หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2559   24 ก.ย. 2559   25 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้อง ม.1/1 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5/5 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.6/6 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้อง ม.1/2 24 ก.ย. 2559 09.30-11.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5/6 24 ก.ย. 2559 09.30-11.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2559 09.30-11.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/1 24 ก.ย. 2559 09.30-11.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.5/2 24 ก.ย. 2559 09.30-11.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้อง ม.3/5 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.3/2,ป.3/4 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 8 ห้อง ห้อง ม.2/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้อง ม.1/5,ม.2/4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/5,ป.4/6 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 8 ห้อง ห้อง ม.3/3-ม.3/4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 , ป. 4/3 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมตตาวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.5/3,ป.5/4 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง ชั้น ป.4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง ชั้น ป. 6 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง มุมชั้นล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง มุมชั้นล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนแก้ว ห้อง E.classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-11.30
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนแก้ว ห้อง E.classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-11.30
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2559 09.00-10.10
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนเทพ ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2559 09.00-10.10

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วันครู ห้อง วิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนแก้ว ห้อง ระเบียงด้านล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุม ห้อง ศิริวัฒนา 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรือนแก้ว ห้อง ระเบียงด้านล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุม ห้อง เทพสโมสร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุม ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุม ห้อง เทพสโมสร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ศูนย์กีฬา 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ห้อง ม.1/1 ,ม.1/2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ห้อง ม.2,ม.3 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.6 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.6 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.5 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ห้อง ม.4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้นชั้นล่าง ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้นชั้นล่าง ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.3 24 ก.ย. 2559
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ใต้ถุนอาคาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อ.1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อ.1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อ.2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอนุบาล ห้อง อ.2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง เด็กพิเศษ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง เด็กพิเศษ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง วิทย์ฯ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ห้อง วิทย์ฯ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้องการงาน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้องการงาน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้องการงาน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น บน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น บน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น บน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น บน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอาเซียน ห้อง ศิลปะ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
17 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
18 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารม.ปลาย 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
19 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หอประชุมอรุณญาเขต ห้อง หอประชุมอรุณญาเขต 24 ก.ย. 2559 13.00-17.00
20 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หอประชุมอรุณญาเขต ห้อง หอประชุมอรุณญาเขต 24 ก.ย. 2559 08.30-12.00
21 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หอประชุมอรุณญาเขต ห้อง หอประชุมอรุณญาเขต 24 ก.ย. 2559 13.00-17.00
22 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หอประชุมอรุณญาเขต ห้อง หอประชุมอรุณญาเขต 24 ก.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้องสมุดโรงเรียน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารรวมน้ำใจ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง สนามกีฬา 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น ล่าง ห้อง โสต 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง อ.1-2,ป.1-2 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง ป.3-ป.6 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น ล่าง ห้อง โสต 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการวิทย์ฯ 24 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น ล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น ล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น ล่าง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น ระเบียงหน้าอาคาร 24 ก.ย. 2559 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]