สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 11 5 4 20 21 4 2 1 27
2 บ้านเหล่าหญ้า 9 4 3 16 18 4 8 2 30
3 บ้านห้วยอีจีน 8 1 2 11 13 5 1 2 19
4 ผดุงวิทย์ 7 10 3 20 22 9 3 4 34
5 บ้านทุ่งสมอ 7 4 2 13 13 3 2 4 18
6 บ้านช้างตะลูด 6 4 1 11 11 2 0 1 13
7 อนุบาลสุภาพพิทยา 6 0 2 8 11 3 1 0 15
8 บ้านฝาย 5 7 0 12 17 7 6 2 30
9 บ้านวังบาล 5 5 3 13 13 11 3 4 27
10 บ้านศิลา 5 3 2 10 10 4 3 2 17
11 บ้านห้วยหญ้าเครือ 5 2 2 9 10 5 4 3 19
12 บ้านห้วยกะโปะ 5 2 1 8 8 6 0 1 14
13 บ้านห้วยลาด 4 3 0 7 9 3 1 1 13
14 บ้านแก่งโตน 4 2 2 8 11 7 6 5 24
15 บ้านน้ำชุน 4 2 1 7 8 1 2 0 11
16 บ้านนายาว 4 1 1 6 5 1 3 1 9
17 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 7 2 12 12 6 2 1 20
18 เมตตาชนูปถัมภ์ 3 2 2 7 8 8 0 3 16
19 บ้านน้ำก้อ 3 2 0 5 6 7 1 3 14
20 บ้านหลักด่าน 3 1 3 7 3 8 1 7 12
21 บ้านห้วยลาน 3 1 2 6 4 5 4 1 13
22 บ้านวังยาว 3 0 5 8 6 10 4 3 20
23 เมตตาวิทยา 3 0 2 5 8 5 4 2 17
24 วัดทุ่งธงไชย 3 0 1 4 4 3 0 1 7
25 บ้านวังร่อง 2 5 2 9 12 6 2 2 20
26 บ้านห้วยสวิง 2 4 0 6 5 4 1 1 10
27 บ้านหินโง่น 2 2 2 6 6 0 0 0 6
28 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 2 1 2 5 5 4 4 2 13
29 บ้านหนองแม่นา 2 1 1 4 6 5 2 3 13
30 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 2 1 1 4 6 2 2 0 10
31 บ้านห้วยระหงส์ 2 1 1 4 5 6 5 3 16
32 บ้านซำภู 2 1 0 3 5 2 0 0 7
33 บ้านป่าแกเครือ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
34 ฤทัยทิพย์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
35 บ้านวังเวิน 2 1 0 3 2 1 1 0 4
36 บ้านทรัพย์สว่าง 2 0 1 3 6 6 1 4 13
37 บ้านบุ่ง 2 0 1 3 4 2 1 0 7
38 บ้านห้วยสนามทราย 2 0 0 2 4 6 1 1 11
39 บ้านป่าบง 2 0 0 2 4 0 0 1 4
40 บ้านดงทิพย์ 2 0 0 2 2 0 0 2 2
41 บ้านโจะโหวะ 1 5 2 8 11 6 1 1 18
42 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 1 4 2 7 7 1 4 1 12
43 บ้านสงเปลือย 1 3 3 7 6 7 5 1 18
44 บ้านตาดกลอย 1 3 2 6 7 0 1 3 8
45 บ้านห้วยขอนหาด 1 3 2 6 4 1 1 2 6
46 บ้านท่าขาม 1 2 2 5 7 16 4 2 27
47 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1 2 1 4 6 3 1 3 10
48 บ้านตาดข่าพัฒนา 1 2 1 4 5 1 0 2 6
49 บ้านท่าอิบุญ 1 2 1 4 4 2 2 1 8
50 บ้านกลาง 1 2 0 3 5 1 0 1 6
51 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
52 บ้านห้วยผักกูด 1 1 0 2 3 1 1 0 5
53 บ้านนาเกาะ 1 1 0 2 2 2 0 4 4
54 บ้านท่าข้าม 1 1 0 2 2 2 0 3 4
55 บ้านโป่งสามขา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
56 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1 0 2 3 5 4 1 2 10
57 บ้านน้ำพุ 1 0 2 3 4 4 2 0 10
58 อนุบาลน้ำหนาว 1 0 1 2 2 2 2 2 6
59 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
60 บ้านวังมล 1 0 0 1 4 3 2 1 9
61 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 4 1 4 8
62 บ้านท่าโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 เอื้ออังกูรวิทยา 1 0 0 1 1 3 1 1 5
64 บ้านโคกมน 1 0 0 1 1 3 0 3 4
65 บ้านน้ำสร้าง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
66 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านห้วยกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านธารทิพย์ 0 3 4 7 5 5 4 3 14
72 บ้านหนองไขว่ 0 3 2 5 4 3 4 0 11
73 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 0 3 3 4 2 1 9
74 บ้านวังรู 0 2 5 7 5 5 0 1 10
75 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 0 2 1 3 6 2 1 1 9
76 บ้านเข็กน้อย 0 2 1 3 5 3 2 1 10
77 วัดหนองปลาซิว 0 2 0 2 2 2 0 0 4
78 บ้านหินกลิ้ง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
79 บ้านอุ่มกะทาด 0 2 0 2 2 0 2 1 4
80 บ้านอีเลิศ 0 2 0 2 1 4 0 0 5
81 บ้านดงขวาง 0 1 3 4 4 3 4 5 11
82 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 1 2 3 3 2 2 0 7
83 สิรินคริสเตียน 0 1 2 3 1 2 4 1 7
84 บ้านวังกวาง 0 1 1 2 2 5 0 2 7
85 บ้านหินฮาว 0 1 0 1 2 4 0 4 6
86 บ้านวังก้นหวด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 1 0 1 1 2 1 1 4
89 บ้านหนองยาว 0 1 0 1 1 1 0 2 2
90 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโสก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 0 4 0 2 4
93 บ้านกกกะบก 0 1 0 1 0 2 0 2 2
94 บ้านบุ่งคล้า 0 0 2 2 6 5 2 2 13
95 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 2 2 2 3 1 1 6
96 บ้านท่าช้าง 0 0 1 1 3 2 0 2 5
97 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 1 1 3 0 2 3 5
98 ชุมชนบ้านติ้ว 0 0 1 1 2 3 3 5 8
99 บ้านลานบ่า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
100 บ้านร่องกะถิน 0 0 1 1 1 5 0 0 6
101 บูรณวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 2 3
102 บ้านน้ำคำ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
103 บ้านซำม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
104 บ้านไร่นางาม 0 0 1 1 0 4 3 1 7
105 บ้านปากออก 0 0 1 1 0 3 0 2 3
106 เมตตาศึกษา 0 0 1 1 0 2 2 0 4
107 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
108 บ้านคลองสีฟัน 0 0 1 1 0 1 1 1 2
109 บ้านดอนสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
111 วัดศรีทอง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
112 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 3 3 2 7
113 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
114 บ้านปากดุก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
115 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
116 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
117 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
118 บ้านหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านท่าผู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 1 0 0 3 1
121 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
122 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านสักหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
125 บ้านห้วยหินลับ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
126 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
128 บ้านกกโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านวังขอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านห้วยข่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านภูปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านร่องบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 พอจิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 156 117 454 530 366 177 193 1,073