สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 22 9 3 4 34
2 อนุบาลหล่มเก่า 21 4 2 1 27
3 บ้านเหล่าหญ้า 18 4 8 2 30
4 บ้านฝาย 17 7 6 2 30
5 บ้านวังบาล 13 11 3 4 27
6 บ้านห้วยอีจีน 13 5 1 2 19
7 บ้านทุ่งสมอ 13 3 2 4 18
8 บ้านวังร่อง 12 6 2 2 20
9 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 12 6 2 1 20
10 บ้านแก่งโตน 11 7 6 5 24
11 บ้านโจะโหวะ 11 6 1 1 18
12 อนุบาลสุภาพพิทยา 11 3 1 0 15
13 บ้านช้างตะลูด 11 2 0 1 13
14 บ้านห้วยหญ้าเครือ 10 5 4 3 19
15 บ้านศิลา 10 4 3 2 17
16 บ้านห้วยลาด 9 3 1 1 13
17 เมตตาชนูปถัมภ์ 8 8 0 3 16
18 บ้านห้วยกะโปะ 8 6 0 1 14
19 เมตตาวิทยา 8 5 4 2 17
20 บ้านน้ำชุน 8 1 2 0 11
21 บ้านท่าขาม 7 16 4 2 27
22 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 7 1 4 1 12
23 บ้านตาดกลอย 7 0 1 3 8
24 บ้านวังยาว 6 10 4 3 20
25 บ้านสงเปลือย 6 7 5 1 18
26 บ้านน้ำก้อ 6 7 1 3 14
27 บ้านทรัพย์สว่าง 6 6 1 4 13
28 บ้านหนองแม่นา 6 5 2 3 13
29 บ้านบุ่งคล้า 6 5 2 2 13
30 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 6 3 1 3 10
31 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 6 2 2 0 10
32 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 6 2 1 1 9
33 บ้านหินโง่น 6 0 0 0 6
34 บ้านห้วยระหงส์ 5 6 5 3 16
35 บ้านธารทิพย์ 5 5 4 3 14
36 บ้านวังรู 5 5 0 1 10
37 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 4 4 2 13
38 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 5 4 1 2 10
39 บ้านห้วยสวิง 5 4 1 1 10
40 บ้านเข็กน้อย 5 3 2 1 10
41 บ้านซำภู 5 2 0 0 7
42 บ้านนายาว 5 1 3 1 9
43 บ้านตาดข่าพัฒนา 5 1 0 2 6
44 บ้านกลาง 5 1 0 1 6
45 บ้านห้วยสนามทราย 4 6 1 1 11
46 บ้านห้วยลาน 4 5 4 1 13
47 บ้านน้ำพุ 4 4 2 0 10
48 บ้านดงขวาง 4 3 4 5 11
49 บ้านหนองไขว่ 4 3 4 0 11
50 บ้านวังมล 4 3 2 1 9
51 บ้านทับเบิกร่วมใจ 4 3 1 0 8
52 วัดทุ่งธงไชย 4 3 0 1 7
53 บ้านท่าอิบุญ 4 2 2 1 8
54 บ้านบุ่ง 4 2 1 0 7
55 บ้านป่าแกเครือ 4 2 0 1 6
56 บ้านห้วยขอนหาด 4 1 1 2 6
57 บ้านป่าบง 4 0 0 1 4
58 บ้านหลักด่าน 3 8 1 7 12
59 บ้านเหมืองแบ่ง 3 4 2 1 9
60 บ้านหนองบัว 3 4 1 4 8
61 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 2 2 0 7
62 ฤทัยทิพย์ 3 2 1 0 6
63 บ้านท่าช้าง 3 2 0 2 5
64 บ้านห้วยผักกูด 3 1 1 0 5
65 ไทยรัฐวิทยา 25 3 0 2 3 5
66 บ้านวังกวาง 2 5 0 2 7
67 บ้านหินฮาว 2 4 0 4 6
68 ชุมชนบ้านติ้ว 2 3 3 5 8
69 บ้านห้วยน้ำขาว 2 3 1 1 6
70 อนุบาลน้ำหนาว 2 2 2 2 6
71 บ้านนาเกาะ 2 2 0 4 4
72 บ้านท่าข้าม 2 2 0 3 4
73 วัดหนองปลาซิว 2 2 0 0 4
74 บ้านดอนสว่าง 2 2 0 0 4
75 บ้านน้ำดุกเหนือ 2 1 2 1 5
76 บ้านหินกลิ้ง 2 1 2 0 5
77 บ้านวังเวิน 2 1 1 0 4
78 วัดศรีจันดาธรรม 2 1 1 0 4
79 วัดศรีทอง 2 1 0 2 3
80 บ้านลานบ่า 2 1 0 1 3
81 บ้านวังก้นหวด 2 1 0 0 3
82 บ้านอุ่มกะทาด 2 0 2 1 4
83 บ้านดงทิพย์ 2 0 0 2 2
84 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 1 2
85 บ้านท่าโก 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
87 บ้านร่องกะถิน 1 5 0 0 6
88 บ้านอีเลิศ 1 4 0 0 5
89 บ้านภูผักไซ่ 1 3 3 2 7
90 เอื้ออังกูรวิทยา 1 3 1 1 5
91 บ้านฝายวังบอน 1 3 1 1 5
92 บ้านโคกมน 1 3 0 3 4
93 บ้านปากดุก 1 3 0 1 4
94 สิรินคริสเตียน 1 2 4 1 7
95 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 2 1 1 4
96 บ้านดงคล้อ 1 2 0 1 3
97 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 1 1 1 3 3
98 บูรณวิทยา 1 1 1 2 3
99 บ้านน้ำคำ 1 1 1 1 3
100 บ้านวังขอน 1 1 1 1 3
101 บ้านหวาย 1 1 1 0 3
102 บ้านหนองยาว 1 1 0 2 2
103 บ้านท่าผู 1 0 1 1 2
104 บ้านซำม่วง 1 0 1 0 2
105 บ้านหนองปลา 1 0 0 3 1
106 แก้วนิมิตวิทยา 1 0 0 2 1
107 บ้านน้ำสร้าง 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองคัน 1 0 0 1 1
109 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองสว่าง 1 0 0 0 1
111 บ้านห้วยกอก 1 0 0 0 1
112 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 0 1
113 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 0 1
114 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
115 บ้านโสก 1 0 0 0 1
116 บ้านสักหลง 1 0 0 0 1
117 บ้านไร่นางาม 0 4 3 1 7
118 บ้านหนองขาม 0 4 0 2 4
119 บ้านโสกเดื่อ 0 3 1 0 4
120 บ้านปากออก 0 3 0 2 3
121 เมตตาศึกษา 0 2 2 0 4
122 บ้านกกกะบก 0 2 0 2 2
123 บ้านห้วยหินลับ 0 2 0 1 2
124 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 2 0 0 2
125 บ้านน้ำอ้อย 0 2 0 0 2
126 บ้านคลองสีฟัน 0 1 1 1 2
127 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 1 0 2 1
128 บ้านกกโอ 0 1 0 0 1
129 บ้านจางวาง 0 1 0 0 1
130 บ้านวังขอนดู่ 0 1 0 0 1
131 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองเล 0 1 0 0 1
133 บ้านหัวนา 0 1 0 0 1
134 บ้านห้วยข่อย 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 1 1 1
136 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1
137 บ้านพร้าว 0 0 1 0 1
138 บ้านนาแซง 0 0 1 0 1
139 บ้านน้ำขอบ 0 0 1 0 1
140 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 1 0 1
141 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 1 0 1
142 บ้านฟองใต้ 0 0 1 0 1
143 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 2 0
144 บ้านขี้นาค 0 0 0 1 0
145 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 1 0
146 บ้านนาซำ 0 0 0 1 0
147 บ้านภูปูน 0 0 0 1 0
148 บ้านร่องบง 0 0 0 1 0
149 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 1 0
150 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0
151 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0
152 พอจิตวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 530 366 177 193 1,073