รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงณุษาศิริ  ยศตุ้ย
 
1. นางสุวารี  สง่าศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นายพงศ์พิพัฒน์  พูลหน่าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โสพระจันทร์
 
1. นางสาวทับทิม  สีสุกไฮ้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สนเผือก
 
1. นางวรัญญา  เงินแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาพล
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  บัวบานแย้ม
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์
 
1. นายสมชาย  เกตุชาวนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ยมเกิด
 
1. นางสาวมยุรา  สุทธิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผ่องนาค
 
1. นางสาวสุวรรณา  อ่ำอำไพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายชยานันต์  จีนทิม
 
1. นายปรัชญา  สิงห์คำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  หมื่นพันธ์
 
1. นางพัฒนา  วงษ์ธัญญะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงทักษวดี  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีฉิม
3. เด็กหญิงพิชญาภา  กำพร้า
 
1. นางลัดดาวรรณ  แสงนภากาศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงภูษนิษา  สงวนสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชมชิด
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
2. นางสุมาลี  ยังเอี่ยม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  คลังเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรรณทอง  นามเสนาะ
3. เด็กชายพีรวัฒน์  จันทร์ชื่น
 
1. นายเมธี  ทับทิมเกิด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงวริศรา   ขำคล้าย
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขบัว
 
1. นางสุนิตย์  บุญเย็น
2. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. นางสาวกมลวรรณ  ด้วงรอด
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
2. นางวิชิน  อ้วนอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กชายอัษฎา  เมาพัด
 
1. นางสาวนภัทรภร  เย็นขัน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายภาคภูมิมินทร์  ถิ่นทับ
 
1. นางทัศนีย์  เรืองโชติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลับเทศ
 
1. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แล่แพ่ง
2. เด็กหญิงสุภัค  ดีป้อง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมนุช
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ทองเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นนทะ
3. เด็กหญิงเจตสุภา   พานทอง
 
1. นางนราภรณ์    กัดพันธุ์
2. นายสุพันธ์   กันหาประกอบ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กหญิงธิญาดา  พลแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมโลกา
3. เด็กหญิงสุอารี  ไม้ทองดี
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  จันทร์ดี
2. นายสุรศักดิ์  ยอดทัพ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายกิตติ  ขัทมาร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หล่ออินทร์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  อัศวดารา
 
1. นางสาวปรียาภา  จันเครือดี
2. นางสาวพรรณพิสุทธิ์  แสงนวล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  อ่อนวงศ์
2. เด็กชายวายุภัทร  คล้ายทองคำ
 
1. นางวารี  ภูสิตตา
2. นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กชายสิทธิวัฒน์  จีนภักดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนกำมา
 
1. นางธาริณี  คงปันนา
2. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงอธิรญาณ์  คงเกตุแก้ว
 
1. นางมนตรา  ศรีภิรมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กชายรณชัช  เนียม่ปี่ยม
 
1. นางนิยตา  ทองเถาว์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายจิรายุทธ  สาดคำ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  มุณี
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก่นโงน
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ชมมี
 
1. นางพิศมัย  ด่อนหมากหยิบ
2. นางธนพร  สิงห์สถิตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนกอร  แดงดี
2. เด็กหญิงธิติสุดา  จอมพล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จำปาขาว
 
1. นางลำแพน  เกิดบำรุง
2. นางศศิมา  อูปทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ประทุมชัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขุนกำแหง
3. เด็กหญิงพิยดา  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวอัญชัญ  มากกุล
2. นายณัฐพงศ์  ด้วงหิรัญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    อินทร์วัฒน์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงอารยา   พงษ์ไพกุล
 
1. นางศนิสา   มั่นดี
2. นางสาวพรพรรณ   จันตระ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชาร์  ตันตุลา
2. เด็กชายนฤสรณ์  ใจพันธ์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ค้ำคูณ
 
1. นายสมศักดิ์  ใจพันธ์ุ
2. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมโน
2. เด็กหญิงปนัดดา  กิจโสภา
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  เพชรพล
 
1. นางสุภาพร  ทองศรี
2. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วฉบับ
2. เด็กหญิงสรัญพร  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุราภรณ์  โพพันพา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคเที่ยง
2. นางสาวจุฑารัตน์  นิ่มกลัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงจงกลนี  สีฟอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาสีดา
 
1. นางวาสนา  ขุมขำ
2. นางสาวฉัตรนภา  พลศักดิ์ขวา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสง่า
2. เด็กหญิงยุพิน  พุ่มแจ้ง
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  นันติพา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีสาตร์
 
1. นายละไม  สารี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายรติวรภัทร   ทิพย์อุดม
2. เด็กชายเกริกวิทย์   รัตนจันทร์ขจร
 
1. นางสมภัสสร  เทพพนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มียวน
2. เด็กชายภูนิวัฒน์  นุชชม
 
1. นางสาวกาญจนา  ถมใย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1. เด็กชายวรเทพ  ชมมี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาบสุวรรณ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  จันทร์บรรจง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สิงโต
2. เด็กหญิงภัทรมน  เงาะหวาน
 
1. นายวันชัย  อิ่มคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงชญานี  ริดบัว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คงไพริน
 
1. นายวันชัย  อิ่มคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงชนรดี  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยิ้มเนตร
3. เด็กหญิงพรอุมา  กลิ่นธูป
4. เด็กหญิงพีรดา  เทพรัก
5. เด็กหญิงภัทรชรธิดา  คำอินทร์
 
1. นางสาวปัทมาพร  ปานอยู่
2. นางสมพิตย์   พาคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐนลี  แก้วคำภา
2. เด็กหญิงยลดา  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงศุจินธรา  ชื่นมั่นนุช
4. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์สังข์
5. เด็กหญิงสุภัทสร  ปานแจ่ม
 
1. นายนิรันต์  ทองสรวง
2. นางณัฏยา  ชูประสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  มุุกดาหาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ขอพลกลาง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงเดือน
4. เด็กหญิงวรวรรณ  ภิรมย์สุข
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ม่วงแท้
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  นิมิตพงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีบุดดา
2. เด็กหญิงปิยนุช  อ่อนด้วง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อัคสูญ
4. เด็กหญิงพิยะดา  หาสุข
5. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญธรรม
 
1. นางระนอง  จันทร์ดี
2. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สุริย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องแก้ว
2. เด็กชายวันชนะชัย  อุ่นพรม
3. เด็กหญิงอคิราภ์  ลอยทับเลิศ
4. เด็กหญิงอภิชญา  ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงอักษราภัค  อุ่นไพร
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นายมานะ  กองเงิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    แก้วโต
2. เด็กหญิงนุชชบา    คำมี
3. เด็กหญิงอนัญพร    นันกด
4. เด็กหญิงอภิสรา    เอี่ยมบู่
5. เด็กหญิงอมรทิพย์    สินมา
 
1. นางสิริลักษณ์  ปั้นแจ่ม
2. นางสาวสุลิกร  อนันตกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1. เด็กหญิงพันธิตรา  สีมูล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรักษ์ฺ
3. เด็กชายพิชัย  ตาแสนแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีนวล
5. เด็กชายรภีพัฒน์  ภูมิดี
 
1. นายวัชระ  กรรณิกา
2. นายพรพรต  นครไทยภูมิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  กุนเสน
2. เด็กหญิงนพเก้า  จินคง
3. เด็กหญิงปานตะการ  จันทะคุณ
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พอกสนิท
5. เด็กชายสุรศักดิ์  บัวเมือง
 
1. นายพัลลภ  โพธิ์เงิน
2. นายอนุวัฒน์  รัตนวิมลชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรฤษมล  คงหนองลาน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมื่นคำลือ
3. เด็กชายก้องภพ  ด้วงนุช
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปอด
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุดั่น
6. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนวงศ์
7. เด็กหญิงธนกาญจน์  สมบุตร
8. เด็กชายธนากร  วัฒนธรรม
9. เด็กชายนัฐภูมิ  ทองสน
10. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ช่างเหล็ก
11. เด็กหญิงภัทราวดี  โสประดิษฐ์
12. เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีทอง
13. เด็กหญิงสรัลชนา  มาตชัยเคน
14. เด็กหญิงสร้อยมาลัย  โปรดสันเทียะ
15. เด็กชายสิทธิกร  พหลทัพ
16. เด็กหญิงสุธาสินี  หมื่นจันทร์
17. เด็กหญิงสุธาสินี  ยอดเกตุ
18. เด็กชายอดิศร  ฉิมมาลี
19. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  วุฒิ
 
1. นายอุเทน  แก้วเถื่อน
2. นายจิระเดช  จีนทิม
3. นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม
4. นางสาวศิริพร  น้ำหมื่นไวย์
5. นางสาวกรรณิกา  กานสมจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกุหลาบ  แซ่เถา
2. เด็กชายจิรายุ  แซ่สง
3. เด็กชายชวลิต  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงฐานิสา  วื่อปรัชญากุล
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วื่อปรัชญากุล
6. เด็กหญิงปริยานุช  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงพนาวรรณ  แซ่สง
8. เด็กหญิงพฤดี  แซ่หลอ
9. เด็กหญิงมีนา  แซ่หลอ
10. เด็กหญิงยานี   แซ่สง
11. เด็กหญิงรัชนีกร   วรกิจพาณิชย์
12. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่หวื่อ
13. เด็กหญิงวรัมพร  หยางประเสริฐกุล
14. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
15. เด็กหญิงวิวรณ์  มงคลคีรีโรจน์
16. เด็กชายวีรชน  แซ่ย่า
17. เด็กหญิงสมัย  แซ่วื่อ
18. เด็กหญิงสุดา  แซ่หยาง
19. เด็กชายอนุชิต  แซ่วื่อ
20. เด็กหญิงอันนา  แซ่หยาง
 
1. นายวรภรพงษ์  ปันเดง
2. นายสาธิต  อินแพง
3. นางสาธินี  บุญศรีมาส
4. นางสาวปรางค์ปรารมภ์  เทียนงาม
5. นางสาวชนิตร์นันทน์  พ่วงวัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่ลี
 
1. นางสาวศศินิภา  จันทร์ทิม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงศศิวิภา  เปี่ยมพาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญสิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายวศิน  เพชรดี
 
1. นางชนานาถ  เศวตเศรนี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเลิศล้ำ
2. เด็กชายอัศวิน  จีนคง
 
1. นางนวลนภา  คมขำ
2. นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา
2. เด็กชายพรเทพ  ดอนจินดา
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
2. นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงวรัญญา   สีเพชร
2. เด็กชายศิริชัย  ทองเหล็ก
 
1. นายวัฒนา  ใจทน
2. นางลำพูล  ใจทน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงพรรณิดา  เขียวใจยา
3. เด็กหญิงพิชญา  ศิริ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตาสุรินทร์
5. เด็กหญิงรัชนาพร  สุนทวนิค
6. เด็กหญิงวรัญญา  นันตะวงษ์
7. เด็กหญิงศศิกาญจ์  ศาสโนปถัมถ์
8. เด็กหญิงศิริพร  จันทะคุณ
9. เด็กหญิงเครือฟ้า  สีสงคราม
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวปราณี  คุ้มผล
2. นางยุวรีย์  ตาสุรินทร์
3. นางเดือนฉาย  รอดปันนา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  รอสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราพร  เงาสี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สีเทศ
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สีนาค
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สมุุธิราช
6. เด็กหญิงวรัญญา  พรมสิทธิ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  จอมทิพย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  คงปันนา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมทรัพย์เย็น
10. เด็กหญิงเมธาวี  พลทิม
 
1. นางจริญญา  ปิยะมิตร
2. นางแพรทอง  หล่ออินทร์
3. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงกัตติกา  แสงจิตรใส
3. เด็กหญิงกิติวรรณ  ประเสริฐเดช
4. เด็กหญิงจิรนันท์  เหลี่ยมศรีจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐชา  เหล่าพุก
6. เด็กหญิงนิลปัทม์  พิทักษ์วงค์
7. เด็กหญิงปภัสรา  คณฑา
8. เด็กหญิงพุทธิตา  แสงกระจ่าง
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เยบัญไร่
10. เด็กชายศิวกร  เสน่ห์เมฆะ
11. เด็กชายสุตายุทธ  โฉมมงคล
12. เด็กหญิงสุวนันท์  ฉิมมาลี
13. เด็กหญิงสุวันนา  สมีเพ็ชร
14. เด็กหญิงอนงค์สิริ  องค์นาม
15. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ทรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวดลณพร  แผ้วเกษม
3. นางสาวศศิธร  เที่ยงตรง
4. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แป้นชาวนา
2. เด็กหญิงชลัยรัชฎ์  ทองห่อ
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สวัสดิ์กว้าน
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงปันนา
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมสาย
6. เด็กหญิงนัฐนันท์  จันทร์คงมี
7. เด็กหญิงปาลิตา  โชติทุม
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์วิสิทธิ์
9. เด็กหญิงพันธิตรา  แก้วป้องปก
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  แจ่มแก้ว
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรุ่ง
12. เด็กหญิงรวิสรา  หิมโสภา
13. เด็กหญิงสุวรา  วงค์อามาตย์
14. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  มั่นทรัพย์
15. เด็กหญิงอัญดา  ชูชื่น
 
1. นางสาวพัทรนันท์  คงปันนา
2. นายเปรมปกรณ์  จันทร์มีเทศ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยองใย
2. เด็กชายหัตถ์เทพ  แก้วพิลา
 
1. นางมยุรี  พูลโห้
2. นางสาวณัฐมีนา  คำอินทร์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจตุพร  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงวิไล  ศรีเลื่อน
 
1. นายเสมียน  โพธิ์ศรี
2. นายทรงกลด  คชปัญญา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงศิรินภา  วันทา
 
1. นางสุนันทา   แสนโสภณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาพร   สายจันทร์
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. นางสาวกมลวรรณ  ด้วงรอด
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สฤทธิ์ทองกุล
 
1. นายวิชัย  ทิมวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงสรินดา  สุขป้อม
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวอัญชิสา  อินเสือ
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บับภาบุญ
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์คีรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงภัชชรา  ลาสม
2. เด็กหญิงอนันตญา  เสนานุช
 
1. นางประภัสสร  ตรีอินทร์
2. นางสนธยา  คำนนท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  สีเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เกียวซี
 
1. นางสุนันทา   แสนโสภณ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 1. เด็กชายญาณเทพ  พิมอูป
2. เด็กชายเจนภพ  พิมอูป
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  บุญเทียน
2. นางเรณู  ทองสอาด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายปยุต  แซ่เถา
 
1. นายนิรันต์  จันมีเทศ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายจิระเดช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันฟอง
3. เด็กชายเทวารัณย์  มาดงทอง
 
1. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
2. นางสาวภัสร์ขวัญ  ถานี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  โคตินุ
2. เด็กชายพงศธร  ฉิมปรางค์
3. เด็กชายภาคภูมิมินทร์  ถิ่นทับ
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางทัศนีย์  เรืองโชติ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายชนาธิป  ถิ่นการ์
2. เด็กชายพิสุทธิ์  พิสิฐพัฒนพงษ์
3. เด็กชายศิริมงคล  พลสุวรรณ์
 
1. นายภิญโญ  บุญกล้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวรเมธ  สั่งสอน
 
1. นายอิทธิพงษ์  อินสอน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายอัครชัย  ตันศิริล้ำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภูวนัย   เอมเทศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานิน   สันป่าแก้ว
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ประสพหมู่
 
1. นายภูวนัย   เอมเทศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา   นกนาค
 
1. นายภูวนัย   เอมเทศ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตา    เปอดี
 
1. นางวรีรัตน์  แสงสีห์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร   ตรงต่อกิจ
 
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ปี
 
1. นายจักราช  บุญอิ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    รุ่งบาง
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. นางสาวเขมวันต์  นิลทอง
 
1. นายจักราช  บุญอิ่ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 1. เด็กชายธนธัช    มีแก้วแทน
 
1. นายสุพจน์  อินทสิทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   เพ็งครุฑ
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   รุ่งบาง
3. เด็กชายธนากร    เทพโสดา
4. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
6. เด็กชายพีรพัฒน์    อุ่นวงค์
7. เด็กชายพีรพันธ์   กลิ่นมั่น
8. เด็กหญิงรัชนีกร    ทองอยู่
9. เด็กชายวศิน    วรรณรัตน์
 
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุญไทย
2. เด็กชายจิรายุทธ   คำจันทร์
3. เด็กชายชลชาติ    คำจันทา
4. เด็กหญิงชุตาภรณ์    ชมภูระย้า
5. เด็กชายปภาวิชญ์    เสาร์สีทอง
6. เด็กชายปิติกร    อ่ำรอด
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    บัวด้วง
8. เด็กหญิงมุุฑิตา    น้อยจีน
9. เด็กหญิงวริศรา    พงษ์ตระกูล
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    รุ่งบาง
2. เด็กชายกฤติกา    ศรีพันธ์
3. เด็กชายธนวัฒน์    เงินมีศรี
4. เด็กชายธนากร    เทพโสดา
5. เด็กชายธราเทพ    จูเกษม
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง
7. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
8. เด็กชายพงศ์พัทธ์    อ่อนดาบ
9. เด็กชายพีพัฒน์    อุ่นวงค์
10. เด็กชายพีรพันธ์    กลิ่นมั่น
11. เด็กหญิงรัชนีกร    ทองอยู่
12. เด็กชายรัฐภูมิ    พรมเสือ
13. เด็กชายวศิน    วรรณรัตน์
14. เด็กชายอนุชา    สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร    อ่อนดาบ
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นายกฤตภาส  ทองพูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรชัย    อินทร์กลอง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุญไทย
3. เด็กชายจิรยุทธ    คำจันทร์
4. เด็กชายชลชาติ    คำจันทา
5. เด็กหญิงชุตาภรณ์    ชมภูระย้า
6. เด็กชายณัฐพล    ประทุมพล
7. เด็กชายธนัท    ขุนด่าน
8. เด็กชายธวัชชัย  แพ่งมิ่ง
9. เด็กชายนรวิชญ์    พรมแว่น
10. เด็กชายปภาวิชญ์    เสาสีทอง
11. เด็กชายปิติกร    อ่ำรอด
12. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    บัวด้วง
13. เด็กหญิงมุฑิตา    น้อยจีน
14. เด็กหญิงวริศรา    พงษ์ตระกูล
15. เด็กหญิงศศินิภา    พันเหนือ
 
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นายกฤตภาส  ทองพูล
4. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย   เจริญเนตร
2. เด็กชายกิตติชัย   เขียวไทร
3. เด็กชายกิตติพงษ์   ประสพหมู่
4. เด็กชายขจรศักดิ์   มั่นฤทธิ์
5. เด็กชายจิรายุ   สุวรรณเมฆ
6. เด็กชายชญานนท์   ทองคำ
7. เด็กชายชัยมงคล   พรพรม
8. เด็กชายนพกร   ทาน้อย
9. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
10. เด็กชายศุภกร  กลิ่นสำอาง
11. เด็กชายสิทธิพร   คงมี
12. เด็กชายสิรภพ   หงษ์เทศ
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายภูวนัย   เอมเทศ
3. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
4. นางสาวพนิดา  บัวหิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค   ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส   ทองอยู่
3. เด็กชายกฤษณะ  เหลืองอ่อน
4. นายกิจชัย   เจริญเนตร
5. เด็กหญิงคีตภัทร   พิมอาจหาญ
6. เด็กชายจิรายุ   สุวรรณเมฆ
7. เด็กหญิงชนิกานต์   มะณีแก้ว
8. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
9. เด็กหญิงพิชญานิน   สันป่าแก้ว
10. เด็กหญิงพิยดา   นกนาค
11. เด็กหญิงวราภรณ์   โอดมี
12. เด็กชายวีระพล   อุ่นเต่า
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายภูวนัย   เอมเทศ
3. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
4. นางสาวสุชญา  โต๊ะดอนทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงดุจฟ้า  อินปัน
3. เด็กชายธนกร  วิฐาน
4. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
5. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
6. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
7. เด็กหญิงปรียานุช  สว่างเรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงปวีณา  สาลี
9. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
10. เด็กชายพลเพชร  วานิชวัฒนะ
11. เด็กหญิงพินยุพา  ไชยโกฏิ
12. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
13. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมภาพ
14. เด็กหญิงวรัสยา  สีหะวงษ์
15. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรศรี
16. เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มสุข
17. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
18. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
19. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรศรีเงิน
20. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายเสมียน  โพธิ์ศรี
3. นายทรงกลด  คชปัญญา
4. นางสาวอลิสา  ดาบัว
5. นางสุนิศา  สุขประเสริฐ์
6. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายณัฐวรรธ์   น้อมนวล
2. เด็กชายทศพล  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา  วิชาดี
4. เด็กชายศิวกร  จันทร์หอม
5. เด็กชายสรวิชญ์  นรสานต์
6. เด็กชายเขมทัต  ฟักแฟง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
2. นางเพชรา  ชาญฟั่น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายปวริศ  วันแย้ม
 
1. นางเพชรา  ชาญฟั่น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กชายอริญชัย   ฉายลี
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ยศปัญญา
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. นางสาวพิมพ์ผกา  สอนแหยม
 
1. นายอนุกูล  ไกรกิจราษฎร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายภูริพัตร์  พิมสอน
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. นายณัฐพนธ์  คงปาน
 
1. นายเตือน  คร้ามสมอ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  หล่ออินทร์
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองยาใจ
 
1. นางจรัญญา  ทองหล้า
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจัตตุรงค์    กันประเสริฐ
 
1. นางนุชนาถ    ชัยพันธุ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสุธรรม
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงราตรี  บัวงาม
 
1. นางสาวพาทินี  ยกตรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายอชิตพล  ศรีเครือ
 
1. นางนวลนภา  คมขำ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายจาตุพล  จันทะคุณ
 
1. นางสิริวิมล  ซึมเมฆ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายทนาเลิศ  กลิ่นแย้ม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล่ออินทร์
 
1. นางสาวฉัตรนภา  พลศักดิ์ขวา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกชกร   ชุนพุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   หมื่นยศ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   นกยูงทอง
4. เด็กชายคิมหันต์  จันทะคุณ
5. เด็กชายจิรพิพรรธ   เกตุอิ้ม
6. เด็กหญิงจิราภรณ์   เสนานุช
7. เด็กหญิงชญาดา   สระทองน้อย
8. เด็กหญิงชนาภา   จันดวง
9. เด็กหญิงชนินาถ   สุโคมุต
10. เด็กหญิงฐานิดา   ป่าพงษ์
11. เด็กหญิงณฐากัญ   ผาทอง
12. เด็กหญิงทิวาวรรณ   แซ่สง
13. เด็กชายธนรักษฺ์   อินจันทร์
14. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะ
15. เด็กหญิงนพจิรา   ปั้นชู
16. เด็กหญิงนพเก้า   บริหาร
17. เด็กหญิงปราณปรียา   จันทะคุณ
18. เด็กหญิงปวีณา   วงษ์พิมเสน
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงอุปะ
20. เด็กหญิงพรทิพา   หล่ออินทร์
21. เด็กหญิงภัทราวดี   คำภา
22. เด็กหญิงภัทราวดี   บุญโต
23. เด็กหญิงภิญญดา   วิเศษคำ
24. เด็กหญิงยุพารัตน์   ทองศรีจันทร์
25. เด็กชายรติกร   แก้วปิงตา
26. เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม
27. เด็กชายวรภัทร   ทาสีดา
28. เด็กหญิงวิภาวดี  ปางาม
29. เด็กหญิงวิมลสิริ   น้อยอ้าย
30. เด็กหญิงวิริฒิพา   พิมพา
31. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ปางาม
32. เด็กชายสรพัศ   ทาสีดา
33. เด็กชายสิทธิพล   จันทะคุณ
34. เด็กหญิงสุกัญญา   บามา
35. เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว
36. เด็กชายอนุภัทร   จันทะคุณ
37. เด็กหญิงอัจฉรียา   วุฒศรีมานันท์
38. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ทองคง
39. เด็กหญิงเบญญาภา   พาพิมพ์
40. เด็กหญิงเปรมนิษฐ์นิดา   น้อยอ้าย
 
1. นายศรายุทธ  ปานเพ็ชร์
2. นางสาวสุกัญญา  คอนสาร
3. นางรุ้งลาวัลย์  เงื่อนจันทอง
4. นางสาวพิชย์รินี   คำผงแดง
5. นางสาวกีรติกาญจน์  เมฆแสงสี
6. นางสมภัสสร   เทพนา
7. นายพงษ์พินิต   เสนานุช
8. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายพิชญา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวาที  ทรงคงดวงดี
4. เด็กชายศรัณย์  แซ่หลอ
5. เด็กชายสวิตต์  แซ่สง
6. เด็กหญิงสุรีพร  รสสุธรรม
7. เด็กหญิงอุไร  แซ่หลอ
8. เด็กชายเอกพจน์  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนคำนาค
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  คำมีมา
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  ม่านทอง
4. เด็กหญิงณิชา  โกษศิริศิลป์
5. เด็กชายนราวิชญ์  ต้วนพงษ์
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  มิ่งน้อย
7. เด็กหญิงมนัสวี  ดีอินทร์
8. เด็กชายวรกานต์  วรรณสโร
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทนันชัย
10. เด็กชายโชคสถิตย์  ด้วงยัง
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นางสาวกันตา   กรึมสูงเนิน
3. นางสุดาพร  พูลหน่าย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยเรือง
2. เด็กหญิงชนันญา  ศรีวะสุทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธีรา  ขุนมธุรส
4. เด็กหญิงธนัญญา  กุลประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  มีตัน
6. เด็กหญิงเจนจิรา  นาคทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
2. นางสีนวล  ฟั่นคุ้ม
3. นางสาวกมลลักษณ์  อุดแบน
4. นางมยุรี  พูลโห้
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงศุภาพร  อาภรณ์ศรี
4. นางสาวสายบัว  ดุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอังคนา  โหงทอง
6. นางสาวโสรยา  ทองดอนหอย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
2. นางสาวประภาศรี  เกตุดี
3. นางสาวอมรา  ชมภูพาน
4. นางสาวณัฐมีนา  คำอินทร์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา   เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกันติชา    เพ็งเพชร
3. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หงษ์สมดี
4. เด็กหญิงขวัญหทัย    กุลคง
5. เด็กหญิงทิติภา    ผ่องนาค
6. เด็กหญิงนิพาดา   เกตุนิน
7. เด็กหญิงพัฒฐวีรวรรณษ์  พัดพรม
8. เด็กหญิงภรัณยา  มีเรือง
9. เด็กหญิงวิชญา    ทวีไพบูลย์สกุล
10. เด็กหญิงวีราพร  กลิ่นน้อย
11. เด็กหญิงศศิวิภา   มาฆะมาส
12. เด็กหญิงสีนีนาฎ    เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์    บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์เพชร
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  สาสน
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ไชยวงค์
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   ศรีสัมพันธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
6. เด็กหญิงภัทรลดา  เหม็นแดง
7. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
9. เด็กหญิงวิภาพรรณ   จันทร์แป้น
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ   นิยม
11. เด็กหญิงสุพัตตรา  เทพนรินทร์
12. เด็กหญิงอนัญพร   ไมตรีจิตร
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. นางสาวรสสุคนธ์  นาคทอง
2. เด็กชายสรพงศ์  เกตุวังแดง
3. เด็กชายอริญชัย  ฉายลี
4. เด็กหญิงเจติยา  จีนหวาน
5. เด็กชายเดชาวัต  มาทันพงษ์
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
2. นายพิษณุ  อิทุภูติ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชุมภู
2. เด็กหญิงปุณยนุช   อินสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  คอนสาร
2. นางสาวชนิกานต์  ป้องคูหลวง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพรวิไล  วรินทร์
 
1. MissWu  Gengru
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปลิ่นกลอง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิมแป้น
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  พูลศรี
4. เด็กชายนาวิน  มูลตรีสา
5. เด็กชายพงศ์นุภา  พ่วงพร้อม
6. เด็กชายวัฒนพัฒน์  ผาทอง
 
1. นายดา  นาคดี
2. นางสุมาลี  นาคดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาทจิม
2. เด็กหญิงกัณญาภัทร  สมานจิตร
3. เด็กหญิงปัญจมาพร  นิลดี
4. เด็กหญิงพิลาสินี  ทองเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จันตูม
6. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วทองแท้
 
1. นายคำรณ  ทองอยู่
2. นายแมน  ภูต้องใจ
3. นางสาวสิริกาญจน์  ยศปัญญาชณัฐ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่โล่
2. เด็กชายประจง  แซ่เถา
3. เด็กชายวิริยะ  วงศ์วิริยชาติ
4. เด็กชายสมจิตร  แซ่วื่อ
5. เด็กชายสมภพ  แซ่โล่
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่วื่อ
7. เด็กชายอดิศร  วงศ์วิริยชาติ
8. เด็กชายโชคชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายชัยวัฒน์  พัวพัน
2. นายนุรักษ์  สุทธิ
3. นายสุรเดช  สุขเครือเกิด
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แซวหิว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แดงหมอ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชีวาวิบูลย์สุข
4. เด็กหญิงนิชาภา  อินทร์รอ
5. เด็กหญิงปาลิตา  ระดาบุตร
6. เด็กหญิงรัญญาภัทร์  เหมบุรุษ
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  แสงสีห์
8. เด็กชายอรรถชัย  ตะนาขาน
9. เด็กหญิงอริสา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงเกสรา  ตันตุลา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์ดี
2. นางศวิตา  พัวพัน
3. นางสาวนลินี  กามะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงชยุดา   จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงชัฎฎาภรณ์   จันปง
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ทิแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา  แผ้วเกษม
5. เด็กชายรุ่งอรุณ    เที่ยงธรรมโม
6. เด็กหญิงสกาวเดือน  พรหมพิทักษ์
7. เด็กหญิงสลินทิพย์  คงเอี่ยม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมภู่
9. เด็กหญิงอภิญญา  ลือดารา
10. เด็กชายอภิเดช  คงอินทร์
 
1. นายวิทวัส   กุลคง
2. นางกาญจนา   ไมตรีจิตร
3. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจิณณา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สัตบุตร
3. เด็กหญิงสิยานันท์  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจธรรม
5. เด็กหญิงอลิสา  ศรียศ
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
2. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์หลง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงอฑิตตา  นาคสี
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวกรรณพรรณ  ทองสุข
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรา
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุทธิรัก  อยู่ยอด
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
2. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำพงศ์
2. เด็กชายวรวิทย์  มนต์ศิริ
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ถึงเนียม
 
1. นางทัศนีย์  เทียมศรี
2. นางสาวอุบล  สุวรรณ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เมืองเปรม
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเสน
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปนัสยา  จันทะคุณ
2. เด็กชายเกรียงไกร  ฮ้อเถาว์
 
1. นางสาววิภารัตน์   เอียวงษ์
2. นางสาวอรพรรณ  ทองอินทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงณรัญญา  พิมพันธ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  คำแหง
 
1. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายสหวัฒน์  อินไหว
2. เด็กชายเดชวีร์  โสภาเถร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พาทา
2. นางสาววิภาภรณ์  กันล้อม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กชายชนุตร์  แดงชาวนา
2. เด็กชายนภัส  ชูประสิทธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงห์แก้ว
2. นางสาวสุธาสินี  สีเทศ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราภา  สำรองพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  ถิ่นสอน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีลอย
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พุฒศรี
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นางวาสนา  ธีระเพ็ญแสง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ยิ้มเครือทอง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันตี
 
1. นางสาววัลลภา  เพียคำ
2. นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชุติพนธ์   เสือสี
2. เด็กชายโชคชัย    สุขกะจะ
 
1. นายคงเดช   จันทร์ศรีงาม
2. นางสาวต้องฤทัย    นิ่มกลัด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สีบุ
2. เด็กหญิงณัฐฐา  สาลี
 
1. นายราเมศ  วิเศษวงษา
2. นางสาวภัทรวดี  สระทองตัน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธิติมา  ขวัญเงิน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิกรม
 
1. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
2. นางสาวธีราพร  ศรีทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สาหร่าย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรลอม
3. เด็กหญิงเอมมาญิการ์  เบคเคอร์
 
1. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
2. นายละไม  สารี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายประพจน์  คำคล้าย
2. เด็กชายศุภกฤต  รอดจันทร์
3. เด็กชายสธน  ศรีไศล
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางสาวเกตุขจี  หงษ์อร่าม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายกฤษดา  โตคำนุช
2. เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
3. เด็กชายปัณณธร  ม่วงเนียม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางณัฐกานต์  โพธิ์อ่อง
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์วัน
2. เด็กชายทินกร  นนทิโชควิชญ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุขะตา
 
1. นายพงษ์สินษ์  มั่งมูล
2. นางชีวาพร  สีหะวงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายกรภัทร์  คุ้มจูงนาง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   กุลวงค์
3. เด็กชายเวชพิสิฐ  เอี่ยมมะ
 
1. นางสาวเกตุวดี  คุ้มจูงนาง
2. นางพาชื่น  คำดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  หล่ออินทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มุกดา
3. เด็กชายเหนือเมฆ  มั่นใหญ่
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองเพ็ง
2. นายธนาวุฒิ  ฟองจางวาง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงธนัชชา  เงื่องจันทอง
2. เด็กหญิงนัดดา  อินทร์สาย
3. เด็กหญิงพิษญา  ทาสีดา
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
2. นางสาววะวิดา  โทจำปา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงดารุณี  ธรรมขัน
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทร์พูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
2. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเปอะ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงลดาวัล  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงวนิชชา  ศิริรัตน์
4. เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงสุนิจตา  อุ่นโต
6. เด็กหญิงใจฟ้า  มั่นใหญ่
 
1. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง
2. นางบุษรินทร์  เมฆแสงสี
3. นางสาวแพรวนิต  จันทะคุณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส้มส้า
2. เด็กหญิงกัลยา  เซ็งมา
3. เด็กหญิงกัลยา  น่วมนิ่ม
4. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคูณ
5. เด็กหญิงนฤภร  เกิดโท้
6. เด็กหญิงพิชญาพร  เนตรช่วงโชติ
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
3. นางสาวณัฏฐินี  คำมา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงมณีมนฑ์  ยอดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอัญชลี  จูมวันนา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  รัตนา
 
1. นางคนึงนิจ  คำรุณ
2. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิวปรียานุพงษ์
 
1. นางสาววรัณภร  ภักดีมี
2. นางจิรัชติกาล  วงษ์รักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  คำปาน
2. เด็กหญิงชวิศา  บุญอาจ
3. เด็กชายสุธน  กาโห
 
1. นางชลัมภ์  ยิ้มดี
2. นางอนุยา  บุญส่งแท้
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่โฉม
2. เด็กชายรัตติพล  ยอดอ่อน
3. เด็กหญิงเมทินี  ทองนาค
 
1. นายนพดล  เพ็งสลุด
2. นางสาวสุภาภรณ์  สายด้วง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาไกล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  รักไทย
 
1. นางพัชร์ธีรัตน์  วงศ์ไฝ
2. นางภัณฑิลา  แก้วพรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทองเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐฐา   บุบผาสร้อย
3. เด็กหญิงถาวรีย์    เผ่าสุทอ
 
1. นางนราภรณ์   กัดพันธุ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ขันทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สระทองทา
2. เด็กหญิงศกุลวรรณ  วงษ์ปัน
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วจีน
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นางสาวสุรินทร์  พลสว่าง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. นางสาวพรนภา  เงินสมบัติ
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  นุ่มมีชัย
3. เด็กหญิงศรินทร์ดา  พิมเสน
 
1. นางพนมรุ้ง  แพทย์ไชโย
2. นางจริญญา  ศรีรุ่งเรือง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัณฑิชา  หมื่นอภัย
2. เด็กหญิงดาราพร  สีแสง
3. เด็กหญิงรักษิณา  สมทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวกรรณิกา  กานสมจิตร
2. นางวิชญาพร  เนตรบุญ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  อ่อนปัสสา
3. เด็กหญิงพุทธษา  อ่อนปัสสา
 
1. นายศุภกิจ   เกษม
2. นางสาวศศิวิมล  บุญสิทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สี
2. เด็กหญิงภัสสร  โพธิ์โครต
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ไชยคำ
 
1. นางสาวพรทิพา  แก้วบัวรมย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
2. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
3. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงขัตติยา  ขัตติยะวงศ์
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ธนะปัต
3. เด็กหญิงวนิดา  พลซา
 
1. นายรัญชิฎาณ์  แพ่งอ่ำ
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญญาฤทธิ์
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีบุริน
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ธรรมกุ
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทะวงศ์
 
1. นางสายพิณ  พัชรพร
2. นางสาววรรณภา  หมื่นแก้ว
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุทธิโส
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กหญิงสุณีรัตน์  สุดแก้ว
 
1. นางสาวพยุง  จันทร์นิ่ม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธิติ   จันทวงค์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายบัญชา  บุญคง
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงพลอยสวรรค์  จันทะคุณ
 
1. นางจำลอง  เพชรทิม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายภานุพัฒน์   แสงสีห์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุวัฒน์  สดสะอาด
 
1. นางสาววิมล  วุ่นดี
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายปรเมษฐ  อ่ำอำไพ
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  สนโต
2. เด็กชายศุภโชค  ศรีรัตน์
3. เด็กชายเดวิด  เฮาว์สเตล
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  นครธรรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  รักธรรม
3. เด็กชายนภนต์  คงทอง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  โล่ห์พิพัฒน์พงศ์
 
1. นางฉลอง  จันทร์ทรง
2. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กชายธวัชชัย  ภู่จันทร์
2. เด็กหญิงสวรินทร์  พรหมพิทักษ์
 
1. นางระวิ  ขวัญแย้ม
2. นางบุญเลิศ  คุ้มพวง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาทอง
 
1. นางสาวพเยีย  อ่อนเฉวียง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญต้น
 
1. นางน้ำฝน  อ่อนอ้าย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
 
1. นางนพวัลย์  ศิริ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ด้วงอินทร์
 
1. นายพลวัตร  แก้วเพียร
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธีระวัฒน์   สีมูล
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายวันบุญ  ยังทอง
 
1. นายชาตรี  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายฐิติกร  วงศ์สาทร
 
1. นางสาวเกตุขจี  หงษ์อร่าม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายสืบสกุล  วงษ์ศรีธาตุ
 
1. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญเส็ง
 
1. นางสาวสุวรรณา  อ่ำอำไพ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รอดบุรี
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวีรพันธุ์  พานทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูศรีเทศ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กหญิงศุจินธรา  สิทธิแก้ว
 
1. นางสาววรรณภา  เกาะเกิด
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองสินธุ์
 
1. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายหิรัณยวัต  เอี่ยมสนธิ
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  สีเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่ำเกตุ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด
5. เด็กหญิงอังคณา  สาลี
6. เด็กหญิงเกษรินทร์  อินสุวรรณ์
 
1. นายจิรวงค์  ยศปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
3. นางสาวสุภามาศ  บุญญานุรักษ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลาสม
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศิริ
 
1. นางธมลวรรณ  สอดจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  บัวบังขัง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กชายนันทชัย  มั่นแดง
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ยังเรือง
3. เด็กชายภัทรวัต  จันรา
 
1. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงษ์วาลย์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายชัชนันท์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายปฏิพล   สุขคำภา
3. เด็กชายเจษฎาพร  พรมท้วม
 
1. นางสุนิตย์  บุญเย็น
2. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กชายฐานทัพ  น่วมทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  สร้อยวงศ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองภู่
 
1. นางพัฒน์ษณี  เคียงถิระศิริ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  จ๊อดดวงจันทร์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงสุรัญชิตา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวสุนิสา  ประมูลสิน
2. นางนภสินธุ์  พิมพา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จรูญรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สระทองแผน
3. เด็กหญิงพรชนันท์  หลักธงชัย
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กชายวรันชัย  แซ่ลี
2. เด็กชายวีรภาพ  แซ่โล่
 
1. นายอำนวย  อุดร
2. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กชายศิวะ  แซ่สง
2. เด็กชายอชิระ  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
2. นายอำนวย  อุดร
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวีรพันธุ์  พานทอง
 
1. นางสาวแคทรียา  พุ่มพร
2. นางชูศรี  ทองดี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงนภิสา  สีโอ
2. เด็กชายรัตภูมิ  มีสัน
 
1. นางสาวอัฉรารัตน์  สุขใสดี
2. นางกิตติมา  ช้างแก้ว
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อัมฤตนนท์
2. เด็กชายอัฐพล  คำผิวภา
 
1. นายประมวลรัก  สีหะวงษ์
2. นายรณชัย  จันทะคุณ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุ่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ด้วงดี
3. เด็กชายปิยะชัย   มาประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  คำพา
2. นางสาวบุตรน้ำเพชร  สีเสน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายยศวพล  บาคำ
2. เด็กชายอิทศรา  พันบุตรดี
3. เด็กชายโชคชัย  สายอุดม
 
1. นายกรรไกร  ก้อนแก้ว
2. นางปณตพร  พุทธโกศล