หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิคม เขียวฉำ่ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินงาน  
2 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
3 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
4 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
5 นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
6 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
7 นายสำรวญ บุตรอามาตรย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
8 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
9 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
10 นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานกรรมการ  
11 นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า รองประธานกรรมการ  
12 นางจิตรา ชนะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาวิทยา รองประธานกรรมการ  
13 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวงขวาง รองประธานกรรมการ  
14 นายสุมิตร ฤๅชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก รองประธานกรรมการ  
15 นายสถิตย์ จีนประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า รองประธานกรรมการ  
16 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล รองประธานกรรมการ  
17 นายสุมิตร ฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก รองประธานกรรมการ  
18 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล รองประธานกรรมการ  
19 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
20 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
21 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
22 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
23 นางชลม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
24 นางพรยุพิน กาศเกษม นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
25 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
26 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข ครูธุรการ กรรมการดำเนินงาน  
28 นางชื่นจิต เดชรักษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินงาน  
29 นางสุกัน แสนลี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
30 นางมลิวรรณ อินทรส ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
31 นางสาวอนุธิดา สิริมาตร์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
32 นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการดำเนินงาน  
33 นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาวรพีพรรณ วันพุธ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
35 นางรักษิณา รักษาบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
36 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
37 นางจิราวรรณ โกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
38 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการดำเนินงาน  
39 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินงาน  
40 นางสาวมยุรี ปิ่นนาง รอง.ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
41 นายมนัส ไสลภูมิ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
42 นางอมรลักษณ์ บุญมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
43 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
44 นางวิมลพร จันทร์มี ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
45 นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
46 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการดำเนินงาน  
47 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการดำเนินงาน  
48 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.ศูนย์ ICT สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการดำเนินงาน  
49 นางวิลาวัลย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการดำเนินงาน  
50 นายเจษฎา พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
51 นางสุพัตรา กองเกตุ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
52 นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
53 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
54 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
55 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการดำเนินงาน  
56 นายสมจิต เฮ้าปาน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
57 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
58 นายกิตต์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
59 นายจงเหรียญ หล้ามี ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
60 นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
61 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
62 นายปริศร อิเหลา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
63 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
64 นางจินตนา นนทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
66 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
68 นางสาวจุฑากุล วุฒิยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการดำเนินงาน  
69 นางสาวสิริทธา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
70 นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
71 นางเตือนใจ กินูญ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
72 นางสาวสุนัน ยาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
73 นายธวัช บุญกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
74 นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
75 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
76 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการดำเนินงาน  
77 นางเสาวณิต กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
78 นางสาวสินีนาฎ กรมกอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
79 นางอัฉรา แก้วกอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน  
80 นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค์ ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
81 นายถนอม อารีสุก ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
82 นางสาวจินตนา กันดก ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
83 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
84 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
85 นางสาวยมลพร หมื่นสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวมวลพร รบชนะชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
87 นางอัญชัญ นานาพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
88 นางเกษร ทัดเศษ รองผู้อำนายการโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
89 นางนิศานาถ สร้อยสน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
90 นางเบญจมาศ โภชน์มาก ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
91 นางสุภาวิดา พลทา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
92 นางศิริพร อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
93 นางพรรณราย แพสา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
94 นายสมชาย รูปศรี โรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
95 นายสุริยะ นามวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
96 นายวิเชียร บูชา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
97 นางสมนึก ทองเยิ้น ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการดำเนินงาน  
98 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
99 นางสาวสุธิดา ไคร้ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
100 นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
101 นางสุวรรณี น้อยวัน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
102 นางแพรวพรรณ แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
103 นายผดุงกานต์ ทัพโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
104 นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
105 นางสาวจิราพร ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
106 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข ธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
107 นายสมจิตร จงไทย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
108 นายสมยศ บุตรแก้ว ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการดำเนินงาน  
109 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
110 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
111 นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
112 นายวิทยา บุญมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
113 นายสงกรานต์ พรมทอง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
114 นายวิศณุ ลาคำ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
115 นางมาลี ลาคำ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
116 นางปพิชญา รักษาศรี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
117 นางธิดา มาสีจันทร์ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
118 นางสาวนารี ปรีดี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
119 นายชำนาญ จันมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
120 นายชนายุทธ อ่างหิรัญ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
121 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
122 นางดาวใจ ชมกลาง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
123 นางวศินี อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
124 นางนันทิกาญจน์ อินทร์บุหรั่น ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
125 นางพรรณี มณีนนท์ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
126 นางสาววันทนา บุญจอม ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
127 นางเพ็ญศิลป์ จันมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
128 นางอภิสรา แดงรอด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
129 นางดวงใจ คำแว่น ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
130 นางดอกเกต โภคาเพชร ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
131 นายกฤษณะ นันทะ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
132 นายจำรัส วงศรีรักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
133 นางศิริลักษณ์ เขียวฉ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
134 นางสุมิตร เวชเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
135 นางสุวรรณา แปววัง ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
136 นางพยอม เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการดำเนินงาน  
137 นายสุรกานต์ อุดพ้วย ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
138 นายสุชาติ แก้วคง ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการดำเนินงาน  
139 นายสมคิด วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
140 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
141 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน  
142 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน  
143 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
144 นางสาวนภัสสร แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
145 นายบุญเทียน สิงห์ทอง ช่างไม้ 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
146 นายพรรณศรี อุดพ้วย ยาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
147 นางสมร เกียรติดำรงกุล แม่บ้าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการดำเนินงาน  
148 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
149 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินงาน  
150 นางสาวมยุรี ปิ่นนาง รอง.ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
151 นายมนัส ไสลภูมิ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
152 นางอมรลักษณ์ บุญมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
153 นางดาวใจ ชมกลาง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
154 นางสาวรุ่งนภา แพงมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
155 นางสาวขนิษฐา ขวัญติง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
156 นายนิรวิช บุญประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
157 นายปองพล ใจคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
158 นางรางวัล ผุยเพชร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการดำเนินงาน  
159 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
160 นางชลม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
161 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
162 นางพรยุพิน กาศเกษม นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
163 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
164 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
165 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
166 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน  
167 นางสาวรัชนี พิมพาพันธ์ ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน  
168 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการบันทึกคะแนน  
169 นายเอกชัย วัฒนศัพท์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการบันทึกคะแนน  
170 นายวิชชากร สุนลี ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการบันทึกคะแนน  
171 นางวิลาวัลย์ พูลทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนน  
172 นางศศิธร คุณกมุท ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการบันทึกคะแนน  
173 นางธนพร ชัยศรี ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการบันทึกคะแนน  
174 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการบันทึกคะแนน  
175 นายถนอม อารีสุก ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน  
176 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี ธุรการโรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการบันทึกคะแนน  
177 นางสาวจินตนา กันดก ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการบันทึกคะแนน  
178 นางปภาดา ทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการบันทึกคะแนน  
179 นางจินตนา สียา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า กรรมการบันทึกคะแนน  
180 นางสาวตรึงใจ สาพู ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า กรรมการบันทึกคะแนน  
181 นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้า ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า กรรมการบันทึกคะแนน  
182 นางอนัญญา สิงห์ป้อง ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง กรรมการบันทึกคะแนน  
183 นางวราภรณ์ สีมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการบันทึกคะแนน  
184 นางธนพร ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการบันทึกคะแนน  
185 นางศศิธร คุณกมุท ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการบันทึกคะแนน  
186 นายวิชชากร สุนลี ครู ธุรการโรงเรียน กรรมการบันทึกคะแนน  
187 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
188 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
189 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
190 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  
191 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
192 นายสละ พาดี ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
193 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
194 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
195 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
196 นางนันทนา ริจนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
197 นายสมบูรณ์ จันทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
198 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
199 นางชนม์ลภัทร เมืองน้อย นักวิชากาาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
200 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชากาาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
201 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
202 นางเนตรนภา สีอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
203 นางศิวากร คำสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
204 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
205 นางสาวสินีนาฏ กรมกอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
206 นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
207 นางพยอม เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
208 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
209 นางสาวกัลตนา บุญณงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
210 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
211 นายสุรกานต์ อุดพ้วย ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
212 นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค์ ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
213 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน ปฐมวัย  
214 นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรม ครู โรงเรียนบ้านโสก คณะกรรมการกลางตัดสิน ปฐมวัย  
215 นางชนตระการ ลีลา ครู โรงเรียนบ้านป่าบง คณะกรรมการกลางตัดสิน ปฐมวัย  
216 นางลภัสรดา กอผจญ ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการกลางตัดสิน ปฐมวัย  
217 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ. รร. บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
218 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
219 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
220 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
221 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
222 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
223 นายผดุงกานต์ ทัพโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
224 นางวิมลพร จันทร์มี ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางตัดสิน คณิตศาสตร์  
225 นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก รอง ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน วิทยาศาสตร์  
226 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน วิทยาศาสตร์  
227 นางสาวณัฎฐ์ศศิ ภวบริสุทธิ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน วิทยาศาสตร์  
228 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน วิทยาศาสตร์  
229 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน วิทยาศาสตร์  
230 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ. รร. บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางตัดสิน นักบินน้อย สพฐ.  
231 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสิน นักบินน้อย สพฐ.  
232 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน นักบินน้อย สพฐ.  
233 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน นักบินน้อย สพฐ.  
234 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน นักบินน้อย สพฐ.  
235 นายเสริมศิลป์ ปานนิล ผอ. รร. บ้านดงทิพย์ คณะกรรมการกลางตัดสิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
236 นางวัลย์วลี จันแก่น ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม คณะกรรมการกลางตัดสิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
237 นายนิยม ผามชา ครู โรงเรียนบ้านโคกมน คณะกรรมการกลางตัดสิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
238 นางกาญจนา แก้วพิลา ครู โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ คณะกรรมการกลางตัดสิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
239 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
240 นายไสว จันอุดร ผอ. รร. บ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
241 นายมนตรี พวงคำ ผอ. รร. บ้านจางวาง คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
242 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ. รร. บ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
243 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ. รร. บ้านหนองปลา คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
244 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ. รร. บ้านหนองปลา คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
245 นายกิตต์ณัฏฐ์ เพ็งสาย ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
246 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน สุขศึกษา และพลศึกษา  
247 นางณิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
248 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
249 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
250 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
251 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
252 นายพีระวัตร จันทกูล ผอ. รร. บ้านหนองบัว คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
253 นายสุวิทย์ พลยศ ผอ. รร. บ้านโสก คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
254 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รอง ผอ. ร.ร. บ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
255 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
256 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - ดนตรี  
257 นายพีระวัตร จันทกูล ผอ. รร. บ้านหนองบัว คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - นาฎศิลป์  
258 นายสุวิทย์ พลยศ ผอ. รร. บ้านโสก คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - นาฎศิลป์  
259 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ศิลปะ - นาฎศิลป์  
260 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการกลางตัดสิน ภาษาต่างประเทศ  
261 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ภาษาต่างประเทศ  
262 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ภาษาต่างประเทศ  
263 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน ภาษาต่างประเทศ  
264 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน ภาษาต่างประเทศ  
265 นายไสว จันอุดร ผอ. รร. บ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลางตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
266 นายมนตรี พวงคำ ผอ. รร. บ้านจางวาง คณะกรรมการกลางตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
267 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ. รร. บ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลางตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
268 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ. รร. บ้านหนองปลา คณะกรรมการกลางตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
269 นายไพบูลย์ ทองคำ ผอ. รร. บ้านฝายนาแซง คณะกรรมการกลางตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
270 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ. ศูนย์ ICT คณะกรรมการกลางตัดสิน คอมพิวเตอร์  
271 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน คอมพิวเตอร์  
272 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน คอมพิวเตอร์  
273 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางตัดสิน คอมพิวเตอร์  
274 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน คอมพิวเตอร์  
275 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการกลางตัดสิน การงานอาชีพ  
276 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน การงานอาชีพ  
277 นางนันทนา ริจนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสิน การงานอาชีพ  
278 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ. ร.ร. อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางตัดสิน การงานอาชีพ  
279 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางตัดสิน การงานอาชีพ  
280 นางอัสรินทร์นาฎ สังข์ปทีป ผอ. รร. บ้านห้วยกะโปะ คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
281 นางวรรณิกา ศรียา ครู โรงเรียนบ้านวังรู คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
282 นางทองย้วน ตรีเดช ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
283 นางสาวนภาพร นันเขียว ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
284 นางกำไล มีไทย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
285 นางสาวณัฐรินีย์ เหมชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านวังบาล คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
286 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  
287 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสิน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]