชัยภัค  เทียนทอง
2. นางเกศกาญจน์  ยืนสุข
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แตงร่ม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ขยันกิจ
3. เด็กหญิงอนัฐชา  โชติชม
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนนาวา
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เปไธสง
2. เด็กหญิงอรปรีญา  กุเวสา
3. เด็กหญิงเบญจพร  ยืนยงค์นาน
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
2. นางนิศรา  รักษาศรี
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองมี
2. เด็กหญิงพรญาดา  กลิ่นสายทอง
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้ววงษา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นินทะราช
2. นางสาวปัทมา  เนตรทอง
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงภคพร   ศรีไพร
2. เด็กชายสุพจน์   ตะกรุดวัด
3. เด็กหญิงอารียา   เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นางยุภาพร  แสนหาญ
2. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุขสำราญ
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  วุฒิยาลัย
3. เด็กชายธนธรณ์  นาคเขียว
 
1. นางสาววิกานดา  ทีหนองสังข์
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   อาสาสิทธิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   มั่งทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  พลทวี
 
1. นางอรทัย   คุ้มทรัพย์
2. นางนิชรา   เกษประดิษฐ์
 
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้งกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  คำสิงห์
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
2. นายมนัส  เพ็งหมู
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายชลทวัส  พิมพ์ใหม่
2. เด็กชายวัฒนศิลป์  พันธ์โนราช
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ไพรพนม
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
2. นางนิศรา  รักษาศรี
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กหญิงดาราณี  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นามวงษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทร์พินิต
 
1. นางสาวธณัชชา   จันมี
2. นางสาวพิกุล  แพทย์ชัยโย
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจิราภา   แพงพุง
2. เด็กหญิงพรรณธร   อินโต
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เพ็ชรจีด
 
1. นายชัยภัค  เทียนทอง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์หุ่น
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงเวธกา   บัวดี
 
1. นางภารดี  มูลสาร
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธรรมนูญ   เตโชพันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   ใจยง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีอุ่น
 
1. นายธานัท  หงษ์โม่
2. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงชนาพร  ละมนตรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  นอขุนทด
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ศักดิ์ประโคน
2. นางสาวปราญชลี  ศิริจันทร์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายธเนศพล  วงษ์ภา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โสภา
 
1. นางสาวบุญช่วย  หงษ์บุญมี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มะลิวรรณ
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  พลสันต์
2. เด็กหญิงอรพร  น้ำใส
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
2. นายพิภพ  ยิ้มสาระ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางสาวอนันตญา  คำลือ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  เนตรทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ควรคะนึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
2. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายภูธเนตร  มูลลาภ
2. เด็กชายอนุรักษ์   วงษ์กันหา
 
1. นายประยูร  ภูแข่งหมอก
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายจักรินทร์  วงศ์สุทธิรัตน์
2. เด็กชายวทัญญู  บุญประถัมภ์
 
1. นายสมพงษ์  ปานผา
2. นางสาวบัวไร  พิมลา
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1. เด็กชายนทีธร  ปัสสา
2. เด็กชายยุทธนา  ปิยะปัญญาพงษ์
 
1. นางสาวอรัญญา   เอี่ยมครอง
2. นางศิรพร   ศรีสมุทรนาค
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานอ่อน
 
1. นางวงเดือน  โตสังข์
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อ่องลออ
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  อินตะคำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอุดม
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง
 
1. นางสาวสุนันท์  เอมมะโน
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
 
1. นายณรงค์  นฤภัย
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายพีระพงศ์  ยงเพชร
 
1. นางวชิราภรณ์  คำพิฑูรย์
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำพวง
 
1. นางพรจรัส  ระตะขันธ์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มั่นเกตุ
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายอานนท์  อินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอานุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  นุ้ยปรี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอุดม
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นามโส
 
1. นายทวีชัย  นิลเนตร
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด
 
1. นายณรงค์  นฤภัย
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ดำสนวน
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ปาตาสะ
 
1. นางวชิราภรณ์  คำพิฑูรย์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์   โพธิ์ระย้า
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สอนรอด
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายปิยพัทธ์  เครือป้อ
 
1. นายณรงค์  นฤภัย
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายพุทธิพงค์  จรไธสง
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษชนะ  ผาเบ้า
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ดีพูล
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงสุนิสา    กองตัน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   วันตา
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. นายสรศักดิ์   ด้วงโต
 
1. นางอรทัย   คุ้มทรัพย์
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปาริสา  สลัดทุกข์
 
1. นางศรีวัน  ศรีพลัง
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงคมชนก   ชัยรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงสินี   สรรคพงษ์
3. เด็กหญิงแทนใจ   ด่อนน้อยจริง
 
1. นางพิมพ์สุภัค   ปัญญาอินทร์
2. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  กล่อมสกุล
2. เด็กชายอริย์ธัช  ช่างหล่อ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  เมืองสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญทิชา  อยู่สุข
2. นายสมาน  กวยทอง
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิง.กัลยาวรรธน์   กำแหงหาญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   กลิ่นโกสุม
3. เด็กชายธนากร  ตะกรุดจันทร์
 
1. นายเสกสรร  บุญจันทึก
2. นายนายกษิณ  อินจงใจ
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงกมลธิษณ์  จินดาเกษม
2. เด็กชายวรเมธ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงอริศรา  ทูลแรง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศีลกุล
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัวเอี่ยม
2. เด็กหญิงพิรดา  พรมบวช
3. เด็กหญิงวิภาวดี  วิมลสม
 
1. นางนุภารัตน์  กุมพล
2. นางสายใจ  กลิ่นคำหอม
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกุุสุมนิภา  ไชยศิลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  หลีอินทร์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  โสพิมพา
2. นางสาวประไพศรี  พุ่มจันทร์
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พานตะมะ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองคำ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นายนพรัตน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวศรสวรรค์  ศาสตร์นิยม
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กชายธนบูลย์  ตั้งสิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพีรดา  นวลทิม
3. เด็กชายศิวพัฒน์  เปอดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คำสุรัน
2. นางสาวศิริพรรณ  โกษาจันทร์
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนพล  สีหาฤทธิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วนคร
3. เด็กหญิงสุนิษา  อนุภาพ
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ศิริ
2. เด็กหญิงพรนภา  แสนพล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
 
1. นางปิณิดา  ถาโคตรจันทร์
2. นางนพมาศ  พรมท้าว
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรพัน
2. เด็กหญิงวิภา  เมตตาจิตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มิเถาวัลย์
 
1. นางสาวนภาวัลย์  ไชยบำรุง
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายปกรณ์   พิมพ์ยา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วรัตน์
3. เด็กหญิงศิริพร   ทองหล่อ
 
1. นางสาวจิตราพร   ยวนยี
2. นางสาวสมหญิง   สุวรรณขอด
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงฐิติพร  วงวิลาศ
2. เด็กชายทัตพงษ์  กองล้อม
3. เด็กหญิงพิยดา  จันทโชติ
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นายสุนิรักษ์  บุญนิล
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงดวงฤดี   ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงเมธาวี   หล่าเพี้ย
3. เด็กชายโพธิกร    ยศแก้ว
 
1. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงมุทิตา  ดีล้วน
2. เด็กหญิงวรดา  เผือกกันสี
3. เด็กหญิงวิศรุตรา  นะนารายค์
 
1. นางสาวเพียงกมล  ภาพสิงห์
2. นางสมใจ  สอนเครือ
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญหินทอง
2. เด็กชายธีรพงศ์  อัคคะจันทร์
3. เด็กชายไชยรัตน์   ราศรี
 
1. นางปราณี  ศรทอง
 
218 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปฐิมาภรณ์   พันกลั่น
2. เด็กหญิงอลิสา  เงินเถื่อน
3. เด็กหญิงอัมพร   สิงห์ลอ
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอารีย์วรรณ  กันตา
 
219 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาคินทร์  ศรราชา
2. เด็กหญิงมันทนา  มั่นปาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาแกง
 
1. นายสมศักดิ์   มีนาค
2. นางสาวปุณยนุช  ทิดดาศักดิ์
 
220 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงณัฐิญา  หวังฝากกลาง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โคดประทุม
3. เด็กหญิงเอวิตรา  โคดประทุม
 
1. นางสาวศิริพร  แสงคร้าม
2. นางสาวธารารัตน  ธรรมม่วงไทย
 
221 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงจรรญารักษ์  หนุ่มน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์ตรง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนโครต
 
1. นางอำนวย  สุขประเสริฐ
2. นางสาววรัชยา  สำราญรมย์
 
222 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจิราภา  ธนโสม
2. เด็กหญิงปฎิมา  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงวรรณนิษา  เจนชัย
 
1. นางสาวสิตากานต์  ศรีบัวรินทร์
 
223 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  รัญชนา
2. เด็กหญิงวรรณรดา  เลิศรอด
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เลิศเอี่ยม
 
1. นางสมใจ  สอนเครือ
2. นางสาวเพียงกมล  ภาพสิงห์
 
224 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองดี
2. เด็กหญิงปวีณา  เผ่าพยัคฆ์
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ผิวคราม
 
1. นายวรโชติ  พรมมาก
2. นางวารินทร์  ปานใจนาม
 
225 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงกชกร  แสงจันดา
2. เด็กหญิงวาสินี  อารีชม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาหล่อ
 
1. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
2. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนิทัศน์   ศรสุรินทร์
2. เด็กชายศุภกร   คล้ายเพ็ง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เดชจร
 
1. นางสาวศิริพร  แสงคร้าม
2. นางกัลยาณี  ชำนาญไพร
 
227 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พจน์ขุนทด
2. เด็กหญิงพิมชนก   ศรีระคุณ
3. เด็กหญิงศุภมาศ   ขวัญเติม
 
1. นางสาวจิตราพร   ยวนยี
2. นางสาวสุพรรณี  สาพิมพา
 
228 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เกตุฉลอง
2. เด็กหญิงอภิวัน  ทองรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปราบพินาศ
 
1. นายมนัส  เพ็งหมู
2. นายพรทิพา  เพ็งหมู
 
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงพนิดา  นามทอง
2. เด็กชายวราพล  คำนึง
3. เด็กหญิงอารียา  หมื่นมา
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
2. นางสาวสุกัญญา  ประจิตร์
 
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงกุณลดา   กันสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    บุญมี
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองสีทา
 
1. นางอรทัย   คุ้มทรัพย์
2. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  สายการ
2. เด็กชายธนพนธ์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอนนทพร  สุริวงษ์
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
232 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายชาญวุฒิ   สุขเกษม
2. เด็กชายธนทัต   เครือแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์   จันทร์เต
 
1. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
233 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรเกตุ
2. เด็กหญิงศิริยากร  คำสิงห์
3. เด็กชายสาธิต  หนูเงิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   ใจแพง
2. นายศิลธรรม  ทองไข
 
234 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแดง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ปัญญาดี
3. เด็กชายเดชาวัต  บัวดี
 
1. นายชาตรี  พิมพาพันธ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มืดหล้า
 
235 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  การรัตน์
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  สวยขุนทด
 
1. นางสาววิชชุดา  เจริญกุล
2. นางสาวสุพรรณิการ์  ฉิมมุจฉา
 
236 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวิภา  คล้ายกระจ่าง
2. เด็กชายนนทกรณ์  เทียนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวาดี  แก้วแสง
 
1. นางสาวคนิตตา  ทิพย์สังวาลย์
2. นายณเดช  แว่นแก้ว
 
237 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  สิงหะ
2. เด็กหญิงอธิศรา  ราชิวงค์
3. เด็กหญิงอมรพรรณ   ไพวรรณ์
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
2. นายก้าน  นามบุญลา
 
238 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงทักษพร  พระวงษ์
2. เด็กหญิงนันทณา  ยอดทอง
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พิชนะชน
 
1. นางสาวสิรีกานต์  สาริกา
2. นางสาวคุณัญญา  ยอดบุตรดี
 
239 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญศรี
2. เด็กหญิงนิลุบล  อุดมกิจ
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ยิ้มแย้มงาม
 
1. นางสาวเรวดี  เทียนธูป
2. นายณรงค์  นฤภัย
 
240 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงชฏาพร  มูลมาตร์
2. นางสาวปัณณพร  เรืองขำ
3. เด็กหญิงพีระพร  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงนลิน  มุ้ยห้วยแก้ว
2. เด็กหญิงมิรันตี  กองอาสา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำตา
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาววราลี  มาจาก
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายทวีชัย  แสงสายออ
2. เด็กหญิงนุศรินทร์  น้อยลา
3. เด็กชายศักนรินทร์  อินโต
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์งาม
2. นางพรพรรณ  จันทร์งาม
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลถม
3. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นามะขันธ์
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทะเที่ยง
2. เด็กหญิงรินรตา  โสขุมา
3. เด็กชายวรชาติ  สุคงเจริญ
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนฤมล  เหิงขุนทด
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงสมฤทัย   สิมสา
 
1. นางสาวนภาลัย  ฉิมใจงาม
2. นายณชพล  พันธ์ไธสง
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา
2. เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรืองนาม
 
1. นายชัยวัฒน์  สายสิงเทศ
2. นายชาญณรงค์  คูณขาว
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญญาศักดิ์
2. เด็กหญิงนิษาชล  แอ็ดสกุล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงศรี
 
1. นายนิคม  เพชระบูรณิน
2. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรรทิมา  มั่นทุกะ
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันสุข
3. เด็กหญิงอิสริยา  รงค์ทอง
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาววราลี  มาจาก
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กองศรี
2. เด็กชายฉลองชัย  ขาววงษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ภักละ
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์งาม
2. นายธนาธิป  แสงพรม
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปัทมพร   โลทะราช
2. เด็กหญิงวันวิสา   เพียซ้าย
3. เด็กหญิงสุพัณธิตา   มูลอัด
 
1. นางสาวนภาลัย  ฉิมใจงาม
2. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
251 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1. เด็กหญิงอมินตา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงไชยหยาน เกวลิน  ซีโมน
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เทพจันทร์
 
252 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกหิน 1. เด็กชายกิจศักดิ์  ติงสะ
2. เด็กชายวงศธร  เอื้อสลุง
 
1. นายเด่น  คนสำโรง
 
253 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  นวลเทศ
2. เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น
 
1. นายสมชาย  สิงห์ทอง
 
254 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงณิชมน  ปานทอง
2. เด็กหญิงลออรัตน์  คุ้มพ่วง
 
1. นายวรโชติ  พรมมาก
 
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรพันธ์  เพียดจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  หงษาบัวภา
 
1. นายมารุต  แสนคาน
 
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธ์มาลี
2. เด็กหญิงสุริยาพร  สุวรรณภูเต
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
 
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1. นางสาวกัลยา  บุญหมั่น
2. เด็กชายกิตตินันท์  แสงสว่าง
 
1. นางฐิตานันท์  จั่นงาม
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  ขะนอก
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายธนภูมิ  พูลสม
2. เด็กหญิงพิศชนาฎ  บุญถูก
 
1. นางนิภาภรณ์  สารีวรรณ์
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายศรชัย  โกลขุนทด
2. เด็กชายอโณทัย  โนนพยอม
 
1. นายสันติ  หวานฉ่ำ
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริจันทร์
2. เด็กชายเจษฎา  น้อยเจริญ
 
1. นายสงกรานต์   สังขกรณ์
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายชุติพนธ์  จำปางาม
2. เด็กชายชุติเดช  ราญรอน
 
1. นายธีรภาพ  ทิพย์เพ็ชร์
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลนาค
2. เด็กชายภูนฤภูมิ  ไชยบุรี
 
1. นางสมพร  เวชประสิทธิ์
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายฐิติกรณ์  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิสา  นามน้อย
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐภัทร  พลศรี
2. เด็กชายธัญพิสิษต์  นวลสาลี
 
1. นางสมปอง  อักษร
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชลธสิทธิ์  กะชา
2. เด็กชายศรยุทธ  เกิดแก้ว
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายภูมิรพี  ไชยลือชา
2. เด็กชายโสฬส  ชูจิตร
 
1. นางพรรณี  แสงบุญ
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติยะ  สุวรรณศรี
2. เด็กชายรัชตะ  น่วมแก้ว
 
1. นายสมาน  กวยทอง
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  อาจหาร
2. เด็กชายอนุชา  อัยวัน
 
1. นางสุภาพร  พยัคประโคน
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายทะนงศักดิ์   เหมือนหัวหนอง
2. เด็กชายเฉลิมพล  บุญเชิญ
 
1. นายมารุต  แสนคาน
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กชายชนันธรณ์  สุดบรรจง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมราย
 
1. นางสาวชัยปราง  วงศา
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กชายปิติพล  วิยาสิงห์
2. เด็กชายพัชรพงศ์  มงคลวัจน์
 
1. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายธนพันธ์  บุญแน้น
2. เด็กชายหริพันธ์  แพงไทย
 
1. นายโกวิน  ก่อบุญ
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายธันยภัทร  ผ่านพินิจ
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มสังข์
 
1. นายสำเภา  แสงบุญ
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1. เด็กชายณภัทร  ไชยคำภา
2. เด็กชายศักรินทร์  โม้หิน
 
1. นายอัครวิชช์  เชิญทอง
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่งนอก
2. เด็กชายธีระ  หมายครอบกลาง
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  บัวพูล
2. เด็กชายทักษิณ  อิ่มใจ
 
1. นายสมาน  กวยทอง
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เบ็ดสันเทียะ
2. เด็กชายพงศภัค  พรมชัย
 
1. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายวรายุทธ์  คะเซ็นหาญ
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนงนุช  พูนมี
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วเผือก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พัฒนา
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายทศพร  หงษ์หิรัญ
2. เด็กชายทศพล   จันทร์ถิ่น
 
1. นายต้องตา  สนิทไทย
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายอัคคเดช  อินทชัย
2. เด็กชายเจษฏา  สีหมอก
 
1. นายสงกรานต์   สังขกรณ์
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนิติพงษ์  มะนาวนอก
2. เด็กชายศุภวากรณ์  ศิริเกษ
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายจีรภัทร  กรุดธูป
2. เด็กชายศรันโย  แป้นรอด
 
1. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   โข่ข้างพลู
2. เด็กชายอภิสิทธ์  บุญแสน
 
1. นางชุตินันท์  พกานวน
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ตลุกไธสง
2. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญแน่น
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สารพิษ
2. เด็กชายวีรภัทร   ศรีภักดี
 
1. นายสุวิทย์  วันทอง
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายนนท์ธวัช  ทับทิม
2. เด็กชายเอกชัย  ทองนิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา  พันนุรักษ์
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ภูคา
2. เด็กชายเกริกชัย  คล้ายแก้ว
 
1. นายมนัส  เพ็งหมู
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิทวัส  สำราญสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายจิตวัต  แขขุนทด
2. เด็กชายณัฐพนธ์  แพลอย
 
1. นายสงกรานต์   สังขกรณ์
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กชายธีรนัย  รัตนารถ
2. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์คำวงษ์
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายณัฐศักดิ์   หาญรบ
2. เด็กชายอัมรินทร์   อนุมาตร์
 
1. นายสุวิทย์  วันทอง
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายภารดร  สังสอาด
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกรุงสยาม   ดีจอม
2. เด็กชายจอมเทพ   ไวยการ
 
1. นางสาวอนงค์  กันต์นิกุล
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่รอง
2. เด็กชายนครินทร์  ศรีดาวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา  พันนุรักษ์
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ภูคา
2. เด็กชายเกริกชัย  คล้ายแก้ว
 
1. นายมนัส  เพ็งหมู
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงธนาภา  พิมพล
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   หาวงษ์
3. เด็กหญิงพัชชา   ภารฤทธิ์
4. เด็กหญิงอริตา   สาระพินธุ
5. เด็กหญิงเรณู    ดวงมา
 
1. นางนิชรา   เกษประดิษฐ์
2. นางศรีนวล  พลอยบุตร
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพัชรี  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายสิริกาญจน์  กงวัง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  คูณเมือง
4. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองหิน
5. เด็กหญิงอธิชา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
2. นายจรูญ   โตแย้ม
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้อย 1. เด็กหญิงกรณิสา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงกุ้งนาง  โสมดี
3. เด็กหญิงนทีกานต์  รักกุดเวียน
4. เด็กหญิงนปภา  ฉายเพชร
5. เด็กหญิงรวิพรรณ  เสนนอก
 
1. นางณัฐชยา  กุลจรัสเวช
2. นายอุดม  กุลจรัสเวช
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจันทิรา  เครืออยู่
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คีรีวัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา  เครืออยู่
4. เด็กหญิงพรนภา  เบิกขุนทด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนนาวา
 
1. นางวิจิตรา  พันโสดา
2. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  โกยทา
2. เด็กหญิงนัทธมน  จ้อยน้อย
3. เด็กหญิงภัสสร  ดอมไธสง
4. เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร
5. เด็กหญิงสิริวรรณา  เพ็งเพชร
 
1. นางวรปภา  สิริกุลโกศล
2. นางยุวดี  เกียนแกล้ง
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงนฤมล  แพรดอก
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขันยศ
4. เด็กชายพงศ์ธร  นิลาวรรณ
5. เด็กหญิงรัตนาพร  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาววรีรัตน์  เทียนงาม
2. นางสาวชิตชนก  ถิระสาโรช
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา   ฟูบุญมา
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  -
3. เด็กหญิงปิ่นฟ้า   ลุนพิลา
4. เด็กหญิงศุภกานต์   พรมทา
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   เหนือเกตุ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   วันทอง
2. นางนงลักษณ์   วิเชียร
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงสิน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทองมี
3. เด็กหญิงนิรินธรน์  คุ้มเหม
4. เด็กหญิงปวริศา  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิรินธร  อาจห้วยแก้ว
 
1. นายธนพล  อินทร์แป้น
2. นายประวิช  ประเสริฐสิน
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกพร   สาเสน
2. เด็กหญิงณัณธิชา   แก้วทา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริวงศ์วิวัฒน์
4. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   โกนกระโทก
5. เด็กหญิงอริศรา   บุญคำ
 
1. นางเยาวลักษ์  บัวขาวสุทธิกุล
2. นางสาวพรศิริ  วงษ์ไว
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจนวิถี
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  หงส์ศรี
4. เด็กหญิงวรรณวนัช  พึ่งตาล
5. เด็กหญิงวิภาวี  ทองวร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
2. นางเพชรรัตน์  คำสนิท
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ
2. เด็กหญิงจิตราวรรณ  ด่านสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ธัญญาหาร
4. เด็กหญิงธัญญาพร  วังอาจ
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเจริญ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
2. นางยุพิน  ทองหล่อ
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ทรัพย์สินสถาพร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์
3. เด็กหญิงวริษฐา  ปัดชา
4. เด็กหญิงสุธิดา  หล้าพรม
5. เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีหร่าย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
2. นางบุษรา  รุณทอง
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดเขียว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีสำอางค์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีสำอางค์
4. เด็กหญิงพรสุดา  เบิกขุนทด
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันตรี
 
1. นางวิจิตรา  พันโสดา
2. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เต็มทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่รอง
3. เด็กหญิงรัศมี  คำปะทิก
4. เด็กหญิงวรัญญา  ทองนิตย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
2. นางเจนจิรา  พั้วป้อง
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  หุ่นดี
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ศิลา
3. เด็กหญิงลดาชาติ  มินนา
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  อรัญเพิ่ม
5. เด็กหญิงสุรัสสวดี  ชานาตา
 
1. นายธนพล  อินทร์แป้น
2. นายประวิช  ประเสริฐสิน
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สุขสอน
2. เด็กหญิงคันธมาทน์  ม่วงตะเภา
3. เด็กหญิงนริษา  หมื่นสี
4. เด็กหญิงปานวาด  นาคประดับ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ปลั่งกลาง
 
1. นางอารีวรรณ  เถื่อนชำนาญ
2. นางดวงใจ  เพ็งโตวงษ์
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจิตตราพรรณ  จันทร์พรมมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล่ากาสี
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล่ากาสี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิลัยวรรณ์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษาอาด
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
2. นายวิโรจน์  สาริกา
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงนันณภัทร์    คงบุญ
2. เด็กหญิงภคนันท์   วงค์ษาแก้ว
3. เด็กชายมหรคต   เรืองนิมิตร
4. เด็กหญิงมินตรา   เจตบุตร
5. เด็กหญิงสุภาพร   บุญประดิษฐ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ไผ่พงเจริญ
2. นางสำเนียง   จันทร์เพ็ง
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัคค์  แหวนแย้ม
3. เด็กหญิงชฎาพร  มูลมาตร์
4. เด็กหญิงสิริมา  อุ่นทอง
5. เด็กหญิงอัญชลี  ระโหฐาน
 
1. นางสาวศิรีรัตน์  ม้าวิ่ง
2. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายแสง
2. เด็กหญิงนิภาวดี  สงกล้าหาญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงศิราพร  เกิดบึงพร้าว
5. เด็กหญิงสุกันยา  จุลพันธ์
 
1. นางอารีวรรณ  เถื่อนชำนาญ
2. นางสาวสาหร่าย  ศิริลา
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1. เด็กชายชินกฤต  อักคะมาศ
2. เด็กหญิงณัฐฐาวดี  เพ็งชะตา
3. เด็กหญิงธิดา  บุญลือ
4. เด็กหญิงนภสร  หาญสูงเนิน
5. เด็กหญิงภัชภิชา  ปิ่นประยงค์
 
1. นางสาวนัตทยา  ทองงาม
2. นางศรีสวัสดิ์  บุญนิล
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนิศานาถ  พรมกรุง
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  อารีย์เอื้อ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วปัญญา
5. เด็กหญิงอาริสา  มงคลวัจณ์
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิ์รื่น
2. เด็กชายปนิธาน  ท้าวมิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาธิณี  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ยี่สุ่น
5. เด็กหญิงอินมณี  แนวสุภาพ
 
1. นางสาววลัยรัตน์  แสงสุด
2. นางสาววรีรัตน์  เทียนงาม
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวโตก 1. เด็กหญิงจารุภา  มาหล้า
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุ้งจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  แสนรัตน์
4. เด็กหญิงพรนภา  จรรยาเลิศ
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่ำพันธ์ดี
 
1. นางภาษิตา  ยอดอานนท์
2. นางสมถวิล  ทองเจริญ
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทนา
2. เด็กหญิงจิตติสุดา  ทองผุย
3. เด็กชายฐานิชญา  ครัวกลาง
4. เด็กชายราชันย์  เลิศล้ำ
5. เด็กหญิงวาสนา  สาตาชนม์
 
1. นางสุรกิจ  พันธุ์เทศ
2. นายสุวิทย์  พันธุ์เทศ
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงดวงพร  กางกรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ท้าวมิ่ง
3. เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทอุดร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อักษรวิลัย
2. นายทรงเกียรติ  โยธาธรรม
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์นวน
2. เด็กชายธีรพล  ยิ้มพราย
3. เด็กหญิงนิโรบล  จิรธรรมพิทักษ์
4. เด็กชายพนมพร  จโนรัตน์
5. เด็กชายวรวัฒน์  แสนบุญลือ
 
1. นายสมชาย  แจ้งมรคา
2. นางนฤมล  แจ้งมรคา
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงดวงกมล  มาลัยกุล
3. เด็กชายวัชรชัย  น้อยแก้ว
4. เด็กหญิงวิญาดา  สาแก้ว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญส่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภชัย  จำเริญศรี
2. นางสาวโสพิศชา  อินทสุวรรณ์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  มหาหิงษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เที่ยงพร้อม
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนวรรณ
4. เด็กหญิงรชนีกร  วงศ์สะอาด
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  วิจิตรเนตร์
 
1. นางสุรกิจ  พันธุ์เทศ
2. นายสุวิทย์  พันธุ์เทศ
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปานฝัน   เพียดจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   กองภูเขียว
3. เด็กหญิงพีรดา   กิ่งนอก
4. เด็กหญิงอรุณี   โคทับ
5. เด็กหญิงเขมจิรา   สมบูรณ์
 
1. นายเหรียญ  บุญสิน
2. นางทองย้อย  บุญสิน
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  จ่องชาวนา
2. เด็กหญิงนริสรา  อินเบ้า
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  คำอ่อน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  มะบุตร
5. เด็กหญิงสุนิสา  ประภาตะนันท์
 
1. นางวัชรินี  นิลมูล
2. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สุระทม
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พิศนอก
3. เด็กหญิงสโรชา    ปิ่นอำไพ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  จุ้ยกลาง
5. เด็กหญิงอาริยาพร   ศรีจันทร์
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
2. นายรัฐพล  โยพันดุง
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนิตยา  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงพวงเพชร  อินทร์บำรุง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัดไธสง
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  พลภู
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขานยา
 
1. นายสมมาตร  น้อยนาค
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิลาวรรณ์
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  น้อมคำนับ
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  ปานสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิริิรัตน์  ทับกฤต
5. เด็กหญิงอารียา  บุษบา
 
1. นางวันนา  สุวรรษี
2. นางพรพิมล  พันธ์อาทิตย์
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  งีสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีวงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงวรัญยา  พันชมภู
4. เด็กชายสรรพวิท  ทองนาค
5. เด็กชายสิริราช  คำเขียว
 
1. นายประสงค์  พัฒนานุพงษ์
2. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายนวพล  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงประภัสรา  วิรักษา
3. เด็กชายมณฑณ  ทองรัตนะ
4. เด็กชายศราวุธ  สาหึงรัมย์
5. เด็กหญิงเมฆขลา  เมืองสันเทียะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ป้องท้าว
2. นางสาวอุมาภรณ์  เนตรแหน
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพรรทักษา  นาคล้วน
3. เด็กหญิงมาริษา  อบเชย
4. เด็กหญิงมาริสา  แก้วเงา
5. เด็กชายสุขสันต์  แก่นโท
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นางชลนีย์  กงถัน
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พาขึ้นพร้อม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชมโคกกรวด
4. เด็กชายเดชาวัต  ละดาห์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยกร
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางกมล  เกิดผล
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  บรรจุแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวลัย  บุญเอนก
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไพบูลย์
4. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  จันทา
5. เด็กชายธนพล  พุ่มอินทร์
6. เด็กชายธัญกร  เพ็ชรกล้า
7. เด็กชายธีรภัทร  เชิดสูงเนิน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนาจช่วย
9. เด็กชายพาทิศ  นันโท
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูชัยมงคล
11. เด็กชายวรัญญู  พลภู
12. เด็กชายศตวรรษ  สีสมุทร
13. เด็กชายศิริพงศ์  ม่วงงาม
14. เด็กหญิงสายพิน  อินทร์พล
15. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
16. เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญพัวพันธ์
17. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นนอก
18. เด็กหญิงอรอนงค์  ชื่นนอก
19. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จันทร์โพธิ์
20. เด็กชายเปรมศักดิ์  พืมขุนทด
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นายชาญชัย  องอาจ
3. นางธนิต  ดีขุนทด
4. นางสาวนริศรา  แก้วเมืองกลาง
5. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงดวงดาว  คุ้มเถื่อน
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  คำอินทร์
3. เด็กชายนิรวัฒน์  แสงสุข
4. เด็กหญิงประภาภรณ์  สุภาคนธ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  อิทธิพล
6. เด็กชายยศพัทธ์  เบญจมาศ
7. เด็กหญิงรมิตา  สิงหา
8. เด็กหญิงวันวิสา  คำมะลิ
9. เด็กหญิงวิภาวินี  ศรมุข
10. เด็กชายสุทธินันท์  ทองงา
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประนันทัง
12. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วพวง
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สอิ้งทอง
14. เด็กหญิงอริษา  ไชยเทพ
15. เด็กหญิงเพชรไพริน  สังข์ประสิทธิ์
 
1. นางอรุณี   พรมดี
2. นางลักขณาวรรณ  ศรีไพร
3. นางยุวดี  เกียนแกล้ง
4. นางสุรกาญจน์  บุญกาวิน
5. นางพนิดา  หมื่นชนะมา
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายกิตติพล   จุรัน
2. เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กชายจักกฤษ  อายุยืน
4. เด็กหญิงชลลดา   เปรมไทยสงค์
5. เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม
6. เด็กชายดรุษกร   วรรณวินัย
7. เด็กชายธนกร   ปรีเลขา
8. เด็กชายธราดล  มหาวงศ์
9. เด็กชายนันทกร  เขื่อนโคกสูง
10. เด็กหญิงบรรณารักษ์  ถนัดไร่
11. เด็กชายปัณวิชญ์  สินสุพันธ์
12. เด็กหญิงปิณิดา   เรืองฤทธิ์
13. เด็กชายพุฒิพงษ์   เจริญศิลป์
14. เด็กชายภานุพงษ์   แก่นวงษ์
15. เด็กชายวรพล  วรรณวินัย
16. เด็กชายวุริธินันท์   สุวรรณพันธ์
17. เด็กหญิงศริญญา  พรมมา
18. เด็กหญิงศิริกันยา  วงศ์เอนก
19. เด็กชายศุภกร  วิลัยลาน
20. เด็กชายศุภกร  เสโพธิ์
 
1. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
2. นายธานัท  หงษ์โม่
3. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
4. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงอาริสา  สมุติรัมย์
 
1. นางเพ็ญแข  จันทร์งาม
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  ช้างทอง
 
1. นายกฤษฏา  วรีฤทธิ์
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมกันย์
 
1. นางสาวสุนิสา  บุตรทอง
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวโตก 1. เด็กหญิงวริศรา  ชิวหะ
 
1. นางภาษิตา  ยอดอานนท์
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  สิงห์น้ำเที่ยง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดคำ
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงสายธาร  ภูแข่งหมอก
 
1. นางวรรณศร   พรมอ่อน
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวสุพรรณิษา  เพชรน่าชม
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กหญิงจุฑามณี    งูคำ
 
1. นางสาวนัฎฐิรา   ศรีไพร
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรินรักษ์  คำรักษ์
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น
 
1. นางสาวสมใจ  พรมภัย
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวโตก 1. เด็กหญิงรพีภัทธ์  สมานพันธ์
 
1. นางภาษิตา  ยอดอานนท์
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ
 
1. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราพร  รัตนเมือง
 
1. นางสาวสุพรรณิษา  เพชรน่าชม
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเบี่ยง
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  แก้วเบี่ยง
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  หอมเกษร
 
1. นายประวิช  ประเสริฐสิน
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชุติมา  ชูเชื้อ
 
1. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงไพลิน  สุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรินรักษ์  คำรักษ์
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงนริศรา  อิ่มสำอางค์
 
1. นางกัชชล  อินทร์ไพร
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิกุล
 
1. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงอินทิรา  ตรีศูนย์
 
1. นายสีสวาท  เกียงมี
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เทียบพระ
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1. เด็กชายกฤชเพชร  ศรีภูงา
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทร์จ้าว
 
1. นางเสาวณี  สายคำทอน
2. นางสาวยุพา  มั่นเขตกิจ
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปั้นบุญ
2. เด็กชายวีรภัทร  ประชากุล
 
1. นางมาลีวรรณ  โตสารเดช
2. นางสาวธนวรรณ  จิรวัฒน์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายนพดล   กลับนุ่ม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ศรีจันทึก
 
1. นางภาวนา  ทวีประดิษฐ์
2. นางสาวไพรฑูรย์  เนียมหอม
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส
2. เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
 
1. นางสุพัฒสา  ประภัย
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายธนโชติ   แก่นเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพรรทิภา   ก้งซุย
 
1. นางสาววชิรณดา   เจริญกุล
2. นางวรรณศร   พรมอ่อน
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  หมวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงวินิธา  จรัญรัก
 
1. นางถนอม  คงชาตรี
2. นางวิเชียร  ก้านค้างพลู
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ต้นสกุล
2. เด็กชายภัทรกร  นาคประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี   ยาสี
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  ขันทะวิเศษ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  รวยสันเทียะ
 
1. นางสาวยุภาพร  วิรุณพันธ์
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาดสันเที๊ยะ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ธนวิริยกิจ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพล  ภูครองหิน
2. เด็กหญิงพรรณวษา  เขียวน้อย
 
1. นางสุรัสวดี  ยศปัญญา
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กชายธีรภัทร  ประมาณุใส
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ป้อมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา  ชนะศึก
2. นางสาวศิริพร  กำมาทอง
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงกรวิการ์    คงแสงงาม
2. เด็กชายปวริศร์    บัวแก้ว
 
1. นางนันทา  บุญปัน
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายกิตติภณ  โยธะมาตย์
2. เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี
 
1. นางสาวธนวรรณ  จิรวัฒน์
2. นางมาลีวรรณ  โตสารเดช
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มแจ้ง
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เถาพุทรา
 
1. นางยุพิน  ทองหล่อ
2. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชญาตา  ธาระสืบ
2. เด็กชายศุภโชค  เครือเขียว
 
1. นางกระจงจิตร์  แก้วก่า
2. นางประคอง  ไพศาลพันธุ์
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ชาบรรทม
2. เด็กหญิงชิดชนก  ครามกระโทก
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
2. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเสนา
2. นางสาวปัณณพร  เรืองขำ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์   พุฒแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  กระบวนรัตน์
 
1. นางสุรัสวดี  ยศปัญญา
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธีรวงศ์  อ่องละออ
2. เด็กหญิงนภัสสร  แสนทา
 
1. นางดาหวัน  สีดี
2. นายประทุม  สีดี
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
 
1. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
2. นางสาววรวลัญช์  วิสิทธิพงค์
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พรดีมา
2. เด็กชายวัฒนะ  ทวีขวัญ
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนากร   ตาลดง
2. เด็กหญิงอภัชญา   มูลอัด
 
1. นายเหรียญ  บุญสิน
2. นางทองย้อย  บุญสิน
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงสาธิดา   แจ่มใส
2. เด็กชายเอกชัย   เรืองฤทธิ์
 
1. นางสุมาลี   ปิงพยอม
2. นางสาวเรณู   สรรคพงษ์
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชาย วรรณภูมิ  ทองนาค
2. เด็กหญิงสุภา  ศรีไพร
 
1. นางสุจิตรา  ลีสินลา
2. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อศิลป์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทะนนตรี
3. เด็กหญิงนันทพร  รามพิชัย
4. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  ชูฤทธิ์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  อยู่ศรี
6. เด็กหญิงพัชรี  ฉิมมะลี
7. เด็กหญิงรุจิรา  ทองรูปพรรณ์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิ์ทักษ์
9. เด็กหญิงสุวิมล  หาญอินทร์
10. เด็กหญิงอนัญพร  จันนพคุณ
 
1. นางสุเนตร  พลพงษ์
2. นางสาวสมใจ  พรมภัย
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีวิชา
4. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เกตุพิน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ
6. เด็กหญิงนีรชา  ภูศรี
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ยะเสน
8. เด็กหญิงสิริภัทร  อยู่บำรุง
9. เด็กหญิงอารดา  เอกาพันธ์
10. เด็กหญิงแพรไหม  เหล็งสุดใจ
 
1. นายสุภาพ  กริดรัมย์
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงกุสุมา  สมศิริ
3. เด็กหญิงชลดา  นิลผาย
4. เด็กหญิงปุณญากร  บุญสนอง
5. เด็กหญิงมนฑกานติ์  ทองแดง
6. เด็กหญิงวีรนันท์  อินต๊ะ
7. เด็กหญิงศิริดา  สุขปลั่ง
8. เด็กหญิงษรันพร  นาคหลง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาสี
10. เด็กหญิงอภิชญา  มีชัย
 
1. นางวรรณา  อ่อนสลุง
2. นางนภารัตน์  แก้วโสตร์
3. นางลิ้นจี่่  ศรีสังข์
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พระธรรม
2. เด็กหญิงนริศรา  ฉิวภิรมย์
3. เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์ทัย
4. เด็กหญิงพิชชาภา  อารมณ์ดี
5. เด็กหญิงพุ่มตะวัน  คำมูล
6. เด็กหญิงวริศรา  ผุดผ่อง
7. เด็กหญิงวิยดา  เรืองศิริ
8. เด็กหญิงศุทธินี  ฤทธฺิ์น้อย
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หัสดี
10. เด็กหญิงเนตรดาว  พรมลิบุตร
 
1. นายดาวอุทัย  ไชยพรม
2. นางสาวมานิตา  ดาโส
3. นายวิชาญ  วิสาระโภชน์
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชมน  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงณัฐริกา   สมพุด
3. เด็กหญิงธนพร  ช่างปลูก
4. เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง
5. เด็กหญิงบุณยวีร์   ศรีวังคำ
6. เด็กหญิงปวริศา  สกุลเพ็ชร
7. เด็กหญิงพัชรนันท์  กระปี
8. เด็กหญิงพัชรพรรณ   พิมพา
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมสิงห์
10. เด็กหญิงรภัทภร  จันทวงศ์
 
1. นายกฤษฏา  วรีฤทธิ์
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงกานต์มณี  โตม่วง
3. เด็กหญิงคริสศิริ  สีดาคำ
4. เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรกูล
5. เด็กหญิงบุณยานุช  ถาวรกูล
6. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยทำ
7. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ยศพังเทียม
8. เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน
9. เด็กหญิงวรรณณิดา  บุญมาก
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ
 
1. นางพิสมัย  ถาวรกูล
2. นางสาวรุ่งนภา  สมานสุข
3. นางสาวพรทนา  หนูแสง
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษดา  อาจปาสา
2. เด็กชายคมชาญ  พรมแสง
3. เด็กหญิงณิชา  ทัดโกสุม
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะเมี่ยะ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ้งภูเขียว
6. เด็กหญิงพัชรา  คำเคน
7. เด็กชายภูธเนศ  จันเพชร
8. เด็กหญิงวรัญญา  นาไสยา
9. เด็กชายศตายุ  กำจร
10. เด็กชายอมรทิพย์  เรืองคำ
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา
3. นายบุญมา  ชาชำนาญ
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กหญิงกนกกร  หอมละออ
2. เด็กหญิงดารณี  มีโชค
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญโสภิณ
4. เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์บุตร
5. เด็กหญิงปนัดดา  เปลาเล
6. เด็กหญิงมะลิวรรรณ  คลาดแคล้ว
7. เด็กหญิงวันวิสา  กูดขมิ้น
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เป้งทา
9. เด็กหญิงศิริวัน  เศิกศิริ
10. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์หยวก
 
1. นางเรณู  รักผึ้ง
2. นางเพลินพิศ  ประดับมุข
3. นางสาวมัณฑิตา  พุฒิพร
 
393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัลยา  กุลดารัม
2. เด็กหญิงกัลยา  กลั่นเกษร
3. เด็กหญิงจุฑามณี  มุ่งเมืองกลาง
4. เด็กหญิงชญาดา  สระประทุม
5. เด็กหญิงชุติมา  ชินชัยภูมิ
6. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ชอบจิตร
7. เด็กหญิงนฤมล  ปิดสาโย
8. เด็กหญิงพรรณนารา  ประตูทอง
9. เด็กหญิงพัชรินธร  ตาลานนท์
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผาทอง
11. เด็กหญิงศศิกาล  สุดจันทึก
12. เด็กหญิงศศิประภา  ยิ้มจัตุรัส
13. เด็กหญิงสุรัตน์ชาวดี  ขุนศรี
14. เด็กหญิงอรุโณทัย  เอียงชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเกตุวดี  เทิญเสกตุ
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
3. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
4. นายต้องตา  สนิทไทย
 
394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองมี
2. เด็กชายธนพล  หมั่นจิตร
3. เด็กชายธวัชชัย  โป่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายพีรพงษ์  ฉันทอง
6. เด็กชายพีรพล  พรหมรักษา
7. เด็กชายมงคล  โหลเล็ก
8. เด็กชายยอด  ห้อยดอกหอม
9. เด็กชายรัตนกร  หวังค้ำกลาง
10. เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  ใจสว่าง
11. เด็กหญิงวรกมล  หาญพังงู
12. เด็กชายวันเฉลิม  เศรษฐภักดี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารีนันท์
14. เด็กชายอนุชา  ภู่โต
15. เด็กหญิงอรภา  ฝอยทอง
 
1. นางรจนา  คำแก้ว
2. นางนวลอนงค์  โพธิ์ช่วย
3. นางสาวจิตรา  ตั้งพงษ์
4. นางสาวจิรภัทร  อำลาจันทร์
 
395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมคล้าย
2. เด็กหญิงชญาณี  แก้วคชสาร
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  หงส์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ประเสริฐสัง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คูณพรม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาระโท
7. เด็กหญิงนิสา  กวางแก้ว
8. เด็กหญิงพนิดา  โคนหลัก
9. เด็กหญิงพรชิตา  ไมขุนทด
10. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มะลิ
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นรินนอก
12. เด็กหญิงวราลักษณ์  ประเสริฐสัง
13. เด็กหญิงศรีรัตน์  หล้าคอม
14. เด็กหญิงศศิวิมล  โมงขุนทด
15. เด็กหญิงอาลิสา  นรินนอก
 
1. นายบุญลือ  บุญนิยม
2. นางชุตินุต  บุญนิยม
3. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
4. นายต้องตา  สนิทไทย
 
396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โสดา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ้อนสอาด
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรฤทธิ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เนินสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรพรม
6. เด็กหญิงพรรณษา  ทาบโลหะ
7. เด็กหญิงภัทรธีนันท์  รักพวง
8. เด็กหญิงภัทรวดี  โทนทอง
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์มานิตย์
10. เด็กหญิงวรรณิสา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงวรรณิสา  คำเมือง
12. เด็กหญิงวันวิสา  พิมป่าติ้ว
13. เด็กหญิงศศิมา  รัตนะ
14. เด็กชายอภิวัชร  วงค์บุตรดี
15. เด็กหญิงอิสรา  โสดา
 
1. นายนิรุตร์  บุญถาวร
2. นางวันทนา  วัชระเศรณี
3. นางสาวภัทราภรณ์  นาราศรี
4. นางสาวพนิดา  พูลเกลี้ยง
 
397 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขมล
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ตรงกลาง
3. เด็กหญิงธัญธร  บัวเจริญ
4. เด็กหญิงนภัสสร  แถบวิลัย
5. เด็กหญิงนันธิดา  เจริญหุ่น
6. เด็กหญิงน้ำฝน  หาญขุนทด
7. เด็กหญิงปวีณา  จินดาเรือง
8. เด็กหญิงมัฑณา  กรรมจันทร์
9. เด็กหญิงมิ่งกมล  เสนาเงิน
10. เด็กหญิงรัตนภรณ์  คำเชียงศรี
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประสงค์สุวรรณ
12. เด็กหญิงวิภาสินี  เสือหัวย่าน
13. เด็กหญิงอัญญานี  สารีวัด
14. เด็กหญิงแสงดาว   นะป้องแก้ว
15. เด็กหญิงโสรญา  สิมาชัย
 
1. นางสุวัจนา  ศรีนวล
2. นางปัทมา  อินทรสอาด
 
398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทองมี
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  เสริมสุข
3. เด็กหญิงภัทราพร  ฤทธิ์กระจาย
4. เด็กหญิงมนัสวีร์  หัตถกิจ
5. เด็กหญิงมาริสา  อ่ำผ่อง
6. เด็กหญิงวริสา  ศรีอนงค์
7. เด็กหญิงศศิธร  คชสารทอง
8. เด็กหญิงสรวิสาข์  วรวงษ์
9. เด็กหญิงสิริวิมล  อำลาจันทร์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนฉ่ำ
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยยะ
12. เด็กหญิงสุทธิมา  สิงห์ขุนทด
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองมี
14. เด็กหญิงเนตรนภา  ภาพชา
15. เด็กชายโกเมท  เหล่าทองสาร
 
1. นางรจนา  คำแก้ว
2. นางนวลอนงค์  โพธิ์ช่วย
3. นางสาวจิตรา  ตั้งพงษ์
4. นางสาวจิรภัทร  อำลาจันทร์
 
399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทาสี
2. เด็กหญิงกฤติยา  จารเขียน
3. เด็กชายกัณฑ์อเนก  จันทร์อุดร
4. เด็กหญิงจาฎภัทร  มั่นสลุง
5. เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ
6. เด็กหญิงนุกอันนา  ปานใจนาม
7. เด็กหญิงปัญฑารีย์  สายบุตร
8. เด็กหญิงพริสร  มาจาก
9. เด็กหญิงรักชนก  นาจอมทอง
10. เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์
11. เด็กหญิงวรรณภา  เลยวัน
12. เด็กหญิงศุภณิตา  กำปั่น
13. เด็กหญิงสมิตานัน  หวนขุนทด
14. เด็กหญิงสุชาดา  เกษรเพ็ชร
15. เด็กหญิงเนตรดาว  พรมเท้า
 
1. นางสาวอนันตาพร  กุลวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  เชือชัย
3. นางสาวพัชนิดา  คำสา
4. นางสาวมุกข์  ต้นพรม
 
400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  นนทภา
3. เด็กหญิงชนิดา  ป้องชาลี
4. เด็กหญิงญัฐพร  รัตนวรรณ์
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลอยเทียน
6. เด็กหญิงณัฐชยา  เที่ยมทอง
7. เด็กหญิงณัฐฐา  ทอสา
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จี่นยี่
9. เด็กชายธีรเดช  จันทร์ทับหลวง
10. เด็กหญิงบัณทิตา  สุทธเมฆ
11. เด็กชายปวีณา  สังทอง
12. เด็กหญิงปารย์มล  เสาวคนธ์
13. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์ที
14. เด็กหญิงปุญณิสา   คำปัน
15. เด็กชายสิรภพ  พ่อค้า
 
1. นางพันธุวดี   ใยเพชร
 
401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานันท์  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นายธานัท  หงษ์โม่
 
402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธัญญา  สุธีบรรเจิด
2. เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร
 
1. นายนิกร  คงสอน
 
403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
2. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
 
1. นายเอกชัย  สำราญทิพย์
2. นายอุทิศ  เบ้าทอง
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกันตธร  จงนอก
2. เด็กชายอภิมงคล  พลละคร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คำสุข
2. นางรัตนาภรณ์  เข็มนาจิตร์
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอห้อมกลาง
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  ไทรด้วง
 
1. นายสาคร  ทองจันทนาม
2. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์
 
1. นายมลธิลักษณ์  ฤทธิศักดิ์
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จงจิตร
2. เด็กหญิงพิชชาภา  จงจิตร
 
1. นางประชิด  ฟักจัตุรัส
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  กองทอง
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  หาบัญมี
 
1. นายพีระศักดิ์  ยุทธ
2. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
 
409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายธวัชชัย  บุษบา
2. เด็กชายพีระณํฐ  เจริญสุข
 
1. นายเอกชัย  สำราญทิพย์
2. นายอุทิศ  เบ้าทอง
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  คำภาพันธ์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ทองแพง
 
1. นายธนภัทร  โพธิ์ศรีคุณ
2. นายปิยวิทย์  อานจำปา
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงรัชนก  กุลบุตร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผัดผล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางวีรนิษฐา  บุญอ้อย
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายณัฐนันท์  มณีธรรม
2. เด็กหญิงปวีณา  ขุนน้อย
 
1. นางสาวณัฐภัทร  ยังคำมั่น
2. นางวัชรินี  นิลมูล
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงอนุสรา  หาระภูมิ
2. เด็กหญิงเกวริน  โคกสว่าง
 
1. นางลออ  พันธุ์วงศ์
2. นายอิสระพงษ์  ช้างอ้น
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายวรมันต์   กระพันธ์เขียว
2. เด็กชายเจษฎากร   เหลือน้อย
 
1. นางกาญจนา  ทองเรียนรัตนะ
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายสุวีระชัย  ร่องจิก
2. เด็กชายเทวรักษ์  กลั่นเจ๊ก
 
1. นายนิรันดร์  ตรีสอน
2. นางสาววราภรณ์  คำสุม
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงนฤมล   คำษาวงษ์
2. เด็กชายพิชิต   ดีสะอาด
 
1. นายโกศล  พานทอง
2. นางญาณี  ต้นสกุล
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปริณดา   กุดั่น
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พงษ์สุกรี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ชูยัง
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงธนาภา  กุมพล
 
1. นางสายใจ  กลิ่นคำหอม
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์   วิมาละ
 
1. นางสาวศิริญญา  ประเสิฐพงษ์
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายติณพัฒน์   จูน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสันเทียะ
 
1. นางสำนวน  ปลุกใจ
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงปทิตตา  เรือนงาม
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  คล้ายนิ่ม
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
 
1. นางอรนุช  ค้าสุกร
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  เฉื่่อยสูงเนิน
 
1. นายศรัณย์  ปานสูงเนิน
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แก้วมุกดา
 
1. นางนุภารัตน์  กุมพล
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงตีรณา   กลิ่นโท
 
1. นางสาวสรัลชนา  จันทวงศ์
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงคณิตฐา  เสาธง
 
1. นางอรุณี  พรมดี
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  วรรณสุข
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  อุ่มชะอุ้ม
 
1. นางแสงจันทร์  สืบสุนทร
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตติ์   ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงวนิดา  เดชะนะ
 
1. นางทิพย์สุดา  เวือมประโคน
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงนภาพร   กลิ่นขจร
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงธัญสมร  งามดี
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พึ้งสำโรง
 
1. นางมยุรี  เอี่ยมกระจ่าง
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายจักกฤษ   หลวงประชุม
 
1. นางวลัยรัตน์  สุนทรพิพัฒน์กุล
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายชาลี  จานสูงเนิน
 
1. นางพิณทิพย์  พุ่มสกุล
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จั่นผ่อง
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ชูยัง
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1. เด็กชายรชต  พึ่งธรรม
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ผลไพร
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เพชร์อุย
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  แก้วพวง
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระเสียงดี
 
1. นางละออ  ฤาชา
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  แก้วคงยืน
 
1. นายไกรสร  เตียงเกตุ
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เดชชัย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หาญลือชัย
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ผลไพร
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนพงษ์
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพศาล
 
1. นางนุภารัตน์  กุมพล
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เปลี่ยนสี
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดวงดารา
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวิยะดา   สิมสา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   ขวัญหอม
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายธนศักดิ์  ประโยชน์มี
 
1. นางอุไรลักษณ์  สร้อยฟ้า
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงภาศินี  โชติยา
 
1. นายนาทพงษ์  วงษ์พิทักษ์
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1. เด็กหญิงธิญดา  บัณดิษฐ
 
1. นายพิชาติ  สารเดช
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงอมรินทร์  จงเจิมกลาง
 
1. นางชื่นจิตร  รักษาศรี
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมัครสมาน
 
1. นางวลัยรัตน์  สุนทรพิพัฒน์กุล
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวุฒิพร   พลทา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   ขวัญหอม
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงรัตนากร  ฤาชา
 
1. นางจิราพร  พรหมภักดี
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภู่กำจัด
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงสุชาดา   โสมลา
 
1. นางวลัยรัตน์  สุนทรพิพัฒน์กุล
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เนตรเกตุ
 
1. นางณกานดา  แคว้นน้อย
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1. เด็กหญิงพัชรา  สมเขต
 
1. นายพิชาติ  สารเดช
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  โลนไธสง
 
1. นายกำพล  เจริญใจ
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นิลอำพร
 
1. นางจิราพร  พรหมภักดี
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายวีระชัย  ใจสูงเนิน
 
1. นางพิณทิพย์  พุ่มสกุล
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีวิเศษ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บังหาร
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงสุชาดา    สุขเริงรื่น
 
1. นางยุภาพร   แสนหาญ
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  กุลบุญ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญรักษ์  แสนยะบุตร
 
1. นายชัยวัฒน์  พ่วงเต็ง
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญมี
 
1. นายสากล  พิมาน
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นมา
 
1. นางจิราพร  พรหมภักดี
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายนัทพงษ์  หนูพร
 
1. นางสาวภัทร์รวี  บุญมี
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปาลิตา   บุญลือ
2. เด็กหญิงพรนภัทร    แก้วสา
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางสาวเสาวภา  เพชรสุข
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สมบาน
2. เด็กชายอนุชิต  ก้อนคำ
 
1. นางปาริชาติ  มันตะสูตร
2. นางบุญช่วย  บุญปัน
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เถื่อนเหลือ
2. เด็กหญิงสุภัชญา  บุญก่อน
 
1. นางสายฝน  โกหนองแวง
2. นางสาวมานิตา  ดาโส
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  เสริมสุขต่อ
2. เด็กหญิงสโรชา  ปาวินัง
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
2. นางสาวอรวรรณ  บุญดวงจันทร์
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมเทพ
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงพรรภา   พลขุนทด
2. เด็กหญิงเบญญาภา   ศรีนวล
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางวัชรี   จงเรียน
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงนวีนา  ศรีบัวคม
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางฉวีวรรณ  ยงบุตร
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงสมิลัน  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงอรยา  ทองชมภู
 
1. นางดาวัลย์  ประทุมไชย
2. นายสมชาย  พิมพ์หนู
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปณิศา    บุญลือ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสม
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางถนอม  นาใจรีบ
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จีนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจณิสตรา  เตือนสันเทียะ
 
1. นายนันทิวัฒน์  กรพัฒน์ถิรรุจ
2. นายดำรงค์ศักดิ์  อุ่มอยู่
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ก้อนกลิ่น
2. เด็กหญิงชนิกานต์  นันทะสี
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   หมากสุข
2. เด็กชายสุทธวีร์   เอี่ยมป้อ
 
1. นางปาริชาติ  มันตะสูตร
2. นายชนาธิป  จอมเพ็ง
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปาณี  จากโคกสูง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีอุดม
 
1. นางสายฝน  โกหนองแวง
2. นางสาวมานิตา  ดาโส
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงโสภา  ศิริจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  ดีเพ็ชร
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงปริชญา   จันทะคุณ
2. เด็กหญิงลักษิกา   ทาวะรัตน์
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางวัชรี   จงเรียน
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  กองยุต
2. เด็กหญิงพิยดา  พึ่งสำราญ
 
1. นางกุศล  คำทอง
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงวีรสุดา  มีคล้าย
2. เด็กหญิงอรียา  เพ็งศรี
 
1. นายภัทรพล  สามนทา
2. นางปรีดาภรณ์  ขำยิ่งเกิด
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงรัตติยา   แก้วคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองยา
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
2. นางทิพยา  อักษรไชย
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงนรินดา   สีหะคลัง
2. เด็กหญิงอภิญญา   มีศรี
 
1. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อัศวภูมิ
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงอิสริยา   จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงเปรมิกา   สุดงาม
 
1. นางวลัยรัตน์  สุนทรพิพัฒน์กุล
2. นางกมล  เกิดผล
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เสนาะคำ
2. เด็กหญิงวรกมล  ชมชื่น
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนนาม
 
1. นางสาวชญดา  ไชยบุตร
2. นางสาวหทันชนก  ดีพังเทียม
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงอริสา  พันมูล
 
1. นางกัชชล  อินทร์ไพร
2. นางสาวมณีรัตน์  กุลวงษ์
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  กุญชรโชติ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายอนันต์  ดุสันเทียะ
 
1. นายสากล  พิมาน
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงรองรัตน์  เสมาเพ็ชร
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกรกช  ทองสุข
 
1. นางกัลยา  ใจเย็น
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ขำยิ่งเกิด
 
1. นางมยุรี  เอี่ยมกระจ่าง
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายนครินทร์  มูลติเก
 
1. นางพิณทิพย์  พุ่มสกุล
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายสุวรรณ  คำจักร
 
1. นางรัตนา   สิงห์ที
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงวรรณิดา   หรั่งเอม
 
1. นางวลัยรัตน์  สุนทรพิพัฒน์กุล
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เครืออยู่
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  บัวอ่อน
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ศิริยศหิรัญกุล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วดวงดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใจตรงกล้า
2. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชติวิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิพงษ์  สุขโฉม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  มนตรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เลิศภู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กุลวัฒน์
2. นางสาวศิริรัตน์   ธรรมพระเวช
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ขวัญมิ่ง
2. เด็กชายปรเมศวร์  ดำขำ
3. เด็กชายวีระพล   พั้วทัด
 
1. นางอำนวย  คล้ายวิมุติ
2. นางกนกวลี  อบถิน
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีนวล
2. เด็กชายนภัสรพี   คำผาย
3. เด็กหญิงศวรรยา   จันเส
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์สา
2. เด็กชายจีโน่  มูลติกะ
3. เด็กชายอัครพล  บุญเรืองนาม
 
1. นางสาวจีระภา  จันนารี
2. นางสาวจิราภรณ์  กองหนู
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  บุญนาค
2. เด็กชายธนภัทร  ชมบัว
3. เด็กชายปริญญา  ประสาทแก้ว
 
1. นางมณี  มั่นฟัก
2. นางยุวธิดา  สังข์ทอง
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กหญิงณรัฐกรณ์  ดวงอินทร์
2. เด็กชายธนทัต  ตะเฆ่ทอง
3. เด็กชายวิจิตร   สุภาพสุนทร
 
1. นางทับทิม  พุ้ยชัย
2. นางอุบล  สุภาพสุนทร
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจตุพร  อ่ำเพชร
2. เด็กชายธีรพงศ์  ห้วยดอกหอม
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทอินทร์
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มุกคสิงห์
2. เด็กหญิงวารุณี  มาดี
3. เด็กหญิงอุษา  แก้วมณี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ผลไพร
2. นางอรชา  เขียวมณี
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุภชา  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงหงษ์หยก  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
2. นางรุ่งนภา  หงษ์ลอยลม
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำแก้ว
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สาทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไพเราะ
 
1. นางรัชนี  พิทักษ์วินัย
2. นายกิตติเทพ  ลิ้มเจียมรังษี
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายจักรพงศ์  ค้าของ
2. เด็กชายยศกร  แซ่โค้ว
3. เด็กชายวัชรพล  โสภา
 
1. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง    
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายธนาธิป  พัดเย็นฉ่ำ
2. เด็กชายพชร  รุ่งเรืองสมบัติ
3. เด็กชายสถาพร  พึ่งพวง
 
1. นางอภิรดี  หริกุลรักษ์
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กหญิงวิภาดา  ตะกรุดโฉม
2. เด็กหญิงเกสร  วิลัย
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ทองทิพย์
 
1. นางกฤติยา  สิงห์นนท์
2. นายสมบัติ  ตะกรุดโฉม
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายจิรายุส   ยงจอหอ
2. เด็กชายพงศ์ธร   พวงจันทร์
3. เด็กชายพลากร   พวงจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
2. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจีรพร  ศรีสุพล
2. เด็กชายชนสรณ์  โยงรัมย์
3. เด็กหญิงพีรยา  แพทย์ศรีทา
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวหฤทัย  อ่อนขวัญ
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงระลินทิพย์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญคำ
3. เด็กหญิงสุธิสา  ขวัญนาค
 
1. นายศุภชัย  อ่องละออ
2. นายสุนันท์  กองพรม
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สระพรม
 
1. นายมานิตย์  กุญแจทอง
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายปริพัฒน์  แก่นพุชา
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ    
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงโชติรส   มาอยู่
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โชคบัณฑิต
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กชายศักดา  พุดมี
 
1. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงเทียนสว่าง  ป้องคำ
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
 
1. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงยศวดี  มะโนรส
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายภูมิภัทร  ปิ่นสกุล
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิง ธนัชพร  ชัยยะ
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายรักษ์ตระกูล  เพชรภักดี
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงนภาพร  รักษาชอบ
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายพาทิศ  นันโท
 
1. นายชาญชัย  องอาจ
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  กิตติ
 
1. นางสาวกุสุมา  เกิดเข้ม
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายภูมิภัทร  เถียรอ่ำ
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายสมพร   จิ๋วธรรมรงค์
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองอุไร
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ติสันเทียะ
 
1. นายศุภกฤต  เงินบำรุง
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกวลัย  บุญเอนก
 
1. นายชาญชัย  องอาจ
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   วงษ์กลาง
 
1. นางสาวเจษราภรณ์   กมลตรี
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กหญิงพิชญาณินทร์  อินฉุย
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  กระต่ายทอง
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอมิตาดา   แก่นทรัพย์
 
1. นางสาวภัททิญา   บุบผา
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายปรัชญา  ชอบมะรัง
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงสิวธร  แสงเพ็ชร
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา   จีนดา
 
1. นางสาวเจษราภรณ์   กมลตรี
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระต่ายทอง
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงนิชานาค  สีดาโล้น
 
1. นางสาวภัททิญา   บุุบผา
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิมา  พรหมชนะ
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กหญิงพรนิภา  มุสิกขานุพงศ์
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขวัญแจ่ม
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
 
1. นายมนตชัย  บุญเพชร
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงเบญญาดา   ป้องชาลี
 
1. นางสาวภัททิญา   บุุบผา
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทีทอง
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ต้นข้าว
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายจิรเมธ  อ่ำทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงศิริยา  คำแสนเดช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายศาสดาวุฒิ  อินทร์โพธิ์
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงวาสินี  ประคองทรัพย์
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินทร์ลอย
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทองลพ
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  จูสิงห์
 
1. นางสาวกมลสรรค์  บุญกว้าง
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายคฑาทอง  แก้วแสงทอง
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายปิติภูมิ  แสงประเทือง
 
1. นายเสน่ห์  มะโนชัย
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ    
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พืมขุนทด
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงธนพร  เกณฑ์มา
 
1. นางสาวพรจิตร   ยศปัญญา
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยา  ระวิง
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายจิรเมธ  อ่ำทรัพย์
2. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
3. เด็กชายปรัชญา  ชอบมะรัง
4. เด็กชายพัสกร  ตะกรุดแก้ว
5. เด็กหญิงสุธืมา  พรหมชนะ
6. เด็กชายสุวิจักษณ์  วงษ์ทำมา
7. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
8. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียงศรี
9. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทองลพ
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
2. นางสาวพัชรินทร์  คำมั่น
3. นางสาวสัมฤทธิ์  ก้านขุนทด
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงกนกอร  ภักดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาชอบ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงคำพันธ์
4. เด็กชายธนพล  เจ๊กทอง
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงกระทุ่ม
6. เด็กหญิงนภาพร  รักษาชอบ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สระพรม
9. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรา
10. เด็กชายศักดา  พุดมี
11. เด็กหญิงศิริยา  คำแสนเดช
12. เด็กชายสุตฏิพัทธิ์  ชินจิตตานุรักษ์
13. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
14. เด็กชายเจษฎากร  สระพรม
15. เด็กหญิงเพชรดา  บุตรพันธ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
2. นายมานิตย์  กุญแจทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
4. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใส
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
4. เด็กชายจีรศักดิ์  พรหมบุญ
5. เด็กหญิงชลดา  เชื้อบุญมี
6. เด็กชายดนุนัย  โชคลอยแก้ว
7. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
8. เด็กชายภคนันท์  เทียนเรียง
9. เด็กชายรัตนภูมิ  ทองวัน
10. เด็กหญิงลักษิกา  ฝีปากเพราะ
11. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
12. เด็กชายสาธิต  จิตรหมั่น
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ปลั่งกลาง
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เบ้าชาลี
15. เด็กหญิงแวววรรณ  บัวบาน
 
1. นายสฤษดิ์  ปิจจะโร
2. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
3. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
4. นางกัญญา  หมื่นชนะ
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขณิษฐา   คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวโฮม
4. เด็กหญิงธนัชพร   ชัยยะ
5. เด็กหญิงปุณยภรณ์    คลังแสง
6. เด็กชายพิสิทธิ์   เอี่ยมเมือง
7. เด็กหญิงวริศรา  บุญไพโรจน์
8. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เอี่ยมเมือง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเม
11. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงเพชรลดา   หลวงประมูล
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
2. นางสาวพรนิภา  นมนาน
3. นางนิภาภรณ์  แสนทน
4. นางกมล  เกิดผล
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ
2. เด็กชายนไพรพัฒน์  โพธิ์อ่อง
3. เด็กชายปริพัฒน์  แก่นพุชา
4. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินทร์ลอย
6. เด็กชายภูมิภัทร  เถียรอ่ำ
7. เด็กชายรักษ์ตระกูล  เพชรภักดี
8. เด็กหญิงสิวธร  แสงเพ็ชร
9. เด็กชายสุชัจจ์  สุขศิริ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  โชคบัณฑิต
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจริญสุข
 
1. นายสุริยา  คำอ้อ
2. นายชาญณรงค์  คูณขาว
3. นายเสถียร  ศรีวิเศษ
4. นางสาวชูสกุล  อาจมังกร
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสาคร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายตรี
3. เด็กหญิงกรรณิกา  กลั่นสำอาง
4. เด็กหญิงชฎากรณ์  เติมสมบัติ
5. เด็กหญิงณัฐวลัย  เพ็ชรรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุตรโคต
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บัวทรา
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาคสุข
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศิริสาคร
10. เด็กหญิงอิงลดา  ชื่นอารมย์
11. เด็กหญิงอโรดี  วิสตัน
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. นายพิชิต  อินตะคำ
3. นายสร้างสันติ์  ยางเครือ
4. นางจุุฬามณี  ลาภอารมณ์
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
5. เด็กชายธนากร  แสนสิทธิ์
6. เด็กหญิงนารี  ใจรักษา
7. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
8. เด็กชายพระจันทร์ฉาย  น้อยจันทร์วงษ์
9. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
10. เด็กชายภูตะวัน  วิเศษชาติ
11. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูน
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
13. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
14. เด็กชายสิทธิพล  ชูศรี
15. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
16. เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุทธมา
18. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเสาวภาค  เนินผา
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
3. นางสาวสุรี  กฤษฎี
4. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
5. นางรจนา  คำแก้ว
6. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมืองมั่น
2. เด็กชายจิรเมธ  อ่ำทรัพย์
3. เด็กหญิงชุลิตา  เจริญศรี
4. เด็กชายตนุภัทร  พิศนอก
5. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
6. เด็กหญิงนลพรรณ  สอนจันทร์แดง
7. เด็กชายปรัชญา  ชอบมะรัง
8. เด็กชายปัณธร  ศรีพุฒ
9. เด็กหญิงภาวินี  ปาธิสุทธิ
10. เด็กชายวรรณรากร  เขยนอก
11. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  บัวเงิน
12. เด็กชายวิศวะ  พรมจันทร์
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  สวัสดิ์นที
14. เด็กหญิงสุธิมา  พรหมชนะ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  สายทอง
16. เด็กชายสุรธัญ  สอนจันทร์แดง
17. เด็กชายสุวิจักษณ์  วงษ์ทำมา
18. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
19. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียงศรี
20. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทองลพ
 
1. นายประเสริฐ  ขำมี
2. นายนพดล  ธรรมมะ
3. นายภาคิน  สุขจันทร์
4. นางสาวกานดา  จอมคำสิงห์
5. นางสาววิกานดา  บุญประดิษฐ์
6. นายภานุวัฒน์  ยศพรม
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
3. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยสูงเนิน
5. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
6. เด็กชายธัญถกรณ์  ดีน้อย
7. เด็กหญิงนริศรา  กระแสเทพ
8. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์พันธุ์
9. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
10. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
11. เด็กหญิงพัชชา  รัตนสร้อย
12. เด็กชายวันจันทร์  รุ่งยิ้ม
13. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
16. เด็กชายอาทิตย์  แผ่วสูงเนิน
17. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพาพันธ์
18. เด็กชายเฉลิมพล  หงษาชัย
19. เด็กหญิงเปรมยุดา  น้อยจันทร์วงษ์
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนสิงห์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
3. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
4. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
5. นายเอกชัย  สำราญทิพย์
6. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายณัฐกร   ธนวิริยกิจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ธนวิริยกิจ
3. เด็กชายธีรนัย  คงเพ็ชรศักดิ์
4. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงลักขิกา  สุทธิโสม
6. เด็กชายวรพงศ์  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายอภิชาติ  ป้องชาลี
2. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
3. นางสาวสุภานิตย์  คำก่อ
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายจักรกฤติ  บรรยงค์
2. เด็กหญิงณัฐชา  พูนกลาง
3. เด็กชายปาริเยส  เดชโนนสังข์
4. เด็กชายศุภโชค  อุ่นอก
5. เด็กหญิงสาวิณี  โภคาศรี
6. เด็กหญิงอัจจิมา  พุกกะณานนท์
 
1. นายประดุง  จันทร์เพ็ง
2. นายคมกฤช  พากเพียร
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กชายชาคริต  โอนอ่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนชี
3. เด็กชายพีรภัทร์  เข็มทอง
4. เด็กชายยุทธนา  มาลาศรี
 
1. นายชัชวาล  ชาสูงเนิน
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ไพเราะ
2. เด็กชายจีรพงษ์  พวงวัน
3. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
4. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
5. เด็กชายสุรเชษฐ  หนสาย
6. เด็กชายอริยะ  แสงแล้
 
1. นายประพาส  ศุภผล
2. นางเกษร  ศุภผล
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วีระกุล
2. เด็กหญิงกาญจนา    รุณพุธ
3. เด็กหญิงจิตตรา   ปัตตาเทสัง
4. เด็กชายจิรศาสตร์   ทนทาน
5. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วกูล
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จาดนอก
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โคตรดร
8. เด็กชายธนชัย    พรหมนอก
9. เด็กหญิงธนัชชา   บุตรดี
10. เด็กชายธนาวุฒิ   พลแสน
11. เด็กหญิงธันยพร    อินทรประดิษฐ์
12. เด็กหญิงนริศษา  ไม้ทองดี
13. เด็กหญิงบุษรินทร์    แฟงจะโปะ
14. เด็กหญิงปัทมาวรรณ   ทับเงิน
15. เด็กหญิงพรชนัน    เปี่ยมทอง
16. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  อยู่ภิรมย์
17. เด็กหญิงพัชราพร   บุญทา
18. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    จงคลากลาง
19. เด็กชายศิริศักดิ์    มั่งมี
20. เด็กชายสหพงน์   อุปราชเวียงจันทร์
21. เด็กหญิงสิริวิมล    ดวงประทุม
22. เด็กหญิงสุภาวดี    เดชพละ
23. เด็กหญิงสุวนิดา   ล้อมทรัพย์
24. เด็กหญิงอริษรา    ขำกูลิง
25. เด็กหญิงอัฐถิญญา   ภูมิสวัสดิ์
26. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาเอก
27. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญมาก
 
1. นางสาวบุษราคำ   ใจจำนง
2. นายวีระศักดิ์    จักแพง
3. นายไพบูลย์    ทนทาน
4. นางสาวศิราณี    แฟนพิมาย
5. นางสาวรติมา  กำลังเสือ
6. นางสาวสุพรรษา    มิทิน
7. นางสาวอรอนงค์    งามดี
8. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพ็ญ
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงจิรัฐพัชร  เทียนสีม่วง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ลีลาวชิโรภาส
3. เด็กหญิงชลธิชา  รักหาญ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักหาญ
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีทรงเมือง
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทะคูณ
7. เด็กหญิงผกามาลิน  ละคำ
8. เด็กชายภควัต  อินทรพรโสภิต
9. เด็กชายวรโชติ  สอนชา
10. เด็กหญิงวิชญาดา  อำมาตย์
11. เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์
12. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองอยู่
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศึกษา
14. เด็กหญิงอมลวัลย์  อ่อนงาม
15. เด็กชายอเล็กซานเดอร์   เพียร์สัน
16. เด็กหญิงเจวรินทร์  จันทร์กระจ่าง
17. เด็กหญิงเมลินี  จิรภัคเสถียร
18. เด็กหญิงแพรตะวัน  คงอยู่
 
1. นางสาวประริยา  ฤาชัยนาม
2. นายอนุวัฒน์  พานำมา
3. นายอภิรักษ์  หล้าสีทา
4. นางสาวกมลทิพย์  ทอหุล
5. นางจิตติมา  ทานิล
6. นางสาวศิริพร   บุญยัง
7. นายเกรียงไกร  มาจาก
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ขอนนอก
 
1. นายศุภกร  อัถบูรณ์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กชายนัฐกานต์  อิงทอง
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์นอก
 
1. นายวรากร  เสาะกระโทก
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายจิรยุทธ  ม่วงไทย
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  จำรัสบุญ
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหาเนตร
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายพงศภัค  พันธุ
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  แสงตา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนำชัย  ปิ่นสกุล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายกิตติภณ  บุญกอง
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. นายคึกฤทธิ์    ทองปาน
 
1. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. นายณัฐพงศ์  ธนวิริยะกิจ
 
1. นายมาโนช  เรือนสวัสดิ์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นายทองสุข  ศรีปน
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์สาลี
 
1. นางจินดารัตน์  สิงห์เส
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชากร  อ่อนงาม
 
1. นายธนพล  อินทร์แป้น
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุตรพงษ์
 
1. นางสุจินต์  สัตตะบุตร์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินนา
 
1. นางเพ็ญศรี  พุทธสรณ์
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาคสุข
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. นางสาวจนิตสตา   วงษ์สา
 
1. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงนฤสรณ์   คำศรี
 
1. นายมนตรี  ขันยา
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กำลา
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงปวิตรา  พุกยอด
 
1. นางภควรรณ  สำเนียง
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี    
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายกฤตนัย  สีหาวัตร
 
1. นางสุวรรณี  สัญญะ
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายภัทราวุธ  อินทร์พรหม
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  จำรัสบุญ
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชมภู
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายพิตตินันท์  ทวีผล
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหาเนตร
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
 
1. นางวิศรุตา  ลำพึงกาล
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายภาณุทัต  เรืองวิลัย
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนำชัย  ปิ่นสกุล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐวัชต์  โมเทียน
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายอภิรักษ์  แดงวิลัย
 
1. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายวรพงศ์  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายมาโนช  เรือนสวัสดิ์
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายสัญญา  สุวรรณา
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิริเมือง
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ทรายหมอ
 
1. นายโกวิน  ก่อบุญ
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญกอง
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี  เทียนศรี
 
1. นางสาวนลิน   ป้องภา
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงเกศณริณ  มารานนท์
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พืมขุนทด
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงทักษวดี  สีนา
 
1. นางสมคิด  ขำคำ
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงนิตา  นาพรม
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
 
1. นายสุภาพ  วาโย
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงแพรวพราว    จิตรหมั่น
 
1. นางธัญรดี  พรมเทศ
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงชไมพร  เปลื้องทุกข์
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายนิติวัฒน์  พึ่งเจริญ
 
1. Mr.Real  Quelog
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ดีใจงาม
 
1. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายพิตตินันท์  ทวีผล
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มูลอ่อน
 
1. นางสาวจินดา  ปิ่นแก้ว
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ครองตน
 
1. นางสุวรรณี  สัญญะ
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายปรเมศร์  ผายงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เลิศบุญชู
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายนำชัย  ปิ่นสกุล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐชนนท์   มณฑาทิพย์
 
1. นายมนตรี  ขันยา
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายชาคริต  โคตะมี
 
1. นางสาวนริศรา  คำสะอาด
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทราเขียว
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายภานุวัฒ  พวงสมบัติ
 
1. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภัทรีย์พีรากร
 
1. นางสุพิชชา  อินทร์ลอย
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารญา  จิตร์รักษ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  มาลา
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภาประเวช
 
1. นายชัชวาล  น่วมปาน
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชลิสา   ปราโมทย์
 
1. นางสาวมนต์สุธี  ผัดยา
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ฤทธิสหกิจ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงเข็มทิพย์  เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงวายุรินทร์  คำหอมกุล
 
1. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. นางสาวจนิตสตา   วงษ์สา
 
1. นางอาพร   วิริยะไพศาลพงศ์
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปวริศา   พงษ์ต้น
 
1. นายมนตรี  ขันยา
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงนัฐสิยา   โกกะพันธุ์
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญนาค
 
1. นางภควรรณ  สำเนียง
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนเป
 
1. นายอิสรา  คำสุข
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ปิติอนันต์
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันติพันธ์ุพิพัฒน์
 
1. นางพ่จนาถ  ทองมา
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1. เด็กชายรัชภูมิ    สุขสำราญ
 
1. นายอัครพนธ์  บุญลือ
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนพดล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวนลิน   ป้องภา
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายนพรัตน์  เกตุจันทร์
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ปานนิล
 
1. นายปริญญา  ปริยะ
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหาเนตร
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์    
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพนาสิน  ก้านขุนทด
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายไชยรัตน์  ราศรี
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐวัชน์  โมเทียน
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชัยพฤกษ์   พฤกษาเพชร
 
1. นายมนตรี  ขันยา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายอภิรักษ์  แดงวิลัย
 
1. นายวนิดา  แก้วแดง
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรอัปสร  เพชรโชติ
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กชายอภิษฎา  อินสอน
 
1. นายชัชวาล  น่วมปาน
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  ฉ่ำกลิ่น
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงสิรภัทร  พรมเวียง
 
1. นายโกวิน  ก่อบุญ
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีประโค
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  กลิ่นโท
 
1. นายชาญชัย  ฉิมมี
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา    
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาคสุข
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กำลา
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีลำเนาว์
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. นางสมคิด  จันทาทับ
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทอง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พรหมเศรณี
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงวิภาดา  หอมจันทึก
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี    
722 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาเพ็ชร
2. เด็กชายกวิน  พุตตะวัง
3. เด็กหญิงกัณสินี  ศรีทอง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  เย้ยกระโทก
5. เด็กชายกิติกร  วงษ์พิทักษ์
6. เด็กชายคุนานนท์  นิโรทัด
7. เด็กชายจักรพงษ์  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงจิตราภรณ์  วังจันทร์
9. เด็กหญิงชญาภา  ลักษณะทอง
10. เด็กชายชนะ  มงศิริ
11. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเกลี้ยง
12. เด็กหญิงฐิติมา  ตัณชาลี
13. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภาพเพ็ชร
14. เด็กหญิงณัฐสุดา  แต้มสี
15. เด็กหญิงดวงนภา  สัพเนตร
16. เด็กชายธงชัย  พันสมตน
17. เด็กชายธนพล  ฟ้าคุ้ม
18. เด็กชายนฤพล  แสงฤทธิ์
19. เด็กชายบิลลี่  ลีอกลิน
20. เด็กหญิงพรธีรา  คุ้มชะนุช
21. เด็กชายพีรภัทร  เวสโส
22. เด็กชายภารุวัฒน์  ปาวะรีย์
23. เด็กหญิงวลิตา  ชารีนาง
24. เด็กชายวันชัย  ขำสุข
25. เด็กหญิงศรันย์พร  ขาวฉลาด
26. เด็กชายสงคราม  เดชกวี
27. เด็กหญิงสรินยา  โสนอ่อน
28. เด็กชายสิทธิพัฒน์  ประเสริฐพงษ์
29. เด็กชายสุรศักดิ์  หาดเพชร
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มั่นสมใจ
31. เด็กชายอรรถพล  นาสะอ้าน
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำเร็จดี
33. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เพ็ชรอินทร์
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นางบังอร  วงษ์พิทักษ์
3. นางมาลัย  ไกรเพชร
4. นางอุ่นเรือน  ทวนขุนทด
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปะนาทัง
2. เด็กหญิงกันยากร  พร้อมเพียง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานสีทอง
4. เด็กหญิงขวัญดาว  พาสกุล
5. เด็กชายจิรายุทธ์  เกตุหอม
6. เด็กหญิงณริสสา  อินต๊ะสิน
7. เด็กชายณัฐกรณ์  หนูพิณ
8. เด็กชายณัฐนนท์  บัวบาน
9. เด็กหญิงดวงใจ  หอมตา
10. เด็กชายธนญชัย  แสนโฆษ
11. เด็กชายธนัฐ  นาคคำ
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  ร้ายกลับดี
13. เด็กชายธวัชชัย  โคตรศรีภูมิ
14. เด็กหญิงนันทิชา  ปนาทา
15. เด็กชายบรรหาญ  ตะกรุดมูล
16. เด็กหญิงปณิดา  เง่าสุข
17. เด็กหญิงปภาดา  พรมตา
18. เด็กหญิงประภาศิริ  จานสูงเนิน
19. เด็กหญิงปริญญา  จานสูงเนิน
20. เด็กหญิงพนืดา  สลับจิตร
21. เด็กหญิงพัชริดา  หอมยามเย็น
22. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พืมขุนทด
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามน้อย
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาสุข
25. เด็กหญิงมาริษา  สังเหฬา
26. เด็กหญิงรินรดา  ตารัตน์
27. เด็กหญิงวรรณพร  สุชชื่น
28. เด็กชายวัชรากร  ทศพล
29. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปัญโย
30. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์คำ
31. เด็กหญิงสุชานันท์  จ้ายไทสงค์
32. เด็กหญิงสุนิษา  ห่อทรัพย์
33. เด็กชายสุภกฤต  นามน้อย
34. เด็กชายสุมนัส  แข็งการ
35. เด็กชายสุรยุทธ์  สงรังษี
36. เด็กชายอัษฏาวุธ  เสพสุข
37. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  อินทรัพย์
38. เด็กชายเมธิชัย  นามน้อย
39. เด็กหญิงแจ่มจรัส  ศิริสุวรรณ
40. เด็กชายไชยเดช  กิ่งนอก
 
1. ว่าที่ร้อยโทสกุลศักดิ์  กุลวงษ์
2. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
3. นายอัตรพล  พูนกลาง
4. นายสมคิด  สุขโฉม
5. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
6. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
7. นางสาวหทัยชนก  ดีพังเทียม
8. นางสาวอรวรรณ  บุญดวงจันทร์
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พีรี
3. เด็กหญิงกฤตยา  รอดไม้
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บัวทอง
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญนา
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทรพิมพ์
8. เด็กหญิงชลิตา  กาโนนศรี
9. เด็กหญิงฐิติกานต์  เทียนแก้ว
10. เด็กหญิงณัฏฐพร  เหมหวล
11. เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร
12. เด็กหญิงนภิสรา  พินิจนอก
13. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อดี
14. เด็กหญิงนริศรา  สุขประสงค์
15. เด็กหญิงนวลนภา  เหรียญคำ
16. เด็กหญิงปราชญา  มีทรัพย์
17. เด็กหญิงปลายฝน  ชมชื่นฟุ้ง
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมใส
19. เด็กหญิงพรรณปพร  อาสว่าง
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มะโนลา
21. เด็กหญิงมณิภา  พาอินทร์
22. เด็กหญิงมานัสพร  สีทาจันทร์
23. เด็กหญิงวริศรา  ยอดโพธิ์
24. เด็กหญิงศิรินภาภรณ์  ดอกผึ้ง
25. เด็กหญิงสุพรรษา  บุรินสุชาติ
26. เด็กหญิงอธิชา  ลายปักษี
27. เด็กหญิงอัญชลี  ราชประสิทธิ์
28. เด็กหญิงแพรวาพร  ศรีประเสริฐ
 
1. นายศิริสมบัติ  ดอกผึ้ง
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถาวรพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โหมกลาง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วมณี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เก่งนอก
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศุภกุล
6. เด็กหญิงณัชกานต์  แก้วธัญกิจ
7. เด็กชายธนพล  ชาวปลายนา
8. เด็กหญิงนนทรี  ครองคุ้ม
9. เด็กหญิงนัฐลดา  แพหุ่น
10. เด็กหญิงนิษาชล  สุตมิตร์
11. เด็กชายบรรชร  ถาวรพันธ์
12. เด็กชายบัณทัต  นรินทร์นอก
13. เด็กชายภานุพงษ์  ชำนาญ
14. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์งาม
15. เด็กหญิงวริญญา  โอ่งกลาง
16. เด็กหญิงวิจิตรา  โตทัพ
17. เด็กชายวีรพงษ์  เจาะจัง
18. เด็กหญิงศิริวิมล  ขวานหมื่น
19. เด็กชายสุรชัย  วิไลลักษณ์
20. เด็กชายสุรยุทธ์  พันธุ์แก้ว
21. เด็กหญิงอทิตยา  สอนโก่ย
22. เด็กชายอธิพงศ์  ทองคำ
23. เด็กชายอมรเทพ  วงษ์กลาง
24. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วสุข
25. เด็กชายอวยชัย  ฟักนาค
26. เด็กหญิงอารยา  ฟักนาค
27. เด็กชายเกรียงไกร  พิมพ์ใหม่
28. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองลอย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
2. นางณัฐณิชาช์  ลำมะนา
3. นายศิวาพัชร์  ลิ้มสุธาพัฒน์
4. นางสาวฐิตินันท์  บัวอุบล
5. นางวงษ์เดือน  ฟักสุข
6. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
7. นางสาวสิริรัตน์  พ่วงเต็ง
8. นางเสาวลักษณ์  น้อยนาค
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขาวฉลาด
2. เด็กชายกฤษฎา  หมู่สุข
3. เด็กชายกัณฑพล  บัวสนิท
4. เด็กหญิงกัลยานี  พละเดช
5. เด็กชายจักรพรรณ์  ก้อนจันทึก
6. เด็กชายทินกร  ข้อสกุล
7. เด็กหญิงนาฏยา  พรหมชุลี
8. เด็กชายนิพัทธ์  บัวจัตุรัส
9. เด็กชายประวิทย์  สินธุรักษ์
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  น้ำรักษ์
11. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์พิทักษ์
12. เด็กชายพงเพชร  บุญช่วย
13. เด็กหญิงพรพรหม  คำภักดี
14. เด็กหญิงพิมนภา  คำอินทร์
15. เด็กชายภานุพงศ์  บุญไทย
16. นายมนต์ชัย  จันนพคุณ
17. เด็กชายมานะ  สุจริต
18. นางสาวระพีพันธ์  แสงเงิน
19. เด็กหญิงรุ้งนภา  เย็นวัฒนา
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  บุญไทย
21. เด็กหญิงลัดดา  บุญคำ
22. เด็กชายวัชระ  ยาใจ
23. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
24. เด็กชายศิขรินทร์  ปล้องจันดา
25. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เรือนบา
26. นายสงกรานต์  เชื้อชิด
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพรม
28. เด็กชายสุทธิชัย  พาซื่อ
29. เด็กหญิงสุนันทา  เนาขุนทด
30. เด็กหญิงสุปรานี  บุญทอง
31. เด็กชายสุพัฒน์  ชุ่มกระโทก
32. เด็กหญิงสุวิสา  ไชยมงคล
33. เด็กชายสุเมธ  แก้วระดี
34. เด็กชายอนุชิต  สายสิงห์
35. เด็กชายอภิชัย  กองยอด
36. เด็กหญิงอรจิรา  นาสมภักดิ์
37. เด็กชายอรรถพล  จากศาลา
38. เด็กหญิงอุมาวดี  ก้านสันเทียะ
39. เด็กชายเจษฎา  ดาวดอน
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาเพ็ขร์
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นายวันชัย  เมฆพัฒ
3. นางสาวสมส่วน  สีสัตย์ซื่อ
4. นางอุดมลักษณ์  สถาพรศรีสวัสดิ์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอห้อมกลาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วฆ้องวงศ์
3. เด็กหญิงกันยากร  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงชนาธินาถ  เซี่ยงฝุง
5. เด็กหญิงชลธิชา  กระต่ายจันทร์
6. เด็กชายณัฐนนท์  บุญศรี
7. เด็กหญิงดารุณี  ปิ่นสุวรรณ
8. เด็กชายทนงศักดิ์  สิทธิ
9. เด็กชายทรงชัย  ธรรมวิเศษ
10. เด็กชายทรงศักดิ์  ธรรมวิเศษ
11. เด็กชายธนบดี  ฉิมวาส
12. เด็กชายธนารัตน์  เกษาแสง
13. เด็กหญิงนิชานาถ  โคกสลุง
14. เด็กหญิงประภาพรรณ  ถังทอง
15. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนถาวร
16. เด็กชายพงศกร  เสาร์อ้าย
17. เด็กชายพชร  ทัดมารา
18. เด็กชายพิชยศักดิ์  อุดมสวัสดิ์
19. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ก้อนคำ
20. เด็กชายรัญศาสตร์  ด่วนมีสุข
21. เด็กหญิงวรรณวิภา  ฉลาดทำ
22. เด็กหญิงวราพร  บุญทับ
23. เด็กหญิงวราภา  สำราญ
24. เด็กชายวัชรกร  ตะพานทอง
25. เด็กชายวัชรากร  วัดชัยภูมิ
26. เด็กชายวิศรุต  เชิดชู
27. เด็กชายสัญญา  สุวรรณา
28. เด็กชายสิริวัฒน์  แก้วจันทร์
29. เด็กชายสุดสิงหา  ทรัพย์สำราญสุข
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนนาม
31. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีปัญญา
32. เด็กหญิงอารยา  ขำชุ่ม
33. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นางแย้ม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสกุลศักดิ์  กุลวงษ์
2. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
3. นายสมคิด  สุขโฉม
4. นายอัตรพล  พูนกลาง
5. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
6. นางญาณิกา  แสงทอง
7. นางสาวชญดา  ไชยบุตร
8. นางมณีรัตน์  มีสท้าน
 
728 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศิริสุขประเสริฐ
2. เด็กชายจักรภัทร   ดวงศรี
3. เด็กชายปฐวี   ชาญพหล
4. เด็กชายปรียาชาญ    เสือเทศ
5. เด็กหญิงปวริศา    พรหมมา
6. เด็กชายปัณณธร   โสประดิษฐ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ   ปริญญาศรีเศวต
8. เด็กหญิงมุกมณี   ชัยศิริ
9. เด็กหญิงศรัณญา   พรหมเวียง
10. เด็กหญิงอรปรียา   จำปาผม
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นางสิริกาญจน์   สรรคพงษ์
3. นางสาวศศิกาล  ทานา
 
729 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงขันเงิน  พลเคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  หนองนา
3. เด็กชายธิตินันท์  รัตนเมือง
4. เด็กหญิงปุณยาพร  เงางาม
5. เด็กชายยศธร  เพชรอินทรา
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันโท
7. เด็กชายวีระชัย  กล้าฉลาด
8. เด็กหญิงอารญา  สาลาสุตา
 
1. นางสาวอุษา  สางชัยภูมิ
2. นางสาวธิตินันท์  เปลี่ยนปู่
3. นางปริศรา  มณฑา
 
730 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงกรกมล  ทศพร
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ทศพร
3. เด็กหญิงภรณภา  ทศพร
4. เด็กหญิงมโนชา  มั่นคง
5. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมสูณ
6. เด็กหญิงอรชพร  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
3. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
4. นายพงศ์ปณต  ซาทรง
 
731 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศุภชื่อสงวน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันจันทึก
4. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางสาวบัวไร  พิมลา
4. นายณัฐวัตร  รอดน้อย
 
732 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงชลฎา   ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงธารารัตน์   อาจมนตรี
3. เด็กหญิงปีญาดา   พานแก้ว
4. เด็กหญิงภิรันร์ญา   ชัยพิเดช
5. เด็กหญิงลภัสรดา   คุณแก้วอ้อม
6. เด็กหญิงศิรินภา   ภู่ยิ้ม
7. เด็กหญิงสุนิศร   ศิริโนนรัง
8. เด็กหญิงสุภาพร   ไชยสลี
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นางพิมพ์ภัทรา   ธนาจิระไพศาล
3. นางสาวสมลักษณ์   รูปเชิด
4. นางนวพร  แก้วเพียร
 
733 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภา   จุ้ยกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา    สังเกตุชน
3. เด็กหญิงปัทมพร   แก้วชาวนา
4. เด็กหญิงลิษา   คิมงูเหลือม
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สายโสม
6. เด็กหญิงอรสา   สุระทม
 
1. นายรัฐพล  โยพันดุง
2. นางนิศรา  รักษาศรี
3. นางสาวเจษราภรณ์   กมลตรี
4. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
734 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฉ่ำตะคุ
2. เด็กหญิงนันทกร   พวงแก้ว
3. เด็กหญิงปริศรา  กุลศรีศร
4. เด็กหญิงปานวาท   ถาวงษกลาง
5. เด็กหญิงปาลิตา   ปั้นรอบรู้
6. เด็กหญิงโชติกา  ชมภูพงษ์
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นายนพรัตน์  เตียวตระกูล
4. นางรุจิรา  เสือกะ
 
735 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญมิ่ง
2. เด็กหญิงนภัส  แสวงชอบ
3. เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงสุจินตนา  ธุระการ
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา
6. เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสทธิ์
 
1. นางสาวพรชนก  บุญเพชร
2. นางสาวชูสกุล  อาจมังกร
3. นางสาวขวัญเรือน  อินทร์พรม
4. นางฐานัชชา  ศรีวิเศษ
 
736 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปทุมธานี
2. เด็กหญิงณริสา  อินต๊ะสิน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาสุข
4. เด็กหญิงรินลณี  ปานพูล
5. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์ท้าว
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
2. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
 
737 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกณกพร  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาเนียม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญคำ
4. เด็กหญิงศศิประภา  รุ่งไทย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เลขนอก
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วมงคล
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
4. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
738 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศุภสงวนซื่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันจันทึก
4. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางสุรฉันท์  นันตื้อ
4. นางสาวณัฐพร  ตาสุวรรณ์
 
739 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะพานทอง
2. เด็กหญิงณัฏณิชา  มนกุกา
3. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐ์
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เปลื้องทุกข์
5. เด็กหญิงเพชรประภาศรี  มณีวรรณ
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
2. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
 
740 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฉ่ำตะคุ
2. เด็กชายธเนตร  กล้ารบ
3. เด็กหญิงนันทกร   พวงแก้ว
4. เด็กหญิงปริศรา  กุลศรีศร
5. เด็กหญิงปานวาท   ถาวงษกลาง
6. เด็กหญิงปาลิตา   ปั้นรอบรู้
7. เด็กชายปิยบุตร  ลึกล้ำ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทร์สนิท
9. เด็กชายสรรพสิทธิ์   สินทรัพย์
10. เด็กชายอภินันท์  จำปาบุรี
11. เด็กชายอโณทัย  ศรีสะอาด
12. เด็กหญิงโชติกา  ชมภูพงษ์
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางอิงอร  ศิริกาศ
4. นายสันติ  จันทา
5. นางสาวณัฐพร  ตาสุวรรณ์
 
741 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำประสงค์
2. เด็กหญิงชลธร   ทั่งทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงธัญญธร    ศรีวงษ์วิศาล
5. เด็กหญิงธันยพร   บุญดาสา
6. เด็กหญิงนลินนิภา   บุญนำมา
7. เด็กหญิงนิลฤบล   เสือเมือง
8. เด็กหญิงศศิกานต์   เนียมหอม
9. เด็กหญิงอนิษฐา   ฤทธิ์ชัย
10. เด็กหญิงอนุชสรา   พรมน้อย
11. เด็กหญิงอินทุอร   อ่อนเชษฐ
12. เด็กหญิงเพชรพลอย    พันธุ์ชู
 
1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณประเวก
2. นายชยนันต์  เชื้อลิ้นฟ้า
3. นางสาวจันทนา   พั้วพวง
4. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
5. นางสาวสมลักษณ์  รูปเชิด
 
742 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายกรัศนัย   นวลพะเนาว์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ทาวะรัตน์
3. เด็กชายชัชพงศ์   ดีสะอาด
4. เด็กชายธีระพล   พรสูงเนิน
5. เด็กชายเท็นทัศนัย   กรุณา
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
743 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เถื่อนเหลือ
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   เทินสระเกษ
3. เด็กชายอาทิตย์   จันทรา
4. เด็กชายเมธิชัย   บุญสุขมาก
5. เด็กชายไตรภพ   เดชนะ
 
1. นายสมพงษ์   คนเกณฑ์
2. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
744 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงพิณทองทิพย์  ล่ำสัน
3. เด็กชายมงคล  ศภวุฒิ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คนแข็ง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  กรกฎ
 
1. นายธีรภาพ  ทิพย์เพ็ชร์
2. นางนันทยา  ทรายฮวด
 
745 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กชายขวัญชัย  สมภักดี
2. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมเนียมมี
4. เด็กชายภคิน  ปิตตานัง
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สมภักดี
 
1. นายประยูร  มูลสาร
2. นางสาวนิศาวรรณ  ปิ่นทอง
 
746 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกิตติกร  โสมะภี
2. เด็กชายอรรถพล  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นายจักรพงศ์  จันทรจิต
 
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขแสงสว่าง
 
1. นางสาวบุษรา   พงษ์วัน
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนเมือง
 
1. นางสาวธิชารัตน์  พลแก้ว
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวมาย  แซ่เท้า
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงศุภัทรา  เก้าจ้อย
 
1. นางสาวสุปรานี  เทียนแพร
 
751 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานแจ่ม
 
1. นางสาวกัญญาภัค  มาลา
 
752 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์
 
1. นางสาวจันทิมา  หลำใจซื่อ
 
753 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงวราภร  พร้อมพูน
 
1. นางสาวสุปรานี  เทียนแพร
 
754 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงสุปรางค์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  นนทะภา
2. เด็กหญิงจาณุฐภา  อารีย์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศกุนตลา  โสภี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต
6. เด็กชายอติวิชญ์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
2. นางทิพยา  ชัยจันทร์
3. นางศมนพรช์   เกิดสิน
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายกฤษณะ  สร้อยพวง
2. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ผิวคราม
3. เด็กชายนิติภูมิ  จั่นแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวี  กล่ำทอง
5. เด็กหญิงปาริตา  ฉวีจันทร์
6. เด็กชายอนวัทย์  บุญรัตน์
 
1. นายวัฒนา   ไพรอด
2. นายสันติ  หวานฉ่ำ
3. นางวารินทร์  ปานใจนาม
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ซ่อนพุททรา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจบ
4. เด็กชายผณินทร  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงพรพรรษา  สารสิทธิ์
6. เด็กชายมรุเดช  สุดชารี
 
1. นางขวัญตา  บุญศรี
2. นางวีรนิษฐา  บุญอ้อย
3. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  โกศล
2. เด็กชายณัฐพร  สำราญสุข
3. เด็กชายธีรพงศ์  อยู่สนอง
4. เด็กชายศุภชัย  ทองแท่ง
5. เด็กชายอนุนาท  นุ่มทองคำ
6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงกรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  ตาระอุประ
2. นางสาวสิริกร  วิวน
3. นายดาวอุทัย  ไชยพรม
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายจิตตพล  เรือนงาม
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วแพง
4. เด็กหญิงวริยา  โพธิ์ใบ
5. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายอนุชา  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นางสาวสุวภา  นาอุดม
2. นางสาวจารุณี  กงยนต์
3. นางสาวภัทราภรณ์  นาราศรี
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายกวินภพ  จำนงค์
2. เด็กชายชินดนัย  หมวกสันเทียะ
3. เด็กชายธีรเทพ  เทพแก้ว
4. เด็กชายพงศธร  คำพระยา
5. เด็กชายศรัญญู  จันทร์สอน
6. เด็กชายสุริยะ  หนุนวงษ์
 
1. นายปริญญา  วงษ์สมบูรณ์
2. นายเจษฎ์  เกษมเนตร
3. นางสมพร  เพชรกำแหง
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1. เด็กชายกรรวี  ชื่นอิ่ม
2. เด็กชายธีระพงษ์  เพ็งรอด
3. เด็กชายอานนท์   ไชยมงคล
4. เด็กชายเกษมสันต์  อินทะ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ค้ำจุน
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรรัตน์
 
1. นางศิรพร   ศรีสมุทรนาค
2. นายดำรงค์  พรพิศ
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กชายภูรินทร์  สถิตบรรจง
3. เด็กหญิงลักษิกา  แสงสว่าง
4. เด็กชายวิริยะ  แสงสด
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สะใบบาง
 
1. นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  แหล่งสนาม
3. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐชา   ดีขุนทด
3. เด็กชายธงชัย  บุญยอด
4. เด็กชายมีนา   คุณแก้วอ้อม
5. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ผล
6. เด็กหญิงอินทิรา    สุรัตน์
 
1. นายวิทยา   แก้วโสดา
2. นายต้องตา  จำเริญใจ
3. นางสาวสมหญิง   สุวรรณขอด
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายพีรภัฒน์  ถาวรพจน์
2. เด็กชายวรัญญู  วงศ์อุปี
3. เด็กชายศุภกร  พรมสาย
4. เด็กชายสัญญา  คงประการ
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  หอมฟุ้ง
6. เด็กชายเสกสรรค์  มีชัย
 
1. นางปทุมรัตน์  หลวงนิหาร
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒื  อินมานพ
3. นายเสถียร  นางแย้ม
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สอิ้งทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
3. เด็กชายตรัยธัมกร  วิเศษ
4. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญนก
5. เด็กชายศราวุฒิ  ล่องทอง
6. เด็กชายศราวุฒิ  คงหลี
 
1. นายไชยจเร  บุญกาวิน
2. นางสุรกาญจน์  บุญกาวิน
3. นายศักดิ์ชัย  เพ็ญธิสาร
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  เพ็ญสุริยะ
2. เด็กหญิงจิรัฐพัชร  เทียนสีม่วง
3. เด็กชายวายุ  เท้งนาวี
4. เด็กชายศุภกร  ละคำ
5. เด็กหญิงอมลวัลย์   อ่อนงาม
6. เด็กหญิงเมลินี   จิรภัคเสถียร
 
1. นายคณากร  ศรีกัลป์
2. นายสาโรจน์  สมิไชย
3. นายวุฒิชัย  สีดา
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กชายธนดล   สมภักดี
2. เด็กชายธนพงษ์   สมภักดี
3. เด็กชายธวัชชัย   ดำเนิน
4. เด็กชายพีรวัส   พลเรือง
5. เด็กชายภัทรินทร์    มนตรีนอก
6. เด็กชายศติพงษ์   ทาต๊ะ
 
1. นายจรัล   ตะกรุดแก้ว
2. นางสาววิไล   โพคาทรัพย์
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  อังกูรสหัสรังสี
2. เด็กชายพิรพัฒน์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
4. เด็กชายสถิตคุณ  ช้างวงศ์
5. เด็กชายสรัณกร  เจริญมา
6. เด็กชายไกรวิชญ์  คุ้มสิงสัน
 
1. นายปริญญา  วงษ์สมบูรณ์
2. นายเจษฎ์  เกษมเนตร
3. นายสมร  ก้านขุนทด
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อะมะมูล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนินทอง
3. เด็กหญิงนิวาริน  สิงห์โต
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  อุดมทรัพย์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  วัดเวียงคำ
6. เด็กหญิงอมรวัทท์  พุทธิจักษ์
 
1. นายคมสันต์  ชมภู
2. นางสมถวิล  คำแก้ว
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  บรรจุแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  จันทา
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ขุนทิพย์ทอง
4. เด็กชายธนพล  พุ่มอินทร์
5. เด็กชายธีรภัทร  เชิดสูงเนิน
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูชัยมงคล
7. เด็กชายศิริพงษ์  ม่วงงาม
8. เด็กหญิงสายพิน  อินทร์พล
9. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
10. เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญพัวพันธ์
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
3. นางสาวศศิภา  ด้วงขำ
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงลาด
2. เด็กชายณัฐภัทร  พูดคล่อง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อิทธิมา
4. เด็กหญิงพีรดา  พรมชัย
5. เด็กชายยศพล  เหลือล้ำ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมตา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเภา
 
1. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
2. นางสาวสิริกร  วิวน
3. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  ตาระอุประ
 
772 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกนต์ธร   พันธ์ุชาลี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังมุก
3. เด็กชายทวีทรัพย์  แก้วฝ่ายนอก
4. เด็กชายปรเมษฐ์  มณีแสง
5. เด็กหญิงปานนรินทร์  หวังนากลาง
6. เด็กชายภูวฤทธิ์  ศิริสุข
7. เด็กหญิงวรัญญา  จันทเขต
8. เด็กหญิงสุวรรณา   พนมเครือ
9. เด็กชายอาทิตย์  อิ่มจีน
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนคาน
 
1. นายวิชัย  ศรีไพร
2. นายณชพล  พันธ์ไธสง
3. นายอภิสิทธิ์  ดงพะกิจ
 
773 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ถานะวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันศิริ
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
2. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงจิรายุ   จันทะบุดดา
2. เด็กหญิงธัญพร   คลังเงิน
3. เด็กหญิงพรธิดา   สุปัญญา
 
1. นางสาวรติยา  ดีสะท้าน
2. นายบรรเจิด  นิ่มศิริ
 
775 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงกรรนิกา  แสนพงษ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  โชคคูณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สังข์ดา
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวเกษร  ทองติด
 
776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขวานิช
2. เด็กหญิงพราวพิลาศ  สุขสายบัว
3. เด็กหญิงอริญชยา  ถาวรชาติ
 
1. นางสาวพิมพา  อินเทพ
 
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญคำ
2. เด็กหญิงจิตติมา  ชาฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  หิมชัย
 
1. นายศุภชัย  อ่องละออ
2. นายสุนันท์  กองพรม
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงคณิฌณา  ฐณิฐิคุณ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พัดศรี
 
1. นางนวลนิช  รอดเนียม
2. นางบุญสินธุ์  สอนจีน
 
779 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปั้นเทศ
 
1. นางสาวนลินี  จันเทวี
2. นางสาวสุพรรณิการ์  ฉิมมุจฉา
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงกิตติมา   ชมชิต
2. เด็กหญิงปุริสา   ศรีลาวงค์
3. เด็กหญิงพัชราพร   งานแข็ง
 
1. นางเนตรชนก   ดีอุดม
2. นางสุวรรณา   พาแพง
 
781 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงมะณี
2. เด็กหญิงนันทิยา  กรมศักดิ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีจัตุรัส
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางอุษา  เข็มทอง
 
782 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงรวิสรา  กันเดิน
2. เด็กชายสิรภพ   อุนายา
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ตาลเพชร
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์
 
783 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แดงวิลัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์ขุนทด
3. เด็กชายอภิรักษ์  แดงวิลัย
 
1. นางสาวทักตร์ดาว  แก้วแท้
 
784 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายณัฐดนัย  ถาเกษศรี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอริศรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาววิไล  หลงใจคอย
2. นางสาวจุรีรัตน์  รูปสวย
 
785 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  นนทสิงห์
2. เด็กหญิงสายใจ  เวชพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจหนัก
 
1. นางวัชรินี  นิลมูล
2. นางสาวภัทร์รวี  บุญมี
 
786 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงนรินทิพย์   เกิดมงคล
2. เด็กหญิงลดามาศ   จารุรัตนวงศ์
3. เด็กหญิงหัทยา   กล่ำเกลี้ยง
 
1. นางสาวรติยา  ดีสะท้าน
2. นายบรรเจิด  นิ่มศิริ
 
787 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงวนสิน
2. เด็กชายจีรศักดิ์  จั่นเพ็ชร
3. เด็กหญิงยุพดี  ภูกองชนะ
 
1. นายศุภชัย  อ่องละออ
2. นางชลนีย์  กงถัน
 
788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  น้อยสาคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐพร    ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ
 
1. นางกมลวรรณ  คุ้มสุวรรณ
2. นางสุภาพ  ฐานะวิจิตร
 
789 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียนธูป
2. เด็กหญิงมาริษา  ศรีหนองบัว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
 
790 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐฑิชา  ใจแสน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรทะสี
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมดวง
 
1. นางสาวสีแพรว  คำเผี่ยน
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
791 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กลืนสำโรง
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินเสาร์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  กองกูล
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายวัฒนกิจ  เทพสมสร
2. เด็กชายไตรทศ  ไกรแสง
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นายวสนัต์  สท้านหล้า
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนฤเบศวร์  หยอยสระ
2. เด็กชายอมรเทพ  กองปัญญา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พลสันต์
 
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์
2. เด็กชายเทพทัต  แสงบำรุง
 
1. นางสาวยลดา  ยาแสง
 
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายธนภัทร   เถื่อนไพรวัลย์
2. เด็กชายโชคอนันต์   สนองผัน
 
1. นางสาวมยุรี    ฟองจันสม
2. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายชยุต  กองแก้ว
2. เด็กหญิงถิรดา  ธูปอ่อน
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางพัชรินทร์  ลงเย
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายธนกฤต  พานพงษ์
2. เด็กชายธีรฉัตร  รัตนะเทวากุล
 
1. นายนันทศักดิ์  ประกายะ
2. นางนันท์ธีรา  ประกายะ
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงกิตติวรา    มีบุญมาก
2. เด็กหญิงวิชุพร   วิชชุรัศมี
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  พรมชิน
2. เด็กหญิงศุภธิดา  อัคราจินดากุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ขาวประพันธ์
2. นายชัยชาญ  แดงสุวรรณ
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีภพ  ลากะสงค์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสร็จธุระ
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์  แก้วมูล
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากตก 1. นายจิรวัฒน์  ศิริวารินทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะโนศิลา
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางฐิติพรรณ  หุมบางดี
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายนิกร  พันธุ์กลับ
2. เด็กชายรัตนพงษ์  พรมทา
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางวนิดา  บุญกว้าง
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไพรพนม
2. เด็กหญิงสุธิษา   ทับฤทธิ์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายพงศ์ปณต  ซาทรง
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายฐิติพันธุ์  แสงวงษ์
2. เด็กชายสอนเพชร  มีชม
 
1. นายชินดนัย  โสดา
2. นางสาวนิตยา  สิงห์มณี
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยศชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  แจ้งอรุณ
2. นางปราณี  วงษ์โพธิ์
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชยณัฐ  ผายภักดี
2. เด็กชายชัยธวัช  ไชยเสนา
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์ไพร
2. นางพรพิมล  มีมุข
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายชัยพร  ชายพระอินทร์
2. เด็กชายฤทธิชัย  มะณีมงคล
 
1. นายอาทิตย์  ชำนาญไพร
2. นางพรพรรณ  จันทร์งาม
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากตก 1. นายกิติ  ยศยิ่งยงค์
2. นางสาวชลิญญา  กะกอน
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นายวิรัตน์  สายคำกอง
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายมงคล  ไชยรัตน์
2. เด็กชายอมนทีรา  ตะกรุดแจ่ม
 
1. นางสาวคณาลักษณ์  พืชเงิน
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายพีระพล   บุญประดิษฐ
2. เด็กชายวัชรพล   เกตุทองมา
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายธีระ  สีทองใบ
2. เด็กชายสุรพงษ์  เจริญเสน
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางวนิดา  บุญกว้าง
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายชัยศิริ  เทียมทอง
2. เด็กชายเจษฎา  บอนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
2. นายสมยศ  จุ้ยหนองเมือง
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายญาณวรุตม์  แขวงแข่งขัน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงเงิน
 
1. นางสาวไพรินทร์  ม่วงจั่น
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายมนัสชนก  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวเงิน
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางพัชรี  รวงสง่า
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤชณัท  รัตนปัญญาเดชากุล
2. เด็กชายนพคุณ  สุทธะ
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววาสนา  นันตา
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อุ่นตา
2. เด็กชายธนากร  บุตรศรี
 
1. นางสาวธนภรณ์  เชื้อเพ็ง
2. นายชาคริต  โพธิปิ่น
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายกิตติธัช  นาสิงห์คาร
2. เด็กชายภาพตะวัน   พุทธศร
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงชลลดา  บัวตูม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีดาเวียง
 
1. นางสาวเกล็ดดาว  นนท์สระเกษ
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงณัฐนิภา  กันปุย
2. เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
 
1. นายสุริยะ  ยอดมนต์
2. นางเพลินพิศ  ทองจันทนาม
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เฉลียงวงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์  พูลพจน์
 
1. นางกนกกร  เจริญศักดิ์
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นสนิท
2. เด็กชายทศพล  อุ่นสนิท
 
1. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
2. นายประวิทย์  นาคมอญ
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายปรีชา  บำรุงนา
2. เด็กชายพีระวัฒน์  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นายชินดนัย  โสดา
2. นายบัณฑิต  หงษ์ทอง
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายนันพิศัย  บุตรสนาม
2. เด็กชายวิษณุ  หลุ่มใส
 
1. นางสาวอัมภาภรณ์  ขัตติยะ
2. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
 
824 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโรง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชูบุบผา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปรางเลิศ
 
1. นายสำรวย  อ่อนวิกิจ
2. นางทัศนียา  เป้าใจสุข
 
825 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงปัณณพร  จัดกุดรัง
2. เด็กหญิงลลิตา   เกตุทองมา
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางยุวธิดา  สังข์ทอง
 
826 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สุขุมนัย
2. เด็กหญิงรลิตา  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
2. นางสาวธาราพร  ช่างหล่อ
 
827 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีทร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แดนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นางสาวสุพัฒตรา  กิจขุนทด
 
828 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัสยา  ปราบราย
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
2. นายวชิรวิชย์  สิงห์โต
 
829 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงธนวันต์  พิพัฒน์วัชรโสภณ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คะลายานนท์
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์  แก้วมูล
 
830 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผจงตระกูลชัย
2. เด็กชายบดินทร์  ป้องศูนย์
 
1. นายปวรัคค์  เที่ยงมาก
2. นายวัชรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงชลดา  ระภักดี
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เอี่ยมบัว
 
1. นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ์
2. นางอัจฉรา  นามปัญญา
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลิตา    กันเดิน
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   อินใจ
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
833 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายพีรพล  พิมมชาติ
2. เด็กหญิงอภิรัญญา  คำรอด
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
2. นางสาวนันทพร  บุญปัน
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงณัฐกุล  รื่นอุดม
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ประการะโพธิ์
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์  แก้วมูล
 
835 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภา   เดชวิจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร   เพ็งวันทา
 
1. นายชินวัตร  กลิ่นลอย
2. นางศิรินภา  กำแหงนา
 
836 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากตก 1. นางสาววรนุช  เปรมจิต
2. นางสาวอรพรรณ  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวทัชชา  มณีแก้ว
 
837 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. นางสาวณัฐธิชา  พิมพา
2. เด็กหญิงบัวตอง  รองสังข์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นางสาววราภรณ์  คำสุม
 
838 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. นายณัฐวุฒิ  บ่อชน
2. นายภาคภูมิ  ปิ่นพรม
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางพัชรี  รวงสง่า
 
839 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชินเสน
2. เด็กหญิงวรารัตน์  อรเอี่ยม
 
1. นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุงคำภา
 
840 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายนันทนัช  นุชเทียน
2. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญพร
 
1. นางสาวอลิษา  มีสิงห์
2. นางสาวสุพัตรา   สุรียะประภา
 
841 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  หาญนอก
2. เด็กหญิงสุนิสา   มีน้อย
 
1. นางอัจฉรา  นามปัญญา
2. นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ์
 
842 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธิราชรัมย์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยปลื้ม
 
1. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
2. นายอภิชาติ  จันทร์หม่อน
 
843 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมแพง
2. เด็กหญิงแก้วตา  คะลายานนท์
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์  แก้วมูล
 
844 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายคมสัน  ซอสูงเนิน
2. เด็กชายจเร  รุ่งหิรัญ
 
1. นายสุชาติ  ท้าวเมือง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พรหมบุญ
 
845 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐชา    ถุนพุฒดม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งมณี
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววาสนา  นันตา
 
846 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงประภัสรา  วิรักษา
2. เด็กชายศราวุธ   สาหึงรัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ป้องท้าว
 
847 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงกิติยา   ฉายชาลี
2. เด็กหญิงวิรดา   คำสี
 
1. นางสาวมยุรี   ฟองจันสม
2. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
848 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลิตรา  แตงร่ม
2. เด็กชายดุสิต  มาลินันท์
 
1. นายกรุณา  คำหมู่
2. นางทิสา  ไคลมี
 
849 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายวิศรุต  เชิดชู
2. เด็กชายสุดสิงหา  ทรัพยืสำราญสุข
 
1. นายอัตพล  พูนกลาง
 
850 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงวนิดา  แพ่งผล
2. เด็กหญิงอารยา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
851 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กชายสถาพร  วรรณสุข
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรอินทร์
 
1. นายศราวุธ  ธรรมมัง
2. นายธีรสิทธิ์  สมงาม
 
852 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโรง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ลำดวน
2. เด็กชายพลพล  มอมขุนทด
 
1. นายสำรวย  อ่อนวิกิจ
2. นางนงนิตย์  นาคกนก
 
853 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงณิชาภา  ชีพันดุง
2. เด็กชายพงศ์ภัค  เดือนกลาง
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
 
854 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายนวพล  ศรีรักษ์
2. เด็กชายมณฑณ  ทองรัตนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ป้องท้าว
 
855 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนีรนุช  ลาดเลา
2. เด็กหญิงสุธิตา  นวลนิล
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววาสนา  นันตา
 
856 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐนาถ  บุญมี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   จุ้ยเทศ
 
1. นายศราวุธ  ธรรมมัง
2. นายธีรสิทธิ์  สมงาม
 
857 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายคุณากร   ผายพรมพรึก
2. เด็กชายชนภัทร   แดงสี
 
1. นางสาวมยุรี   ฟองจันสม
2. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
858 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. นายพีระพงศ์  บุรีรัตน์
2. เด็กชายอิทธิกร  พรไชย
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์ไพร
2. นางพรพิมล  มีมุข
 
859 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงชนกนันท์   แก้วกุล
2. เด็กหญิงชุติมา   ราชองค์
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
860 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชมโคกกรวด
2. เด็กชายพันธ์เทพ  ทาทองคำ
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางวนิดา  บุญกว้าง
 
861 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ก้อนจันทึก
2. เด็กชายสงกรานต์  เชื้ือชิด
 
1. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์  มาตย์นอก
2. นางมะลิวัลย์  มาตย์นอก
 
862 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายธีรภัทร์  เจียมทอง
2. เด็กชายมณฑล  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นางทัชฤทัย  ระลอกแก้ว
 
863 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มทัศ
2. เด็กชายปฐมฤกษ์  เปียนคร
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  คงยอด
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
 
864 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  พลูมา
3. เด็กหญิงนันทวรรณ   สาเจริญ
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางสาวอนงค์  กันต์นิกุล
 
865 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไวยหงษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  แดงด้วง
3. เด็กชายพีรพล  ก่องนอก
 
1. นายชินดนัย  โสดา
2. นายบัณฑิต  หงษ์ทอง
 
866 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เบ้าลี
2. เด็กหญิงธัญชนก  วังแก้ว
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางอรวรรณ์  ดีเพ็ชร
 
867 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรียงความดี
2. เด็กชายธนาธิป   เพ็ชรอ่อน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์   กล่ำพึ่งพร
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
868 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายบัณฑิต   ยนต์ศิริ
2. เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ
3. เด็กชายเพชรวัฒนะ  บัวสระ
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
 
869 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายกิตติพัทธ์   พรหมขันธ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   เปาริก
3. เด็กชายศรัญ  ทะวาภพ
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
870 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนนุ่ม
3. เด็กชายสนธยา  โรจนันท์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
 
871 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายก้องนที  ไทมีแรง
2. เด็กชายพรหมินทร์  บันดิตย์
3. เด็กชายภานุพัฒน์  เถื่อนชำนาญ
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสุจิตรา  ลีสินลา
 
872 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงชลฐิชา  เลาท่าช้าง
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทะชัย
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
 
873 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้าน กม.35    
874 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  ปิดตาสังข์
2. เด็กชายสิริศักดิ์  พั้วระย้า
3. เด็กชายสุรชาติ  ดีเวช
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ใจแพง
 
875 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้าน กม.35    
876 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กชายภูบดินทร์  มังกรแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  มังกรแก้ว
3. เด็กชายสุธีกานต์  บุญคง
 
1. นายกรุณา  คำหมู่
2. นายสมนึก  บุญคง
 
877 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายกฤชเทพ   ศรีแสวง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ถนอมเวช
3. เด็กชายพัสกร   สมากาล
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
878 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายก้องทิศ  ไชมีแรง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัดสังคะเน
3. เด็กหญิงพัชชา  ทิพย์โสต
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวณัฐมณฑณ์  เทพสงเคราะห์
 
879 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายกฤษณะ  เรืองศรี
2. เด็กชายรัตนกร  ชำนาญ
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
 
880 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายวรรณภูมิ  ทองนาค
2. เด็กชายศิวกร  เชื้อช่างเหล็ก
3. เด็กชายสินธพ  คำเลิศ
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นายศิลธรรม  ทองไข
 
881 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายกฤษดา   เกตุชั่ง
2. เด็กชายกิตติชัย   กมลคร
3. เด็กชายเอกฤทธิ์   กลิ่นสุคัญ
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล   ทานา
 
882 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   กลางแจ้ง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   เปียนคร
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  มั่นต่าย
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายธวัช  ศรีบรรเทา
 
883 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายธนาดลย์   สอนเสียง
2. เด็กชายธัชกร   ดวงทิพย์
3. เด็กชายมานะ   ครองสัตย์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นนาคำ
2. เด็กชายสุเมธ  ม่วงชาวเรือ
3. เด็กชายเริงชัย  ดำรงสัตย์
 
1. นายอนุชิต  ศรีวชิรพานิช
2. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายธนากร  คำยาง
2. เด็กชายรัชชภูมิ  พุทธศรี
3. เด็กชายเทพบุตร  นาคหลง
 
1. นายถาวร  แป้งนุช
2. นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1. เด็กชายทิวากร  วิลัยวงศ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  กลั่นกลอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  ภูเดช
 
1. นางวีณา  ทูโคกกรวด
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 1. เด็กชายชัยมงคล  โพธิ์อ่อง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสียงเพราะ
3. เด็กชายพูนสุข  วงค์คำราช
 
1. นายประสิทธิ์  นามวงษ์
2. นางสมพิศ  นามวงษ์
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายปาราเมศ  ดุจดา
2. เด็กชายศักดา  จันทร์สอน
3. เด็กชายอัศนี  ด้วงจันทึก
 
1. นางแสงจันทร์  งามเลิศ
2. นางสาววัลลภา  สายบุญ
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพีรพงษ์  เกื้อสูงเนิน
3. เด็กชายรพีภัทร  พวงจำปา
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวขวัญใจ  พักอยู่
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลำลึกดี
2. เด็กชายนัชชา  ชาญฉลาด
3. เด็กชายปิยวัฒน์  วันดี
 
1. นายไพโรจน์  อินทร์บุหรั่น
2. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพงษ์เพชร  อุดมเดช
2. นายพิเชฐ  ขวัญมิ่ง
3. นายวัชรชัย  เริญศรี
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. นายถิรวัฒน์  โคตสา
2. นายวัชรากร  โคตสา
3. เด็กชายเดชา  ดีบริสุทธิ์
 
1. นายมงคล  นนท์ขุนทด
2. นายกล้วย  แก้วต๊ะ
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐยศ  กองขุนทด
2. เด็กชายอินทร์ศร  สุขคุ้ม
3. เด็กชายเจษฎา  ทองทับ
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายวีระพงษ์  คำแพง
2. เด็กชายสมคิด  อินทร์ชัย
3. เด็กชายหาญชนะ  บุญสนุ่น
 
1. นายไพโรจน์  อินทร์บุหรั่น
2. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์    
896 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินสะอาด    
897 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เรืองคำ
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กชายพีรภัทร  เงางาม
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1. เด็กชายฐิติวุฒน์   สุภาพเพ็ชร
2. เด็กหญิงถิรดา   ต้นงอ
3. เด็กชายสุริยา   พาสุข
 
1. นายธวัชชัย   จีรพงษ์อุดม
2. นายหาญณรงค์    เคียนหินตั้ง
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กชายธีรชัย  สุทธิมาตร
2. เด็กหญิงสุภาดา  ผาสุจิตร
3. เด็กชายโยธิน  คำวิเศษ
 
1. นางสาวธนรัตน์  ซาวทองคำ
2. นางรัทติกา  อินฉุย
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจีรดา  ทองทับ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  พิณสว่าง
3. เด็กหญิงสุธาวี  เพชรวารี
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยลา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หาเพลิง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีลาภาสกุล
 
1. นางเยาวะนารินทร์  แก้วสา
2. นางแวววิมล  เพ็งสุขผ่อง
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายชินว้ช  สังศิลา
2. เด็กชายพิพัฒพงษ์  ต่อติด
3. เด็กชายภราดร  จันทนาลา
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
2. นายวรภัทร  ตะกรุดโฉม
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ถิ่นมะนาว
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  สาวิสิทธิ์
 
1. นางสาวประครอง  ถุนพุฒดม
2. นางพิลารัตน์  สังเกตุ
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายชนะพาร  ปลื้มจันอัด
2. เด็กชายณรงค์  มะเห
3. เด็กชายสุธีกานต์  ทวีวัย
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาวจิตตาภา  เขียวคำ
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนันทนา  เสนาะคำ
2. เด็กหญิงลัดดา  สำราญพันธ์
3. เด็กหญิงสุจารี  พลอยเกิด
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางฉวีวรรณ  ยงบุตร
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินถาวร    
907 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น
4. เด็กหญิงมินตรา  คำมาตร์
5. เด็กหญิงวรรณษา  กองศรี
6. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  พันธ์วิชัย
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
3. นางจิราภรณ์  มีเดช
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกำไร  ลาคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บัวบกหวาน
3. เด็กหญิงนันทวัน  ดีล้วน
4. เด็กหญิงบุญอุ้ม  คุ้มตีทอง
5. เด็กหญิงพีราพร  จริยะ
6. เด็กหญิงอาริสา  เขียวต่าย
 
1. นางสาวกาญจนา  นวลนิล
2. นางสาวกานดา  แพงขะ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิฐาพร  นาคมี
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ริตผล
2. เด็กหญิงณัชชา  วิลัยศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเลื่อม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุญ
5. เด็กหญิงศุธิชา  ตรีประโคน
6. เด็กหญิงสุพิชฌา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประจิตร์
2. นางสาวรัชนี  แสงกล้า
3. นางอรรถพร  วิรัติสกุล
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงกัลยา  มัทจิต
2. เด็กหญิงณภัทร  น้อยนิล
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ภู่คง
4. เด็กหญิงบุญญานุช  สุมังคะ
5. เด็กหญิงมลวิภา  เจริญศรี
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำภูเขียว
 
1. นางประไพพร  ผลประดิษฐ์
2. นางสาวอำภา  ฤาชา
3. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ช่างไชย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีศิลป์
3. เด็กหญิงจิราพร  น้อยคำมี
4. เด็กหญิงนฤมล  สิริโอฬารกุล
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำจวง
6. เด็กหญิงอัญธิกา  จันทร์เตื่อย
 
1. นายวิศรุต  ตะกรุดแจ่ม
2. นางสาวสิริกร  วิวน
3. นางสาวผกากรอง  เดิดขุนทด
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  บัวลอย
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรชัย
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  ทิพโสต
4. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนใจ
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  มาลัย
6. เด็กหญิงอารียา  สุริมาศย์
 
1. นางจิราภรณ์  เพชรน่าชม
2. นางสาวพนิตพร  ด้วงจันทึก
3. นางสุจิรา  จารุวรรณธนะ
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงศิลา
2. เด็กหญิงนิภาพร  ธงงาม
3. เด็กหญิงปิยะพร  บัวพิมพ์
4. เด็กหญิงมลธิรา  บัวคลี่
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทองขาว
6. เด็กหญิงแพรพลอย  พุ่มเปี่ยม
 
1. นางสาวเบญญาภา  วากยะบรรณ์
2. นางสาวเบญญพร  วงษ์ชื่น
3. นางสาวอารีย์  ภู่มณี
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจันทนา   แสนเทพ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   ต่วนชะเอม
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   แก้วมงคล
4. เด็กหญิงนิตยา   สุขสำราญ
5. เด็กหญิงประภาพร   ศรีทองเมือง
6. เด็กหญิงภัทรดา   ลิขิตสุขเจริญ
 
1. นางศิรินันท์  อุดมศิริไพศาล
2. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
3. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงญาดา  ชูศรี
2. เด็กชายวายุ  ภู่ด่าง
3. เด็กหญิงสิริพร  วังทา
4. เด็กหญิงสุชาดา  นิลแก้ว
5. เด็กหญิงอาภัสรา  มืดขุนทด
6. เด็กหญิงอาภานันต์  ภู่จุ่ย
 
1. นางสาวเบญญาภา  วากยะบรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี  มาแสวง
3. นางสาวรัชนี  นันทา
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงพันธิภา  คำภูเขียว
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญรักษา
3. เด็กหญิงศุภลักษ์  ช่อประดับ
4. เด็กชายอภิชาติ  เบาสันเทียะ
5. เด็กหญิงอริสา  ชะนะ
6. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ศรีโคตร
 
1. นางประไพพร  ผลประดิษฐ์
2. นางสาวอำภา  ฤาชา
3. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลฑล
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วัฒนรัตน์
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงการะเกด  กุมพล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสาะกระโทก
3. เด็กหญิงภัสสรา  หาระชอน
 
1. นางสุดารัตน์  จรรย์เสงี่ยม
2. นางสุวรีย์  เดชปั้น
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับบอน 1. เด็กหญิงสุนิษา  มูลทาศรี
2. เด็กหญิงอารยา  สุขใจ
3. เด็กหญิงไอรยริน  สุขสม
 
1. นางเมธินี   ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวละอองดาว  ธรรมมา
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สุมนนอก
2. เด็กหญิงฟ้าใส  วัฒน์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศุฑามาศ  แฟงขุนทด
 
1. นางลักษณียา  วงศ์สมบัติ
2. นางขวัญดาว  สุขสิน
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวโตก 1. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา  ตรีสาร
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  วันแต่ง
3. เด็กหญิงวารภรณ์  หอมตา
 
1. นางสุมาลี  กองพรม
2. นางธัญนุช  ธิกะ
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  พวงสกุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  หานัด
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ลุณวงศ์
 
1. นางกัลยา  ใจเย็น
2. นางสุดารัตน์  ศรีสุราช
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ครุฑคล้าย
2. เด็กหญิงนำ้ฝน  ใยคง
3. เด็กหญิงรักษิณา  โพธิ์จักร
 
1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. นางอารีย์  ชัยรัตน์
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มีชัย
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จอนเกิด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ยงค์
 
1. นางยุพิน  โพธิ์ศรี
2. นางวัชรินี  นิลมูล
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงธารารัตน์   เกยนอก
2. เด็กหญิงพรพรรณ    น้อยกัลยา
3. เด็กหญิงเสาวนีย์   นามวงศ์
 
1. นายศราวุฒิ  พันโสดา
2. นางสาวนายุพา  ชูสิงห์
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่    
927 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธณวงศ์
3. เด็กหญิงสาริณี  ปะปาปะกา
 
1. นางอรพรรณ  ถาวรพันธ์
2. นางปยารี  วงษ์แสงทอง
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมนิธา
2. เด็กหญิงศิริสุข  คำแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมพร
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเมือง
2. เด็กชายธันวา  จุฑาผาด
3. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ศรี
 
1. นางจุรีรัตน์  แดงสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  จุฑาผาด
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษ์สา
3. เด็กชายศุภมงคล  ตุ้มเนียม
 
1. นางสาวกาญจนา  นวลนิล
2. นางสาวกานดา  แพงขะ
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงเพชร
2. เด็กชายมาโนชญ์  โนศรี
3. เด็กหญิงลลิตา  เทียนชุบ
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงนงณภัทร   ผาก่ำ
2. เด็กหญิงนิพัทชา   ถอสูงเนิน
3. เด็กหญิงวนิดา   หนูชม
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ทวีวงศ์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อัศวภูมิ
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1. เด็กชายณัชพล  ทองสุข
2. เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กชายศรยุทธ์  พิผ่วนนอก
 
1. นางเพ็ญศรี  คงเพชรศักดิ์
2. นางสาวรฐา  ไชยทอง
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ลอยดารา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีสอน
3. เด็กชายนนทกร  กอนนาค
 
1. นางสุพัตรา  ทองสม
2. นางสาวสถิตาภรณ์  น้อยคำมี
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
3. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงนิสากร   มีโคกกลาง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แพงพุย
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ทวีวงศ์
2. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายปรพล  สังข์วัง
2. เด็กหญิงมนตระการ  ชมชื่น
3. เด็กหญิงแพท  บำรุงนา
 
1. นายสุวิทย์  พันธุ์เทศ
2. นางสุรกิจ  พันธุ์เทศ
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกวิสรา   โนเปือย
2. เด็กหญิงกุลธิดา   โนเปือย
3. เด็กหญิงจิราพร   คำสนวน
 
1. นายนิรันดร์  ถาโคตรจันทร์
2. นางสุภัทรา  สมบูรณ์เพ็ง
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ลากุล
2. เด็กหญิงจินตนาการ  ดีมูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุพรรณ์
 
1. นายภัทราวุธ  อิ่มจันทร์
2. นางธราภรณ์  สียับ
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกัณญาภัชร  สุขจู่น
2. เด็กหญิงลลิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงอธิชนัน  ศิริโสม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สิทธิไกร
2. นางสาวจินตนา  บุบผา
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  มุ่งเคลือกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา  สีวะโสภา
3. เด็กหญิงสุรินทิพย์  จอดนอก
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางสาวนรารัตน์  บุญมา
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ตระกูลยี่โถ
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอัญญาณี  เกษกิ่ง
 
1. นางจุรีรัตน์  แดงสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  จุฑาผาด
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงญาณิดา  พิศวาท
2. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เจนวิถี
 
1. นางสาวชิตชนก  ถิระสาโรช
2. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงศ์สินชัย
2. เด็กหญิงธิติมา  ข่าทิพย์พาที
3. เด็กหญิงนภัสสร  หาญกล้า
 
1. นางสมจันทร์  วงษ์ตระกูล
2. นางดุสิต  เชื้ออินทร์
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กิจพินิจ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ้นสวัสดิ์
 
1. นางสุวรรณา  กันภัย
2. นายแสนชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรดี
2. เด็กหญิงศลิษา  กันปาน
3. เด็กหญิงสิริยากร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวนุชิตา  เวียงสมุด
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตา    ล้อมทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ชม
3. เด็กหญิงสุนันทา   นรินทร์นอก
 
1. นางสาวปานจันทร์  สุนา
2. นางรัตติยา  มาตะวงษ์
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงชนิดา  ผู้เรืองเดช
2. เด็กหญิงณัฐพร  หอมพิกุล
3. เด็กชายอนุชิต  บริวาร
 
1. นางมณีรัตน์  มีสท้าน
2. นางสาวอรวรรณ  บุญดวงจันทร์
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงชฏาพร  ทองแดง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ซ่อนพุททรา
3. เด็กหญิงอโณรัตน์  ประเมทะโก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  บุญก่อน
2. นางสาวบุษญา  อินทร์บำรุง
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชินศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  คำเสวก
2. นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปานวาด   ทะนำ
2. เด็กหญิงพรวิกา   วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  แสงชาติ
 
1. นางวิวัชญาน์  สมบูรณ์เพ็ง
2. นางไวชญานีก์   เพียดจันทร์
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงบุษบา  ทับทิม
2. นายพงศกร  กาศจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  เนียมคล้าย
 
1. นางอุบล  จันทะสงคราม
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงบุษกร  สวัสดี
2. เด็กหญิงวรินยุพา  บุญเล็ก
3. เด็กหญิงอัจจิมา  พุกกะณานนท์
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกรรณิกา   พรานป่า
2. เด็กหญิงวันวิสา   บัวดี
3. เด็กหญิงสุพรรณี   บุญเกิด
 
1. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
2. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา  เงินประมวล
2. เด็กหญิงทักษิณี  สีหมอก
3. เด็กชายสหชาติ  มุ่งโป้งกลาง
 
1. นายวิเชียร  แย้มจันทร์
2. นางเจตจิต  แย้มจันทร์
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงมธุรส  ชุมเสน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงลออรัตน์  มณฑาทิพย์
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นางนัยนา  คงพันธ์
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวริศา  สีเหลียมงาม
3. เด็กหญิงสิริวิภา   ชาพรหมมา
 
1. นางสาวสุระ   สะอาด
2. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพิก
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์เพศ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์ไม้
3. เด็กหญิงผกามาศ  สุดเหลี่ยม
 
1. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
2. นางพจนาฏ  บัวสำลี
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงณัฐชนิชา   สายสุด
2. เด็กหญิงนิภาพร   ยิ้มทอง
3. เด็กหญิงศิรินธร   บางวิเศษ
 
1. นางทัชฤทัย   ระลอกแก้ว
2. นางกฤตพร   พืชงาม
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สังคะศักดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   ชิดนอก
3. เด็กหญิงดวงกมล   ปะกาสินัง
 
1. นางไวชญานีก์   เพียดจันทร์
2. นางวิวัชญาน์  สมบูรณ์เพ็ง
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สินชัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  นิยม
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ขุนเทพ
 
1. นายสำรวย  งามนิยม
2. นายนรินทร์  อัตตะชีวะ
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  ประพฤติใน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มะโนแจ่มใส
 
1. นางเจตจิต  แย้มจันทร์
2. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เล็กจันทึก
2. เด็กหญิงชลติมา  ทอนกำไร
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สอนกำปัง
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เฉวียงวงศ์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีชัยมูล
 
1. นางกนกกร  เจริญศักดิ์
2. นางลออ  พันธ์ุวงศ์
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายกิติพงษ์   ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายจิรภิญญา   ปู่มูล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พิศสนอง
 
1. นางทัชฤทัย  ระลอกแก้ว
2. นางสาวกฤตพร  พืชงาม
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พรสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐริกา   เสมาเพชร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   แก่นสงสัย
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกหิน 1. เด็กหญิงพัชนิชา  เกตุพุด
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พรหมศร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แสงกล้า
 
1. นางพรหมภัสสร  กอนวิเชียร
2. นางสาวชลธิชา  ดำชม
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์สินี  หงษ์ลอยลม
2. สามเณรพุทธคุณ  กล่ำประสาท
3. เด็กหญิงวิราศินีย์  อุ่นธง
 
1. นายวิศรุต  ตะกรุดแจ่ม
2. นางสาวสิริกร  วิวน
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนพรมมี
3. เด็กหญิงเรไร  ธูปหอม
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
2. นายนิรุตร์  บุญถาวร
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมชมชา
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สุบิน
3. เด็กหญิงเอมศิมา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ยังคลัง
2. เด็กหญิงบุษบาบรรณ   ใยเพชร
3. เด็กหญิงปภารินท์  บุญพรม
 
1. นางสาวดรุณี  ป้องศูนย์
2. นางพันธุวดี   ใยเพชร
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ตรีสิงห์
3. เด็กหญิงแพรวา  แซ่โต๋ว
 
1. นายนันทศักดิ์  ประกายะ
2. นางนันท์ธีรา  ประกายะ
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปานดี
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คำวันสา
3. เด็กหญิงภควดี   พรสูงเนิน
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา   ชาลี
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุดาจัน
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงรจนา  ทอดขุนทด
 
1. นายนันทศักดิ์  ประกายะ
2. นางนันท์ธีรา  ประกายะ
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  มลฑา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ภูเวียงแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ภูเวียงแก้ว
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาววีณา  ยิ้มนวน
 
976 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ชอุ่ม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุ่นทรพันธ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสมจิตร  สอดศรีจันทร์
 
977 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายภัทรพล   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   การสุวรรณ์
 
1. นางสาววงเดือน   ศรีบัวรินทร์
2. นางวัชรี   จงเรียน
 
978 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. เด็กชายธนชาติ  มีทรัพย์
2. เด็กชายธีรเดช  มาจุ่ม
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  เมืองอ่อน
 
1. นางวันเพ็ญ  สีมา
2. นางสาวกัณชิษา  คมแก้ว
 
979 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายนรสิงห์   ดีขุนทด
2. เด็กหญิงศลิษา   แผ่นภูเขียว
3. เด็กหญิงเปรมกมล    เพ็นดี
 
1. นางสาวพิมพ์ภา   ศรีชามก
2. นางสมคิด   ตะกรุดแก้ว
 
980 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงฐิติพร  วอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สรงภู่
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เมินขุนทด
 
1. นางจันทิรา  ประจักษ์รัตนกิจ
2. นางสาวจิตรลดา  กองเส็ง
 
981 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 6 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  จาวศิริแสงชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฉัยยากูล
3. เด็กหญิงปวริศา  เส็งเอี่ยม
 
1. นางโยษิตา  สกุลเพ็ชร
2. นางสาวอารีย์  ไชยบุรัมย์
 
982 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายพงศกร  สมบัติธรรม
2. เด็กชายศิวัช  สอดสี
3. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ระยับ
 
1. นางกฤติยา  สิงห์นนท์
2. นายสมบัติ  ตะกรุดโฉม
 
983 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธนพร  สีดี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  จือเปีย
3. เด็กชายสิงหรัตน์  เรืองศิริ
 
1. นางสาวญาณิศา  กันเจิม
2. นางสาวนริศรา  ตันเจริญ
 
984 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  งามเลิศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เกยขุนทด
3. เด็กชายจตุรพิธ  ศิริจันทร์
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
985 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงนันวดี  พรมบุญมี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เดชอ่อน
 
1. นางนวลศรี  เหมือนนิล
2. นางสาวปารณีย์  บุญมี
 
986 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเป้า
2. เด็กหญิงปพิชชา  บุญอ้อย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กิ่งคำ
 
1. นางสาววันทนา  รักกุดเวียน
2. นางสาวสุภัทรา  ขันยศ
 
987 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงชลนิภา  คงใคร่
2. เด็กหญิงพิชชาภา   สีกาลัง
3. เด็กหญิงสุวภัทร  นาราศรี
 
1. นางขนิษฐา  การะสิน
2. นางสาวอาภัสรา  เอี่ยมสุกใส
 
988 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   โกนกะโทก
2. เด็กชายธนากร   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงรุ้งทอง   ศรีคำพล
 
1. นางสาวอารีย์   เอมโอด
2. นางพรีม   วันแก้ว
 
989 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 6 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงพรหมภัสสร  วงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเรวดี  มะลิ
 
1. นางวีราภรณ์  จันทะสี
2. นางสาวจารุณี  ดวงบุบผา
 
990 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 7 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีหะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดทวีพันธ์
3. เด็กหญิงอาริสา  หนูชื่น
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  คุ้มสัก
 
991 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เสนีย์วงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวปนวรรณ  ภูวรินทรากุล
2. นางสาววิชุตา  วังโสม
 
992 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายมงคล  ศรีพระจันทร์
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
993 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
 
994 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงพรรณนาราย  บุตรลพ
 
1. นายกษิณ  อินจงใจ
 
995 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงอรญา   ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
996 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวธีรรัตน์  กัลยาประสิทธิ์
 
997 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายชิชณุพงษ์  ทองเอี่ยม
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   บุญแจ้ง
3. เด็กชายยจักรพงค์   สันติพงษ์สกุล
 
1. นางภาวี  วงษ์เคี่ยม
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
998 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองค้ำน้อย
 
1. นางจารุนันต์   ชำนาญกุล
2. นางอัญชลี  ศรีบุรินทร์
 
999 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายธาดา  พิลา
2. เด็กหญิงพรชิตา  จำปาขาว
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
 
1000 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ศรีไพร
2. เด็กหญิงนภสร  พิมเสือ
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางอัญชลี  ศรีบุรินทร์
 
1001 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยิ่ง
2. เด็กชายบูรพา  บุญญานุสนธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
1002 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
2. เด็กหญิงอนัญญา  ราชบุตร
 
1. นางสาคร  กสิวัฒน์
2. นางนิรวรรณ์  คูชัยยานนท์
 
1003 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายวิวัฒน์  เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
1004 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายเอนก   พุ่มพวง
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
1005 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมือนนึก
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
1006 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กชายอภิวัฒ  เครือมูล
 
1. นางสาวศิริพรรณ  โกษาจันทร์
 
1007 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายภาคภูมิ   ชมวินิตย์
 
1. นายกษิณ  อินจงใจ
 
1008 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์    
1009 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายชินกร  ปรางค์โคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
1010 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายรุ่งภพ   จูน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
1011 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายรัชนนท์   ชมศรี
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
1012 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. นางสาวสรวงสุดา  เนียมสอน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
1013 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายปกรณ์  พิมพ์ใหม่
 
1. นางสมหมาย  ทองจันทนาม
 
1014 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงนันทิชา   จันทาตุ่น
 
1. นายนายกษิณ  อินจงใจ
 
1015 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงศิริประภา  คำสิงห์
 
1. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
1016 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายรพีพัฒน์    จันทะเรียง
 
1. นางสาวแสน  แพงย้อย
 
1017 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย    
1018 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทาอาสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   หมอจิต
 
1019 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กชายจิตรพิวัฒ   ดงพลับ
 
1. นางสาวเรณู   ตะกรุดแจ่ม
 
1020 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายวิรัตน์  ศรีส้มป่อย
 
1. นางมณธญาพัทธ์  เฮ้าปาน
 
1021 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองนาค
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
 
1022 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังใหญ่    
1023 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายพรเทพ  พลน้อย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
1024 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์   กือชัยภูมิ
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
1025 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาทางดี
 
1. นายชาญชัย  องอาจ
 
1026 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1. เด็กชายติณณภพ  มะลาพันธ์
 
1. นางสาววารินทร์  แก้วแจ่ม
 
1027 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กงทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีสุนทร
 
1028 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สิงห์ภา
 
1. นางวรรณิศา  ทวีขวัญ
 
1029 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
1030 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กงทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีสุนทร
 
1031 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  จันทร์ณรงค์ศร
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
 
1032 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กหญิงคณิตา  ปลั่งกลาง
 
1. นางรัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์
 
1033 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายสิทธิโชค  นนทสิงห์
 
1. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายธนากร  ทองคำ
 
1. นายบัณฑิต  หงษ์ทอง
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอเล็คซานเดอร์  คอทเทรลล์
 
1. นางสาวแสน  แพงย้อย
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
 
1037 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายต้นตระกานต์    ทองมั่ง
2. เด็กชายรพีภัทร   อ่ำบัววัน
3. เด็กชายวรพล   ป้อมทิม
4. เด็กชายวันชัย    กลั้นใจได้
5. เด็กชายศักดา  กลิ่นเดช
6. เด็กชายเขตทิพย์    เขียนจอหอ
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษะชัย
 
1. นางสุนันท์   แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวนายุพา  ชูสิงห์
3. นางปทิตตา  จันทร์แสง
 
1038 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีพุด
2. เด็กหญิงวรนุช  โสคำภา
3. เด็กชายอภิรัตน์  ปุราตะโน
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
1039 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายศราวุธ  จันที
2. เด็กชายสงกรานต์  สินคงป้อง
3. เด็กหญิงอินทุอร  ทองแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
1040 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กหญิงชุลีกร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธารินทร์
3. เด็กชายอภิรักษ์  เสาว์สิงค์
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
2. นางสาวศิริพรรณ  โกษาจันทร์
 
1041 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  ฉ่อกระโทก
2. เด็กชายบุษกล  ธรรมษา
3. เด็กชายหิรัณย์  เบรมเบิร์ก
 
1. นายสมชาย  แจ้งมรคา
2. นางนฤมล  แจ้งมรคา
 
1042 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายกรรณสูตร  สมศรี
2. เด็กชายนภัทร   อิ่มอุไร
3. เด็กชายสมพร  คำชวด
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นางรัชนี  สุขคำมี
 
1043 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายพงศกร  ดำซื่อตรง
2. เด็กหญิงอาภาพร  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนตรประเสริฐ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
1044 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พุทธทอง
2. เด็กชายพิมพ์วลัญ   ประทุมเกตุ
3. เด็กชายวันชัย   จันทวาส
 
1. นางสาวชาลิณี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางเพทาย  สาคร
 
1045 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทฤชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ห้อยดอกหอม
3. เด็กชายมงคล  หินสูงเนิน
 
1. นางสาวคำสอน  มาทา
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
1046 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา   พิมดี
2. เด็กชายณัฐพล   จินดามัง
3. เด็กชายวรพันธ์   สมศรี
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
1047 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายธรรมวงค์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นางวิภารัตน์  สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
1048 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาทางดี
2. เด็กชายธนกร  ดีผิว
3. เด็กชายวีรพงษ์  จันเสน
 
1. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
2. นางสาวศศิภา  ด้วงขำ
 
1049 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายจิรพงษ์  กุประดิษฐ์
2. เด็กชายภูมิภัทร  กล้วยดี
3. เด็กชายเจษฎา   เกิดเพ็ชร
 
1. นายเสกสรร   บุญจันทึก
2. นางสาวนงลักษณ์   ขึ้นเสียง
 
1050 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พาขึ้นพร้อม
2. เด็กชายมนตรี  แหนขุนทด
3. เด็กชายวัชระพร  กลีบเมฆ
 
1. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
1051 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายก้องภพ  ดอนไพรศรี
2. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
3. เด็กชายอนนท์  ทองนิตย์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พรหมศรณี
2. นางสาวภัทรฉัตร  สมใจ
 
1052 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายภูวนาถ   เพชรจีด
2. เด็กชายศุภกิตติ์   จิตรโต
3. เด็กหญิงเจนจิรา   วงค์จันทึก
 
1. นางสาวชาลิณี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางปราณี  งามเลิศ
 
1053 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
2. เด็กหญิงอนัญญา  ราชบุตร
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชบุตร
 
1. นางสาคร  กสิวัฒน์
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
1054 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับบอน 1. เด็กหญิงภัคธีมา  เจริญรัมย์
2. เด็กชายมังกร  กาสำโรง
3. เด็กหญิงอนันทิตา  อุนาภาค
 
1. นางเมธินี  ประสิทธิ์นอก
2. นางสิริกร  เด่นดวง
 
1055 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงแคทลียา  พูลมา
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นายวสนัต์  สท้านหล้า
 
1056 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สีทองคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วรรณประไพ
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
1057 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายนพดนัย  ดำรงเชื้อ
2. เด็กชายสราวุธ  โคตประทุม
 
1. นายอาทิตย์  ชำนาญไพร
2. นางพรพรรณ  จันทร์งาม
 
1058 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โปแอ
2. เด็กชายวิรุฬห์   สุดสุวรรณ
 
1. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
1059 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายทศพร   น้องสีลา
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์   ทรัพย์ล้อม
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
1060 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทาตุ่น
 
1. นายกษิณ   อินจงใจ
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
1061 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เมืองห้าว
2. เด็กหญิงอวัสดา   โสดา
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
1062 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายภูริภัทร  สอดสี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีโยแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
2. นายวรภัทร  ตะกรุดโฉม
 
1063 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  บุญลาภ
2. เด็กชายอชิตะ  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางสาวนวินดา  มณีแก้ว
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
1064 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กชายก้องกิดากร  สังกรณีย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ภูบานชื่น
 
1. นางสาวชฎาธาร  คุมขุนทด
2. นางสาวธัญลักษณ์  แถวสุวรรณ
 
1065 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชนธีร์  คำดี
2. เด็กชายวิษณุ  หลุ่มใส
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวอัมภาภรณ์  ขัตติยะ
 
1066 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายสมิง   ศรีทา
2. เด็กหญิงสุธาพรณ์   คำชวด
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
1067 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายสมชาย  เบี้ยวโกฏิ์
2. เด็กชายสมพร  คุงบุงคล้า
 
1. นายอาทิตย์  ชำนาญไพร
2. นางพรพรรณ  จันทร์งาม
 
1068 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แจ่มดี
2. เด็กชายพงศธร   วงษ์ธานี
3. เด็กชายวัชรพล   อินหากรวด
 
1. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
1069 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กชายวีรภาพ   ดีน้อย
2. เด็กชายสุทธวีร์   ม่วงหมื่นไวย
3. เด็กชายอิทธิพล    เปอร์ดี
 
1. นางปาริชาติ   มันตะสูตร
2. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
1070 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กหญิงคณิตา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธัธชัย  เดชพละ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ที่รัก
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
 
1071 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   จินดามัง
2. เด็กชายเกรียงไกร   สอิ้งทอง
3. เด็กชายเอกวิทย์   โตภรัตน์
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางรัชนี  สุขคำมี
 
1072 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายปริญญา  ใหม่จันทร์
3. เด็กหญิงอมรรันต์  นอกกลาง
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางสาวชไมพร  เครือคำ
 
1073 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กชายจิรพงศ์   ปานคำ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ม่านตา
3. เด็กชายไกรสร   จำบัวขาว
 
1. นางปาริชาติ  มันตะสูตร
2. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ