รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิง กุลสิรินทร์ณดา  ไกรทอง
 
1. นางกรุณา  บุญประดิษฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิติรพี   จิตรณรงค์
 
1. นางสาววาสนา  อ่ำศรีเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงพิขขาภา  ช่างทอง
 
1. นางสาวจันทร์ธิรา  แสนอินทร์ฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวนภา  เรืองระยนต์
 
1. นางฐานิตา  พิมพู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี
 
1. นางดวงแข  บุญทองคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นายประพจน์  จันธุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยบาน
 
1. นางทองเรี่ยน  พันธ์ไพบูลย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญไทย
 
1. นางลดารัตน์  จิตสุภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวพรรณทองนาค  ทับทิมงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุกรกาญจน์  สีหะวงษ์
 
1. นางลดารัตน์  จิตสุภา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูพชร  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์
3. เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางดวงแข  บุญทองคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. นายก้องหล้า  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงนรีกานต์   กองกูล
3. เด็กหญิงสายธาร  แทนจำปา
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
2. นางสาวอัมพร  โอ่คำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา   สุริยาวงษ์
2. เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรป้อ
 
1. นางนันทนา  จงสถิตย์สุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จำปางาม
2. เด็กชายสุทธิราช  อินทร์บุญ
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นายอดิเรก  ทูลตา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 1. เด็กชายกิตติกวิน  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวนฤพรรณ  พรมพุทธ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริษา  อ่อนปาน
 
1. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงวิภาวี  ภิลัยวรรณ์
 
1. นางประทิน  ปางแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
2. เด็กหญิงกันติชา  อุ่นปฏิชัย
3. เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
 
1. นางนิตยา  บานชื่น
2. นางอภิรดี  สนธยามาลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรกนก  รักเมือง
2. เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
3. เด็กหญิงศลิษา  มาเทศ
 
1. นายสันติ  คำจอน
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช
3. เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประดิษฐสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสวรรค์
3. เด็กหญิงวชิราวรรณ  ทองสด
 
1. นางปัทมา  ผดุงกุล
2. นางสาวสุรีพร  ทองสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายพชรพล  น้อยลี
 
1. นางสาวอุบพารี   มีเดช
2. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โค่บุญ
2. เด็กชายศุภชัย  พรมสุข
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวอุบพารี   มีเดช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางพัชรมัย  บัวเทศ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1. เด็กหญิงเหนือทราย  คำจอน
 
1. นางธัญจิรา  นันทะสูน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายเจษฎา  คงทนดี
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา
2. เด็กหญิงพุธิตา  พูนทองพันธ์
3. เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
 
1. นางมะลิวรรณ  วงศ์พิริยะวาทิน
2. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี
2. เด็กหญิงอมรนันท์  นาคพิณ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สังข์ดี
 
1. นายสมศักดิ์  ตรีกุย
2. นางสาวกฤษณา  มะหามาตร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
2. เด็กหญิงปสุตา  ลี่
3. เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล
 
1. นางอรัญญา  เศรษฐ์ธนกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่อนทา
2. เด็กหญิงชนนิชา  บัวนวน
3. เด็กหญิงพัชรมัย  จันทะไพร
 
1. นางพรทิพย์   แก้วอาสา
2. นางสาวปาลิดา  จบศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 1. เด็กหญิงกรกนก  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงการะเกด   สีหะไกร
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  แก้วภิรมย์
 
1. นายวีระเชษฐ  ศรีสวรรค์
2. นายมานพ  แซมสีม่วง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายนพณา  ทาคำ
2. เด็กชายสุริยศักดิ์  วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองพานิช
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นายไกรสร  ชิณพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช้างคำ
3. เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  จันทร์ประธาตุ
2. เด็กหญิงสุนิษา  สมยา
3. เด็กหญิงเกศศิรินทร์ภร  คำหอม
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  กงถัน
2. เด็กชายพันธดนย์  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  วงษ์คลัง
2. เด็กชายอาทิตย์  สุขุมนัย
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนโชติ  ถอสูงเนิน
2. เด็กชายสมปราชญ์  พรมศิริ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บัวเขียว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงณัฐกมล   เพ็งอ่วม
2. เด็กชายธนศักดิ์   บุญเกตุ
 
1. นางสาวอาทิตยา   ทองแกมนาก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายธนากร  ปราณีทะ
 
1. นายณัฐพงษ์  หอมจันทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กชายวิวรรธณ์  เวลาสิงห์
2. เด็กชายศรายุทธ  บุตรตา
 
1. นายบุญโชติ  เพ็ชรดี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายณัฐพล   สีผง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  หมื่นสิน
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิระธิดา  วิชัยคำ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา
3. เด็กหญิงปนัดดา  เครื่องทิพย์
4. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกัญญา
5. เด็กหญิงอภิญญา  หมีเงิน
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทัศนไพบูลย์
3. เด็กหญิงธัญรดี  เจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พวงมาลัย
5. เด็กหญิงวัลยา  คุ้มดี
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
2. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงชนาพร  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐิติพร  มีแนบ
4. เด็กหญิงสุนันทา  ใจกล้า
5. เด็กหญิงอริสรา  น้อยขัน
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางบุญสืบ  เอี่ยมจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกอแก้ว  เพิ่มรักษ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อิ่มเขียว
3. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี่
4. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เมฆประยูร
5. เด็กหญิงเอสเธอร์  บัวช้อย
 
1. นางสาวสุชาดา  ปานอำพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1. เด็กหญิงชนิภา  โบกพัด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีด้วง
3. เด็กหญิงนัชชา  ยมจันทร์
4. เด็กหญิงวรัญญา  ข้องคาน
5. เด็กหญิงอนุสา  แก้วพุธ
 
1. นางสุนีย์รัตน์  บุ้งจันทร์
2. นายวีรวัฒน์  ทองเพ็ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1. เด็กชายณพรัตน์  ทองจำปา
2. เด็กหญิงดารินทร์  คงหมั่น
3. เด็กชายภัทรชกฤษฏิ์  กาวี
4. เด็กหญิงภาสินี  มีมอญ
5. เด็กชายสิทธิชัย  สมบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์
2. นางสาววรัญญา  ทองมหา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงพัชชาวรรณ์  โตมา
2. เด็กหญิงมัทนา  สีนิล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่วมสุข
4. เด็กหญิงอริสา  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สำริดผ่อง
 
1. นายนัทธี  แสงจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์
 
1. นางปิยรัตน์  สุขมั่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงสุวดี   แก้วนึก
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายนัฒวัฒน์  ทองแก้ว
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กชายชัยอนันต์  จองคำ
2. เด็กหญิงรัชนก  แก้วซุง
 
1. นางสุนันท์  พนมสุข
2. นางนิตฐา  นาคดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงพิยะดา  หนุนกลาง
2. เด็กชายวัชรพล  พูลสอน
 
1. นายคมสันต์  ชัยภูมี
2. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชฎานุช  บุตรศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร   เถื่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงณุตตะรา  มะโนผาบ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชื่นใจ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   ฉัตรเงิน
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง
9. เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน
 
1. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
2. นางชไมพร  เด็ดแก้ว
3. นางสาวลักษมี  จันทราช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงชลลดา  สิทธิแก้ว
3. เด็กหญิงญาภาร์  โลทะลาด
4. เด็กหญิงนพรัตน์  เพลียโคตร
5. เด็กหญิงปิยพร  สีหะวงษ์
6. เด็กหญิงภัทร์นริน  พิมมะเสน
7. เด็กหญิงหยาดลลิล  รอดอินทร์
8. เด็กหญิงอภิชญา  นนทโคตร
9. เด็กหญิงอรกานต์  สารวิจิตร
10. เด็กหญิงอารียา  ขำเผือก
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสาวหยก  กันทะยะ
3. นางอรวรรณ  หอมชื่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยากร   พุทธิเสน
2. เด็กหญิงจิรวดี  บุญสุข
3. เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรงาม
4. เด็กหญิงณัฐชญา  ช่วยปุ่น
5. เด็กหญิงดวงกมล    เบิกใจ
6. เด็กชายธนพัฒน์  สิงหนาก
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   คุ้มภัย
8. เด็กหญิงปานรพี   จันทร์ฤทธิ์
9. เด็กหญิงผกามาศ   อ้ายเตรียม
10. เด็กหญิงพรนิพา  ดอนเมือง
11. เด็กหญิงฟ้าใส   บุตรตา
12. เด็กหญิงภควดี  จันดากูล
13. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ปาวา
14. เด็กหญิงวารุดา  หอมหวน
15. เด็กหญิงสุพิชญา   ประเสริฐ
 
1. ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
3. นายชัยพร  คำสีม่วง
4. นายกันหา  หะนิลนี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก
 
1. นางบุญเรือน  จันทร์รุ่งเรือง
2. นายบุญช่วย  รัตนพลแสน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงจิตรา  จิตเจริญ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มิ่งมา
 
1. นายอาทิตย์  พลกลาง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำสิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภารมย์  เสนานุช
 
1. นางสาวพูลศรี  คำเพียร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงยุภาลักษณ์  คำทุม
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงอรรณธิยา  พรมดวง
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์พรม
 
1. นางอนุชิดา  คงแท้
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปิงโสภา
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  กระเป๋าทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงพรณภา  เชื้อพระดา
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แสงทิพย์
2. เด็กชายเกษฏา   รากแก่น
 
1. นางศริญญา  สุวรรณพงษ์
2. นางสาวมุทิตา  จงอยู่สุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงธณัชพร  จันทร์บัณฑิตย์
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางชนิดา  แก้วหมุด
2. นางวัลลี  ศักดิ์สุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงธิติภา  บัวทับ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แพงสี
 
1. นางชนิดา  แก้วหมุด
2. นางสาวประภากร  อูบถา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ช่างทอง
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกัญญา   บุญโพธิ์
2. เด็กชายธนวุฒิ   สมราด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บัวสระ
 
1. นางเนืองนิตย์  พริ้งประยูร
2. นางสาวแสงอุษา  มั่นศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กชายวีรภัทร  จันทะคูณ
2. เด็กชายศิริชัย  สุริโย
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  สีหะวงค์
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายชาคริต  จันดวงตา
2. เด็กชายธงชัย  นกแก้ว
3. เด็กชายพงศักดิ์  เหล็กเพชร
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
2. นางวีนัส  วังคีรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสุข
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสุข
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสุข
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มศรี
 
1. นางดาวรุ่ง  นงภา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงวิชุดา  อึ้นนวล
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงวรรณภา  จันทา
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสาทสิทธิ์
 
1. นางสาวอชิรญา  อุ่นแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
2. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
4. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
5. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
7. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
8. เด็กชายอดิศร  จันดี
9. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เพ็ชสมัย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  น้อยใจดี
3. เด็กชายมิ่งเมือง  พรมวัง
4. เด็กชายวราวุธ  โสภา
5. เด็กหญิงวาสนา  เผือกกล่อม
6. เด็กหญิงวิชุดา  อึ้นนวล
7. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
8. เด็กหญิงเลิศอารีย์  เลิศสุนทร
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
2. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
3. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
5. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
6. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
8. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
9. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
11. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
12. เด็กชายอดิศร  จันดี
13. เด็กชายอภิรุตน์  ขวัญแก้ว
14. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
15. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
 
1. นางวิมลรัตน์  พานำมา
2. นางปาลิตา  นันทะสร
3. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
4. นางไพวัล  เทียนศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขยายแสง
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุตรเมือง
5. เด็กชายธีรทัศน์  คำขุ้ย
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
8. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
9. เด็กหญิงวิกานดา  ศรียศ
10. เด็กชายวีรพล   บุญเรียน
11. เด็กชายสุธี  หลวงสา
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพนทอง
13. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
14. เด็กชายอาทิตย์  พิสิทธิ์คุณ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
2. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
3. นางสาวมธุรดา  จันจอม
4. นางสาวนิภา  เสือดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
2. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
4. นายทนงศักดิ์  ฟองแพร่
5. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
7. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
8. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
10. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
11. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์
12. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
 
1. นางวิมลรัตน์  พานำมา
2. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
3. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
4. นางไพวัล  เทียนศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกชกร  อินเลี้ยง
2. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
3. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
4. เด็กหญิงชรีรัตน์  มาดี
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วลาย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
8. เด็กชายปัทมากร  จันทร์กระจ่าง
9. เด็กชายพนากร  ไม้เลี้ยง
10. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
11. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
12. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
13. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
14. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
15. เด็กชายสมคิด  คนขยัน
16. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
17. เด็กชายสันติภาพ  แย้มสรวล
18. เด็กหญิงอภิญญา  สุขโฉม
19. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
20. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นางปาลิตา  นันทะสร
4. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
5. นางไพวัล  เทียนศรี
6. นางเสาวภา  บุญสิงห์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงกันติชา  เบ้าชารี
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เย็นเจริญ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชมภู
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำมี
5. เด็กชายณัฐภัทร   คำติ่ง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญใจ
7. เด็กชายธนเชษฐ์  ชัยแก้ว
8. เด็กหญิงธันยพร   ชัยแก้ว
9. เด็กหญิงธีรนันท์  สมนาม
10. เด็กชายธีรยุทธ   เหิงคำแก้ว
11. เด็กชายนพรุจ  ปลั่งกลาง
12. เด็กหญิงนิธีพร   คำมา
13. เด็กชายพนากร   ใจเย็น
14. เด็กหญิงพรฟ้า  กัลยา
15. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ขึ้นทันตา
16. เด็กชายภานุวัฒน์   ยศภูมิมา
17. เด็กหญิงมยุรี  ปิ่นดี
18. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมสร้อย
19. เด็กชายยุทธนา  ขำมิน
20. เด็กชายวรสันต์   ชาวยศ
21. เด็กหญิงวันวิสา  ณ วิเชียร
22. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงประเสริฐ
23. เด็กหญิงสาธิกา  อิดสันเทียะ
24. เด็กหญิงสิริกาญจน์   พานทอง
25. เด็กหญิงสุจิรา  อยู่สุข
26. เด็กหญิงสุพรรณธิดา   โตล่ำ
27. เด็กชายสุวิทย์  พูนเกิด
28. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   อยู่สุข
29. เด็กชายอนุชา  แท่นทอง
30. เด็กหญิงอรัญญา  แท่นทอง
31. เด็กหญิงอาริยา   ทองเหลือ
32. เด็กหญิงอโนทัย  ราชวง
33. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันโย
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันโย
35. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์ทา
36. เด็กหญิงแอนนา  สายมาลี
37. เด็กชายไพศาล  เหิงคำแก้ว
 
1. นางสุวรรณ  อิ่มคง
2. นายประสาท  คล้ายกัน
3. นางกาจญา  อินเขียว
4. นายภักดีการณ์  คำพุฒ
5. นางสาวณิชนันทน์  ชัยพิพัฒน์
6. นางทัศนีย์  สัมมาวรรณ
7. นายอาคม  มีแสง
8. นางบุญนาค   นาดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สายทองมาตย์
 
1. นายฐิติกานต์ภรฑ์  เรืองน้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายเจษฏาวุฒิ  อยู่มาก
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แจ่มทอง
 
1. นางพัชรมัย  บัวเทศ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงณารากร  แน่นอุดร
 
1. นางวัลย์ณาภัสร์  ถมยา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สายทองมาตย์
 
1. นายฐิติกานต์ภรฑ์  เรืองน้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายบุญมี  อุดมศิรกุล
 
1. นางชมนาด  คัณธานันท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สีแก้ว
 
1. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงศศิมา  อ่อนตา
 
1. นางวัลย์ณาภัสร์  ถมยา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายปารเมศ  บัวรส
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
 
1. นางชลธิชา  ศิลปชัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีเลย
 
1. นางชลธิชา  ศิลปชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสมัชญา  เมืองสมบูรณ์
 
1. นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วเทศ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฮาร์ด
3. เด็กชายถิรวัฒน์  แจ่มศรี
4. เด็กหญิงปพิชญา  จั่นมา
5. เด็กชายปรมีย์  บุญเยีย
6. เด็กหญิงประกายเพชร  ศรีคำ
7. เด็กชายพบธรรม  วัชระเศรณี
8. เด็กชายภัทรภณ  นาครังษี
9. เด็กชายสิปปกร  โวหารลึก
10. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาญพหล
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
2. นางหญิงนภา  เมฆพัฒน์
3. นางสาววิรัตน์  ศรีธระชิยานนท์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธเนศพล  คำเวิน
2. เด็กชายภูผา  สิงหฤกษ์
3. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสินจันทร์
4. เด็กหญิงมุขมณี  ประเสริฐดี
5. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
6. เด็กหญิงรุจิรา  จันทรักษา
7. เด็กชายสันติสุข  ปัสสาวัด
8. เด็กหญิงสุนันทา  มิประทัง
9. เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม
10. เด็กหญิงสโรชา  สารีคำ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
2. นางชุติกาญจน์  รอดเมือง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์   กองเงิน
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เมืองสันเทียะ
3. เด็กหญิงนฤนาจ  เล่าเจริญวิวัฒนา
4. เด็กหญิงปวีณา  โล่งกระโทก
5. เด็กหญิงมารศรี  วงศ์วิริยชาติ
6. เด็กหญิงวันวิสา   โชติธิวัฒน์
7. เด็กหญิงศิริพร    แซ่หลอ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์   โรจน์แสงสิทธิ์กุล
 
1. นายวิทยา    สุขแสงนิล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงฉันทิศา  แสงพันตา
2. เด็กหญิงพรรษา  ทองส้าน
3. เด็กชายพัณณ์ชิตา  กะโห้
4. เด็กหญิงรัตนาพร  สุกเมือง
5. เด็กหญิงลลิตา  ยิ้มสระ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มีวงศ์
7. เด็กหญิงอริษา  ทองทับ
8. เด็กหญิงอัญชลี  สืบสำราญ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
3. นางสาวสุภัตตรา  เทียนพูล
4. นางสาวสยามล  ครุธนิมิตร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกฤตยา  คณะเจริญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกกรัมย์
3. เด็กหญิงชนกพร  ดาหาญ
4. เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วเทศ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรเชน
6. เด็กหญิงดวงพร  โสนา
7. เด็กหญิงทิพาพร  ทองมั่น
8. เด็กชายธีรเดช  ศูนย์ปั้ง
9. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีเลย
10. เด็กหญิงนัฏฑริกา  นวนเทศ
11. เด็กชายปารเมศ  บัวรส
12. เด็กชายพีรภัทร  บุญก่ำ
13. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
14. เด็กชายอติเทพ  พรมแก้ว
15. เด็กหญิงเนตศศิ  แสนพรม
16. เด็กหญิงเมขลา  กาสา
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางชลธิชา  ศิลปชัย
4. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
5. นางธารกมล  ผ่องจิตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แว่นไทย
3. เด็กหญิงจันทิมา  วงแหวน
4. เด็กหญิงชมพูนุช  คำสิน
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทองดี
6. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
7. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
8. เด็กหญิงพรนภา  จิตรไธสง
9. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำจริง
10. เด็กหญิงพุธิตา  เปี่ยมมนัส
11. เด็กหญิงภัทรวดี  เถาแตง
12. เด็กหญิงยศวดี  วันเสาร์
13. เด็กหญิงสิรินท์ธาน  ไหวพรม
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  หางาม
15. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรเกิด
16. เด็กหญิงอารีญาพร  อุ่นเรือน
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
2. นางลำดวน  ยังคง
3. นางยุพิน  แก้วสีทอง
4. นางปรานี  สายแก้วมา
5. นางประไพพิศ  กันทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1. เด็กชายจิตรกร  พุฒซ้อน
2. เด็กชายทวีชัย  วิวัฒน์
3. เด็กชายปรีชา  ไชยพิเดช
4. เด็กชายวุฒิชัย  ปิ่นจัตุรัส
5. เด็กชายอัครพล  ดอหล้า
 
1. นางศริญญา  สุวรรณพงษ์
2. นางดาวรัตน์  ชินอาจ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรวก 1. เด็กชายเพชรกร  ชมชื่น
2. เด็กชายเพิ่มทรัพย์  ใจดี
 
1. นางสาวเบญจพร  วงเวียน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  สักลอ
 
1. MissXin Xin  Ye
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงแสงตะวัน  สีนวน
 
1. MissXin Xin  Ye
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธวิชญ์  พูนโคก
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขแดง
3. เด็กชายพีรวัส  กาญจนะสิงห์
4. เด็กชายภคภูมิ  ทองตัด
5. เด็กชายสิทธินนท์  เรืองศรี
6. เด็กชายสุริยา  น้อยกอ
 
1. นายสุรินทร์  เมฆประยูร
2. นางอัมพร  ทองโคตร
3. นางสาวปุณิกา  เหมหาญ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว
2. เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์
3. เด็กชายธนเดช  ธนปรมินทร์
4. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  เจริญขำ
5. เด็กชายภูวนัย  แสนคำ
6. เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง
 
1. นางศรีวิภา  ศรีขวัญแก้ว
2. นางพยอม  รอดมา
3. นางปัทมา  รอดมา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายธวัชชัย  ประทุมมาศ
2. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์มั่น
3. เด็กชายพิสิฐ์  ห้อยปาน
4. เด็กชายภารดร  จันทรา
5. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีทอง
6. เด็กชายวัศพล  หารไกร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผิวขำ
8. เด็กชายอนุวัช  ศรีนารางค์
 
1. ส.ต.ต.อาทิตย์  พลกลาง
2. นางสาวสาวิตรี  พึ่งแก้ว
3. นางสาวพิมพ์ใจ  น้อยมี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตัญญะรักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงหนองลาน
3. เด็กหญิงดมิสา  นิ่มทอง
4. นางสาวธัญญาพร  อ่อนน้อม
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  ต้นเพชร
6. นางสาวสินีนาฏ  แถมจรัส
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มบุรุษ
8. เด็กหญิงสุนิษา  นันท์บุญตา
9. เด็กหญิงสุพัดตา  อ่ำบุญมา
10. เด็กหญิงอรนรีย์  พาคาเพียร
 
1. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
2. นางจามีน  ประทุมมาศ
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพิมผกา  คำทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  นาคมีสี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เคลือศิลป์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุพิชา  โฉมช่วย
 
1. นางสุทิศา  จารุเดชา
2. นางปัทมา  ผดุงกุล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปุณยานันต์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางดวงแข  บุญทองคำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงรุ้งนารี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิราณี  ทัพชัย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุจันทร์
 
1. นายอุดม  คำน่วม
2. นางสาวลลิตา  พาแก้ว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  กินยืน
2. เด็กหญิงปิยมณฑ์  พิกาทอง
3. เด็กหญิงเตรีย  แซ่หลอ
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมิสังข์
2. เด็กหญิงวรันธร  พงษ์สุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพนทอง
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนรวี  เรืองฮุย
2. เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายก้องภพ  ทิพยจันทร์
2. เด็กชายอธิรัช  หอมชื่น
 
1. นายสุรชัย  แก้วหมุด
2. นายอธิป  สะดา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายติณภพ  ทองงาม
2. เด็กชายนัฐพงษ์  คงยาดี
 
1. นายบดินทร์  สำเร็จดี
2. นายณรงค์เดช  เข็ดขาม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนะ
2. เด็กชายอนวรรษ  หัสดี
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางราตรี  ลีละโรจน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายมั่นคง  ยอดอาจ
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วโท
 
1. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
2. นายบวร  บำเรอวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันทะแสง
2. เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ชัยวงศ์
2. เด็กชายแสงตะวัน  ระหา
 
1. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
2. นายเสกสรรค์  บุญจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนดล  นิลพร
2. เด็กหญิงธนพร  ชมพู
 
1. นายเมฆินทร์  เกตุแก้ว
2. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายตะวัน  สอนเถื่อน
2. เด็กชายวสุวัตน์  คนธาร์
 
1. นายจตุรงค์  ข้ามหก
2. นางณัฐภัสสร  กลีบใบ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก
 
1. นายอาลักษ์  จันทสุข
2. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  ทองดี
2. เด็กชายวิทวัส  ไวคงคา
 
1. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงงามสิริ  น้อยลา
2. เด็กชายปิรมิตร  อ่อนชื่น
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ตองอ่อน
 
1. นายวิชา  พิลาบุตร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายกษิต  ศรีอุดชา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงผึ่ง
3. เด็กชายเจษฎา  สุขเอม
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เทพยะกุล
2. เด็กชายรชฏ  จันตะ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เขียวสวาท
 
1. นายอรุณ  บุญพาเกิด
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ยิ้มอยู่
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  บุญกัณฑ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายเอกพล  พวงอ่อน
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี
2. เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์
3. เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง
2. เด็กชายนิติพล  เชี่ยวชาญ
3. เด็กชายอัสนี  เพ็ชรวาว
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สังข์เมือง
2. เด็กชายทินกร  แทนเทือก
3. เด็กชายวันเฉลิม  ก้อนพล
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนาครินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กชายวงศกร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายศุภโชติ  แซ่สง
 
1. นายจำนงค์   เนตรทิพย์
2. นายวรายุท  สีนาค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กชายกิจสมบูรณ์   นิลขาว
2. เด็กชายรชต   สุกสี
3. เด็กชายอนุรักษ์    สิงห์สถิตย์
 
1. นายพรเทพ   เพียรเกิด
2. นายชิษณุพงศ์  สอนจันทร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกัณนิกา  บุญสายยัง
2. เด็กหญิงภาวินี  คำจิตร
3. เด็กหญิงรินฤดี  เขียนแก้ว
 
1. นางสาวลักษณา  ยวงเงิน
2. นางสายยันต์  สุขเอม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ลาภไธสง
2. เด็กชายวิสัน  วิปัสสะ
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โค้นเมือง
 
1. นายไพโรจน์  แก้วยศ
2. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงกัญญาณี  โกศรีวงศ์
2. เด็กหญิงฉัตรดาว  มาแก้ว
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  บัวทอง
4. เด็กหญิงภัทราพร  นินบุญเรือง
5. เด็กหญิงศดานันท์  แจ่มศรี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วระกา
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
2. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
3. นายอัฉรพล  คำก่อ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พิลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณเกษ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมพร  ไชยราช
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนต
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์
2. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ภัทรภิญโญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กงคูคำ
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เพ็งพึ่ง
3. เด็กหญิงสุทััตตา   เฉลยพรต
 
1. นางราตรี  ขำบุญ
2. นางพัชริน  คำนก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงฌนันภกมนณ์  ณมนัสนันท์
2. เด็กหญิงดวงพร  สุดสวาท
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลธา
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นางสาวอรวรรณ  อุดมสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เรียบเรียง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนาฤทธิ์
3. เด็กหญิงศรินธร  ศรันย์พร
 
1. นายฮุสเซนท์  ซิตูมปูน
2. นางสาวอารีฟา  ซิตูมปูน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   โสประดิษฐ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์   แก้วนึก
3. เด็กหญิงปิยมาศ   ยศปัญญา
 
1. นายวีรศักดิ์  ไพรผุย
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1. เด็กหญิงนรีกานต์   นิยมทอง
2. เด็กชายอภิชาติ  แดงมณี
3. เด็กหญิงโชติมา  ซุยเชียงสา
 
1. นางวันวสันต์   ดาโรจน์
2. นางสาวอ้อมใจ   เกยเลื่อน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาสมุทร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทชัย
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คลังมนตรี
2. เด็กหญิงพรรณทิตา    มนเทียน
3. เด็กหญิงพิชชาพร   ติ่งช้าง
 
1. นางอาริยา   อองกุลนะ
2. นางลลิตา   สุวรณคาม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  โลสุดา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงวิสา  นาถาดทอง
 
1. นางสมปอง  ศรีบุตรา
2. นางจารุวรรณ  จันทร์แก้ว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงดารุณี  ฟองหิน
2. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โต
3. เด็กชายเอกดิศักดิ์  สนที
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธิดาพร  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วงคำแสง
3. เด็กหญิงอริศรา  ผิวรัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากมี
2. นางสาววรรธนา  อินทวงค์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงธนิตา  อู่ทอง
2. เด็กหญิงปานรวีย์  สุวรรณเกิด
3. เด็กหญิงพรธีรา  งามสง่า
 
1. นายอดุลย์  บัวกนก
2. นางทัศนีย์  พันทา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  ปิงโสภา
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มาเพชร
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางรวงทอง  ลำเจริญ
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชุรี
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  มีทวี
3. เด็กชายพสุธร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 
1. นางศิวพร  โพธิ์เตียน
2. นางทองทิพย์  สุทธิ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงชาลิตา  เอี่ยมอินทร์
2. เด็กหญิงธรานนท์   นาคพึ่ง
3. เด็กหญิงศิริพร  สีดาคำ
 
1. นางวิไลพรรณ  ยิ่งตระกูล
2. นางนัทธมน  แก้วเบี่ยง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรักษิดา  สอนจันทร์
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุฑหว่าง
 
1. นางสาวอัมพร  บุญชูยะ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วแดง
 
1. นางสาวสุปราณี  ปลัดท้วม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสงแก้วสุข
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุดมี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. นายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สถิตย์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงอุมากร  อินทร์สา
 
1. นางกาญจนา  อินเขียว
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวรรณพร  คลังเพ็ชร
 
1. นายเชาวรัตน์  อาจหาญ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญมี
 
1. นางปราณี  ปึงตระกูล
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงค์
 
1. นางไฉไล  เพียรเกิด
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูชิต  ยะลา
 
1. นายสุขุม  บุญเรือง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กชายธนพันธ์  แก้วแท้
2. เด็กชายบัญชา  กลิ่นกระโทก
3. เด็กชายวุฒิชัย  คงทนแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร  พรมคำ
2. นางสาวศุภนิจ  สงรังษี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงลลิตา  ทองงา
2. เด็กหญิงวิยะดา  สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงอริษา  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
2. นางปิยะมา  สังข์เทศ
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย  จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีรพนธ์  สีเป้
 
1. นายคมสันต์  ชัยภูมี
2. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กชายธีรพงษ์  มีบัง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  มีบัง
 
1. นางศุภลักษณ์  น้อยดี
2. นางสาวศุภนิจ  สงรังษี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายนาธาน  เพชรชัย
 
1. นางธมนวรรณ  ผ้ายผา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำบิน
 
1. นางสาวกัลยา  จันทา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงแสงระวี  เต่าถมตา
 
1. นางจิตรลดา  วงเวียน
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายสมพร  พาพงษ์
 
1. นายไกรฤกษ์  พรหมประเสริฐ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายอิราวัฒน์  เมืองมาก
 
1. นางกิติมา  นามกันยา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แบกบุญ
 
1. นางปราณี  ปึงตระกูล
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายสมบัติ  สรสกุล
 
1. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  หุปประดง
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กชายคงคชา  หาบุตร
 
1. นางสาวสรณ์สิริ  แก้วกรเมือง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงฐานิต  อยู่คำ
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงภิญญดา  ไหวพรม
 
1. นางขนิษฐา  เสาองค์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   วงค์ษาไชย
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สายบุญตั้ง
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสงแก้วสุข
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนิพัทธวิทย์  เพ็ญประทุม
 
1. นายสุขุม  บุญเรือง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจารวี  นามวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
3. เด็กหญิงชาลิสา  พาสี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสดี
5. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
6. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วแดง
7. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหล็กเพชร
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงวนิศรา  ไชยถาวร
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  มะลิวงษ์
3. เด็กหญิงสโรชา  คงกรต
 
1. นางสาวสุพรรษา  ยังคลัง
2. นางสาวรุจิรา  แก้วพินิจ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายจักรรินทร์  วรสาร
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วอารีลักษณ์
3. เด็กหญิงนันทิดา  กระตาก
 
1. นางสุธรรมมา  สิงห์เส
2. นางสาวอรุณรุ่ง  แก้วจิตร์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายชินวัต  พิมพ์กา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนขัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  ถือชัยภูมิ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาววิจิตรา  จิตรถนอม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายกฤตเมธ  รักแจ่ม
2. เด็กชายพีรภัทธ์  ดาแพง
3. เด็กชายอิงทรรษ  พรหมหมื่น
 
1. นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน
2. นางสมทรง  จารย์คำมา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายชัยวิเชฐ  ปานทอง
2. เด็กชายวิพัฒน์  พรหมอ่อน
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินดา
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสัก 1. เด็กหญิงจันทิรา  แย้มพจนา
2. เด็กชายสมพิศ  คำภา
3. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์แจ่ม
 
1. นางสาวภณิตา  งามสม
2. นางวนิดา  ศรีวิกาญจน์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยผา
2. เด็กหญิงวรรณษี  สิทธิเสนา
3. เด็กหญิงอภิรญา  ทองอยู่
 
1. นางจิตรลดา  วงเวียน
2. นายธีรนัย  กสิการ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศุภกามาศ  เต้าวาน
2. เด็กชายอนันต์ชัย  ไผ่ป้อง
3. เด็กชายแทนคุณ  ทองอินทร์
 
1. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
2. นางสาววิจิตรา  จิตรถนอม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พฤกษ์ศิริวรรณ
2. เด็กชายวสุพล  ปานเพชร
 
1. นางสาวภิญญาพัทญ์  เพ็ชรราย
2. นางสาวอลิษา  กลิ่นหอมโสภณ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเจริญ
2. เด็กชายนรินทร์  ทองคำสุก
 
1. นายบันดาล  มาอยู่วัง
2. นายพีรยุทธ  คงเย็น
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายณโม  เหิงคำแก้ว
2. เด็กชายอดิเทพ  พานทอง
 
1. นางกาญจนา  อินเขียว
2. นางวราพร  ศรีเมือง
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายพรรชนะ  บุญช่วย
2. เด็กชายอภิรักษ์   บำรุงสุนทร
 
1. นางสาวกัลยา  จันทา
2. นายพร้อมพงษ์  ใจอนทน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ในจิต
2. เด็กชายภานุเดช  เพชรเกิด
 
1. นายพงษ์พิชัย  มุ่งสูงเนิน
2. นางนางปนัดดา  สิงห์เรือง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมกง 1. เด็กชายภัควัฒน์  นุตกา
2. เด็กชายวีระชัย  น้อยลา
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำพุฒ
 
1. นางสาวประภาภัทร  ม่วงคำ
2. นางจรรยพร  อินวิชัย
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 1. เด็กชายกฤตนัย  เนื่องโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพรสา
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศิริเวช
 
1. นางสาววิภาพร  จวนสาง
2. นางสาวรุ่งเพชร  ด้วงขาว