สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 35 2 1 1 38
2 อนุบาลพร้อมจิต 17 3 1 2 21
3 อนุบาลจุฬาภัทร 15 2 1 0 18
4 บ้านแก่งหินปูน 14 2 0 0 16
5 บ้านกลาง 14 1 1 1 16
6 บ้านหนองบัว 13 6 2 1 21
7 ชุมชนบ้านพุเตย 13 5 0 0 18
8 บ้านบึงนาจาน 13 2 0 2 15
9 เพชรพินิตศึกษา 12 5 1 0 18
10 บ้านเนินถาวร 12 4 4 3 20
11 อนุบาลศรีเทพ 12 4 0 0 16
12 อุดมวิทยา 11 5 3 0 19
13 บ้าน กม.35 11 3 3 2 17
14 บ้านคลองทราย 11 2 3 0 16
15 บ้านหนองสะแก 11 2 0 0 13
16 ชุมชนบ้านโภชน์ 10 5 2 2 17
17 บ้านโป่งบุญเจริญ 9 4 0 0 13
18 บ้านซับไม้แดง 9 1 0 0 10
19 บ้านโคกสำราญ 8 4 1 0 13
20 สัมพันธ์วิทยา 8 4 0 0 12
21 บ้านหนองบัวขาว 8 2 0 4 10
22 บ้านลำตะคร้อ 8 0 1 0 9
23 บ้านบ่อไทย 7 4 1 2 12
24 วัดซับบอนวิทยา 7 4 0 0 11
25 บ้านตะกุดไผ่ 7 2 0 0 9
26 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 7 1 0 0 8
27 บ้านหนองสรวง 7 1 0 0 8
28 บ้านเนินคนธา 7 0 0 3 7
29 บ้านลำนารวย 7 0 0 0 7
30 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 7 0 0 0 7
31 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 6 5 1 0 12
32 บ้านหนองย่างทอย 6 4 0 2 10
33 บ้านวังไผ่ 6 2 2 0 10
34 บ้านคลองดู่ 6 2 0 1 8
35 บ้านซับน้อยพัฒนา 6 2 0 0 8
36 อนุบาลกาญจนาวิทยา 6 1 1 1 8
37 บ้านวังขาม 6 1 0 0 7
38 บ้านโคกรังน้อย 6 0 0 0 6
39 อนุบาลบึงสามพัน 5 7 3 0 15
40 บ้านห้วยทราย 5 4 0 0 9
41 บ้านนาเฉลียงใต้ 5 3 0 0 8
42 บ้านวังขอน 5 2 2 1 9
43 บ้านนาทุ่ง 5 2 1 1 8
44 บ้านพญาวัง 5 2 1 0 8
45 บ้านคลองกรวด 5 2 0 0 7
46 บ้านตะกุดงาม 5 2 0 0 7
47 บ้านปากตก 5 2 0 0 7
48 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 1 2 1 8
49 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 5 1 0 1 6
50 บ้านรวมทรัพย์ 5 1 0 0 6
51 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 5 1 0 0 6
52 บ้านท่าด้วง 5 0 1 1 6
53 บ้านหนองไม้สอ 5 0 0 0 5
54 บ้านเขายางโปร่ง 5 0 0 0 5
55 ศิริรัตน์วิทยา 4 4 0 0 8
56 บ้านกองทูล 4 3 2 0 9
57 บ้านวังโบสถ์ 4 2 1 0 7
58 บ้านคลองกะโบน 4 2 0 0 6
59 บ้านเนินสะอาด 4 1 3 0 8
60 บ้านโคกกรวด 4 1 1 0 6
61 บ้านเกาะแก้ว 4 1 0 1 5
62 บ้านหนองชุมแสง 4 1 0 1 5
63 บ้านซับสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
64 บ้านนาไร่เดียว 4 0 1 0 5
65 ใจจำนงศึกษา 4 0 0 0 4
66 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 0 0 0 4
67 บ้านหัวโตก 4 0 0 0 4
68 บ้านรังย้อย 3 2 3 0 8
69 แสงธรรมวิทยา 3 2 1 0 6
70 บ้านเพชรละคร 3 2 0 0 5
71 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 1 5
72 บ้านถ้ำมงคลชัย 3 1 0 0 4
73 บ้านไทรงาม 3 1 0 0 4
74 วิทยานนท์ศึกษา 3 1 0 0 4
75 บ้านฟุบสะแก 3 0 0 0 3
76 บ้านเข็มทอง 3 0 0 0 3
77 บ้านโคกเจริญ 3 0 0 0 3
78 บ้านซับวารินทร์ 3 0 0 0 3
79 บ้านวังท่าดี 3 0 0 0 3
80 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
81 บ้านวังไลย์ 2 2 1 1 5
82 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 2 1 0 5
83 บ้านหนองหมู 2 2 0 0 4
84 บ้านหนองบัวทอง 2 1 0 0 3
85 บ้านท่าแดง 2 1 0 0 3
86 บ้านเขาพลวง 2 1 0 0 3
87 บ้านโคกกรวด 2 1 0 0 3
88 บ้านศรีมงคล 2 0 1 0 3
89 บ้านตีบใต้ 2 0 1 0 3
90 บ้านบึงสามพัน 2 0 1 0 3
91 บ้านไทรทอง 2 0 0 1 2
92 บ้านท่าโรง 2 0 0 0 2
93 บ้านบุมะกรูด 2 0 0 0 2
94 บ้านโคกปรือ 2 0 0 0 2
95 รัฐประชานุสรณ์ 2 0 0 0 2
96 บ้านคลองกระจังวังไทร 1 4 0 1 5
97 บ้านซับน้อย 1 4 0 0 5
98 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 4 0 0 5
99 วัดเขาเจริญธรรม 1 2 1 1 4
100 บ้านแควป่าสัก 1 2 1 0 4
101 บ้านวังใหญ่ 1 2 0 0 3
102 ปาลพันธุ์วิทยา 1 2 0 0 3
103 วีรสัมพันธ์วิทยา 1 2 0 0 3
104 บ้านนาตะกุด 1 1 0 1 2
105 บ้านซับตะแบก 1 1 0 0 2
106 บ้านซับกระถินทอง 1 1 0 0 2
107 บ้านซับกระโซ่ 1 1 0 0 2
108 บ้านดาดอุดม 1 1 0 0 2
109 บ้านโคกหิน 1 1 0 0 2
110 บ้านปู่จ้าว 1 1 0 0 2
111 อนุบาลหนองไผ่ 1 1 0 0 2
112 บ้านสระหมื่นเชียง 1 1 0 0 2
113 สมอทอดศึกษา 1 1 0 0 2
114 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 0 0 2
115 บ้านไร่เหนือ 1 0 2 0 3
116 บ้านโคกสง่า 1 0 1 0 2
117 บ้านทุ่งเศรษฐี 1 0 1 0 2
118 บ้านลำตาเณร 1 0 1 0 2
119 บ้านบึงกระจับ 1 0 0 2 1
120 บ้านซับบอน 1 0 0 1 1
121 บ้านนาเฉลียง 1 0 0 0 1
122 บ้านราหุล 1 0 0 0 1
123 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
124 บ้านเขาคลัง 1 0 0 0 1
125 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 0 1
126 บ้านคลองยาง 1 0 0 0 1
127 บ้านจัดสรร 1 0 0 0 1
128 บ้านท่าสวาย 1 0 0 0 1
129 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
130 บ้านวังน้อย 1 0 0 0 1
131 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
132 บ้านสระแก้ว 1 0 0 0 1
133 บ้านซับเดื่อ 1 0 0 0 1
134 บ้านทรัพย์เกษตร 1 0 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองสะแกสี่ 1 0 0 0 1
137 บ้านเนินพัฒนา 1 0 0 0 1
138 บ้านท่าไม้ทอง 0 4 0 1 4
139 บ้านโคกสะแกลาด 0 1 1 1 2
140 บ้านสระประดู่ 0 1 1 0 2
141 บ้านหนองโป่ง 0 1 0 1 1
142 บ้านศรีเทพน้อย 0 1 0 0 1
143 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 1 0 0 1
144 บ้าน กม.30 0 1 0 0 1
145 บ้านซับหินเพลิง 0 1 0 0 1
146 บ้านซับอีลุม 0 1 0 0 1
147 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 1 0 0 1
148 บ้านนาน้ำโครม 0 1 0 0 1
149 บ้านบ่อรัง 0 1 0 0 1
150 บ้านม่วงชุม 0 1 0 0 1
151 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 0 1
152 บ้านโคกตะขบ 0 1 0 0 1
153 โชติวิทยา 0 0 1 0 1
154 บ้านวังอ่าง 0 0 1 0 1
155 บ้านแสงมณีวิทยา 0 0 1 0 1
156 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 1 0
157 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 1 0
รวม 621 214 69 48 952