หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางระวิวัลย์ วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านกกโอประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ คณาครุฑโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการ
3. นางณิชาภา พรมคำโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายจรัญ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นางรัตติญา บัวละครโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางสาวเครือฟ้า ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางน้ำผึ้ง พรมโพธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางโสภา เติมพันธุ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางนงเยาว์ นาพิมพ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นางจำรัส นวลศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นางนราวัลย์ ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ภักดีสารโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สุภิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเลกรรมการ
3. นางสาวสุมนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางธนิดา อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
3. นางธัญญพัฒน์ แก้วกุลพิสิษฐ์โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา ปานะราชโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โยธาภักดีโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิษณา ตุ้มคำโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ งามเลิศโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววันทนา ธรรมมาธิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางศศฺิธร สุรีย์รัตน์ยะวงศ์โรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางอภิสรา แดงรอดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันเพ็ง เจริญทองโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ครองสินโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสมจิตร์ ธิกะโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ชมกลางโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา มูลคำโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
3. นางสาวสอนนรินทร์ วงศ์หงษาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอรทัย เย็นใจโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ติกะมาศโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร ดาแข็งโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางเนียรวิภา สมภักดีโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229ประธานกรรมการ
2. นางดวงประทีป นามทองต้นโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ คำแว่นโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการ
3. นางจิราวรรณ์ แสงโทโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางอารี บัวหลวงโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางรัตนากร สายคำทอนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ดวงพิลาโรงเรียนหินโง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา มั่นคงดีโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ กงยนต์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47กรรมการ
3. นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางวราภรณ์ สากระจายโรงเรียนบ้านห้วยคนทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายทอง บุญจันทร์เชยโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินประธานกรรมการ
2. นางเสวียน ขะมันจาโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน สีมากโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศรานนท์ มาเมืองโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายเอนก ทาขาวโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางอรวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ จันลาโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางสังวาล ใหม่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาววนิดา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านน้ำชุนประธานกรรมการ
2. นางพิษณุ สิมมาโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการ
3. นางพรรณทิพา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ กังคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง เรืองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขันทองโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
4. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นายสมพร พุทธาโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขันทองโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
4. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นายสมพร พุทธาโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสิริกานต์ มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวรรณ โชคธนาเกียรติคุณโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เลื่อนยศโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการ
4. นางกอบแก้ว จำคำโรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
5. นางนภัส สาฆ้องโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสอาด คำพูโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นางวรรณนภา เรืองเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการ
3. นางมันทนา สมวันดีโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
4. นายธนิต คำผานางโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
5. นางรัตนา แซ่โกโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุฒิ ศิริโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ หางามโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวเรไร เพ็งหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
4. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย กันดีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี วงศ์บุญชูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ กายาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
4. นางกฤติกา ทองริ้วโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
5. นางสาวดารุณี กุลโทบโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ พาคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลำยง แพงขะโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางประหยัด ทิพย์รัตน์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ ราชพรหมมินทร์โรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญแสนโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรินทร์ พิลาโรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายถิรธนา สุทธะลักษณ์โรงเรียนบ้านซำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทองสวัสดิ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จันทร์พุทธาโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร เฉลิมชาติโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
2. นางวิไล วันเมืองโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางรุ่งนภา วานิชสมบัติโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายภพเดชา บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวตวงพร บุญยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เพชรประดับโรงเรียนบ้านท่าอิบุญประธานกรรมการ
2. นายสงัด จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นางปราณี พณิชีพโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสายชล เป๋าสูงเนินโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวชัยนาท บุญสวนโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการ
3. นางวรนุช แพงขะโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชัยโยธาโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายรองประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ คำสิงห์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นางเกยูร สีมาโรงเรียนบ้านนำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ สายคำทอนโรงเรียนบ้านซำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนารถ แก้วเบี่ยงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว จันอุดรโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล วันเมืองโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางมัทธียา กันแสงโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ขันบุญโรงเรียนบ้านหนองคันรองประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนลีโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ สร้อยมีโรงเรียนบ้านฝายวังบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายยนต์ อินตาคำโรงเรียนวัดศรีทองประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกจีระศักดิ์ สิงห์มนต์โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นายก้องนคร เติมพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสวาท สร้อยทองโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา บุดดาคำโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางรณฤทธิ์ จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัฐ นุชเนื่องโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ พรมอินทร์โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการ
3. นายพจพงษ์ เดชมีโรงเรียนบ้านโสกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ธิกะโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนปากห้วยด่านกรรมการ
3. นายอภิโชติ จันทร์แซโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา สันเวียงใหม่โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยทิพย์ แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
3. นางมาลา นามบุญลือโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่นโรงเรียนบ้านหินโง่นประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านแก่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรศักดิ์ นารีโรงเรียนบ้านปากดุกประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ พวงคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส ไสลภูมิโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นายกิติกัญจน์ นนงามโรงเรียนบ้านห้วยคนทากรรมการ
3. นางจิราพร อยู่สุขโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนิยม ผามชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวพยม คนธาร์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกษร ทัดเศษโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นายสาคร ปิ่นปั่นโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจิด สมมุติโรงเรียนบ้านหนองแม่นากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ เทพโพธาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายสรพล จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางจงรัตน์ พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญวิก สาธรรมโรงเรียนบ้านไร่นางามประธานกรรมการ
2. นางบุปฝชาติ คนโฑทองโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นางกชนันท์ โนรินทร์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวรรณ เนาว์แก้วโรงเรียนบ้านดอนสว่างประธานกรรมการ
2. นายเสริมศิลป์ ปานนิลโรงเรียนบ้านดงทิพย์กรรมการ
3. นางวัลย์วลี จันแก่นโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ คำโฉมโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สมสร้อยโรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วัฒนพลาศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางสาววรนุช รักษาราษฎร์โรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนิตยา ยาพรมโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ กัปโกโรงเรียนบ้านวังขอนดู่กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ลอดทอนโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พาคำโรงเรียนบ้านหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา กลีบบัวทองโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายอาวุธ ศรีสวรรค์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนภกัญจน์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางมัทนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เรืองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
3. นายถนอม เคนสีโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนากรรมการ
4. นางศิริพรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
5. นางศศฺิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ุบุญทับโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร เฮ้าปานโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการ
4. นางธนวรรณ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล อุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แสงสีดาโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ถิ่นนารามโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
4. นางรัตนพร เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางกนกวรรณ ทองศรีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย กุไธสงโรงเรียนบ้านดงคล้อกรรมการ
3. นางประภา จันทหอมโรงเรียนบ้านโบ่งสามขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกองแก้ว พิมพ์คูณโรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ นารีโรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
3. นางสาวละมัย พิมเสนโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รูปศรีโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูลโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พูลยอดโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชร ศรีสุุเมธโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย สิงห์อำพลโรงเรียนบ้านลานบ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชีวะ ลีปรีชาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ เฉยเกิดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ สีใสโรงเรียนบ้านท่่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายวีรกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย ตัณฑมาสน์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำรวย ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางณัฐนิจ บุญจรัสโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นางทศพร น่วมเจิมโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินประธานกรรมการ
2. นายสุทอน แสวงษรโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วัฒนะโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางศรีสุดา ฮอพิมายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา ลาคำโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายสุรชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเลิศฤทธิ์ ฤทธิ์รอดโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายแสนศักดิ์ วาสนาวนิชโรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูดประธานกรรมการ
2. นางวัลภา อินทรชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางคมคาย คำเทพโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
6. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอัศนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอัศนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัศนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางปัณพร โพธิมาศโรงเรียนบ้านกกโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางปัณพร โพธิมาศโรงเรียนบ้านกกโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายแซม ทิวดำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางปัณพร โพธิมาศโรงเรียนบ้านกกโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
5. นายนิเวศน์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางกชพร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางกชพร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาว่จิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2รองประธานกรรมการ
2. Miss HE QIUYUAN SLโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. Miss LI ME BEI โรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ สุริยะวงค์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสาวจามจุรี อินลงโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานันท์ หงส์พันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายนิรศักดิ์ นารีโรงเรียนบ้านปากดุกกรรมการ
3. นายสัญญา ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
4. นางขันทอง ปานันท์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
5. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่งโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
4. นางสาวประดับ พลกลางโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการ
5. นางศศิกานต์ อุชชินโรงเรียนบ้านไร่นางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ด้างธรรมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายนภดล นามวงษาโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นายจรูญ อรัยะดิบโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมกรรมการ
4. นางสาวมณฑา ทองพัดโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
5. นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ แสงนากโรงเรียนบ้านกกโอประธานกรรมการ
2. นางพรธิตา ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านหินกลิ้งกรรมการ
3. นางจันทพร หอมจันทร์โรงเรียนบ้านนาซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางประสพศรี ชีพอุดมโรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ดวงดีโรงเรียนบ้านฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำดวน นักดนตรีโรงเรียนบ้านภูผักไซ่ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ ตันอุดมโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. นายสำเนา ภู่สงค์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจเร บัวหลวงโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางอัสรินทร์นาฎ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการ
3. นางรัตนา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิโรจ รัตนาโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกุล บรรเทิงสุขโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญยังโรงเรียนบ้านห้วยกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ กินรีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พาอั้งโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวภัทรภร บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญหลาย เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวลักคนา กองเงินโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
3. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชัน จีกันโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา คำภีระโรงเรียนบ้านวังมลกรรมการ
3. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนริศรา สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านศิลาประธานกรรมการ
2. นายวชิระ แก้วเข้มโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางกัลชนา สีใจโรงเรียนซำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายขันติ เนาว์แก้วโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ พูลทองสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
3. นางนันตพร วังษาลุนโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม เนาว์แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญนิลโรงเรียนบ้านป่าแกเครือกรรมการ
3. นางอัญญาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ แดงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ์ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รายะโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวังโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวรรตน์ บัวเรืองโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นายกีรตินันท์ ปัญเศษโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนุสรา ผ้ายผาโรงเรียนบ้านตาดกลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา พุทธาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25กรรมการ
3. นางรัตนา บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางร่วมมิตร ขวัญติงโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กันตุ่มโรงเรียนบ้านน้ำอ้อยประธานกรรมการ
2. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ทับสีแก้วโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวนัสสุดา มลพงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางเสาวณิต กองเงินสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
3. นางพิมลพรรณ แก่นชาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นางสำรวล มุ่งงามโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางศศิวิมล ทัดแก้วโรงเรียนธรรมนูญก่องช่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ยงบุตรโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชตฤดี วัดบุญเลี้ยงโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางลักษณา พรหมพลโรงเรียนบ้านหลักด่านประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางชูศรี ศรีจริยาโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล พัฒน์พระพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ พวงคำโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสิรินาถ เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ไตรรักษ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นางภัทรา อินดีคำโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แสงคำโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทองกวดโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พันธุ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางแพรว อนุศาสนนันท์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทองกวดโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวันพร พุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา คลังภูเขียวโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอรทัย คำยิ่งโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางประคอง ทองหมู่โรงเรียนบ้านน้ำขอบกรรมการ
3. นางอัจฉรา แก้วทองสพป.พช.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภรณ์ชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมิศา คำผงโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการ
3. นางจรัสพร ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านห้วยไรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สร้อยมีโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล เครือคำโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางเปรมศิริ ปานลักษณ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
2. นางผ่องศรี นวลจอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางดรุณี ริเดชพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพูนทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี นวลจอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางดรุณี ริเดชพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมนึก สืบกินนอนโรงเรียนบ้านป่าแกเครือประธานกรรมการ
2. นางมุกดา เชื้อวงศ์บุญโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสุรีย์ มูลเขียนโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัลยา ยาพรมโรงเรียนบ้านส้มเลาประธานกรรมการ
2. นางสถาพร เหล็กแจ้งโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางสรินทร ไตรสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลำแพน มงคลโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ คำสอาดโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสักกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง แก้วแดงโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ดวงศรีโรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ กังอนันต์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร แสงเสนาโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร แสงเสนาโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เหมื่อนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ โสภาครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ทองสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำขอบกรรมการ
3. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรครู โรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ โสภาครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ทองสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำขอบกรรมการ
3. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรครู โรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำผอ โรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมผอ โรงเรียนบ้านฝายวังบอนกรรมการ
3. นางนภา สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมผอ.โรงเรียบ้านฝายวังบอนกรรมการ
3. นางนภา สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพูลเทพ กะวิเศษครู โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นายพรเทพ จันทร์อนุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพูลเทพ กะวิเศษครู โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นายพรเทพ จันทร์อนุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศผอ.โรงเรียนบ้านนายาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ หาพุทธาครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศวงษ์ ปาระมีครูโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพูลเทพ กะวิเศษครู โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นายพรเทพ จันทร์อนุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำครู โรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพูลเทพ กะวิเศษครู โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการ
3. นายพรเทพ จันทร์อนุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำครู โรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
4. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวัณรัตน์ สมพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังก้นหวดประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ทองคำครู โรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำครู โรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์ครู โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต จันทร์สุริยศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายปัญญา พรมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต จันทร์สุริยศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายปัญญา พรมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต จันทร์สุริยศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายปัญญา พรมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการ
4. นางสาวจงรักษ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต จันทร์สุริยศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายปัญญา พรมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี วะยาคำโรงเรียนบ้านท่ากกแกประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมลกรรมการ
3. นายขวัญชัย ผ่านผิวโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]