สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 35 2 1 1 38
2 อนุบาลพร้อมจิต 17 3 1 2 21
3 อนุบาลจุฬาภัทร 15 2 1 0 18
4 บ้านกลาง 15 1 1 1 17
5 บ้านแก่งหินปูน 14 2 0 0 16
6 บ้านหนองบัว 13 6 2 1 21
7 ชุมชนบ้านพุเตย 13 5 0 0 18
8 บ้านบึงนาจาน 13 2 0 2 15
9 เพชรพินิตศึกษา 12 5 1 0 18
10 บ้านเนินถาวร 12 4 4 3 20
11 อนุบาลศรีเทพ 12 4 0 0 16
12 อุดมวิทยา 11 5 3 0 19
13 บ้านโคกสำราญ 11 4 1 0 16
14 บ้าน กม.35 11 3 3 2 17
15 บ้านคลองทราย 11 2 3 0 16
16 บ้านหนองบัวขาว 11 2 0 4 13
17 บ้านหนองสะแก 11 2 0 0 13
18 ชุมชนบ้านโภชน์ 10 5 2 2 17
19 บ้านโป่งบุญเจริญ 10 4 0 0 14
20 บ้านซับไม้แดง 10 1 0 0 11
21 บ้านลำนารวย 9 3 0 0 12
22 บ้านหนองสรวง 9 2 0 0 11
23 บ้านตะกุดไผ่ 9 2 0 0 11
24 บ้านวังไผ่ 8 5 2 0 15
25 วัดซับบอนวิทยา 8 4 0 0 12
26 สัมพันธ์วิทยา 8 4 0 0 12
27 บ้านลำตะคร้อ 8 0 1 0 9
28 บ้านบ่อไทย 7 4 1 2 12
29 อนุบาลหนองไผ่ 7 2 0 0 9
30 บ้านนาตะกุด 7 1 0 1 8
31 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 7 1 0 0 8
32 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 7 1 0 0 8
33 บ้านเนินคนธา 7 0 0 3 7
34 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 7 0 0 0 7
35 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 6 5 1 0 12
36 บ้านหนองย่างทอย 6 4 0 2 10
37 บ้านวังโบสถ์ 6 2 1 0 9
38 บ้านคลองดู่ 6 2 0 1 8
39 บ้านซับน้อยพัฒนา 6 2 0 0 8
40 อนุบาลกาญจนาวิทยา 6 1 1 1 8
41 บ้านวังขาม 6 1 0 0 7
42 บ้านวังท่าดี 6 0 0 0 6
43 บ้านโคกรังน้อย 6 0 0 0 6
44 อนุบาลบึงสามพัน 5 7 3 0 15
45 บ้านห้วยทราย 5 4 0 0 9
46 บ้านกองทูล 5 3 2 0 10
47 บ้านนาเฉลียงใต้ 5 3 0 0 8
48 บ้านวังขอน 5 2 2 1 9
49 บ้านนาทุ่ง 5 2 2 1 9
50 บ้านพญาวัง 5 2 1 0 8
51 บ้านคลองกรวด 5 2 0 0 7
52 บ้านตะกุดงาม 5 2 0 0 7
53 บ้านปากตก 5 2 0 0 7
54 บ้านเนินสะอาด 5 1 3 0 9
55 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 1 2 1 8
56 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 5 1 0 1 6
57 บ้านรวมทรัพย์ 5 1 0 0 6
58 บ้านท่าด้วง 5 0 1 1 6
59 บ้านหนองไม้สอ 5 0 0 0 5
60 บ้านเขายางโปร่ง 5 0 0 0 5
61 ศิริรัตน์วิทยา 4 4 0 0 8
62 บ้านวังไลย์ 4 2 1 1 7
63 บ้านหนองหมู 4 2 0 0 6
64 บ้านคลองกะโบน 4 2 0 0 6
65 บ้านโคกกรวด 4 1 1 0 6
66 บ้านเกาะแก้ว 4 1 0 1 5
67 บ้านหนองชุมแสง 4 1 0 1 5
68 บ้านเขาพลวง 4 1 0 0 5
69 บ้านซับสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
70 บ้านนาไร่เดียว 4 0 1 0 5
71 บ้านลำตาเณร 4 0 1 0 5
72 ใจจำนงศึกษา 4 0 0 0 4
73 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองสะแกสี่ 4 0 0 0 4
75 บ้านหัวโตก 4 0 0 0 4
76 บ้านซับน้อย 3 4 0 0 7
77 บ้านรังย้อย 3 2 3 0 8
78 แสงธรรมวิทยา 3 2 1 0 6
79 บ้านเพชรละคร 3 2 0 0 5
80 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 1 5
81 บ้านโคกคงสมโภชน์ 3 1 0 0 4
82 บ้านถ้ำมงคลชัย 3 1 0 0 4
83 บ้านไทรงาม 3 1 0 0 4
84 วิทยานนท์ศึกษา 3 1 0 0 4
85 บ้านฟุบสะแก 3 0 0 0 3
86 บ้านเข็มทอง 3 0 0 0 3
87 บ้านโคกเจริญ 3 0 0 0 3
88 บ้านซับวารินทร์ 3 0 0 0 3
89 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
90 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 2 1 0 5
91 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 0 4
92 บ้านหนองบัวทอง 2 1 0 0 3
93 บ้านท่าแดง 2 1 0 0 3
94 บ้านโคกกรวด 2 1 0 0 3
95 บ้านศรีมงคล 2 0 1 0 3
96 บ้านตีบใต้ 2 0 1 0 3
97 บ้านบึงสามพัน 2 0 1 0 3
98 บ้านซับบอน 2 0 0 1 2
99 บ้านไทรทอง 2 0 0 1 2
100 บ้านท่าโรง 2 0 0 0 2
101 บ้านบุมะกรูด 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกปรือ 2 0 0 0 2
103 รัฐประชานุสรณ์ 2 0 0 0 2
104 บ้านคลองกระจังวังไทร 1 4 0 1 5
105 บ้านท่าไม้ทอง 1 4 0 1 5
106 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 4 0 0 5
107 วัดเขาเจริญธรรม 1 2 1 1 4
108 บ้านแควป่าสัก 1 2 1 0 4
109 ปาลพันธุ์วิทยา 1 2 0 0 3
110 วีรสัมพันธ์วิทยา 1 2 0 0 3
111 บ้านปู่จ้าว 1 1 0 1 2
112 บ้านซับตะแบก 1 1 0 0 2
113 บ้าน กม.30 1 1 0 0 2
114 บ้านซับกระถินทอง 1 1 0 0 2
115 บ้านซับกระโซ่ 1 1 0 0 2
116 บ้านดาดอุดม 1 1 0 0 2
117 บ้านโคกหิน 1 1 0 0 2
118 บ้านสระหมื่นเชียง 1 1 0 0 2
119 สมอทอดศึกษา 1 1 0 0 2
120 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 0 0 2
121 บ้านไร่เหนือ 1 0 2 0 3
122 บ้านโคกสง่า 1 0 1 0 2
123 บ้านทุ่งเศรษฐี 1 0 1 0 2
124 บ้านบึงกระจับ 1 0 0 2 1
125 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
126 บ้านนาเฉลียง 1 0 0 0 1
127 บ้านราหุล 1 0 0 0 1
128 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
129 บ้านเขาคลัง 1 0 0 0 1
130 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 0 1
131 บ้านคลองยาง 1 0 0 0 1
132 บ้านจัดสรร 1 0 0 0 1
133 บ้านท่าสวาย 1 0 0 0 1
134 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
135 บ้านวังน้อย 1 0 0 0 1
136 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
137 บ้านสระแก้ว 1 0 0 0 1
138 บ้านซับเดื่อ 1 0 0 0 1
139 บ้านทรัพย์เกษตร 1 0 0 0 1
140 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
141 บ้านเนินพัฒนา 1 0 0 0 1
142 บ้านนาน้ำโครม 0 2 1 0 3
143 บ้านโคกสะแกลาด 0 1 2 1 3
144 บ้านสระประดู่ 0 1 1 0 2
145 บ้านหนองโป่ง 0 1 0 1 1
146 บ้านศรีเทพน้อย 0 1 0 0 1
147 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 1 0 0 1
148 บ้านซับหินเพลิง 0 1 0 0 1
149 บ้านซับอีลุม 0 1 0 0 1
150 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 1 0 0 1
151 บ้านบ่อรัง 0 1 0 0 1
152 บ้านม่วงชุม 0 1 0 0 1
153 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 0 1
154 บ้านโคกตะขบ 0 1 0 0 1
155 โชติวิทยา 0 0 1 0 1
156 บ้านวังอ่าง 0 0 1 0 1
157 บ้านแสงมณีวิทยา 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 1 0
159 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 1 0
รวม 682 224 72 49 978