หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางแสงปัน ตุ้มทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภา ฟักทองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางศมนพรช์ เกิดสินโรงเรียนบ้านซับกระถินทองกรรมการ
4. นางวรรณดี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอำไพ บุญอ้อยโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ น้อยกรมโรงเรียนบ้า่นเนินคนธากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สีน้ำเงินโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นางลักษิกา อาจสาลีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปริศนา คล้ำวิลัยโรงเรียนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ กลิ่นหอมโรงเรียนเนินถาวรกรรมการ
3. นางศิรินันท์ ลิ้มเจียมรังษีโรงเรียนบ้านตะกุดงามกรรมการ
4. นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมืองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาววันเพ็ญ ชัยสุวรรณดุสิตโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาธาร คุมขุนทดโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการ
3. นางมยุรา ตะกรุดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
4. นางกาญจนา จันทรโชติโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวันดี มามีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางวัชรินี นิลมูลโรงเรียนบ้านกองทูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลนีย์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายรังสรรค์ สำราญพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวันโรงเรียนบ้านซับน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง แก้วสุกใสโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นายนิกร กระโปรงทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
3. นางวงษ์เดือน ฟักสุขโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นายมานะ จันทร์รักษาโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจา ศรสาลีโรงเรียนบ้านบ่อรังประธานกรรมการ
2. นางสายพวน คงดีโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นางสาวอุทัย ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวประริยา ฤาชัยนามโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกิตติพร สิงห์บัวขาวโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ตาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ บัวพรวนโรงเรียนลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางโชติกานต์ จีบแก้วโรงเรียนบ้านเนินคนธาประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช มนต์มณีโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา ดวงมาลาโรงเรียนใหม่วิไลวัลย์กรรมการ
4. นางบุษบง เศรษฐวิชัยโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมพิน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ เหล่าทองสารโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางนิศาวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ประจันตะเสนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ มาเนียมโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒประธานกรรมการ
2. นางหทัยกานต์ นาคเทียนโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ แสนไชยโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางญาณิน ดอนไสวโรงเรียนบ้านตีบใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณศร พรมอ่อนโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เนตรทองโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา พาแพงโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปลัดเซ็นต์โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิวา จุติรักษ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางทิพย์วัลย์ พวกยะโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกุลวดี วิมลเศรษฐโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุพิน คำยุกโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกาโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
4. นางไข่มุก ทองสุพรรณ์โรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พันพลูโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางนารี สิงห์ป้องโรงเรียนบ้านเนินมะค่ากรรมการ
3. นายไสว ชาญบรรพตโรงเรียนลำตะคร้อกรรมการ
4. นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายณชพล พันธ์ไธสงโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางภัสสร์อร นิยมศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ รอดทิมโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ชังคะนารถโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร คุณดีโรงเรียนบ้านซับชมพูประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เพชระบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายศุภยุทธ สอนเครือโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ ชาวใต้โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา อินทรจักร์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางอุบล หานุภาพโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เอี่ยมครองโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
4. นายสามารถ ใจกล้าโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวน้ำอ้อย วันตาโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ กระจาดโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ บัวอุบลโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวธณัชชา จันมีโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ วงษ์ตาโรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ มะลิวรรณโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายเนาวพงษ์ นงนาคพะเนาว์โรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวน้ำอ้อย วันตาโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก้วกันโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา มะนูโรงเรียนบ้านคลองกระโบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติธัธ วงเคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกุดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาหร่าย ศิริลาโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา จิตรจำโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจินดา พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นางวรรณนิศา ทวีขวัญโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์โรงเรียนบ้านตะกุดงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา สุรียะประภาโรงเรียนบ้านราหุลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุขกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคายกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ คำสุมโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์รวี บุญมีโรงเรียนบ้านกองทูลกรรมการ
3. นายสันติ หวานฉ่ำโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นายกษิดิศ ภาวะโสภณโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอุบล จันทะสงครามโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวชไมพร เครือคำโรงเรียนบ้านหนองสะแกสีกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษณีย์ ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านเข็มทองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
3. นางนันทพร ไมตระะรัตน์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวธัญรดา ศิริโรจนโภคินโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอำนวย สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา อยู่สุขโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวสิตากานต์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนวังขอนกรรมการ
4. นางสาวจิตราพร ยวนยีโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดชโรงเรียนวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา กุดกังวลโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ฉิมใจงามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวภุมรี ดวงบัณฑิตโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร บุญจันทึกโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางธันยพร ตันบุญโรงเรียนบ้านไทรทอง (หนองไผ่)กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ เทพจันทร์โรงเรียนบ้านซับตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช พูนมีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
3. นางจุไลรัตน์ บัวพรวนโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
4. นายยุทธชัย ยันต์วิเศษโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวรัชญา ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาวังแหนประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย ส่งสุขโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ศีลกุลโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี จันทสอนโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ กันต์นิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระวรรณ ทวีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสุพรรณษา สังวาระโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จันทร์งามโรงเรียนบ้านลำนารวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมาทวีย์ บัวทองโรงเรียนบ้านพุขามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองเรียนรัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นางกาญจมาศ อินทสร้อยโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นางโสพิศ แก้วทรัพย์โรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร บัวภาเรืองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติภรณ์ ทวงชนโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางอุษา กันแต่งโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายเอ็ม อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์สุภัค ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นายมาประเสริฐ มาลีโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพงโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววราพร บุญเสริมโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสนยาสมุทร์โรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
4. นางสาวนันทพร บุญปันโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนิคม เพชระบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
3. นายสุวิทย์ วันทองโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางสาวทวีทรัพย์ โพธิสมภารโรงเรียนบ้าน กม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุณี บุตรพรมโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ คำสุขโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิจักขณ์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นายประยูร มูลสารโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวชัยปราง วงศาโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสงคร้ามโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ สังขกรณ์โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนารถ ทองยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
3. นายกฤษณะ พัชนีโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
4. นางวีรนิษฐา บุญอ้อยโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจงรัก จันคณาโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกวรินทร์ มีสิงห์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ตรีสอนโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นางลักษณียา วงศ์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางลออ ลำใยโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นายวันชัย เมฆพัฒโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางลออ ลำใยโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นายวันชัย เมฆพัฒโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดีวันโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
2. นางวิจิตรา พันโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมเล็กโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ จันทร์รักษาโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา ประจักษ์รัตนกิจโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาวอริสา รัมมะนพโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
4. นางธราภรณ์ สียับโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดารารัศมี ชมภูทวีปโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ประมายะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางนลินี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววราพร ตันติบูลโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางเจนจิรา พั้วป้องโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางทิสา ไคลมีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ก้อนวิมลโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก มีสุขโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
3. นางปัทมา สาริกาโรงเรียนทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ก้อนวิมลโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก มีสุขโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนากรรมการ
3. นางปัทมา สาริกาโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางลำไย คุ้มสิงสันโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเฉลา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางสาวธรวรรณ จิรวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางลำไย คุ้มสิงสันโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเฉลา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางสาวธรวรรณ จิรวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุวดี เกียนแกล้งโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ยงโภชน์โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นางสงบพิน ศาลศาลาโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ม้าวิ่งโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัสพร พุ่มวรรณแสงโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน กิจจรัสโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร กันพระยาโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเนียมสวาท ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านโคกตะขบประธานกรรมการ
2. นางสาวธาราพร ช่างหล่อโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นางสาวสมส่วน สีสัตย์ซื่อโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
4. นางสาวละเมียด ขวัญแน่นโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรหมภัสสร กอนวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกหินประธานกรรมการ
2. นางขันทอง บุญก่อนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางพยอม ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี ยาสีโรงเรียนอนุบาลศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ธาราเกษมโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางพูลศรี มีประจำโรงเรียนบ้านกม.30กรรมการ
4. นางดวงเดือน นิยมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์โรงเรียนบ้านเพชรละครกรรมการ
3. นางนิชรา เกษประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยนาคโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ โพธิสารโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรี รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองทุมโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นางสาวณปภัช ตรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ โพธิสารโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรี รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองทุมโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นางสาวณปภัช ตรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางดรรชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ ( สว่างวัฒนา )กรรมการ
3. นายบุญส่ง ยิ้มสว่างโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการ
4. นางกมล เกิดผลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปากเพราะโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นายคำรณ ฤาชาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางศรีสวัสดิ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสาคร ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์โรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
4. นายถนัด เชยกิจโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไชยจเร บุญกาวินโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นายนิกร คงสอนโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นายต้องตา สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายอภิชาติ แพงวาปีโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ ปานใจงามโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นายชาญชัย หนูเมืองโรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่)กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์โรงเรียนพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอรนุช ค้าสุกรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ อบอายโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ทะบรรหารโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นางสาวนภาพร มีวิรัตน์โรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายคมกฤช พากเพียรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ กองมูลโรงเรียนบ้านซับน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสารโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นางสายใจ กลิ่นคำหอมโรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียร)กรรมการ
4. นางเอื้อมพร เอกภพอนุกูลโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ศรีไพรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางพยอม คำแพงโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กงยนต์โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทองทุมโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นายเอนก แนวโนนทันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการ
3. นายรักษพล ธาราสุขโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัยโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ คำหมื่นโรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางวณิชชา พลขันธ์โรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายมนตรี เกตุถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โมรารายโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายประทุม สีดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กฤษวงษ์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางปาริชาติ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านวังท่าดีที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ โปรเฑียรณ์โรงเรียนพญาวังประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ์ ดีเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังขามกรรมการ
3. นายศุภชัย อ่องละออโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. นางพรทนา หนูแสงโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพลอยนภัส วิศัลยาพลโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ เหลี่ยมมะลังโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นางอำพันธ์ พิมพ์ประสานต์โรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย แสงลาโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ คุ้มเมืองโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
3. นายศุภชัย เที่ยงมากโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางวันแรม ยอดแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสารโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ปัญญาแก้วโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อินทร์บุหลั่นโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นายสมบัติ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
4. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ นาควันดีกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอกองพันทหารม้าที่28กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคงภัค สงนุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยตลาดประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีแตงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคงภัค สงนุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยตลาดประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีแตงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคงภัค สงนุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยตลาดประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีแตงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายิอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอัครพล บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัครพล บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอัครพล บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัครพล บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาววรธิดา สังวาลย์ศิริโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาววรธิดา สังวาลย์ศิริโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาววรธิดา สังวาลย์ศิริโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาววรธิดา สังวาลย์ศิริโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายคงภัค สงนุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยตลาดประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีแตงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายบรรเจิด นิ่มศิริโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายบรรเจิด นิ่มศิริโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงเนตร วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตรโรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ญาติวงษ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดวงเนตร วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตรโรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ญาติวงษ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
3. นางอรรถพร วิรัติสกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
3. นางอรรถพร วิรัติสกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
3. นายสำรวย งามนิยมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. นายต้องตา จำเริญใจโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
3. นายสำรวย งามนิยมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. นายต้องตา จำเริญใจโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก สุวรรณประเวกโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง กลั่นฟักโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก สุวรรณประเวกโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง กลั่นฟักโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชัยชาญ วิเศษกุลพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงประธานกรรมการ
2. นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกูลโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
3. นายสีสวาท เกียงมีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายจรัญ ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ หมายเจริญโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายนายเจษฎา ยอดบุตรดีโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
3. นายกิตติภพ อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นายทองมี สัญญะโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชัย เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นายสันติ จันทาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัย เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นายสันติ จันทาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพล แก้วคำสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ภาคจรุงวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนิดา จงจิตไพศาลวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นกรรมการ
4. นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจีรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายอำพล สลับแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
3. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
5. นางปทุมรัตน์ หลวงวิหารโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
7. นายดำรง พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ พินดอนโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายเสวก คะระนันท์โรงเรียนบ้านเพชรละครกรรมการ
4. นางดวงเนตร วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวเกล็ดดาว นนท์สระเกษโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจน์โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสีแพรว คำเผี่ยนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายจรัญ ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสีแพรว คำเผี่ยนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายจรัล ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสวาท สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางอุไร บัวภาเรืองโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
3. นางฉัตรภวันท์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางปทิตตา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเกตุุ พุ้ยชัยโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นางภาวี วงษ์เคียมโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางจินตนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านซับเกษตรกรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศุทธมน หงษ์หนึ่งโรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรงโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุทธมน หงษ์หนึ่งโรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สิงแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรงโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสนั่น โกหนองแวงโรงเรียนวัดซับบอนวิทยากรรมการ
3. นายจีรพันธ์ รักผึ้งโรงเรียนบ้าน กม.35กรรมการ
4. นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีประธานกรรมการ
2. นายประยูร ภูแข่งหมอกโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูรโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แสงบำรุงโรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อุ่มชะอุ้มโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ อักษรวิลัยโรงเรียนบ้านตะกุดงามกรรมการ
4. นายสุชาติ ท้าวเมืองโรงเรียนบ้านนำ้อ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีวิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีประธานกรรมการ
2. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล มีมุขโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ปานนิลโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ขาวประพันธ์โรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ นงภาโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิสูตร สายคำทอนโรงเรียนบ้านนาเฉลียงประธานกรรมการ
2. นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉาโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ฟองจันสมโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวคณาลักษณ์ พืชเงินโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าวโรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)กรรมการ
4. นางสาวนิสากร ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายอัตพล พูนกลางโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางนพมาศ พรมท้าวโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายทองโรงเรียนบ้าน กม.35ประธานกรรมการ
2. นางเมษา ศาสตร์นิยมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางพรพิมล มีมุขโรงเรียนชุมชนวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านวังขามประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นายชินดนัย โสดาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสงเคราะห์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็นโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร เอี่ยมลออโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา นมนานโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศุุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายกิติกร มะโนสาโรงเรียนบ้านโคกกรวด วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกาโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวนันทพร กิจสำเร็จโรงเรียนบ้านซับสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายกิติกร มะโนสาโรงเรียนบ้านโคกกรวด วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกาโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวนันทพร กิจสำเร็จโรงเรียนบ้านซับสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางสาวนัฎฐิรา ศรีไพรโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศุุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนัฎฐิรา ศรีไพรโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศุทธา จักคามโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนัฎฐิรา ศรีไพรโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมพร ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายถาวร แป้งนุชโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
3. นางสุวรรณา กันภัยโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นางสาวเก๋ ทองสอาดโรงเรียนบ้านซับน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายมงคล นนท์ขุนทดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ พันธุ์เทศโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แก้วฟองโรงเรียนคลองกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางรัทติกา อินฉุยโรงเรียนบ้านเขายางโปร่งกรรมการ
3. นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางแจ่มใจ ตาลสุกโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช หลอดทองโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านท่าสวายกรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางจำรัส สุวรรณเกตุโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดุสิต เชื้ออินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นางประไพพร ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นางสาวรัตนา แก้วดวงสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสากรรมการ
4. นางมณี มั่นฟักโรงเรียนบ้่านลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางนิศรา รักษาศรีโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
4. นางทองประศรี อุดมโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเมธินี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านซับบอนประธานกรรมการ
2. นางภัคภร สมสุวรรณประภาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสากรรมการ
3. นางจำเนียร จินตนาโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
4. นางกุลนิษฐ์ กำลังเหนือโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ นากแก้วโรงเรียนบ้านพุขามประธานกรรมการ
2. นางอรชา เขียวมณีโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ มูลณีโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นางเตื่อนใจ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ สายคำกองโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนกเล็ก อยู่สุขโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บุญคล้ายโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางไวชญานีก์ เพียดจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตรา สุวรรณีโรงเรียนบ้านนาตะกุดประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ถาวรกูลโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนัยนา คงพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางสายธาร บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางถนอมศรี พวงสมบัติโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางสุจินต์ สัตตะบุตรโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางรชยา ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางอรวรรณ บุญดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ทัศนศิริโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นางทัชฤทัย ระลอกแก้วโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นางรัตนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ กลิ่นผกาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกุลยา ภุชฌงค์โรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยภัค เทียนทองโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางอารีย์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางบังอร เที่ยงมากโรงเรียนบ้าน กม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คงเพชรศักดิ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวางกรรมการ
3. นางจิตตาภา เขียวคำโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสุวรีย์ เดชปั้นโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสนธยา ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา นาสิงคารโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
3. นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางตันติมา มุยคำโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านใหม่วิใลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล ทองสมโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางดวงหทัย โฉมวันดีโรงเรียนบ้านคลองตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา เพชรคงโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุญนาค เนียมเปรมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางรจนา คำแก้วโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
4. นางสาวยุพา มั่นเขตกิจโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุญส่ง นนท์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางนเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นางดารา รินทร์พรุ้มโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่นโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวฑิฆัมพร สวัสดิ์นทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวฑิฆัมพร สวัสดิ์นทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นายจรัล ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตวงษ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตวงษ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชุติพร เหล็กคำศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรติพร สุโพธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร เศษวิศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางชุติพร เหล็กคำศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรติพร สุโพธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ เศษวิศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุติพร เหล็กคำศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรติพร สุโพธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร เศษวิศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชุติพร เหล็กคำศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรติพร สุโพธิ์ศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร เศษวิศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ แสนสีศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ แสนสีศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ แสนสีศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
2. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชัตร์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงทองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ สารบุญศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ กองหยองศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ สารบุญศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ กองหยองศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ สารบุญศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ กองหยองศพจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางมนัฏชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นางสาวเรณู ตะกรุดแจ่มโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางมนัฏชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวเรณู ตะกรุดแจ่มโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางมนัฏชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
3. นางสาวเรณู ตะกรุดแจ่มโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศพจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร คำผัดโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาส เวกสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บุญคล้ายโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางไวชญานีก์ เพียดจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สายคำกองโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนกเล็ก อยู่สุขโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]