หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวีระพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
8 น.ส.กิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 น.ส.พรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 น.ส.นวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
12 น.ส.วิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมาน พรหมมาก นิติกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายลำจวน ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางวิบูลย์ ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 น.ส.พัชริทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
22 นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
23 นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูนพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
24 น.ส.วราภรณ์ วงค์เข็มมา ครู โรงเรียนบ้านเนินถาวร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
25 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
26 นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
27 นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
28 นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
29 นางสมหมาย แพงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
30 นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
31 น.ส.ธนัชพร อ่อนอิงนอน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นายประวัติ นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
33 นายสมศักดิ์ ดีแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
34 น.ส.อุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
35 นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
36 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
37 นายชาคริต โพธิ์ปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
38 นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
39 นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
40 นายจำลักษณ์ เพชรน่าชม ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
41 นางประดับ ราชวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
42 นางศิริพร สิงห์เครือ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
43 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายลำพึง วิมลเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๓๕ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
45 นายสมเกตุ ศรีพลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
46 นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
47 นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
48 นายเดชา กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
49 นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
50 น.ส.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไลย์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
51 ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
52 น.ส.วิไล ทองสม ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
53 น.ส.สุพัตรา สุรียประภา ครู โรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
54 นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
55 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
56 นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
57 นางศุจิกา จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
58 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
59 นายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๓๐ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
60 นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรวด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
61 นางอัญชลี นากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
62 ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
63 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
64 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
65 นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
66 นายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
67 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
68 น.ส.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
69 นางเสถียร สุดสุย ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
70 นางจันทิพย์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
71 นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
72 นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
73 นายเพชระ เทพวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
74 นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
75 สิบเอกธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
76 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
77 นายสันทัด มีชาญเชี่ยว ข้าราชการบำนาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
78 นายสุเทพ หมายเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
79 นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
80 นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
81 นางนัทยา ทองงาม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อรัง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
82 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
83 นายประสาน มั่นฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ  
84 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ  
85 นายคงภัค สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลาด คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ  
86 นางศศิธร ดาทอง รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ  
87 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ  
88 นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
89 นายนันทวุฒิ จิราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
90 นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
91 นางรัชนี สุขคำมี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
92 นางพรีม วันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
93 น.ส.วรรณกร บาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการศึกษาปฐมวัย  
94 นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
95 นายผจญ ขันธะสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
96 นายวิทยา เกษาอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
97 นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
98 น.ส.วิภาพร ซาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนุ่น คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
99 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  
100 น.ส.ชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านราหุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  
101 น.ส.รัตนพัฒน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านราหุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  
102 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านราหุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  
103 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
104 นายสุระศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
105 น.ส.ปัทมาภรณ์ พรายพร นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
106 นายวีระพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
107 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
108 นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
109 นายสวัสดิ์ จันทรา ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
110 นายทองพูน ดีนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
111 นายจรัญ ชาวใต้ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
112 นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือก ครู โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
113 นางประดับ ราชวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
114 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
115 นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
116 นายประสิทธิ์ ต้นสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
117 นายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
118 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
119 นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
120 นางพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
121 นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
122 นางอัมพร จันทรางกูล นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
123 น.ส.รัชนีย์ เพาะกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
124 นายประชา จงเรียน นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
125 นางพรเมษา ใจอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
126 นางปวงอร เบ้าสิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
127 น.ส.ศิริรัตน์ เค้ามูล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
128 นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
129 น.ส.อมรฤดี ประดับมุก พนักงานราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนบ้านราหุล  
130 นายสมาน พรหมมาก นิติกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
131 น.ส.นวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
132 น.ส.วิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
133 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
134 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
135 น.ส.มาลินี วงศ์คำลือ นิติกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
136 สิบเอกธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
137 นายประเสริฐ เมฆพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
138 น.ส.กชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
139 น.ส.ชนิดาภา สาตรีเช้า เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
140 น.ส.อารยา ศรีหาโท เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
141 นางชุลีพร ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  
142 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  
143 นายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยกรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  
144 น.ส.ฑิมลวัลย์ ศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงานตัวสนามประกวดแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]