สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดย่านขาด 29 11 4 2 44
2 วัดโบสถ์ 28 13 6 3 47
3 นครไทยวิทยาคม 26 9 5 4 40
4 บ้านนาล้อม 23 4 1 3 28
5 บ้านป่าแดง 20 4 1 2 25
6 บ้านชาติตระการ 18 4 2 1 24
7 บ้านหนองกะท้าว 16 10 3 3 29
8 กัลยาณิวัฒนา ๑ 16 9 6 5 31
9 บ้านท่าสะแก 16 5 3 0 24
10 บ้านสวนเมี่ยง 16 2 2 2 20
11 บ้านหนองหิน 15 9 1 3 25
12 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 15 7 4 2 26
13 จันทราพระกิตติคุณ 13 7 2 4 22
14 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 12 13 5 4 30
15 วัดคลองมะเกลือ 12 6 6 5 24
16 ชุมชนดิฏฐอำรุง 12 5 1 1 18
17 วัดหินลาด 11 8 4 4 23
18 บ้านพร้าว 11 5 3 0 19
19 บ้านวัดโบสถ์ 11 4 3 0 18
20 วัดกระบังมังคลาราม 10 7 4 8 21
21 บ้านนาขุมคัน 10 7 0 2 17
22 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 10 1 2 2 13
23 ชุมชนวัดบ้านดง 9 9 2 2 20
24 บ้านเนินสุวรรณ 9 8 2 6 19
25 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 9 7 2 2 18
26 ราชประชานุเคราะห์ 23 9 6 0 2 15
27 วัดบ่อภาค 9 5 5 4 19
28 บ้านเนินทอง 9 4 1 2 14
29 วัดห้วยดั้ง 9 2 0 0 11
30 เทศบาลพิรามอุทิศ 9 0 0 0 9
31 วัดท้องโพลง 8 12 9 4 29
32 วัดเสนาสน์ 8 9 2 1 19
33 หนองสะแกประชานุกูล 8 7 1 2 16
34 วัดสะพานหิน 8 4 3 0 15
35 บ้านแยง 8 4 1 2 13
36 วัดสนามไชย 8 2 1 3 11
37 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 2 0 2 10
38 บางยางพัฒนา 8 1 1 0 10
39 บ้านห้วยท้องฟาน 8 0 1 0 9
40 ผดุงวิทยา 7 6 3 2 16
41 บ้านห้วยน้ำไซ 7 6 2 4 15
42 ทับยายเชียงวิทยา 7 6 2 0 15
43 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 7 5 6 1 18
44 บ้านนาจาน 7 5 2 0 14
45 วัดคลองตาล 7 4 2 0 13
46 บ้านนาโพธิ์นาจาน 7 1 1 2 9
47 บ้านห้วยเจียง 7 0 0 0 7
48 บ้านบุ่งวิทยา 7 0 0 0 7
49 วิทยสัมพันธ์ 6 15 8 6 29
50 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 6 8 1 2 15
51 วัดท่าช้าง 6 6 1 0 13
52 บ้านห้วยทรายเหนือ 6 6 1 0 13
53 บ้านหลังเขา 6 3 1 1 10
54 บ้านบึงวิทยา 6 2 2 2 10
55 ศึกษาวิทย์ 6 2 0 1 8
56 บ้านน้ำภาคน้อย 6 1 1 0 8
57 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 5 9 2 6 16
58 บ้านร่มเกล้า 5 7 3 0 15
59 วัดนาขุม 5 6 1 2 12
60 วัดวังมะด่าน 5 4 0 1 9
61 บ้านเข็กใหญ่ 5 3 4 2 12
62 บ้านแก่งคันนา 5 3 3 1 11
63 บ้านนาหนอง 5 3 2 4 10
64 วัดน้ำคบ 5 3 1 4 9
65 วัดเซิงหวาย 5 3 0 1 8
66 ห้วยปลาไหล 5 2 2 2 9
67 บ้านหาดใหญ่ 5 2 1 1 8
68 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 5 1 1 1 7
69 บ้านคลองช้าง 5 0 0 0 5
70 วัดเหล่าขวัญ 4 4 1 1 9
71 ประชาสงเคราะห์พิทยา 4 3 4 0 11
72 บ้านแก่งบัวคำ 4 3 0 1 7
73 บ้านโคกใหญ่ 4 2 1 1 7
74 บ้านคลองทำเนียบ 4 2 0 1 6
75 บ้านป่าซ่าน 4 2 0 0 6
76 วัดวังวน 4 1 2 1 7
77 บ้านลาดคื้อ 4 1 1 0 6
78 บ้านน้ำทองน้อย 4 1 0 1 5
79 บ้านขุนน้ำคับ 4 1 0 0 5
80 วัดหางไหล 4 0 0 0 4
81 วัดหนองมะคัง 3 6 1 3 10
82 วัดบ้านน้อย 3 5 2 0 10
83 บ้านน้ำโจน 3 5 0 1 8
84 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 3 5 0 1 8
85 บ้านนาทุ่งใหญ่ 3 4 2 0 9
86 วัดวงฆ้อง 3 4 1 0 8
87 วัดวังงิ้วงาม 3 3 3 0 9
88 บ้านหนองไผ่ 3 3 1 4 7
89 บ้านหนองปลิง 3 3 0 1 6
90 ราษฎร์สามัคคี 3 2 2 0 7
91 บ้านนาไก่เขี่ย 3 2 1 1 6
92 วัดเขาน้อย 3 2 1 0 6
93 บ้านนาเมือง 3 2 0 0 5
94 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 1 4 0 8
95 บ้านแก่งเจ็ดแคว 3 1 0 1 4
96 บ้านขวดน้ำมัน 3 0 3 1 6
97 บ้านห้วยเฮี้ย 3 0 0 0 3
98 บ้านนาเปอะ 3 0 0 0 3
99 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 2 6 2 0 10
100 บ้านท่าหินลาด 2 4 1 0 7
101 บ้านห้วยหมากหล่ำ 2 3 3 0 8
102 วัดหัวเขาสมอคร้า 2 2 3 2 7
103 วัดธรรมาราม 2 2 1 2 5
104 บ้านท่ากระดุน 2 1 1 0 4
105 บ้านนาฟองแดง 2 1 1 0 4
106 บ้านหนองกระบาก 2 1 0 1 3
107 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 1 3
108 บ้านท่าหนองปากพาน 2 1 0 0 3
109 วัดท่าสี่ร้อย 2 1 0 0 3
110 วัดทองแท้ 2 0 2 0 4
111 บ้านขอนสองสลึง 2 0 0 0 2
112 วัดคันโช้ง 2 0 0 0 2
113 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองลาน 2 0 0 0 2
115 วัดนาขาม 2 0 0 0 2
116 บ้านบุ่งตารอด 1 5 1 3 7
117 บ้านห้วยช้างแทง 1 4 3 2 8
118 วัดหอกลอง 1 4 2 2 7
119 บ้านเนินมะคึด 1 4 0 0 5
120 บ้านหนองห้าง 1 3 5 2 9
121 ศึกษากุลบุตร 1 3 0 1 4
122 บ้านนาหล่ม 1 2 1 0 4
123 บ้านหนองกระดาษ 1 2 0 0 3
124 บ้านคลองตกวิทยา 1 1 1 3 3
125 ชุมชนบ้านท่างาม 1 1 1 1 3
126 ศรีภิรมย์พิทยา 1 1 1 1 3
127 บ้านน้ำจวง 1 1 0 0 2
128 บ้านปากรอง 1 1 0 0 2
129 บ้านห้วยเหิน 1 1 0 0 2
130 บ้านห้วยทรายทอง 1 1 0 0 2
131 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
132 บ้านบุ่งผลำ 1 1 0 0 2
133 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองขาหย่าง 1 0 7 3 8
135 บ้านกกม่วง 1 0 2 0 3
136 บ้านบึงธรรมโรง 1 0 0 2 1
137 เขาไร่ศรีราชา 1 0 0 0 1
138 บ้านน้ำพริก 1 0 0 0 1
139 วัดเมมสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
140 ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
141 วัดทับยายเชียง 0 5 0 1 5
142 บ้านแก่งทุ่ง 0 3 4 1 7
143 วัดวังไม้แก่น 0 3 3 0 6
144 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 3 1 1 4
145 บ้านน้ำหัก 0 3 0 0 3
146 บ้านถ้ำพริก 0 2 3 0 5
147 บ้านโป่งกะเฌอ 0 2 1 2 3
148 บ้านน้ำลอม 0 2 0 1 2
149 ตชด.อาทรอุทิศ 0 2 0 1 2
150 บ้านนาแฝก 0 2 0 0 2
151 บ้านบุ่งปลาฝา 0 2 0 0 2
152 บ้านนาตอน 0 1 1 5 2
153 บ้านน้ำกุ่ม 0 1 0 2 1
154 บ้านป่ารวก 0 1 0 0 1
155 บ้านยางโกลน 0 1 0 0 1
156 วัดหนองหม้อแกง 0 1 0 0 1
157 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
158 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 2 0
159 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 1 0
160 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
161 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0
รวม 827 516 234 201 1,577