หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 181 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 13 31 17
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 2 2 2
3 008 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 13 42 24
4 010 โรงเรียนบ้านกกกะบก 5 7 5
5 011 โรงเรียนบ้านกกโอ 2 1 1
6 012 โรงเรียนบ้านกลาง 7 14 10
7 015 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1 1 1
8 017 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 3 3
9 019 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 1 1
10 021 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 14 24 21
11 022 โรงเรียนบ้านซำภู 7 18 12
12 023 โรงเรียนบ้านซำม่วง 2 3 2
13 024 โรงเรียนบ้านดงขวาง 17 34 17
14 025 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 4 5 4
15 026 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 4 8 5
16 027 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 3 8 4
17 028 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 4 4 4
18 029 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 15 24 20
19 030 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 11 31 19
20 032 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 8 12 10
21 031 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 19 39 28
23 034 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 8 21 14
24 043 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 23 41 33
25 035 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านท่าขาม 29 47 38
27 037 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 12 8
28 039 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 12 10
29 040 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1 1 1
30 041 โรงเรียนบ้านท่าผู 3 7 5
31 042 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 9 35 11
32 036 โรงเรียนบ้านท่าโก 3 16 7
33 044 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 18 33 21
34 045 โรงเรียนบ้านนครเดิด 0 0 0
35 047 โรงเรียนบ้านนาซำ 1 2 1
36 049 โรงเรียนบ้านนายาว 10 32 15
37 046 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 8 10 9
38 048 โรงเรียนบ้านนาแซง 1 2 1
39 050 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 18 38 26
40 051 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 1 2 1
41 053 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 11 7
42 054 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 15 21 17
43 055 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 6 9 7
44 056 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 10 15 13
45 057 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 2 4 3
46 058 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 2 2
47 059 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 3 10 5
48 060 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 2 4 2
49 061 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก 0 0 0
50 064 โรงเรียนบ้านบึง 0 0 0
51 066 โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 22 12
52 065 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 17 47 28
53 067 โรงเรียนบ้านปากดุก 5 15 9
54 068 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 1 2 2
55 069 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 1 2 1
56 070 โรงเรียนบ้านปากออก 5 6 5
57 073 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 8 8
58 071 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 7 30 17
59 072 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 32 9
60 079 โรงเรียนบ้านฝาย 32 56 46
61 077 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 7 13 10
63 080 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 5 3
64 081 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 2 2
65 082 โรงเรียนบ้านภูปูน 1 3 1
66 083 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 11 22 11
67 084 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 6 6
68 085 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 0 0 0
69 086 โรงเรียนบ้านร่องบง 1 3 1
70 088 โรงเรียนบ้านลานบ่า 5 7 5
71 090 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 27 16
72 089 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 3 11 6
73 092 โรงเรียนบ้านวังขอน 4 5 4
74 091 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1 2 2
75 093 โรงเรียนบ้านวังบาล 33 60 34
76 095 โรงเรียนบ้านวังมล 10 22 16
77 096 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 60 35
78 098 โรงเรียนบ้านวังรู 11 21 16
79 097 โรงเรียนบ้านวังร่อง 22 35 30
80 100 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 16 8
81 099 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 2 1
82 094 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
83 101 โรงเรียนบ้านศิลา 19 43 30
84 102 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 19 35 30
85 104 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16 28 23
86 105 โรงเรียนบ้านสักหลง 1 1 1
87 103 โรงเรียนบ้านส้มเลา 1 3 2
88 108 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 8 6
89 111 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 2 2
90 113 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 17 15
91 112 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 1 1
92 114 โรงเรียนบ้านหนองปลา 4 7 6
93 117 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 5 4
94 119 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1 1 1
95 121 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 1 1
96 109 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
97 118 โรงเรียนบ้านหนองเล 1 1 1
98 116 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 20 25 21
99 120 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 7 3
100 110 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 11 33 18
101 115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
102 122 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 26 35 26
103 142 โรงเรียนบ้านหวาย 3 3 3
104 145 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 2 2
105 144 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 0 0 0
106 143 โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาไร่นาเจริญ 0 0 0
107 146 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 5 7 6
108 149 โรงเรียนบ้านหินฮาว 10 20 13
109 147 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 22 12
110 148 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาสักง่า 0 0 0
111 123 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 1 1
112 124 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 15 37 28
113 125 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 8 17 11
114 126 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 1 1 1
115 127 โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาซำบุ่น 0 0 0
116 128 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 0 0 0
117 129 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 7 30 14
118 130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 5 12 7
119 131 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 19 45 32
120 133 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 14 25 20
121 134 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 24 17
122 135 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 14 40 25
123 136 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 11 16 13
124 137 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 0 0 0
125 138 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 22 39 29
126 139 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 3 3 3
127 140 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 22 48 33
128 141 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0
129 132 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 1 1
130 153 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 5 12 9
131 154 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 5 8 5
132 016 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 11 19 15
133 062 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 13 23 19
134 150 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 10 13 12
135 151 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 34 81 52
136 014 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 0 0 0
137 013 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 29 55 32
138 018 โรงเรียนบ้านโคกมน 8 33 15
139 020 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 20 46 24
140 063 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 3 3
141 074 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 2 2
142 076 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 3 14 7
143 075 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สาขาโคกใหม่ 0 0 0
144 107 โรงเรียนบ้านโสก 1 1 1
145 106 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 15 8
146 152 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1 3 2
147 087 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 10 24 17
148 157 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 7 16 13
149 158 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 6 10 5
150 164 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 8 12 8
151 165 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 10 7
152 166 โรงเรียนวัดศรีทอง 5 14 8
153 167 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 4 12 8
154 170 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 8 9 8
155 174 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 8 16 9
156 179 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 11 25 19
157 178 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 28 82 47
158 172 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 22 73 39
159 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 8 12 11
160 182 โรงเรียนจิตพิมล 0 0 0
161 009 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 0 0 0
162 155 โรงเรียนบูรณวิทยา 5 12 8
163 156 โรงเรียนผดุงวิทย์ 38 102 62
164 159 โรงเรียนพอจิตวิทยา 1 2 2
165 163 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 6 12 9
166 168 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
167 169 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 8 24 14
168 171 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
169 173 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 10 31 18
170 177 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 15 32 19
171 176 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 0 0 0
172 160 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 19 45 27
173 161 โรงเรียนเมตตาวิทยา 19 37 25
174 162 โรงเรียนเมตตาศึกษา 4 6 6
175 180 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 10 27 15
176 001 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 3 5 3
177 183 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลศรีมงคล 0 0 0
178 004 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 0 0 0
179 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 0 0 0
180 006 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 0 0
รวม 1336 2865 1886
4751

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]