หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 3 2
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 18 42 32
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 40 72 56
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 8 14 13
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 20 45 31
7 011 โรงเรียนบ้าน กม.30 2 6 3
8 012 โรงเรียนบ้าน กม.35 21 69 41
9 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2 5 4
10 014 โรงเรียนบ้านกลาง 19 30 23
11 015 โรงเรียนบ้านกองทูล 11 27 18
12 016 โรงเรียนบ้านกันจุ 0 0 0
13 025 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 7 21 10
14 026 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 7 17 12
15 027 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 6 11 8
16 028 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 9 23 16
17 029 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 0 0 0
18 030 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านคลองทราย 16 93 39
20 032 โรงเรียนบ้านคลองบง 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 6 3
22 048 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1 3 2
23 051 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2 8 4
24 050 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 2 2 2
25 053 โรงเรียนบ้านซับชมภู 0 0 0
26 055 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0
27 056 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2 4 3
28 058 โรงเรียนบ้านซับน้อย 8 21 14
29 057 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 8 12 9
30 059 โรงเรียนบ้านซับบอน 3 7 5
31 061 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 3 5 4
32 062 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 35 13
33 063 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 0 0 0
35 065 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 0 0 0
36 067 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 0 0 0
37 066 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 0 0 0
38 068 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 0 0
39 069 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 2 1
40 052 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 3 2
42 060 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 11 13 12
43 070 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 2 4 3
44 071 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 0 0 0
45 072 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 5 2
46 073 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 0 0 0
47 074 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 7 27 13
48 075 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 11 28 18
49 076 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 3 7 5
50 077 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 4 16 8
51 078 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1 3 2
52 085 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 4 2
53 086 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
54 079 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 7 17 12
55 084 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 3 2
56 082 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านท่าแดง 3 13 6
58 083 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 4 4
59 081 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 14 11
60 092 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 9 16 13
61 093 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 10 21 15
62 094 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 4 4
63 096 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 0 0 0
64 097 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 0 0 0
65 098 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 0 0 0
66 091 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2 3 3
67 090 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 8 37 18
68 095 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 32 19
69 101 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 1
70 102 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1 2 2
71 099 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 0 0 0
72 100 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 0 0 0
73 112 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 0 0 0
74 113 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 3 4 3
75 115 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 17 36 26
76 116 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 3 3 3
77 117 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 2 5 2
78 111 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 5 2
79 110 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 14 33 22
80 118 โรงเรียนบ้านปากตก 7 11 10
81 120 โรงเรียนบ้านปางยาง 0 0 0
82 121 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 3 4 3
83 119 โรงเรียนบ้านป่าคาย 0 0 0
84 123 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 3 5 4
85 124 โรงเรียนบ้านพญาวัง 8 24 18
86 125 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 0 0 0
87 126 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 0 0 0
88 127 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 0 0 0
89 128 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 0 0 0
90 129 โรงเรียนบ้านพุขาม 0 0 0
91 132 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 3 3 3
92 133 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 0 0 0
93 135 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 0 0 0
94 134 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1 2 2
95 136 โรงเรียนบ้านยางสาว 0 0 0
96 137 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 6 15 11
97 139 โรงเรียนบ้านรังย้อย 8 13 11
98 140 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
99 141 โรงเรียนบ้านราหุล 1 2 2
100 138 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
101 145 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 9 22 17
102 146 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 5 9 7
103 147 โรงเรียนบ้านลำนารวย 12 25 19
104 148 โรงเรียนบ้านลำพาด 0 0 0
105 149 โรงเรียนบ้านวังขอน 10 46 19
106 150 โรงเรียนบ้านวังขาม 7 14 10
107 151 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 6 13 10
108 152 โรงเรียนบ้านวังน้อย 1 5 2
109 154 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
110 156 โรงเรียนบ้านวังลึก 0 0 0
111 160 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1 2 2
112 158 โรงเรียนบ้านวังเหว 0 0 0
113 153 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11 27 17
114 159 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 7 6
115 155 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 15 36 26
116 157 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 8 18 11
117 162 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 4 13 7
118 161 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 2 2 2
119 163 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 10 3
120 166 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 3 10 5
121 167 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2 4 3
122 164 โรงเรียนบ้านสระเกษ 0 0 0
123 165 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 5 2
124 169 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 0 0 0
125 168 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 6 27 12
126 170 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 1 1
127 172 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 3 2
128 173 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
129 174 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 9 19 13
130 176 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 16 8
131 179 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 57 36
132 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 17 28 23
133 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 5 5
134 181 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 0 0 0
135 183 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 17 102 36
136 184 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 12 27 20
137 186 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 13 26 19
138 185 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 4 10 7
139 187 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 36 13
140 175 โรงเรียนบ้านหนองแจง 0 0 0
141 180 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 2 5 4
142 182 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 5 15 10
143 191 โรงเรียนบ้านหัวโตก 4 10 6
144 192 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 0 0 0
145 188 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 0 0 0
146 189 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 23 18
147 190 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 7 22 10
148 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 11 8
149 020 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1 1 1
150 022 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 5 13 9
151 023 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 5 7 6
152 024 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 0
153 019 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 3 6 5
154 049 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 0 0 0
155 103 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 10 36 16
156 104 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 24 51 38
157 105 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 1 3 2
158 106 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 0 0 0
159 107 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0
160 108 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 0 0 0
161 109 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 10 25 15
162 130 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 5 5 5
163 018 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 16 32 22
164 034 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 4 9 6
165 171 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1 6 2
166 035 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 3 9 4
167 036 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 6 12 7
168 037 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 10 7
169 039 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1 1 1
170 040 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 3 3
171 041 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 6 20 11
172 043 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 7 4
173 042 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 8 8
174 045 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 6 6
175 044 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 11 6
176 046 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 17 40 26
177 047 โรงเรียนบ้านโคกหิน 2 5 3
178 038 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 4 4
179 122 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 19 35 26
180 131 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0
181 194 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 7 9 9
182 087 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 9 6
183 088 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
184 089 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 11 6
185 142 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 3 2
186 143 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1 1 1
187 144 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 3 7 5
188 200 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2 13 5
189 201 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 5 8 5
190 203 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 0 0 0
191 215 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 17 36 25
192 217 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 9 80 15
193 218 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 17 30 22
194 219 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 13 24 20
195 001 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 12 29 17
196 196 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 0
197 197 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 3 19 4
198 202 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 12 47 27
199 204 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 4 8 7
200 205 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 3 3 3
201 206 โรงเรียนศรีปัญญา 0 0 0
202 207 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 9 15 9
203 208 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0
204 209 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 2 31 3
205 210 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 12 29 15
206 212 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 9 13 10
207 224 โรงเรียนอนุบาลกิลาพร 0 0 0
208 223 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 18 51 29
209 221 โรงเรียนอนุบาลบังอร 0 0 0
210 216 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 23 45 24
211 214 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต 0 0 0
212 222 โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม 0 0 0
213 213 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 0 0 0
214 220 โรงเรียนอุดมวิทยา 19 41 25
215 010 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 2 6 4
216 198 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 7 28 14
217 199 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 18 70 35
218 211 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 7 25 8
219 009 โรงเรียนโชติวิทยา 1 3 2
220 002 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 4 36 14
รวม 1073 2836 1702
4538

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]