หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 8 10 8
2 003 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 9 23 17
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 47 22
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 12 18 12
5 010 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 5 3
6 016 โรงเรียนธาราคีรี 1 10 5
7 017 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 10 34 16
8 019 โรงเรียนบ้าน กม.2 13 25 20
9 018 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 17 10
10 020 โรงเรียนบ้านกกจั่น 5 10 7
11 021 โรงเรียนบ้านกกไทร 9 16 14
12 022 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 3 10 5
13 023 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 6 2
14 024 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 0 0 0
15 025 โรงเรียนบ้านขมวด 14 32 21
16 032 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 8 27 14
18 034 โรงเรียนบ้านคลองบง 8 16 13
19 035 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 25 69 30
20 036 โรงเรียนบ้านคลองสาร 5 20 5
21 037 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 2 6 4
22 038 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 9 20 13
23 046 โรงเรียนบ้านชอนไพร 18 43 31
24 047 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 17 21 19
25 049 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 4 2
26 050 โรงเรียนบ้านซับข่อย 3 2 2
27 053 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 1 1
28 051 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 2 1
29 052 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 13 24 15
30 061 โรงเรียนบ้านดง 2 3 2
31 055 โรงเรียนบ้านดงขุย 10 27 16
32 054 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 18 20 20
33 057 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 18 66 27
34 058 โรงเรียนบ้านดงลาน 9 12 11
35 059 โรงเรียนบ้านดงลึก 0 0 0
36 060 โรงเรียนบ้านดงหลง 3 5 3
37 056 โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 0
38 062 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 12 6
39 063 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 7 9 7
40 064 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1 3 2
41 065 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 23 40 28
42 069 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 2 5 3
43 068 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 6 10 10
44 070 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 5 10 6
45 073 โรงเรียนบ้านทางข้าม 2 2 2
46 075 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 5 5 5
47 012 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 2 15 4
48 071 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 9 23 15
49 072 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 38 86 48
50 074 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 12 32 12
51 079 โรงเรียนบ้านนา 1 3 1
52 076 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 28 64 34
53 077 โรงเรียนบ้านนาป่า 3 3 3
54 078 โรงเรียนบ้านนายม 7 11 7
55 082 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 12 8
56 081 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 8 11 10
57 080 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 5 3
58 083 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 11 9
59 089 โรงเรียนบ้านบง 3 5 4
60 092 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 4 10 7
61 090 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 1 1 1
62 091 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 1 1
63 093 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 27 21
64 095 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 19 10
65 096 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5 10 5
66 097 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 3 1
67 094 โรงเรียนบ้านป่าแดง 6 18 11
68 101 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 3 2
69 102 โรงเรียนบ้านพลำ 2 2 2
70 103 โรงเรียนบ้านพี้ 0 0 0
71 106 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 9 4
72 107 โรงเรียนบ้านยางลาด 16 30 20
73 108 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 5 12 8
74 109 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 48 116 73
75 110 โรงเรียนบ้านระวิง 8 13 8
76 115 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 0 0 0
77 114 โรงเรียนบ้านลาดแค 12 19 15
78 116 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 3 5 4
79 118 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 3 2
80 117 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 14 39 24
81 120 โรงเรียนบ้านวังจาน 0 0 0
82 121 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 1 1
83 122 โรงเรียนบ้านวังซอง 2 3 2
84 124 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 3 1
85 125 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 2 3 2
86 126 โรงเรียนบ้านวังพลับ 11 29 17
87 127 โรงเรียนบ้านวังรวก 4 9 5
88 128 โรงเรียนบ้านวังศาล 9 18 11
89 130 โรงเรียนบ้านวังหิน 32 84 52
90 129 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 6 10 7
91 123 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 21 36 30
92 119 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 13 27 20
93 131 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 10 8
94 132 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 18 45 28
95 134 โรงเรียนบ้านสะเดียง 8 12 8
96 133 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 16 12
97 135 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 26 80 44
98 136 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 23 53 36
99 137 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 3 6 3
100 139 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 3 1
101 140 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1 1 1
102 138 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
103 141 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 5 4
104 142 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 32 72 54
105 143 โรงเรียนบ้านหลุง 2 6 4
106 152 โรงเรียนบ้านหัวนา 14 37 20
107 145 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 13 23 20
108 146 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 1 2 1
109 147 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 3 2
110 148 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 16 31 24
111 149 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 38 79 59
112 150 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 5 9 7
113 151 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 3 3
114 144 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 13 5
115 154 โรงเรียนบ้านอมกง 12 16 14
116 026 โรงเรียนบ้านเขาขาด 5 23 7
117 027 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 3 2
118 028 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 32 61 49
119 029 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 8 6
120 030 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 3 4 3
121 031 โรงเรียนบ้านเขาสัก 6 13 10
122 045 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 9 21 9
123 048 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 0 0 0
124 084 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 16 38 24
125 085 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 1 2 2
126 044 โรงเรียนบ้านโคก 11 17 11
127 040 โรงเรียนบ้านโคกยาว 19 45 32
128 041 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 2 2
129 042 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
130 043 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 7 24 15
131 039 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 3 3
132 067 โรงเรียนบ้านโตก 4 24 12
133 066 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 1 2 2
134 086 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 7 13 10
135 087 โรงเรียนบ้านโนนตูม 7 11 8
136 088 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 13 17 12
137 098 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 5 5 5
138 099 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 5 9 5
139 100 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 35 55 47
140 104 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 5 3
141 105 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 25 41 32
142 153 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 4 10 7
143 113 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
144 111 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 2 8 5
145 112 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 0 0 0
146 158 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 3 7 5
147 161 โรงเรียนสายสมร 10 12 11
148 164 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 53 109 77
149 167 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 32 85 53
150 166 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 61 126 88
151 156 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 39 58 49
152 002 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 0 0
153 009 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
154 155 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
155 160 โรงเรียนวัชรชัย 0 0 0
156 162 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 6 12 11
157 165 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 2 2
158 007 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 3 7 5
159 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 22 71 30
160 163 โรงเรียนเสรีศึกษา 22 64 36
161 004 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 0 0 0
162 159 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 6 6 6
163 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 0 0 0
164 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 0 0 0
165 157 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 29 14
166 011 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 0 0 0
รวม 1442 3168 2053
5221

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]