รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงเกสรา  ปานทอง
 
1. นางพรทิพย์  สายสร้อยเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นอกพลกรัง
 
1. นางจินตนา  สียา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำแก่
 
1. นางจิราวรรณ์  แสงโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ชอนจำปา
 
1. นางสาวปาริชาต  ชัยขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงดุุษฎี  รอดชู
 
1. นางสาวอนุธิดา  สิริมาตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  มาระเพ็ชร
 
1. นางทิตยา  แก้วงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงพลอยกัลยากร  กินูน
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วเสน
 
1. นางนวลอนงค์   สินพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันกัน
 
1. นางมะลิวัลย์  บุบผา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงกรม
 
1. นางอัญชลี  เลิศสุวรรณไพศาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุนิษา   สารีพรม
 
1. นางประพิศ  กระทู้
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุดเขต
3. เด็กหญิงพิณทอง  มะลิทอง
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
2. นางชลธิชา  ชัยวิชิต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว
2. เด็กหญิงสร้อยศิริ  ธิกะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมสุข
 
1. นางยุพิน  เสาจู
2. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ประโมทะติ
 
1. นางบุปผา  ภู่ดัด
2. นายวรรณิดา  โอมะคุปต์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงนฤมล  ขาวเรือง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองติ่ง
 
1. นางอารี  บัวหลวง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงฤดีการต์  ใจมายอด
 
1. นางวลัยพร  ใจวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แผ่สุวรรณ
 
1. นายรุ่งชัย  พรมรอด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  เขตสถาน
 
1. นายศรานนท์  มาเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 1. เด็กหญิงชุติมน  กุลแอะ
2. เด็กชายธนพัฒน์  เบ้าชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งอ่ำ
 
1. นางธนวรรณ  อุตม์อ่าง
2. นางกอบกูล  เอี่ยมฉิม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดาดอย  แซ่สง
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โพธิ์เจริญชัย
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีกุลศศิธร
 
1. นางจิราภา  แสนทวีสุข
2. นางสาวพวงผกา  จงธรรม์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อินทร์พรม
2. เด็กหญิงวริสรา  กระสี
3. เด็กหญิงอรทัย  ยอดติ่ง
 
1. นางพิษณุ  สิมมา
2. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส
2. เด็กชายปัญจพล  แก้วอุตสาห์
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
2. นางสาวธนภรณ์  หางาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วดู
2. เด็กหญิงสุวินันท์  พรมบุตร
 
1. นางณัฐธิดา  ชัยดิษฐ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
 
1. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายนนทวัช  กิตติวิโรจน์
 
1. นางวันดี  ตรีสอน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สุขศรี
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ
2. เด็กหญิงทิภนาถ  บุรพพงษานนท์
3. เด็กหญิงพิชญา  ยิ่งตระกูล
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายกฤษณะ  เปล่งจันทา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กันตุ่ม
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์   มาทา
 
1. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
2. นางทัศนีย์  แพงสาย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ตุลสุข
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม
 
1. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
2. นางสาวปวีณา  จันลา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กชายณัฏฐ์ปวัน  ขำวิบูรณ์
2. เด็กชายธันวา  คัมภีร์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คัมภีร์
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวปณิศราภรณ์  สุขรดากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงกำเนิด
3. เด็กหญิงศรัณยา  สังเกตุดี
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดกลอย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงบุหงา  สาระภี
3. เด็กชายวทัญญู  แก้วคูณ
 
1. นางจงรักษ์  ภาโส
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัญ  ภาโส
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  คำเจียก
2. เด็กหญิงปวีณา   ประสารยา
3. เด็กหญิงอิษฎ์นันทน์  ขวัญเดิน
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงภัสสร  คำตื้อ
3. เด็กหญิงศุภัชญา  คำอยู่
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นายวัชระ  คำตื้อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เปล่งเมืองปลัก
2. เด็กชายภูวไนธ์  แซ่พ่าน
 
1. นางอรหทัย  จันทร์แจ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอริชา  วรศิริ
2. เด็กหญิงอริสา  วรศิริ
 
1. นางสมัย  สังเกตุดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทศรี
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวิทวัส  เรืองรอย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายศุทธวีร์  หอมหวล
2. เด็กชายองอาจ  อ่อนเเฉวียง
 
1. นายถวัลยวัฒน์   ทักคุ้ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายนิรุตน์  บัวดี
2. เด็กชายวิทยา  สวัสดิ์ภักวงศ์
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายธนาธร  อ่อนละมูล
2. เด็กชายภูมินทร์  ทองดี
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กชายธราดล  บุญประไพ
2. เด็กชายพัสกร  ประไพรัตน์
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกชรัตน์  ทับทัน
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงยลดา  สายคำติ่ง
4. เด็กหญิงวิรากร  เรือนทอง
5. เด็กหญิงสุทธญาณ์  มาป้อง
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นายธวัช  บุญกล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สีหะ
2. เด็กหญิงทิพย์รดา  จันทร์สิทธ์
3. เด็กหญิงสุดธิดา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็ญงาม
5. เด็กหญิงอัญธิชา  แก้วละมูล
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นายธวัช  บุญกล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิดาภรณ์  รัตนะเมืองคูณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุดดา
4. เด็กหญิงพรพา  ศรพรหม
5. เด็กหญิงรุจิราส์  บัวฝั้น
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วันพุธ
2. นางสาววรรษิดา  กี่หมื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังคีรี
2. เด็กชายจุลจักร  แสงกันยา
3. เด็กหญิงชฏาภรณ์  อ้นเอน
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำจูม
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  กองเฟือย
 
1. นางฤดี  วังคีรี
2. นางสาวบุญเพ็ง  กันทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กหญิงกันติชา   ประทุม
2. เด็กหญิงกิตติญา  ตั้งจันทึก
3. เด็กหญิงรัตมณี  ยศจำรัส
4. เด็กหญิงศรัณย์พร   ขาวเสนา
5. เด็กหญิงอริสรา   โพธิ์สาวัง
 
1. นางมุจลินท์  สุวรรณสาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นอกใน
2. เด็กชายนิคม  เย็นสถิตย์
3. เด็กชายภูเบศ  คอยวิจิตร
4. เด็กหญิงมินตรา  กุลดา
5. เด็กหญิงวรรณทิพย์  เหลาคำ
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นางวรรณนภา  เรืองเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายกิตติพิขญ์  ตาหยอง
2. เด็กหญิงชนิกา  โวหารลึก
3. เด็กชายชยางกูล  แก้วทา
4. เด็กหญิงนิชนิภา  พั้วทัด
5. เด็กชายปวิธ  ตันทอง
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นายสำเนา  ภู่สงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขวัญสอน
2. เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญเดิน
3. นายทัศน์พล  คำอ่าง
4. นายวรเพชร  ขวัญเขียน
5. เด็กชายศิวัช  ขวัญเขียน
 
1. นายประชา  ตรีศรี
2. นางสุพิชชา  มนแพวงศานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงชุลีพร  ขวัญพรม
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  น้อยวงค์
 
1. นางสาวประภาพร  บัวพรวน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  นึกคิด
 
1. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงพัชราภา  โสภา
2. เด็กชายอิสระ  ขวัญพุทธ
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองยอด
2. เด็กหญิงนิชนันท์  บุญเรือง
 
1. นางพรรณิภา  กลีบบัวทอง
2. นางกนกวรรณ  ทองศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายชัยมงคล  พรมดี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นวงค์
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกชนุช ปันนา  กชนุช ปันนา
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ธรรมสรณกุล
3. เด็กหญิงนันทัชพร  บุญยอย
4. เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องมัจฉา
5. เด็กหญิงประภาศิริ  สุวรรณสิทธิ์
6. เด็กชายปิยะ  โสภี
7. เด็กหญิงพณิตา  หมวกชา
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงศ์เวทิน
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  นวนทัด
10. เด็กหญิงอภิสรา  เพชรรงค์เลี่ยม
 
1. นางจงกลนี  อินดีคำ
2. นายนายพีรยุทธ  น้อยกรม
3. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กชายกฤษกรณ์  ชัยเชิด
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทอง
3. เด็กชายกิตติภูมิ  ล้อมแพน
4. เด็กชายกิษตษดี  อารี
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียศรีสุกรักษ์
6. เด็กชายชลสิทธิ์  ชัยเชิด
7. เด็กชายชิษณุพงศ์   ขีดวัน
8. เด็กหญิงญาณธิชา  พงษ์คำ
9. เด็กชายปริญญา  คำราช
10. เด็กชายพิธิวัฒน์  จันทร์เตื่อย
11. เด็กชายภูวดล  แร่นาค
12. เด็กหญิงมัลลิกา  ก้อนเอีย
13. เด็กหญิงวรารัตน์  คำเงียบ
14. เด็กชายสารยุทธ  แก้วประสงค์
15. เด็กหญิงอัญธิสา  ติดโนน
 
1. นางวิถี  คำโฉม
2. นางพิสมัย  ไสลภูมิ
3. นางสมนึก  สืบกินนอน
4. นายประมวล  คำโฉม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  พงษ์ต้น
2. เด็กหญิงพิมชนก  ปิงทิ
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นางอัชลี  จันสนิท
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายดนุภัทร  แก้วละบุตร
2. เด็กชายสมเกียรติ  พามูล
 
1. นายธานี  เพชรนันท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิดายุ  แซ่หลอ
 
1. นายกรวิท  นวลตาล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสีดา
 
1. นายวันชัย  พูลยอด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงวัลภา  แสนขาล
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กชายธนกร  กิจขจรศาสตร์
 
1. นางการัญญา  สีเสือ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายธนิสร  ทวีสุข
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงบุญธิดา  แก้วย้อย
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทองวัน
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ยาบัวภา
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงสุชาดา  มัสสุ
2. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  ขวัญพุก
 
1. นายพีรยุทธ  น้อยกรม
2. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญโส
2. เด็กหญิงน้ำริน  พุ้ยชัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กวยมั่ง
2. นางสงกรานต์   นารี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงนันณภัทร  กองมา
2. นางสาวภัณฑิรา  ขัดอิน
 
1. นางสาวนิสาชล  พลกันฑ์
2. นางสุพิชชา  มนแพวงศานนท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กชายบรรฤทธิ์   ศรีสุรินทร์
 
1. นายวุฒิชัย   เฉนียง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิราทิพย์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายธนธฤต  ชุมเสน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผมงาม
 
1. นางพูลทรัพย์  สิงหกำ
2. นายอัครชัย  สิงหกำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   แซ่ลี
2. เด็กหญิงกุหลาบ   แซ่ลี
3. เด็กหญิงชิดชนก   สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นายชีวะ  ลีปรีชา
2. นางสมถวิล  พัฒน์พระพรหม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายชนกชนม์  คำวงษ์
2. เด็กชายศุภกฤต  สายแสงใส
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ขวัญนาง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
2. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กหญิงกมลฤทัย  คำสิบ
 
1. นางสาววรรณจันทร์  ก้อนดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกษแก้ว
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงฐิติกา   ปาพรม
 
1. นางจิราภรณ์   เมฆาพันธุ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายกันติพจน์   นิตฐิพันธ์
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายจิรายุ  เถารักตระกุล
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชยพล  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงชุติพร   ทิพา
 
1. นางจิราภรณ์   เมฆาพันธุ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายเทิดทูน   ขันทองหล่อ
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงพรวรดา  มารอด
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงธัญญพร  ดวงจันทร์
 
1. นายแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมธิ
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงกรชกร  ปรางค์วัฒนานนท์
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงทอง
 
1. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายชนะชัย   หมดมา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   นาบุตรดี
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงโชติกา  สุทธิโสม
 
1. นางจิราภรณ์   เมฆาพันธุ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมธิ
2. เด็กชายจักรพันธ์  อินผา
3. เด็กชายชยพล  มงคลสวัสดิ์
4. เด็กชายชาญวิทย์  ชาญบำรุง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวเปรม
6. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พิมเสน
7. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  จีนบางช้าง
8. เด็กชายธีรศักดิ์  แจ่มจันทร์
9. เด็กหญิงปนัดดา  จันมิตร
10. เด็กชายปุญญพัฒน์  งามระเบียบ
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  ธัญญะเจริญ
12. เด็กหญิงรัตติกาล  ดีอินทร์
13. เด็กชายอชิตพล  สุทธิสน
14. นางสาวเจนจิรา  ทองเงา
15. เด็กหญิงแพรนภา  สร้อยเสนา
 
1. นางนุชนารถ  ปัจจุบัน
2. นางพรทิพย์  ทูลธรรม
3. นางพจนา  เศรษฐะ
4. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกัลยา    แซ่ลี
2. เด็กหญิงจอมใจ  สิทธิวงศ์
3. เด็กหญิงชุติพร   ทิพา
4. เด็กหญิงฐิติกา   ปาพรม
5. เด็กชายธนกฤต   เอี่ยมสะอาด
6. เด็กหญิงนวนันท์  แซ่เฮ่อ
7. เด็กหญิงพรรษา   ยอดไธสง
8. เด็กหญิงภาสินี   มารอด
9. เด็กหญิงมลฑการณ์    นุสโต
10. เด็กหญิงลลิตา    แซ่ลี
11. เด็กหญิงลัคนา   ชัยยงวิทย์
12. เด็กหญิงลินดา   แซ่หยาง
13. เด็กชายวัชระ  บุญเลิศ
14. เด็กชายวีรภัทร  รักประเสริฐ
15. เด็กหญิงศรีวิกา  โรจน์เจริญชัย
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เฮ่อปุญญาทรัพย์
17. เด็กหญิงศิริโสภา   สืบศักดิ์วงศ์
18. เด็กหญิงสิริวิภา   แสนยากุล
19. เด็กหญิงสโรชินี   วรวงค์อุดม
20. เด็กหญิงอภิสรา   พรหมมีเนตร
 
1. นางจิราภรณ์   เมฆาพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆาพันธุ์
3. นางกชนันท์   โนรินทร์
4. นายไมตรี  ปัญญา
5. นายชีวะ  ลีปรีชา
6. นางณิชากานต์   คำมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจุ่น
2. เด็กชายธนพัฒน์  คำวงษ์
3. เด็กชายธนารักษ์  เสมอ
4. เด็กหญิงวันวิสา  กุลสง
5. เด็กชายศิริชัย  คำวงษ์
6. เด็กชายเชษฐา  มาลาทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
2. นายนิติ  ศรีอินทร์
3. นายอินจันทร์  เทพโพธา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1. เด็กชายกฤษณะ  อินช้างคำ
2. เด็กหญิงจตุพร  อยู่ทิม
3. เด็กชายจักรรินทร์  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงจิรประภา  บุญอยู่
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองแจ้ง
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ชนะสูตร
7. เด็กหญิงญาดา  สุขย่น
8. เด็กหญิงณัฐชา  อุกอาจ
9. เด็กชายนพดล  คำนัน
10. เด็กหญิงนภัสวัตร  เพียแก้ว
11. เด็กหญิงน่านฟ้า  รุ่งฤทธิ์
12. เด็กหญิงปวีณา  สละ
13. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ขวัญพุทธ
14. เด็กหญิงพรนภา  วันทา
15. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วแดง
16. เด็กชายพัชรพล  เปลวเพชร
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาคผ่อง
18. เด็กชายภานุเดช  อ่อนภูเขา
19. เด็กหญิงภาริตา  พาทา
20. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่เฮอ
21. เด็กหญิงรจรี  เพชรป้อ
22. เด็กชายรพีพัฒน์  ทองคำสุข
23. เด็กชายรพีภัทร์  กันยาประสิทธิ์
24. เด็กหญิงรัชดา  นามกุล
25. เด็กชายศิริโชค  กล้าณรงค์
26. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนประเสริฐ
27. เด็กหญิงสุนิสา  อิทธิยศ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บวชสันเทียะ
29. เด็กหญิงอภิญา  ทิอ่อน
30. เด็กชายเกรียรติศักดิ์  สิงห์นอง
31. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไวเสนา
 
1. นางสาวมาริษา  บัวทอง
2. นางชญาณ์นันท์  กลึงกลมเกลียว
3. นางสาวสุพัตรา  พินิจจิตร
4. นางสาวจุฑามาศ  คนมาก
5. นางสาวศศิลักษณ์  นงภา
6. นางรติชา  คงศรีไพร
7. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
8. นายมานพ  ดวงน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายพิษณุ  วังคีรี
 
1. นายชุมพร  อินหมู
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  คำน้อม
 
1. นายบัณฑิต  จันดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์สว่างวงค์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยชนะ
 
1. นางนิตยา  สุวรรณรงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหมือนคล้าย
 
1. นายสมัย  พรมภักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายวชิรพล  พูนดี
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์สว่างวงค์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยชนะ
 
1. นางนิตยา  สุวรรณรงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. เด็กชายยศพนธ์  มิ่งคำเลิศ
 
1. นางพิกุล  น้อยศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  แซนโม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงศุภกัญญา  กันผง
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายพิษณุ  วังคีรี
 
1. นายชุมพร  อินหมู
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กชายธีรภัทร  ข้องคาน
 
1. นายปัญญา  ชัยวิชิต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  แซนโม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมทา
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำพวง
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ทาสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐชา  ศรีสุนทร
4. เด็กหญิงดาสิกาญจน์  ขาวงาม
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ประสานจิตต์
6. เด็กชายพรวิวัฒน์  ทองเสริม
7. เด็กชายสิทธิโชค  หม่องต๊ะ
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุราณรมย์
9. เด็กชายอนันต์เดช  ดวงอุปะ
10. เด็กหญิงอัญชลี  ทองแทน
 
1. นายคมกฤษณ์  บุญแท่ง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหาพรม
2. นายชวลิต  แซ่หลี
3. เด็กชายยงยุุทธ  ศรราช
4. เด็กหญิงวรรวิสา  เมืองแวง
5. เด็กชายศตวรรษ  ข้าวโพธิ์
6. เด็กหญิงศุภสิริ  บัณฑิต
7. เด็กหญิงอพัชชา  สร้อยสนธิ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สอดตา
 
1. นางสุมิตรา  ดอกหอม
2. นางสาววราภรณ์  โยธาภักดี
3. นางเสวียน  ขะมันจา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตากวด
2. เด็กหญิงพฤกษา  ทาปุย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาศจันทร์
4. เด็กหญิงมุทิตา  แสงหาญ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายผา
6. เด็กหญิงเปรมสินี  วงษ์แพง
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี  จันอุดร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงกุศลิน  ยอดคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุยเพชร
3. เด็กหญิงดรุณี  บุญที
4. เด็กหญิงนรีรัตน์  คำสุข
5. เด็กหญิงพฤกษา  มาวงศ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  พาทา
 
1. นางวิถี  คำโฉม
2. นางมยุรี  บุญนิล
3. นางสมนึก  สืบกินนอน
4. นางคนึงนิตย์  จันทร์แซ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มาแก้ว
2. เด็กชายฐิรพรรษ  จันทร์มิตร
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  วงศ์บุญจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ช่างทอง
5. เด็กหญิงธนรัตน์  ทองวัน
6. เด็กชายธนา  ยุบลเมฆ
7. เด็กหญิงปณิตา  บัวทอง
8. เด็กหญิงประภัสสร  จงธรรม์
9. เด็กชายปริญญา  กิตติกุลรักษ์
10. เด็กหญิงปาณิศา  บุปผา
11. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์นุข
12. เด็กหญิงพรนัชชา  สียา
13. เด็กชายสรยุทธ  บุญมี
14. เด็กชายสุปรียานันท์  ฉิ่งวังตะกอ
15. เด็กชายหัฏฐกร  ประจง
16. เด็กหญิงอัยมา  อินทนนท์
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
3. นางสุทิศา  จันทร์ทอง
4. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
5. นายกรวิท  นวลตาล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายคุุณาพจน์   ฤทธิ์เทพ
2. เด็กชายทรงพล   วัฒนะ
3. เด็กชายวัชรพล   คำบุญมา
4. เด็กชายสุทธิชัย    ยามยิ่ง
5. เด็กชายเนติธร    บานเทือง
 
1. นางวราพร  คำน้อย
2. นายนิเวศน์  อนุวงษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีมังกร
 
1. นางสาวนาราทิพย์  คัชมาตย์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายทยากร  จันทร์สิทธิ์
2. เด็กชายธนัญชัย  กระปี
3. เด็กชายปฏิภัทร์  ศรีนรจันทร์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อหงส์
5. เด็กชายวรากร  กิเวียน
6. เด็กชายศิวกร  ฏีกา
 
1. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
2. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
3. นางนงลักษณ์  รามศิริ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ทองรัก
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุนมล
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  แก้วทอง
4. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วมิตร
5. เด็กชายรัตนพล  ศิริ
6. เด็กหญิงสุนิษา  พระหลาโชติ
 
1. นางฤดี  ช่างเงิน
2. นางประภา  จันทหอม
3. นางสาวฉันทนา   พรมพวง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายจิรวัตร  เฉยเทิบ
2. เด็กชายชัยอนันต์  พอบขุนทด
3. เด็กชายทักษิณ  สีสด
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พ้ายผา
5. เด็กชายบูรพา  ทองจา
6. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ดะนัย
7. เด็กชายอุดม  เกื้อญาติ
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  น้อยมี
 
1. นางวรรณวรัทย์  ไชยา
2. นางปาริชาติ  อุดมประสิทธิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโก 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเรียบ
2. เด็กหญิงชุลดา  อินทะ
3. เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณโสภา
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใคร้ทอง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันทอง
6. เด็กหญิงวรรณธศิณี  ปักอินทรีย์
7. เด็กชายศักรินทร์  ช่างทอง
8. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีโพธิ์
9. เด็กชายอณน  ไสยาน้อย
 
1. นางทิพย์วรรณ  เริงเลื่อม
2. นางสุภาพ  สมทอง
3. นางนิภาพรรณ  อักษร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงพัชรา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  ตรีกุล
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
2. นายฉลาด  นาพิมพ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายธวัชชัย  รักษา
2. เด็กหญิงปนัดดา  กระแอ
3. เด็กหญิงปาลิตา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
2. นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดอก
2. เด็กหญิงธนัญชนก  จันเขียน
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองแจ่ม
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กันทา
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  มุ่งเพียร
 
1. นายธวัชชัย  รายะ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายปริญญา  รักก้อน
2. เด็กชายสงกรานต์  ทองนาค
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. พันจ่าเอกจีระศักดิ์  สิงห์มนต์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ป้องคำ
 
1. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
2. นางปิยะนุช  จันทร์เพชร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงณวิยา  นวลเมือง
2. เด็กหญิงอันอัน  ชื่นดอนกลอย
 
1. นางกาญจนา  คำภีระ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขวัญเต็ม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเขียน
 
1. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
2. นายประชา  ตรีศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงปริยกร   คำแกม
2. เด็กชายศุทธิพัฒน์  บุญญาน้อย
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นางมรกต  บูรณศาสตร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลมล
2. เด็กชายพงศ์ฐนิต  อิสริยเกษม
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสัญญา  ชูกลิ่น
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  พันสอน
2. เด็กหญิงภาทุวรรณ  ศรีปราช
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสัญญา  ชูกลิ่น
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นสังข์
2. เด็กชายคามินทร์  คำตา
 
1. นายอดุลย์  ขุนนนท์
2. นางสมเสลา  ขุนนนท์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายธันวา  กล่ำทวี
2. เด็กชายปริวัฒน์  นามโคตร
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นางสาวนันทิชา  โพธิ์ทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  ขวัญพรม
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  วังคีรี
 
1. นางวิชุลดา  ดิษฐกร
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมสร้อย
2. เด็กหญิงกุสุุมาลย์  พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  น้อยมี
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายชิติพัฒน์  สองห้องนอก
2. เด็กชายศุภมิตร  ขวัญเขียน
3. เด็กชายอาชาชัย  วังคีรี
 
1. นายสมเกียรติ  เลื่อนยศ
2. นางสาวอรวรรณ  งามเลิศ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายธนดล  วังคีรี
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  คำลา
3. เด็กชายยศภัทร  ขวัญสอน
 
1. นายวิทยา  โตเร็ว
2. นางสุพิชชา  มนแพวงศานนท์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   บุญขุนทด
2. เด็กชายศุภกิจ   แก้วเวียน
3. เด็กชายโชคทวี   อินงาม
 
1. นางนภัสสร   พรมหาลา
2. นางสาวนิตยา   อินสังข์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายคฑาวุธ  กันผง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  บุญยืน
3. เด็กชายสุชาติ  เที่ยงจันทร์
 
1. นางปราณี  จันอุดร
2. นางธนิดา  อุตม์อ่าง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพรทอง
2. เด็กหญิงยัติธรรม  คำนวณ
3. เด็กหญิงสายใจ  คำวงษ์
4. เด็กหญิงอรชุลี  ทรัพย์สิงห์
5. เด็กหญิงอาริสา  คำเทียน
6. เด็กหญิงเพชรลา  ทองสา
 
1. นางดรุณี  ริเดชพันธ์
2. นางสาวยุวธิดา  เบ้าทอง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วังคีรี
2. เด็กหญิงชุติมา  วงษา
3. เด็กหญิงนงค์คราญ  อินตรา
4. เด็กหญิงสุฐิตา  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงสุภาพร  มูลเงิน
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปันทิ
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางสาววิธุวดี  คนซื่อ
3. นางสาวนิตยา  กันดก
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กชายจิรทีปต์  จันนัน
2. เด็กหญิงปาริตา  คำมา
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สายคำดี
 
1. นายพรเทพ  จันทร์อนุรักษ์
2. นางสาวสมร  ป้องไฝ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงกัลยากร  สิงห์ดี
2. เด็กหญิงมนธิญา  ชูกา
3. เด็กหญิงสายชล  ขันคี
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงนารี   แซ่หยาง
2. เด็กหญิงปาจรีย์   รัตนชัยแสงสกุล
3. เด็กหญิงศิรินันท์    ภูดินด่าน
 
1. นายโชติ  คุ้มทรง
2. นางสาววราภรณ์  คำแท่ง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงพิยะดา  เรืองเจริญ
2. เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทำคาม
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ตุทุมมี
 
1. นายก้องนคร  เติมพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  ชีพอุบัติ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนิฤทัย  จันทร์เสนา
2. เด็กหญิงปติมา  จันกัน
3. เด็กหญิงวนิดา  จงเทพ
 
1. นางสาวพจนีย์  พรหมบุญตา
2. นางอารี  วิเชียรศรี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงณัฐฎนิดา  ทองวัน
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญแลบ
3. เด็กหญิงเกตุตะวัน  แพงทอง
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ล้วนทอง
2. เด็กชายวัฒนชัย  โตสังข์
3. เด็กหญิงเอมณิกา  อินทรโอภาส
 
1. นางสิรินาถ  เพลิดภูเขียว
2. นางสาวประไพ  ลี้สกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เหง้าฝอย
2. เด็กหญิงปิ่นธิยา  แปะซา
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บำรุง
 
1. นางสุมิตรา  เวชเฟื่อง
2. นายสุรศักดิ์  เริงเลื่อม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กหญิงกวิสรา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  สิทธิมา
3. เด็กหญิงอัญชนา  โสมสี
 
1. นางกมลรัตน์  สุริยเมธีกุล
2. นางพิชชา  แสงสุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่สง
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่ท่อร์
3. เด็กหญิงไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา   บุญสิงห์
2. นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยาวงค์
2. เด็กหญิงญานิศา  จันอับ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงหาญ
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
2. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร  ทิพย์เคลือบ
2. นายวัชระ  เต็มจันทร์
3. เด็กหญิงโศรยา  นวลปัน
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
2. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงขาน
2. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วคูณ
3. เด็กหญิงเขมณัฐ  ฟื้นดอนเค้ง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ยศสุพรม
2. เด็กหญิงนุชวรา  ขวัญแจ่ม
3. เด็กหญิงศศิประภา  คำหมู่
 
1. นางลินดา  ต่อศรี
2. นางสาวปณิศราภรณ์  สุขรดากุล
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกชา
 
1. นางอรุณ  เทียมเพ็ง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายไตรรัตน์  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
1. นางทองยวน  ตรีเดช
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  จิตประสงค์พาณิช
 
1. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงเกศกนก  หอกกระโทก
 
1. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
2. นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  โตพันธ์
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญเทพ
 
1. นายเตชินท์  นันตา
2. นางสาวกฤษณา  มูลคำ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นางดวงลักษณ์  เพ็ญธิสาร
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายนาธาร  เสียงเย็น
 
1. นายธวัช  โศกค้อ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายเทพรินทร์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 1. เด็กหญิงอุ้มรัตภรณ์  ไพรวัลย์
 
1. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายณรัฐ  ศรีนารางค์
 
1. นางสาวนภาพร  นันเขียว
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรนุช  มาคำ
 
1. นางสาวสมพิศ  วะยาคำ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายพิชชากร  พวงแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงภัทรธิรา  คำแพ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทุมวงศ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กหญิงภณิดา  นนทโคตร
 
1. นางฉลวย  ตรีถัน
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายณัฐพล  บัวผัด
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายพิทักษ์  โขมสันเที๊ยะ
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 1. เด็กชายกนกชัย  จันหา
2. เด็กชายกฤษฎา  ยูพา
3. เด็กชายพีระพันธ์  ครุฑตัน
 
1. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
2. นางมัทนา  ปลาคำ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายณัฐพล  โง่นใหญ่
2. เด็กชายสาริน  จันทร์อุ่น
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายนันทยศ  ศรีสุนทร
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วโยน
 
1. นายสิทธิกร  ด้วงทอง
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพลาธิป  มามั่ง
2. เด็กชายสรธัญ  คำน้อม
 
1. นางอรชร  บางทับ
2. นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ศุภลักษณ์
2. เด็กชายภาสกร  วงค์โสม
 
1. นางอรชร  บางทับ
2. นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายนพดล  เกิดวิชัย
2. เด็กชายนราวิชญ์  มาลา
3. เด็กชายภูวดล  เกิดวิชัย
 
1. นางประคอง  มาสี
2. นางอรวรรณ  โนนคำ