หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางยองใย ศรีแก้วโรงเรียนบ้านท่าพลประธานกรรมการ
2. นางจามีน ประทุมมาศโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพูกรรมการ
3. นางชุมพร กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางผาณิต เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางบุญรวม สุขสำราญโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางเรวดี ลิ้มวัฒนกุลโรงเรียนบ้านพนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ วัชโรทยานโรงเรียนบ้านท่าพลประธานกรรมการ
2. นางกานต์จรีย์ ละคำโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางพรรณี นามวงษ์โรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางรำไพ สุขรัตนวงศ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรฐมา ลาคำโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เสือไวโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอำไพ ภูฆังโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ มาลาโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นางปาริชาต เทพารัตน์โรงเรียนบ้าน ก.ม.28กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ กองประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นางดวงแข บุญทองคำโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสมยงค์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนา เริงเลื่อมโรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางอัจจิลักษณ์ กระสันต์โรงเรียนบ้านท่าพลกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทองนาค ทับทิมงามโรงเรียนบ้านห้วยสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย สามเรืองศรีโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางนงนุช ทองแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ มากมีโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มีกำลังโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี รัตนบุตรรอง ผอ.ร.ร.บ้านยาวี ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ทองห่วงโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นางพรพิศ จันทร์เกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประนอม พรมมารักษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ศรีไพบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นางพิศมัย ศรีเมฆโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางเสนาะ สาระวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ปลาเงินโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางวรรณา ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายประพจน์ จันทุโรงเรียนบ้านซับเปิบประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธิรา แสนอินทร์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสารประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุทธิพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
3. นายมังกร ก้อนจันทร์โรงเรียนบ้านกุฎิพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางรจนา เลิศนันทวิเชียรโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางรำพึง ธารน้ำโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ปลัดท้วมโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แดง ชาติสุทธิโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสมุทร มีไทยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี ธูปวงศ์โรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุทธะโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ นิ่มแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวอำภา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นายประเสริฐ สังเกตุดีโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมาน พริกไทยโรงเรียนบ้านโนนตะแบกประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ รังษีสกรณ์โรงเรียนบ้านวังซองรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัค จันทสุขโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
4. นางนาริศา สุทธิพรโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นายณรงค์พจน์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านวังชะนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางถาวร แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองโรงเรียนกรรมการ
3. นางบังอร แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวศรวณีย์ พิมพาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางฐาปนีย์ พุทธมนต์โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พึ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางฐาปนีย์ พุทธมนต์โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางสาวิตรี พึ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุบพารี มีเดชโรงเรียนบ้านนางั่วเจริญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ อำพันขาวโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ทับแย้มโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสกุลตา ขจรไพรโรงเรียนบ้านคลองสารประธานกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ คุ้มศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางบุญมาก นาดีโรงเรียนบ้านสักเเห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายอุดม คำน่วมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี พุทธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูนกรรมการ
3. นางศศิธร อ่อนลานโรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางลัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีษะใบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสันติ คำจอนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางละม่อม พันธ์ุนายมโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จันทร์ศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางฉัตรทอง กันหาเดชโรงเรียนบ้านโตกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ ทองใบโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสมนึก อ้นกลิ้งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายทศพล ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านวังซองกรรมการ
4. นางสาวอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นางกานติญา ดวงงาโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ มีบุษยาโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สีเทาโรงเรียนตาดหมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนากร แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ภัทรภิญโญโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสมคิด นันบุุญตาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศรีสวรรค์โรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางทับทิม เหล็กทุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธุ์ เพ็งทองโรงเรียนบ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เต็มทองโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางอติพร จุลพันธ์โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายชล ทะริยะโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุทธะตั้งโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางสาวกนกวลี แสงวิจิตรประชาโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล ทะริยะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุทธะต้ำกรรมการ
3. นางสาวกนกวลี แสงวิจิตรประภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ สัมมาวรรณโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิสา เป้าใหญ่โรงเรียนบ้านเนินสง่ารองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทร์ปลาดโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
4. นางสาวลลิตา ยังคงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางสาวอลิตดา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัมมาวรรณโรงเรียนกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ปลาดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิชา เป้าใหญ่โรงเรียนกรรมการ
4. นางลลิตา สุวรรณคามโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอริตศา มั่นเหมาะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ทองติดโรงเรียนบ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย เที่ยวดีฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
4. นางสาวดารินทร์ แหวนเงินโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ทองติดโรงเรียนบ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารินทร์ แหวนเงินโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
4. นายปราศรัย เที่ยวดีฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ บุญคงครู ร.ร.บ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายนิคม ขานพรมกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนท่ากกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ บุญคงครู รร.บ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ขานพรหมครู ร.ร.บ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ต่วนโตครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ขจรไพรครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
5. นางสมพิศ เคารพครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ บุญคงครู รร.บ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายนิคม ขานพรหมครู ร.ร.บ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ต่วนโตครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ขจรไพรครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
5. นางสมพิศ เคารพครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเครือวัย์ แสงโสดาครู รร.บ้านท่ากกตาลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังสีวงษ์ครู ร.ร.บ้านตะกุดจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายสนาม หุ่นทองครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์ครู ร.ร.บ้านห้วยแหนกรรมการ
5. นายเสกสรร บุญจันทร์ครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสีวงษ์ครู ร.ร.บ้านตะกุดจั่นประธานกรรมการ
2. นายสนาม หุ่นทองครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์ครู ร.ร.บ้านห้วยแหนกรรมการ
4. นายเสกสรร บุญจันทร์ครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ แสงโสดาครู ร.ร.บ้านท่ากกตาล กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพนิจนาท แสงทองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุนันท์ พนมสุขโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ นาทิพย์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวัลย์นาภัสร์ ถมยาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสมจิต หุมแพงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาธิดา อยู่พิมโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวัลย์ณาภัสร์ ถมยาโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นางสาธิดา อยู่พิมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมจิต หมูแพงโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิตย์ แก้วคงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แซ่สัวโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดวงใจ ตรีกุยโรงเรียนกรรมการ
2. นางพิกุล วุธนูโรงเรียนกรรมการ
3. นางปาลิตา นันทะสรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.๑กรรมการ
2. นางสาวกรชนก อยู่ถมสิงห์โรงเรียนกรรมการ
3. นางดวงพร จันทร์ฆาฏโรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ นงภาผอ.ร.ร.บ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประทับ งามสุพรม ครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิไล คีรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
4. นางแสงสุรี สินธุเดชครู ร.ร.บ้าน กม.2กรรมการ
5. นายสุทิศ กล่ำเทศครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ นงภาผอ.ร.ร.บ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประทับ งามสุพรม ครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิไล คีรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
4. นางแสงสุรี สินธุเดชครู ร.ร.บ้าน กม.2กรรมการ
5. นายสุทิศ กล่ำเทศครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทัศน์ จันเวินโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาววรรณา ทัพกองโรงเรียนกรรมการ
3. นางปราณี ปึงตระกูลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนารถชุรี จุฑาคุปต์โรงเรียนกรรมการ
2. นางอรุณี ประกอบการโรงเรียนกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ เทียนศรีโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดาวรุ่ง นงภาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปา]bตา นันทะสรครู ร.ร.บ้านดงมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางยองใย ศรีแก้ว ครู ร.ร.บ้านท่าพล กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ์ กองแก้วครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ เฮ้าปาน แซมสีม่วงครู ร.ร.บ้านห้วยผักไล กรรมการ
3. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราโมทย์ แสนประสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองกลอย ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เทียนพูลครู ร.ร.บ้านดงขุยใต้กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แซ่สัวครู ร.ร.บ้านนางั่ว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางทิพวรรส กองแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. พระมหาวสันต์ สุภาวันโยโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรองกาญจน์ มโนภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางรุจิรา มีบุษยาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาชีวิน ธัมมธีโรโรงเรียนกรรมการ
2. นายวินัย คงแท้โรงเรียนกรรมการ
3. นางศรีวิภา ศรีขวัญแก้วโรงเรียนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรวงทอง ลำเจริญโรงเรียนบ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายปรีชา แก้วอาสารอง ผอ.รร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายคะนอง แก้วสว่างโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ พนมสุขโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางวรรทณี เรืองฉายโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคะนอง แก้วสว่างโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ พนมสุขโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางวรรทณี เรืองฉายโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิริวิลัย บุญมีทองโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลกลางโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นายนิคม ขานพรมโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายนิกร ฉัตรกาญจนกูล ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นางสมใจ บัวพาครู ร.ร.บ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชผอ.ร.ร.บ้านยางลาดประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุญฟองครู ร.ร.อนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คำทาครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาครู ร.ร.บ้านยางลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หรุ่นโพธิ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นางสุวรรณ อิ่มคงครู ร.ร.บ้านสักแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโสภณ พันธุ์น้อยครู ร.ร.บ้านพี้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วรสัมฤทธิ์วงศ์ ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สุภาทอนครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัดสวิช กวยลีครู ร.ร.เซนโยเซฟศรีเพชีบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอนุชิดา คงแท้ ครู ร.ร.บ้านกม.2 กรรมการ
3. นางยุพาน แพทย์ชัยโยครู ร.ร.บ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนภณ ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านยางหัวลมกรรมการ
2. นางยุพดี พูลประเสริฐครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาคม มีแสง ครู ร.ร.บ้านสักแห้งกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
3. นางสุวรรณ อิ่มคงโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สีไพร ครู ร.ร.บ้านโตกใต้ กรรมการ
2. นางสมหมาย ตรียันต์ ครู ร.ร.อนุบาลชนแดน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเทพบุตร เกิดอยู่ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก ประธานกรรมการ
2. นายไฉน วุธนู ครู ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ กรรมการ
3. นางสุมิตรา ไชยมา ครู ร.ร.บ้านโป่งนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางแสงเทียน ใจซื่อครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ ปลาคำครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ทองใบครู ร.ร.บ้านป่าเลากรรมการ
2. นางแสงเทียน ใจซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายธนภณ ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านยางหังลมกรรมการ
4. นางณัฐวรรณ ปลาคำโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมี ครู ร.ร.บ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เต็มทองครู ร.ร.บ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางรัตนา แก้วคงครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรือนครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
2. นางสาวนิตยา บำรุงภักดิ์ครู ร.ร.บ้านลาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง กล้วยหอมทอง ผอ.ร.ร.บ้านเนินสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์ครู ร.ร.คลองห้วยนาพัฒนาการ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโสวัจน์ หนูพาผอ.ร.ร.บ้านป่าม่วงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร สิงห์เวียง ครู ร.ร.บ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อน ครู ร.ร.บ้านท่าพลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงก กรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงก กรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลาย กรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร ครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงก กรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกิน ครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
3. นายธนิต บานชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพนิตสิรี แพ่งสภาผอ,กลุ่มอำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา พลนิกรครู ร.ร.บ้านพี้กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพนิตสิรี แพ่งสภาผอ,กลุ่มอำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา พลนิกรครู บ้านพี้กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรครู ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงกกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
3. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
4. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
3. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
4. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
3. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
4. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
3. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
4. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
3. นางภุมริน คำแก้วครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
4. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
3. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
3. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
3. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
3. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นายธีระ รอดช้างผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กระสันต์ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นายธีระ รอดช้างผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กระสันต์ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นายธีระ รอดช้างผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กระสันต์ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
2. นายธีระ รอดช้างผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กระสันต์ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่ว ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่ว ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตร ครู ร.ร.บ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่ว ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายสุวรรณ เพ็งสา ครู ร.ร.บ้านสะแกงาม กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านท่าพล กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายสุวรรณ เพ็งสาครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านท่าพลกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี แก้วหร่าย ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสันต์ ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวันทนา ชัยปะ ครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรี แก้วหร่าย ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสันต์ ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวันทนา ชัยปะ ครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี แก้วหร่าย ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสันต์ ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวันทนา ชัยปะ ครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรี แก้วหร่าย ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสันต์ ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวันทนา ชัยปะ ครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชมนารถ คันธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางอัชญา มีภู่ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชมนารถ คันธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชมนารถ คันธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง ครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุล ครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวนิภา เสือดี ครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. MissWen Qianโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. MissWen Qianโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอำพร โพชะราช ผอ.ร.ร.บ้านศาลาลายประธานกรรมการ
2. นายปราโมช สนธยามาลย์ ประธานกลุ่ม รร.บ้านโคกฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา เป้าใหญ่ ครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ไปปลอด ผอ.ร.ร.บ้านพลำ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บัวกอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองระมานรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ดวงประเสริฐ ครู ร.ร.บ้านชัยมงคลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เหมหาญ ครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ไทยตรง ผอ.ร.ร.บ้านตะกุดจั่นประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ อนุรักษ์พนาวัน ผอ.ร.ร.บ้านยางหัวลมรองประธานกรรมการ
3. นายสุภาพ หาญมาก ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู กรรมการ
4. สิบเอกพิตรพิบูล จอมคำสิงห์ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นายสุทิน บัวมั่น ครู ร.ร.บ้านด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางน้ำผึ้ง กัลยานักวิชาการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แสงพรมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ศรีเมืองนักวิชาการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางประนอม พรมมารักษ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เสือไว ครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการ
4. นางดวงแข บุญทองคำครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรี ครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เรืองเลื่อม ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ศรีเมฆ ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากมี ครู ร.ร.บ้านวังหิน กรรมการ
4. นางกานต์จรีย์ ละคำ ครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางนงนุช ทองแพ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา นาทันรีบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา นาทันรีบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมรักษ์ แก้วนิ่มครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย แก้วหมุดครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นายบดินทร์ สำเร็จดีครู ร.ร.บ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีครู ร.ร.บ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงสุรี สินธุเดชครู ร.ร.บ้าน กม.๒กรรมการ
3. นางดารัชลิต วงษ์ธัญกรรมครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญากร อุดนันครู ร.ร.บ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นายดิษฐพงษ์ ธนรัชต์พรเจริญครู ร.ร.บ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายศุภกิตติ์ ทองสีครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สว่างจิตรครู ร.ร.บ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวรัชนัญ เพชรมีครู ร.ร.ลูกจันทร์ปิยะอุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปัญญากร อุดนันครู ร.ร.บ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณรส รังสิกรรพุมครู ร.ร.บ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นางสาวนันทพร มั่นคงครู ร.ร.บ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปัณรส รังสิกรรพุมครู ร.ร.บ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นางดารัชลิต วงษ์ธัญกรรมครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบดินทร์ สำเร็จดีครู ร.ร.บ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนัญ เพชรมีครู ร.ร.ลูกจันทร์ปิยะอุยกรรมการ
3. นางดาว พงค์สมบุญครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิตติ์ ทองสีโรงเรียนกรรมการ
2. นางแสงสุรีย์ สินธุเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมธุรดา จันจอมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงครู ร.ร.บ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์ครู ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
3. นายนเรน สินพูลครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรดา จันจอมครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สำราญพันธ์ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย จักเกลียวครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ปัญญาครู ร.ร.บ้านตะกุดจั่นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไท พานนนท์รอง ผอ.สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไท พานนนท์รอง ผอ.สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไท พานนนท์รอง ผอ.สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไท พานนนท์รอง ผอ.สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นายสุันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไท พานนนท์รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
8. นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไท พานนนท์รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
5. นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
6. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
7. นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการ
8. นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
9. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
10. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายธนิสร คำดีร.ร.บ้านสะแกงาม ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต หมูแพงกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอิน ร.ร.บ้านคลองน้ำคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนิสร คำดี ร.ร.บ้านสะแกงาม กรรมการ
2. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศ ร.ร.บ้านนายม กรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอิน ร.ร.บ้านคลองน้ำคันนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมควร สถิตโกศล ร.ร.บ้านโป่งหว้า ประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ กองมูลกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่น ร.ร.บ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมควร สถิตโกศล ร.ร.บ้านโป่งหว้า ประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ กองมูล ร.ร.บ้านโคกยาว ยนกรรมการ
3. นางสายยันต์ สุขเอม ร.ร.บ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทับทิม ศักดิ์เศรณี ร.ร.บ้านลำป่าสักมูล ประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ กาจันทร์ ร.ร.บ้านห้วยแหน กรรมการ
3. นางสาวสุนิษร โพธิสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หลวงอินทร์ ร.ร.บ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์ ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการ
3. นางลำดวน ยังคง ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ เพียรเกิด ร.ร.บ้านวังโค้งประธานกรรมการ
2. นางศิวารินทร์ อดแก้วกรรมการ
3. นางจิตรลดา วงเวียน ร.ร.บ้านดงขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน นวลน้อม ร.ร.บ้านระวิงประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียน ก้อนทองคำ ร.ร.บ้านวังโค้งกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขวัญตัว ร.ร.อนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสกสม วรรณา ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา วิญญู ร.ร.บ้านเขาขาด กรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูน ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณาครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา วิญญู ครู ร.ร.บ้านเขาขาดกรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูนครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ศรีบุตรา ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา รวมเงินครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมะลิ กัณหาครู ร.ร.บ้านลำป่าสักมูลประธานกรรมการ
2. นางเฉลี่ย ศรีมูลกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ แก้วดีครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศครู ร.ร.บ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน หลวงอินทร์ครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำครู ร.ร.บ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศครู ร.ร.บ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน หลวงอินทร์ครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำครู ร.ร.บ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช รัตนะกรีครู ร.ร.บ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ยา บัวเทศสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ บุญคงครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รัตนะกรีครู ร.ร.บ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางทองเจียร สมบัติบูรณ์กรรมการ
3. นายมะลิวัลย์ บุญคงครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวาทินี ศรีระวัตร ร.ร.บ้านวังพลับ ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วรรณหนองคู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นางสุธรรมมา สิงห์เสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุธรรมมา สิงห์เส ร.ร.บ้านวังหิน ประธานกรรมการ
2. นางวาทินี ศรีระวัตร ร.ร.บ้านวังพลับ กรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์ ร.ร.บ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ผศ.สรวงพร กุศลส่งผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
3. นางสาววิชญาพร อ่อนปุยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางกมลวรรณ คงแท้ครู ร.ร.บ้านโตกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คงแท้ครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. ผศ.ดร.สรวงพร กุศลส่งผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววิชญาพร อ่อนปุยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
3. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร อินวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสาคร ่่สุขโฉมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
3. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนกรรมการ
3. นางจรรยพร อินทร์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนกรรมการ
2. นางบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนกรรมการ
2. นางบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข บุญทองคำโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางประนอม พรมมารักษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เสือไวโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรีโรงเรียนยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เรืองเลื่อมโรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ศรีเมฆโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากมีโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางกานจรีย์ ละคำโรงเรียนยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
5. นางนงนุช ทองแแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ ห่นทองโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสน โรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
5. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
2. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาวอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
5. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์ชญา รวมเงินครู ร.ร.บ้านทรัพย์พทุธากรรมการ
3. นางสมปอง ศรีบุตราครูร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ศรีบุตราครูร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา รวมเงินครู ร.ร.บ้านทรัพย์พทุธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ แสงโสดาครู ร.ร.บ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร สุขโฉมครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการ
3. นางไตรรัตน์ ด้วงมากครู ร.ร.บ้านห้วยงาช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ แสงโสดาครู ร.ร.บ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากครู ร.ร.บ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนิสร คำดีครู ร.ร.บ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญููครู ร.ร.บ้านเขาขาดกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินครู ร.ร.บ้านคลองน้ำคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนิสร คำดีครู ร.ร.บ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญููครู ร.ร.บ้านเขาขาดกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินครู ร.ร.บ้านคลองน้ำคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนิสร คำดีครู ร.ร.บ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วิญญููครู ร.ร.บ้านเขาขาดกรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินครู ร.ร.บ้านคลองน้ำคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดครู ร.ร.บ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลครู ร.ร.บ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดครู ร.ร.บ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลครู ร.ร.บ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเมฆินทร์ เกตุแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนกรรมการ
3. นางดาว พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายีรังสิต รังสิพรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางดาว พรมสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเมฆินทร์ เกตุแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนกรรมการ
3. นางดาว พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเมฆินทร์ เกตุแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนกรรมการ
3. นางดาว พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาลักษณ์ จันทร์สุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายรังสิต รังสิกรรพุมโรงเรียนกรรมการ
3. นางดาว พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ภักดีสารครู ร.ร.บ้านน้ำอ้อมประชาสรรค๋ประธานกรรมการ
2. นางจรรยพร อินวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางแสงเทียน ใจซื่อครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดครู ร.ร.บ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลครู ร.ร.บ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]