หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายไท พานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวจิราพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางมาลี ไกรพรศักดิ์คำเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสุพัตรา คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายประมาณ โพธิ์จักร ประธานกลุ่ม ร.ร.ในเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายธีระ รอดช้าง ประธานกลุ่ม ร.ร.ท่าพล - นางั่ว คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายปราโมทย์ สนธยามาลย์ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโคกดงมูลเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายจีรพงษ์ พวงคำ ประธานกลุ่ม ร.ร.ห้วยใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่ม ร.ร.เอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประสิทธิ์ ก้อนทองคำ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายพฤฒสภา แย้มพราย ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายเจษฎา อิ่มสุข ประธานกลุ่ม ร.ร.ห้วยสะแก-ระวิง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมนึก มุฑิตา ประธานกลุ่ม ร.ร.ลาดแค คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่ม ร.ร.ท่าข้าม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายบุญสูง วงเวียน ประธานกลุ่ม ร.ร.ดงขุย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายขวัญชัย นาคไทย ประธานกลุ่ม ร.ร.เพชรวังโป่ง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่ม ร.ร.ท้ายดงวังหิน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ประธานกลุ่ม ร.ร.เอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายประมาณ โพธิ์จักร ประธานกลุ่ม ร.ร.ในเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายธีระ รอดช้าง ประธานกลุ่ม ร.ร.ท่าพล - นางั่ว คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายปราโมทย์ สนธยามาลย์ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโคกดงมูลเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายจีรพงษ์ พวงคำ ประธานกลุ่ม ร.ร.ห้วยใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่ม ร.ร.เอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายประสิทธิ์ ก้อนทองคำ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายพฤฒสภา แย้มพราย ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายเจษฎา อิ่มสุข ประธานกลุ่ม ร.ร.ห้วยสะแก-ระวิง คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายสมนึก มุฑิตา ประธานกลุ่ม ร.ร.ลาดแค คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่ม ร.ร.ท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายบุญสูง วงเวียน ประธานกลุ่ม ร.ร.ดงขุย คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายขวัญชัย นาคไทย ประธานกลุ่ม ร.ร.เพชรวังโป่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่ม ร.ร.ท้ายดงวังหิน คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ประธานกลุ่ม ร.ร.เอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน
47 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นาจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
52 ่นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสุพัตรา คงศิรกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายทองเจือ โพธิ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพปป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางสาวสุภาพร มั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพปป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 ว่าที่ ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพปป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางภิญาญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางกาญจนา พลยศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
75 นางจุฑารัตน์ สังข์ไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะแกงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
76 นางสมาพร ศีลพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
77 นางสาวอัญชลี คำอ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
78 นางสาวนันทรัตน์ แก้วหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
79 นายฐิติพันธ์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
80 นางสาวสมฤดี มาชัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
81 นางสาวสุภาวดี ปัญญาส่าน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าพล (วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
82 นายศรายุทธ โชโตวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวรัตญา พึ่งเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยผักไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
84 นางสาวชนินทร์พร ก้อนเทียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
85 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริเดชาธนากิตติ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
86 นางสาวปัทมา มีไหว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
87 นายบัญชา คงทน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
88 นางภิญาญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
89 นางสาวสุภาพร มั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพปป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
90 นางกาญจนา พลยศ ครูะุรการ รร.บ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
91 นางสาวอัญชลี คำอ่าง ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
92 นางสมาพร ศิลพร ครูธุรการโรงเรียนบ้านนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
93 นางสาวสุภาวดี ปัญญาส่าน ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าพล คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
94 นางสาวชนินทร์พร ก้อนเทียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านป่าม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
95 นางสาวปัทมา มีไหว ครูธุรการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
96 นางจุฑารัตน์ สังข์ไชย ครูธุรการโรงเรียนบ้านสะแกงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
97 นางสาวนันทรัตน์ แก้วหิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
98 นายฐิติพันธ์ ดวงจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
99 นายศรายุทธ โชโตวงษ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
100 นางสาวรัตญา พึ่งเสือ ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยผักไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
101 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริเดชาธนากิตติ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
102 นางสาวสมฤดี มาชัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
103 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
104 นางสาวชไมพร อ่อนวัน นักทรพยากรบุคคล สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
105 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
106 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายสมพงษ์ ธิกะ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายสามัญ ศรีอินทร์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายบุลเสรษฐ์ ไตรทศเศรษฐ์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายจิติพงษ์ บัวเรือง ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายธนากร กลิ่นจันทร์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายประดิษฐ์ ดีสท้าน ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายสาคร สาหร่าย นักการฯ ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายอลงกรณ์ บุญเรือง นักการฯ ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายแก้ว สดใส นักการฯ ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายทวีศักดิ์ ศรีทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางทิพาพร อินทร์พรหม ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางนิตยา บาศรี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางกชพร ปลัดท้วม ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นางพรรณเพ็ญ นาถาดทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นางรื่นฤดี เนียมน้อย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นางสาวสุมาลี เมืองทอง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.พช.๑ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นายพาณิชย์ น้อยโกมุท รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นางดาว พงษ์สมบุญ ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแก คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางอัมพิกา ตระกนธนสุนทร ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นางสาวปัญจรีย์ ธาดาพรหม ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พช. ๑ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
151 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
152 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
153 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
154 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางวัชราภรณ์ สังข์ต้อง นักวิชาการศึกษา สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางบัวผัน มีทอง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการทั่วไป สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวเบญจมาศ บัวระภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวเนตรนภา โสภารักษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวศุภจิต กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางสาวสายน้ำ จูแสน นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นิติกร สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
169 นางพัชรินทร์ เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
170 นางพรพิมล วิทยเขตประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
171 นางทิพหทัย เพชรผึ้ง เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
172 นางสาวชวาลา พรหมมา เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
173 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
174 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
175 นางกรณี ต๊ะอาจ ประธานกลุ่มเอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
176 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
177 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
178 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
179 นายปราโมทย์ สนธยามาลย์ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโคก-ดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
180 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
181 นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
182 นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
183 นายบุญสูง วงเวียน ประธานกลุ่ม ร.ร.ดงขุย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
184 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
185 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
186 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
187 นายพฤฒสภา แย้มพราย ประธานกลุ่ม ร.ร. วังชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
188 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
189 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
190 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
191 นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่ม ร.ร. ท้ายดงวังหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
192 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
193 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
194 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
195 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
196 นายประสิทธิ์ ก้อนทองคำ ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
197 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
198 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
199 นางสุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
200 นายประสิทธิ์ ตันมี ประธานกลุ่ม ร.ร.ท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
201 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
202 นางสุวิชญา ชิญธนาชูกิจ ประธานกลุ่ม ร.ร.เพชรชนแดน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
203 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน
204 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]