สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 22 9 3 4 34
2 อนุบาลหล่มเก่า 21 4 2 1 27
3 บ้านฝาย 17 7 6 2 30
4 บ้านเหล่าหญ้า 16 4 7 2 27
5 บ้านวังบาล 13 9 3 4 25
6 บ้านห้วยอีจีน 13 5 1 2 19
7 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 12 6 2 1 20
8 บ้านแก่งโตน 11 7 6 5 24
9 บ้านโจะโหวะ 11 6 1 1 18
10 อนุบาลสุภาพพิทยา 11 3 1 0 15
11 บ้านวังร่อง 10 6 2 2 18
12 บ้านศิลา 10 4 3 2 17
13 บ้านห้วยหญ้าเครือ 9 4 4 3 17
14 บ้านทุ่งสมอ 9 3 2 4 14
15 เมตตาชนูปถัมภ์ 8 8 0 3 16
16 เมตตาวิทยา 8 5 4 2 17
17 บ้านห้วยกะโปะ 8 5 0 1 13
18 บ้านน้ำชุน 8 1 2 0 11
19 บ้านท่าขาม 7 16 4 2 27
20 บ้านห้วยลาด 7 3 1 1 11
21 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 7 1 4 1 12
22 บ้านตาดกลอย 7 0 1 3 8
23 บ้านวังยาว 6 10 4 3 20
24 บ้านสงเปลือย 6 7 5 1 18
25 บ้านทรัพย์สว่าง 6 6 1 4 13
26 บ้านหนองแม่นา 6 5 2 3 13
27 บ้านบุ่งคล้า 6 5 2 2 13
28 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 6 3 1 3 10
29 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 6 2 2 0 10
30 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 6 2 1 1 9
31 บ้านหินโง่น 6 0 0 0 6
32 บ้านห้วยระหงส์ 5 6 5 3 16
33 บ้านธารทิพย์ 5 5 4 3 14
34 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 4 4 2 13
35 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 5 4 1 2 10
36 บ้านห้วยสวิง 5 4 1 1 10
37 บ้านเข็กน้อย 5 3 1 1 9
38 บ้านช้างตะลูด 5 2 0 0 7
39 บ้านนายาว 5 1 3 1 9
40 บ้านตาดข่าพัฒนา 5 1 0 2 6
41 บ้านกลาง 5 1 0 1 6
42 บ้านห้วยสนามทราย 4 6 1 1 11
43 บ้านห้วยลาน 4 5 4 1 13
44 บ้านน้ำพุ 4 4 2 0 10
45 บ้านวังรู 4 4 0 1 8
46 บ้านดงขวาง 4 3 4 5 11
47 บ้านหนองไขว่ 4 3 4 0 11
48 บ้านวังมล 4 3 2 1 9
49 บ้านทับเบิกร่วมใจ 4 3 1 0 8
50 บ้านป่าแกเครือ 4 2 0 1 6
51 บ้านซำภู 4 2 0 0 6
52 บ้านห้วยขอนหาด 4 1 1 2 6
53 บ้านป่าบง 4 0 0 1 4
54 บ้านน้ำก้อ 3 7 1 3 11
55 บ้านเหมืองแบ่ง 3 4 2 1 9
56 บ้านหนองบัว 3 4 1 4 8
57 วัดทุ่งธงไชย 3 3 0 1 6
58 บ้านท่าอิบุญ 3 2 2 1 7
59 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 2 2 0 7
60 ฤทัยทิพย์ 3 2 1 0 6
61 บ้านท่าช้าง 3 2 0 2 5
62 บ้านห้วยผักกูด 3 1 1 0 5
63 ไทยรัฐวิทยา 25 3 0 2 3 5
64 บ้านหลักด่าน 2 6 1 7 9
65 บ้านวังกวาง 2 5 0 2 7
66 บ้านหินฮาว 2 4 0 4 6
67 ชุมชนบ้านติ้ว 2 3 3 5 8
68 บ้านห้วยน้ำขาว 2 3 1 1 6
69 อนุบาลน้ำหนาว 2 2 2 2 6
70 บ้านบุ่ง 2 2 1 0 5
71 บ้านท่าข้าม 2 2 0 3 4
72 วัดหนองปลาซิว 2 2 0 0 4
73 บ้านดอนสว่าง 2 2 0 0 4
74 บ้านน้ำดุกเหนือ 2 1 2 1 5
75 บ้านหินกลิ้ง 2 1 2 0 5
76 บ้านวังเวิน 2 1 1 0 4
77 วัดศรีจันดาธรรม 2 1 1 0 4
78 วัดศรีทอง 2 1 0 2 3
79 บ้านลานบ่า 2 1 0 1 3
80 บ้านวังก้นหวด 2 1 0 0 3
81 บ้านอุ่มกะทาด 2 0 1 1 3
82 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 1 2
83 บ้านท่าโก 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
85 บ้านร่องกะถิน 1 5 0 0 6
86 บ้านอีเลิศ 1 4 0 0 5
87 บ้านภูผักไซ่ 1 3 3 2 7
88 เอื้ออังกูรวิทยา 1 3 1 1 5
89 บ้านฝายวังบอน 1 3 1 1 5
90 บ้านโคกมน 1 3 0 3 4
91 บ้านปากดุก 1 3 0 1 4
92 สิรินคริสเตียน 1 2 4 1 7
93 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 2 1 1 4
94 บ้านนาเกาะ 1 2 0 4 3
95 บ้านดงคล้อ 1 2 0 1 3
96 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 1 1 1 3 3
97 บูรณวิทยา 1 1 1 2 3
98 บ้านน้ำคำ 1 1 1 1 3
99 บ้านวังขอน 1 1 1 1 3
100 บ้านหวาย 1 1 1 0 3
101 บ้านหนองยาว 1 1 0 2 2
102 บ้านท่าผู 1 0 1 1 2
103 บ้านซำม่วง 1 0 1 0 2
104 บ้านหนองปลา 1 0 0 3 1
105 แก้วนิมิตวิทยา 1 0 0 2 1
106 บ้านน้ำสร้าง 1 0 0 1 1
107 บ้านหนองคัน 1 0 0 1 1
108 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองสว่าง 1 0 0 0 1
110 บ้านห้วยกอก 1 0 0 0 1
111 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 0 1
112 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 0 1
113 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
114 บ้านสักหลง 1 0 0 0 1
115 บ้านไร่นางาม 0 4 3 1 7
116 บ้านหนองขาม 0 4 0 2 4
117 บ้านโสกเดื่อ 0 3 1 0 4
118 บ้านปากออก 0 3 0 2 3
119 เมตตาศึกษา 0 2 2 0 4
120 บ้านกกกะบก 0 2 0 2 2
121 บ้านห้วยหินลับ 0 2 0 1 2
122 บ้านน้ำอ้อย 0 2 0 0 2
123 บ้านคลองสีฟัน 0 1 1 1 2
124 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 1 0 2 1
125 บ้านกกโอ 0 1 0 0 1
126 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 1 0 0 1
127 บ้านจางวาง 0 1 0 0 1
128 บ้านวังขอนดู่ 0 1 0 0 1
129 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองเล 0 1 0 0 1
131 บ้านหัวนา 0 1 0 0 1
132 บ้านห้วยข่อย 0 1 0 0 1
133 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 1 1 1
134 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1
135 บ้านพร้าว 0 0 1 0 1
136 บ้านนาแซง 0 0 1 0 1
137 บ้านน้ำขอบ 0 0 1 0 1
138 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 1 0 1
139 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 1 0 1
140 บ้านฟองใต้ 0 0 1 0 1
141 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 2 0
142 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 2 0
143 บ้านขี้นาค 0 0 0 1 0
144 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 1 0
145 บ้านนาซำ 0 0 0 1 0
146 บ้านภูปูน 0 0 0 1 0
147 บ้านร่องบง 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 1 0
149 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0
150 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0
151 พอจิตวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 499 358 174 192 1,223